1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 12 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 12: Variasi

Klik untuk jawapannya

1. Apakah yang dimaksudkan dengan variasi?
A Proses yang membezakan sel-sel mengikut fungsi yang spesifik.
B Proses mengelaskan spesis berbeza dalam komuniti yang sama.
C Perbezaan fenotip di kalangan spesis yang sama.
D Perbezaan ciri dalam satu organisma
Jawapan:

2. Apakah yang menyebabkan variasi tak selanjar dalam kalangan organisma?
A mutasi
B suhu
C cahaya
D pH
Jawapan:

3. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh variasi selanjar?
A ketinggian
B warna mata
C jenis cap jari
D kumpulan darah
Jawapan:

4. Pilih ciri yang betul bagi variasi tak selanjar
I menunjukkan ciri yang nyata
II ciri adalah bersifat kuantitatif
III berlaku disebabkan faktor genetik dan persekitaran
IV dikawal oleh satu gen tunggal dengan dua atau tiga alel
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

5. Berikut adalah faktor genetik yang menyebabkan variasi tak selanjar KECUALI...
A pindah silang
B penyusunan kromosom bebas
C mitosis
D mutasi
Jawapan:

6. Antara berikut, yang manakah merupakan trait resesif?
A kidal
B tinggi
C rambut kerinting
D boleh menggulung lidah
Jawapan:

7. Berikut merupakan contoh trait dominan bagi manusia KECUALI...
A rambut kerinting
B ada lesung pipit
C tidak boleh menggulung lidah
D cuping telinga tidak melekap
Jawapan:

8. Seekor kucing siam mempunyai warna bulu yang gelap pada bahagian telinga, muka, ekor dan tapak kakinya. Hal ini disebabkan oleh faktor...
A pH
B cahaya
C kelembapan udara
D Suhu
Jawapan:

9. Sepasang kembar iaitu Aina dan Ainul telah menduduki Ujian Biologi. Aina mendapat 85% manakala Ainul mendapat 70%. Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh Aina dan Ainul.
A Variasi selanjar
B Variasi tak selanjar
Jawapan:

10. Berikut merupakan contoh variasi selanjar KECUALI
A Berat badan
B Warna kulit
C Kepintaran
D warna mata
Jawapan:

11. Antara yang berikut, yang manakah contoh bagi variasi selanjar?
A Ketinggian
B Warna mata
C Kumpulan darah
D Bentuk cuping telinga
Jawapan:

12. Pernyataan manakah yang betul mengenai variasi tak selanjar?
A Ia merupakan variasi kuantitatif
B Ketinggian ialah suatu contoh.
C Ciri-ciri dalam variasi ini tergolong dalam kategori-kategori yang ketara
D Ia dipengaruhi oleh faktor genetic dan persekitaran.
Jawapan:

13. Antara yang berikut, yang manakah mewakili variasi selanjar?
 Bab 12: Variasi
Jawapan:

14. Antara variasi berikut, yang manakah disebabkan oleh factor genetic sahaja?
A Kepandaian
B Bahasa
C Warna kulit
D Kumpulan darah
Jawapan:

15. Ciri manakah mewakili variasi selanjar?
A Ketinggian
B Kebolehan menggulung lidah
C Corak cap jari
D Jenis kumpulan darah
Jawapan:

16. Rajah tersebut menunjukkan sejenis mutasi kromosom.
Apakah jenis mutasi ini?
 Bab 12: Variasi
A Pelenyapan
B Penyongsangan
C Penggandaan
D Translokasi
Jawapan:

17. Seorang budak perempuan menghidap penyakit anemia sel sabit. Apakah yang menyebabkan penyakit ini?
A Kekurangan ferum dalam gizi
B Perubahan struktur gen
C Kehilangan darah semasa haid
D Pengurangan bilangan kromosom
Jawapan:

