1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 13 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 13: Teknologi Genetik

Klik untuk jawapannya

1. Antara berikut, yang manakah benar tentang kejuruteraan genetik?
A Proses manipulasi bahan genetik sesuatu organisma untuk membentuk kombinasi gen yang baharu
B Kebolehan untuk menghasilkan ciri yang sama seperti induk dan dipindahkan ke generasi yang seterusnya
C Proses untuk membiakkan klon
D Proses yang akan menambahkan bilangan tanaman yang sama
Jawapan:

2. Antara berikut yang manakah merupakan kebaikan kejuruteraan genetik?
A Menghasilkan insulin bagi rawatan penyakit kencing manis
B Menganalisa kariotip dan carta salasilah keturunan
C Menanam tumbuhan baharu yang dihasilkan melalui pengklonan
D Pembiakan kacukan untuk menghasilkan tanaman yang rintang terhadap penyakit
Jawapan:

3. Berikut merupakan contoh organisma terubahsuai genetik, KECUALI
A Pokok soya
B Pokok jagung
C Ikan paus
D Pokok tembakau
Jawapan:

4. Organisma yang DNA nya diubahsuai dengan memasukkan gen dari organisma lain dinamakan sebagai
A Transgenik
B Transformer
C Transgender
D Organ
Jawapan:

5. Organisma terubah suai genetik adalah
A Organisma yang mempunyai ciri yang sama seperti induknya
B Organisma yang DNA nya telah diubahsuai di makmal untuk menghasilkan trait yang diinginkan
C Organisma yang mempunyai kecacatan
D Organisma baka tulen
Jawapan:

6. Antara berikut, yang manakah tidak terlibat dalam kejuruteraan genetik?
A Haiwan transgenik
B Tumbuhan transgenik
C Terapi gen
D Pengklonan
Jawapan:

7. Apakah yang dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain dalam proses kejuruteraan genetik?
A Protein
B Lemak
C DNA
D Enzim
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang kejuruteraan genetik?
A Meningkatkan hasil tanaman
B Mengurangkan kos untuk makanan
C Meningkatkan keperluan pestisid
D Meningkatkan kandungan nutrien dan kualiti makanan
Jawapan:

9. Apakah kepentingan bioinformatik?
A Pengenalpastian gen dan nukleotida polimorfisma tunggal
B Menghasilkan organisma transgenik
C Meningkatkan kualiti sesetengah organisma
D Meningkatkan kualiti makanan
Jawapan:

10. Antara berikut, yang manakah benar tentang pemprofilan DNA?
A Berbeza daripada cap jari DNA
B Menggunakan teknologi DNA rekombinan
C Digunakan oleh polis untuk siasatan jenayah
D Mengambil masa yang sangat lama untuk mendapatkan keputusan
Jawapan:

11. Rajah menunjukkan satu aplikasi yang melibatkan bioteknologi.
Antara berikut, yang manakah mewakili aplikasi di atas?
 Bab 13: Teknologi Genetik
A Pemprofilan DNA
B Nanobioteknologi
C Pembersihan tumpahan minyak
D Terapi gen
Jawapan:

12. Pemprofilan DNA boleh digunakan
A Untuk menyembuhkan penyakit genetik
B Untuk ujian penentuan keturunan
C Untuk meningkatkan kualiti sesetengah produk
D Untuk menyelesaikan masaah alam sekitar
Jawapan:

13. Berikut adalah teknologi kejuruteraan genetik kecuali
A pengesanan kariotip
B penggunaan plasmid
C terapi gen
D DNA rekombinan
E organisma termodifikasi genetik (GMO)
Jawapan:

14. DNA yang mengandungi gen yang dikehendaki daripada bakteria digabungkan dengan DNA yang mengandungi gen yang menghasilkan insulin. DNA disisipkan ke dalam plasmid dan dimasukkan ke dalam sel bakteria serta dikulturkan. Apakah nama teknologi kejuruteraan genetik ini?
A terapi gen
B organisma termodifikasi (GMO)
C DNA rekombinan
D geneologi genetik (baka)
Jawapan:

15. Teknik mengubahsuai atau menggantikan gen yang rosak, digunakan dalam membetulkan kerosakan genetik. Apakah teknologi yang digunakan?
A Penggunaan plasmid
B terapi gen
C makanan terubahsuai genetik
D geneologi genetik
Jawapan:

16. Gambarajah menunjukkan tanaman yang mempunyai daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit. Tanaman ini telah melalui teknologi
 Bab 13: Teknologi Genetik
A DNA rekombinasi
B Organisma termodifikasi genetik (GMO)
C penggunaan plasmid
D terapi gen
Jawapan:

17. Berikut adalah kebaikan teknologi kejuruteraan genetik kecuali
A menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti
B penghasilan insulin dan enzim yang boleh membantu kesihatan manusia
C memberikan alahan dan kesan-kesan sampingan kepada pengguna
D mengenal pasti penyakit baka dan merawat penyakit
Jawapan:

18. Mak Cik Kiah menghidap diabetes melitus. Dia memerlukan suntikan hormon insulin. Insulin tersebut dihasilkan melalui teknologi
A DNA rekombinan
B Organisma termodifikasi genetik (GMO)
C Terapi gen
D Sains forensik
Jawapan:

19. Berikut adalah keburukan teknologi kejuruteraan genetik kecuali
A Menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid
B Menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna
C menghasilkan tanaman yang banyak dan memerlukan masa yang singkat untuk tuaian
D spesies asal akan pupus dan menghasilkan spesies baharu
Jawapan:

20. Etika dalam teknologi kejuruteraan genetik melibatkan beberapa isu terutamanya
I pengklonan
II pembiakbakaan
III biohazard
IV sisa kumbahan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

21. Terapi gen boleh diaplikasi bagi merawat penyakit
I hemofilia
II sistik fibrosis
III sindrom klinefelter
IV anemia sel sabit
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

22. Pilih langkah yang menghasilkan insulin melalui teknologi DNA rekombinan
I DNA dipotong menggunakan enzim pemotong
II gen normal dimasukkan ke dalam virus
III DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteria
IV Bakteria rekombinan mengganda dalam tangki penapaian
V Pengekstrakan dan penulenan insulin manusia
A I dan V
B II dan IV
C II dan III
D I, III, IV dan V
Jawapan:

23. Pilih langkah bagi proses terapi gen.
I pengekstrakan dan penapaian
II sel stem dikeluarkan
III gen normal dimasukkan ke dalam virus
IV virus termodifikasi dicampur dengan sel stem pesakit
V sel stem pesakit berubah mengikut genetik
A I dan V
B I dan IV
C II dan III
D II, III, IV dan V
Jawapan:

24. Organisma yang DNA nya diubahsuai dengan memasukkan gen dari organisma lain dinamakan sebagai
A Transgenik
B Transformer
C Transgender
D Organ
Jawapan:

25. Organisma terubah suai genetik adalah
A Organisma yang mempunyai ciri yang sama seperti induknya
B Organisma yang DNA nya telah diubahsuai di makmal untuk menghasilkan trait yang diinginkan
C Organisma yang mempunyai kecacatan
D Organisma baka tulen
Jawapan:

26. Antara berikut, yang manakah tidak terlibat dalam kejuruteraan genetik?
A Haiwan transgenik
B Tumbuhan transgenik
C Terapi gen
D Pengklonan
Jawapan:

27. Apakah yang dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain dalam proses kejuruteraan genetik?
A Protein
B Lemak
C DNA
D Enzim
Jawapan:

28. Antara berikut, yang manakah benar tentang pemprofilan DNA?
A Berbeza daripada cap jari DNA
B Menggunakan teknologi DNA rekombinan
C Digunakan oleh polis untuk siasatan jenayah
D Mengambil masa yang sangat lama untuk mendapatkan keputusan
Jawapan:

29. Pemprofilan DNA boleh digunakan
A Untuk menyembuhkan penyakit genetik
B Untuk ujian penentuan keturunan
C Untuk meningkatkan kualiti sesetengah produk
D Untuk menyelesaikan masaah alam sekitar
Jawapan:

30. Berikut adalah contoh-contoh produk ubatan yang dihasilkan secara komersial melalui teknik kejuruteraan genetik..
Pilih 3 yang berkenaan
I Hormon insulin
II Pil vitamin C
III Hormon pertumbuhan
IV Vaksin
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

31. Kejuruteraan genetik adalah teknik menukarkan sifat sesuatu organisma dengan memindahkan gen tertentu daripada organisma lain ke dalam DNA organisma tersebut. *
A betul
B salah
Jawapan:

32. Insulin dihasilkan dengan menggunakan bakteria untuk direplikasi dengan cepat dan teknik ini dinamakan teknik rekombinasi DNA.
A betul
B salah
Jawapan:

33. Terapi gen merupakan satu daripada aplikasi kejuruteraan genetik untuk mengubahsuai atau menggantikan gen yang rosak.
A betul
B salah
Jawapan:

34. Berikut adalah kebaikan penyelidikan teknologi kejuruteraan dalam kehidupan kita:
I Menghasilkan tanaman yang lebih banyak dalam jangka masa singkat.
II Menghasilkan tanaman yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi.
III Menghasilkan tanaman dan ternakan berkualiti rendah.
IV Penghasilan insulin, vaksin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia
A I dan II
B III dan IV
C I, II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

35. Berikut adalah kesan buruk penyelidikan teknologi kejuruteraan dalam kehidupan kita:
Pilih 3 yang berkenaan.
I Baka asli akan mengalami kepupusan.
II Menyebabkan mutasi ekosistem semula jadi akan terganggu.
III Menghasilkan organisma yang mempunyai daya rintangan yang tinggi terhadap pestisid.
IV Negara akan terancam kerana tiada senjata biologi.
A I dan II
B III dan IV
C I, II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

36. Antara yang berikut, teknik yang manakah digunakan untuk memindahkan gen dari DNA suatu spesies ke spesies yang lain?
A Pengklonan
B kacukan dihibrid
C kacukan monohibrid
D kejuruteraan genetik
Jawapan:

37. Antara berikut, yang manakah BUKAN kebaikan menggunakan organisma termodifikasi genetik dalam penghasilan makanan?
A meningkatkan hasil tanaman
B meningkatkan nilai nutrisi
C meningkatkan lebihan dan kos
D meningkatkan rasa dan tekstur makanan
Jawapan:

38. insulin boleh dihasilkan melalui kejuruteraan genetik melalui bakteria termodifikasi genetik X. Apakah bakteria X?
A Escherichia coli
B Basillus subtilis
C Streptococcus mutans
D Bacillus thuringensis
Jawapan:

39. Dalam organisma termodifikasi genetik (GMO), DNA daripada organisma dimasukkan ke dalam tanaman atau ternakan untuk mendapatkan ciri-ciri yang diingini.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

40. Pemindahan gen dari DNA sesuatu spesies kepada DNA spesies yang lain dikenali sebagai.....
A terapi gen
B kacukan monohibrid
C kejuruteraan genetik
D pengklonan
Jawapan:

41. Antara hormon manusia berikut, yang manakah merupakan hormon pertama yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik dalam sel bakteria?
A Estrogen
B Tiroksina
C Insulin
D Testosteron
Jawapan:

42. Berikut menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam kejuruteraan genetik
P: Membuat salinan-salinan gen
Q: Memasukkan gen ke dalam plasmid
R: Memotong gen yang diingini dengan menggunakan satu enzim
S: Memasukkan plasmid ke dalam sel perumah
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan langkah-langkah dalam turutan yang betul?
A P,Q,R,S
B Q,S,R,P
C R,Q,S,P
D S,Q,P,R
Jawapan:

43. Aplikasi teknik kejuruteraan genetik untuk menggantikan gen-gen yang cacat pada manusia ialah
A pemindahan gen
B pengubahsuaian gen
C penggantian gen
D terapi gen
Jawapan:

44. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang aplikasi kejuruteraan genetik?
A tujuan projek genom manusia adalah untuk mengklonkan manusia
B terapi gen digunakan untuk merawat penyakit genetik seperti sistik fibrosis
C cap jari DNA tidak lagi digunakan dalam penyiasatan jenayah
D insulin manusia dihasilkan oleh virus terubah suai secara genetik
Jawapan:

45. Antara pernyataan-pernyataan tentang Makanan Terubah suai Genetik (GMF) berikut, yang manakah betul?
A GMF tidak dapat dihasilkan secara besar-besaran
B sumber gen-gen bagi GMF hanya boleh datang daripada spesiesnya sendiri
C GMF sangat selamat untuk dimakan
D Contoh-contoh GMF yang diluluskan bagi kegunaan manusia ialah kacang soya dan jagung
Jawapan:

46. Antara yang berikut, yang manakah merupakan proses pembiakbakaan ternakan?
I Cap jari DNA
II Kultur tisu
III Permanian beradas
IV Pemindahan silangan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

47. Bioremediasi merupakan satu kaedah untuk membersihkan bahan cemar dengan menggunakan ......
A virus
B bakteria
C mikroorganisma
D protozoa
Jawapan:

48. Suatu rangka manusia yang tidak dikenali telah dijumpai. Antara langkah-langkah berikut, yang manakah boleh dilakukan untuk mengenal pasti mangsa itu?
I mengasingkan sampel RNA daripada mangsa
II mengumpul sampel tisu daripada mangsa
III mengumpul cap jari daripada ahli-ahli keluarga yang mungkin
IV mengumpul sampel darah daripada ahli-ahli keluarga yang mungkin
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。