1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 5 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan

Klik untuk jawapannya

1. Fototropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap
A air
B cahaya
C graviti
Jawapan:

2. Geotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap
A air
B udara
C graviti
Jawapan:

3. Hidrotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap
A cahaya
B air
C graviti
Jawapan:

4. Tigmotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap
A air
B sentuhan
C graviti
Jawapan:

5. Contoh tumbuhan yang mempunyai gerak balas nastik ialah
A pohon rambutan
B pohon semalu
C pohon pisang
Jawapan:

6. Akar tumbuhan menunjukkan hidrotropisme negatif.
A Betul
B Salah
Jawapan:

7. Pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisme positif.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

8. Tumbuhan menunjukkan tigmotropisme untuk mencari
I cahaya
II sokongan
III kawan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

9. Akar tumbuhan menunjukkan hidrotropisme positif dan fototropisme negatif.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

10. Akar akan tumbuh mengikut tarikan .............
A Cahaya matahari
B Graviti
C Cahaya
D Suhu
Jawapan:

11. Bagaimanakah batang bergerak balas terhadap cahaya matahari?
A Ia tumbuh menjauhi cahaya matahari
B Ia tumbuh kearah pokok
C Ia tumbuh mendekati akar
D Ia tumbuh ke arah cahaya matahari
Jawapan:

12. Bagaimanakah tumbuhan bergerak balas terhadap graviti?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Batang dan akar akan tumbuh ke bawah
C B Batang dan akar akan tumbuh ke atas
Batang akan tumbuh ke bawah dan akar akan tumbuh ke atas
D Batang akan tumbuh ke atas dan akar akan tumbuh ke bawah
Jawapan:

13. Bahagian tumbuhan dalam rajah di atas bergerak balas terhadap .............
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Cahaya matahari
B Air
C Sentuhan
D Graviti
Jawapan:

14. Apakah jenis rangsangan yang berkaitan dengan pokok yang ditunjukkan dalam gambar di atas?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Air
B Cahaya matahari
C Sentuhan
D Graviti
Jawapan:

15. Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap cahaya matahari?
A Pucuk
B Akar
Jawapan:

16. Air, graviti, cahaya matahari dan ............. adalah gerak balas tumbuhan terhadap ransangan.
A tanah
B udara
C sentuhan
D akar
Jawapan:

17. Apakah jenis rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan seperti dalam rajah di atas?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Cahaya matahari
B Graviti
C Sentuhan
D Air
Jawapan:

18. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan gambar rajah di atas?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Pasu terbalik
B Pokok layu
C Pucuk bergerak ke arah cahaya matahari
D Pokok tidak mendapat cahaya matahari
Jawapan:

19. Kenal pasti jenis rangsangan yang menyebabkan gerak balas pada gambar ini.
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A cahaya
B sentuhan
C graviti
D air
Jawapan:

20. Antara bahagian tumbuhan berikut, yang manakah tidak akan bergerak balas terhadap cahaya?
A Pucuk
B Daun
C Akar
D Bunga
Jawapan:

21. Gambar menunjukkan sejenis tumbuhan yang diletakkan di tepi tingkap di dalam sebuah bilik yang kelam.
Apakah yang perlu dilakukan kepada tumbuhan itu supaya ia tumbuh tegak?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Menambahkan kuantiti baja
B Menyiram air dengan kuantiti yang lebih
C Letak di tempat terbuka di luar bilik itu
D Alih ke tempat yang lebih jauh daripada tingkap
Jawapan:

22. Bahagian tumbuhan manakah yang bergerak balas terhadap air?
A Akar
B Pucuk
C Batang
D Daun
Jawapan:

23. Apakah rangsangan yang menyebabkan daun semalu menguncup?
A Graviti
B Cahaya
C Sentuhan
D Air
Jawapan:

24. Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A kerana akar bergerak balas terhadap graviti
B kerana akar bergerak balas terhadap air
C kerana akar bergerak balas terhadap cahaya
D kerana akar bergerak balas terhadap sentuhan
Jawapan:

25. Namakan hormon X.
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Auksin
B Giberelin
C Asid Absisik
D Sitokinin
Jawapan:

26. Bahagian X pada tumbuhan bergerak balas terhadap tarikan graviti. Antara berikut yang manakah ialah X?
A Akar
B Daun
C Pucuk
D Batang
Jawapan:

27. Apakah sebab pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya?
A Pucuk memerlukan cahaya untuk berfotosintesis
B Pucuk perlu tumbuh lebih lama untuk mengelakkan persaingan mendapat cahaya
C Sel-sel terlindung dari cahaya memanjang lebih cepat.
Jawapan:

28. Rajah tersebut menunjukkan respon tumbuhan terhadap ransangan. Apakah jenis respon tumbuhan yang ditunjukkan dalam rajah tersebut?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Fotonasti
B Termonasti
C Tigmonasti
D Sismonasti
Jawapan:

29. Rajah 8 menunjukkan respon koleoptil jagung terhadap auksin dalam satu eksperimen. Eksperimen yang lain menunjukkan respon seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A P DAN R
B Q DAN S
C P, R DAN S
D Q, R DAN S
Jawapan:

30. Pak cik Ali hendak menjual pisang dari kebunnya. Untuk memastikan semua pisang masak pada masa yang sama, dia sepatutnya menyembur pisang dengan..
A Hormon Etilena
B Hormon Auksin
C Hormon Giberelin
D Hormon Sitokinin
Jawapan:

31. Rajah tersebut menunjukkan kaedah menghasilkan buah dari tumbuhan berbunga menggunakan hormon auksin.
Bagaimana buah dihasilkan dari kaedah ini berbeza dari buah yang dihasilkan secara semulajadi?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Buah lebih manis
B Buah lebih sukulen
C Buah lebih fiber
D Buah tiada biji
Jawapan:

32. Teknik penghasilan buah tanpa biji dengan tidak melibatkan proses pendebungaan.
Namakan teknik ini
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Pendebungaan
B Fitohorman therapy
C Partenokarpi
Jawapan:

33. Rajah tersebut menunjukkan amalan tradisional untuk mencepatkan pemasakan buah ciku. Apakah tujuan menyimpan chiku dalam bekas beras?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A Untuk memerangkap haba
B Untuk memerangkap etilena
C Untuk melembutkan buah
D Untuk memerangkap karbon dioksida
Jawapan:

34. Gerak Tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan disebut gerak........
A Etionom
B Esionom
C Endonom
D Higroskopis
Jawapan:

35. Gerak pada tumbuhan yang arah geraknya sesuai dengan arah rangsang disebut ….
A Niktinasti
B Seismonasti
C Tropisme
D Higrokopis
Jawapan:

36. Nama gerak bunga tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A fototropisme
B fotonasti
C fototaksis
D fotosintesis
Jawapan:

37. Arah akar pada gambar tersebut menunjukkan gerak....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A fototropisme
B tigmotropisme
C tropisme
D geotropisme
Jawapan:

38. Gerak tumbuhan tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A fotonasti
B haptonasti
C termonasti
D seismonasti
Jawapan:

39. Gerak yang tepat dari gambar tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A hidrotropisme
B fototropisme
C geotropisme
D tigmotropisme
Jawapan:

40. Gerak yang dialami oleh tumbuhan tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A niktinasti
B haptonasti
C fotonasti
D termonasti
Jawapan:

41. kesimpulan nama gerak dari gambar tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A haptonasti
B seismonasti
C termonasti
D fotonasti
Jawapan:

42. Gerak yang dialami bunga tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A termonasti
B haptonasti
C fotonasti
D seismonasti
Jawapan:

43. Gerak yang dialami sulur tumbuhan merambat tersebut adalah....
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A tigmotropisme
B fototropisme
C hidrotropisme
D kemotropisme
Jawapan:

44. Persamaan gerak nasti dan tropisme adalah...
A sama sama melakukan gerak yang bergerak hanya organ tertentu saja
B bergerak dipengaruhi arah datang rangsang
C bergerak menjauhi arah datang rangsang
Jawapan:

45. Berikut ialah jenis gerak balas pada tumbuhan kecuali
A hidrotropisme
B tropisme
C geotropisme
D biokemotropisme
Jawapan:

46. Biasanya, kelopak bunga terlibat dalam gerakan fotonasti yang bergerak balas terhadap cahaya.
A betul
B salah
Jawapan:

47. Gerak balas ini berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan.
Namakan gerak balas ini
A Niktinasti
B Seismonasti
C Termonasti
Jawapan:

48. Gerak balas ini diperhatikan pada tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. Rangsangan yang diterima menyebabkan daun tertutup dan memerangkap serangga.
Apakah gerak balas ini?
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A termonasti
B seismonasti
C tigmonasti
Jawapan:

49. Fitohormon atau hormon tumbuhan, merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah.
A betul
B salah
Jawapan:

50. Namakan hormon yang dimaksudkan di bawah?
- Merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk
- Merencatkan pengeluaran tunas sisi
A Sitokinin
B Asid absisik
C Auksin
D Etilena
Jawapan:

51. Antara beikut yang manakah BUKAN fungsi Etilena?
A Melambatkan proses penuaan daun
B Merangsang pemasakan buah
C Merangsang keguguran daun dan buah
Jawapan:

52. Kenal pasti gerak balas yang ditunjukkan oleh hujung pucuk dan hujung akar terhadap cahaya.
Bab 5: Gerak Balas Dalam Tumbuhan
A hujung pucuk - GEOTOPIME NEGATIF
hujung akar - FOTOTROPISME POSITIF
B hujung pucuk - FOTOTROPISME NEGATIF
hujung akar - FOTOTROPISME POSITIF
C hujung pucuk - FOTOTROPISME POSITIF
hujung akar - FOTOTROPISME POSITIF
D hujung pucuk - FOTOTROPISME POSITIF
hujung akar - FOTOTROPISME NEGATIF
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。