18. Apakah bilangan kromosom bagi individu yang mempunyai Sindrom Turner?
A 45
B 46
C 47
D 48
Jawapan:

19. Rajah tersebut menunjukkan kupu-kupu Biston cerah dan kuku-kupu Biston gelap di atas kulit kayu.
Apakah kepentingan variasi itu kepada kemandiriannya?
 Bab 12: Variasi
A Boleh melindungi diri mereka daripada pemangsa
B Boleh beradaptasi lebih baik dengan persekitaran yang tercemar
C Boleh hidup dalam pelbagai habitat
D Boleh menarik perhatian jantina berbeza untuk pembiakan
Jawapan:

20. Antara berikut, contoh yang manakah variasi tidak selanjar?
I Berat
II Warna kulit
III Kumpulan darah
IV Menggulung lidah
A I DAN II
B I DAN III
C II DAN IV
D III DAN IV
Jawapan:

21. Antara yang berikut, yang manakah merupakan variasi tak selanjar?
I Boleh menggulung lidah
II Bentuk cuping telinga
III Mempunyai lesung pipit
IV Kumpulan darah
A I DAN II
B III DAN IV
C I,III DAN IV
D I,II,III,IV
Jawapan:

22. Rajah tersebut menunjukkan variasi suatu trait P pada manusia.
Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai variasi trait P?
 Bab 12: Variasi
A Melibatkan hanya sepasang gen
B Melibatkan perbezaan trait yang jelas antara individu
C Dipengaruhi oleh faktor persekitaran sahaja
D Dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran
Jawapan:

23. Rajah tersebut ialah carta yang menunjukkan taburan suatu ciri dalam populusi manusia.
Antara ciri berikut, yang manakah ditunjukkan oleh carta itu?
 Bab 12: Variasi
A Ketinggian
B Saiz badan
C Warna kulit
D Kumpulan darah
Jawapan:

24. Antara bahan kimia berikut, yang manakah mutagen?
I Benzena
II Nitrus oksida
III Karbon monoksida
IV Karbon tetraklorida
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

25. Seorang budak perempuan mengidap penyakit anernia sel sabit.Apakah yang menyebabkan penyakit ini?
A Kekurangan ferum dalam gizi
B Perubahan struktur gen
C Kehilangan darah semasa haid
D Pengurangan bilangan kromosom
Jawapan:

26. Antara yang berikut, yang manakah tidak menyebabkan variasi?
A Pindah silang
B Persenyawaan rawak
C Pemisahan kromatid beradik
D Penyusunan kromosom secara bebas
Jawapan:

27. Pernyataan manakah yang betul mengenai variasi tak selanjar?
A Ia merupakan variasi kuantitatif
B Ketinggian ialah suatu contoh
C Ciri-ciri dalam variasi ini tergolong dalam kategori-kategori yang ketara
D ia dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekiraran
Jawapan:

28. Berikut adalah maklumat tentang dua individu, P dan Q.
Individu P: Boleh menggulung lidah
Individu Q: Tidak boleh menggulung lidah
Faktor yang manakah yang menyebabkan perbezaan trait bagi kedua-dua individu itu?
A genetik
B persekitaran
C mutasi
D hormon
Jawapan:

29. Antara variasi berikut, manakah disebabkan faktor genetik sahaja?
A kepandaian
B bahasa
C warna kulit
D kumpulan darah
Jawapan:

30. Apakah kepentingan variasi itu kepada kemandiriannya?
 Bab 12: Variasi
A Boleh melindungi diri mereka daripada bahaya
B Boleh beradaptasi lebih baik dengan persekitaran yang tercemar
C Boleh hidup dalam pelbagai habitat
D Boleh menarik perhatian jantina berbeza untuk pembiakan
Jawapan:

31. Rajah menunjukkan sejenis mutasi kromosom.
Proses manakah menyebabkan mutasi itu?
 Bab 12: Variasi
A pelenyapan
B penggandaan
C penyongsangan
D translokasi
Jawapan:

32. Rajah menunjukkan kariotip penyakit genetik pada manusia.
Apakah penyakit genetik tersebut?
 Bab 12: Variasi
A Albinism
B Sindrom turner
C Sindrom klinefelter
D Anemia sel sabit
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan dua jenis penyakit genetik.
Apakah jenis mutasi yang diwakili oleh K dan L?
 Bab 12: Variasi
A K: Mutasi kromosom
L: Mutasi kromosom
B K: Mutasi gen
L: Mutasi kromosom
C K: Mutasi kromosom
L: Mutasi gen
D K: Mutasi gen
L: Mutasi gen
Jawapan:

34. Apakah yang menyebabkan penyakit anemia sel sabit?
A Mutasi pada gen yang bertanggungjawab menghasilkan pigmen kulit
B Mutasi pada gen yang bertanggungjawab menghasilkan hemoglobin
C Mutasi pada gen yang bertanggungjawab menghasilkan leukosit
Jawapan:

35. Berikut merupakan contoh ciri dominan manusia. Ciri manakah tidak benar?
I- Ada lesung pipit
II- Rambut lurus
III Cuping telinga lekat
IV Albino
A I dan II
B II dan III
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV
Jawapan:

36. Dua kembar seiras mempunyai ketinggian yang berbeza. Apakah faktor yang menyumbang kepada situasi itu?
A Persaingan
B Genotip yang berbeza
C Persekitaran yang berbeza di mana mereka dibesarkan
D Interaksi antara faktor genetik dan persekitaran
Jawapan:

37. Rajah menunjukkan sejenis variasi dalam kalangan murid 5 Rusyd. Antara berikut trait manakah yang diwakili oleh graf itu?
 Bab 12: Variasi
A corak cap jari
B warna mata
C kumpulan darah
D tinggi
Jawapan:

38. Antara berikut, manakah hasil daripada interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran?
I faktor Rhesus
II kumpulan darah
III warna kulit
IV tinggi
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, III dan V
Jawapan:

39. CIRI: KEBOLEHAN MENGGULUNG LIDAH
Seramai 25 murid boleh menggulung lidah manakala 3 murid tidak boleh. Antara berikut yang manakah benar mengenai trait ini?
A membentuk graf taburan normal
B boleh diukur secara kuantitatif
C merupakan trait dominan
D merupakan trait resesif
Jawapan:

40. Variasi warna kulit wujud di kalangan manusia. Apakah faktor utama dalam menentukan variasi ini?
A bersenam
B pendedahan kepada cahaya matahari
C pemakanan
D pewarisan
Jawapan:

41. Penyakit pewarisan manakah disebabkan gen cacat?
I- anemia sel sabit
II- sindrom turner
III- sindrom down
IV- albinisme
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

42. Antara berikut, keadaan manakah yang menyebabkan penghasilan gamet dengan kombinasi yang berbeza?
A mutasi
B pindah silang
C persenyawaan rawak
D penyusunan rawak kromosom
Jawapan:

43. Rajah menunjukkan proses meiosis yang berlaku semasa pembentukan gamet. Antara penyakit berikut, manakah berkaitan dengan proses tersebut?
 Bab 12: Variasi
A Albinisme
B Talasemia
C Sindrom Down
D Hemofilia
Jawapan:

44. Mutasi yang melibatkan pertukaran segmen antara kromosom bukan homolog disebut sebagai ..
A translokasi
B pelenyapan
C penyongsangan
D penggandaan
Jawapan:

45. Warna kulit yang berlainan antara harimau dan singa tidak dianggap sebagai variasi kerana
A mereka hidup di tempat yang berlainan
B mereka adalah daripada spesis yang berlainan
C mereka boleh dikacukkan antara satu sama lain
Jawapan:

46. Ciri-ciri variasi selanjar manakah yang benar?
I kuantitatif
II taburan diskrit
III tiada ciri perantaraan
IV perbezaan ciri yang tidak ketara
A I dan IV
B III dan IV
C II dan III
D I, III dan V
Jawapan:

47. Antara berikut, manakah gabungan gen untuk sindrom turner?
A XO
B YO
C XXY
D XYY
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。