1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 11 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 11: Pewarisan

Klik untuk jawapannya

1. Gamet yang dihasilkan oleh genotip Rr adalah…
A R
B r
C R dan r
D RR dan rr
Jawapan:

2. Pewarisan monohibrid melibatkan _________ ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen.
A satu
B dua
C tiga
D empat
Jawapan:

3. Jika T mewakili alel untuk tinggi dan t mewakili alel untuk kekerdilan, maka individu yang heterozigot untuk ketinggian diwakili oleh:
A TT
B Tt
C tt
Jawapan:

4. Ciri yang manakah digunakan dalam eksperimen Mendel?
A warna daun
B bilangan biji benih
C saiz buah
D ketinggian pokok
Jawapan:

5. Hukum segregasi juga dikenali sebagai ___________.
A Hukum Mendel pertama
B Hukum Mendel kedua
Jawapan:

6. Berikut adalah jenis gamet yang dihasilkan oleh pokok yang mempunyai genotip BbUu kecuali..
A BU
B Bu
C bU
D Ub
Jawapan:

7. Berapakah nisbah fenotip F2 bagi suatu kacukan dihibrid?
A 9:3:3:1
B 9:3:3:3
C 3:1
D 1:3:3:9
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah BENAR tentang Hukum Mendel I?
A Beliau menjalankan kajian mengenai satu ciri.
B Beliau mengira bilangan anak pokok walnut.
C Setiap ciri organisma ditentukan oleh satu alel tunggal.
D Alel tersebut terpisah semasa mitosis dan hadir dalam gamet tunggal.
Jawapan:

9. Dalam kacang pea, alel Y bagi biji berwarna kuning ialah dominan dan alel y bagi biji berwarna hijau ialah resesif. Dalam satu eksperimen, 200 tumbuhan heterozigot didebungakan sendiri dan 1500 biji berwarna kuning telah dikumpulkan. Berapakah biji berwarna hijau akan dikumpulkan?
A 6000
B 2000
C 1500
D 500
Jawapan:

10. Seekor rama-rama bermata merah yang baka tulen dikacukkan dengan seekor rama-rama bermata putih baka tulen juga. Mata merah adalah dominan terhadap mata putih. Apakah nisbah fenotip dalam generasi F1?
A Semua bermata putih
B Semua bermata merah
C 1 bermata merah : 1 bermata putih
D 1 bermata merah : 3 bermata putih
Jawapan:

11. Alel bagi bunga ros warna merah adalah dominan terhadap warna kuning. Dua pokok ros yang heterozigot dikacukkan. Apakah peratusan anak yang dihasilkan berwarna kuning?
A 0%
B 25%
C 50%
D 75%
Jawapan:

12. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan oleh pokok kacang pea heterozigos (BbHh) untuk warna bunga dan kedudukan bunga?
A BH and bh
B Bh dan Hh
C BH, Bh, bH dan bh
D Bb, Hh, BH, bh
Jawapan:

13. Antara yang berikut, manakah menunjukkan kedudukan pasangan alel heterozigot yang BETUL?
 Bab 11: Pewarisan
A
B
C
D
Jawapan:

14. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada pewarisan dihibrid?
A Semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada sepasang alel boleh bergabung secara rawak dengan ahli daripada pasangan alel yang lain
B Semasa pembentukan gamet, setiap alel daripada kromosom homolog yang sama boleh bergabung antara satu sama lain.
C Nisbah genotip yang terhasil daripada generasi filial kedua ialah 9 : 3 : 1 : 1
D Melibatkan satu trait sahaja
Jawapan:

15. Pokok kacang pea yang tinggi heterozigot telah dikacukkan dengan pokok kacang pea kerdil. Berapakah nisbah fenotip filial pertama?
A Semua tinggi
B Semua kerdil
C 1 (tinggi) : 1 (kerdil)
D 3 (tinggi) : 1 (kerdil)
Jawapan:

16. Hukum Pengaturan Bebas juga dikenali sebagai ..................
A Hukum Mendel I
B Hukum Mendel II
Jawapan:

17. Setiap pasangan alel akan terpisah semasa meiosis dan gamet hanya boleh membawa satu alel sahaja. Nyatakan hukum yang terlibat.
A Hukum Mendel I
B Hukum Mendel II
Jawapan:

18. Hukum Mendel II melibatkan perwarisan dihibrid. Apakah yang dimaksudkan dengan DIHIBRID?
A 1 ciri
B 2 ciri
C 3 ciri
D 4 ciri
Jawapan:

19. Berapakah bilangan kromosom autosom?
A 23
B 2
C 44
D 46
Jawapan:

20. Antara berikut yang manakah benar tentang kromosom seks
I - Terdiri daripada pasangan kromosom 1 hingga 22
II - Menentukan jantina
III- Terdiri daripada X dan Y
IV - Mengawal ciri-ciri sel soma
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

21. Yang manakah antara berikut merupakan penyakit genetik yang disebabkan oleh tak disjungsi kromosom?
I SIndrom down
II Hemofilia
III Sindrom Turner
IV Buta warna
V Sindrom Klinefelter
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, III dan V
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan karyotip bagi penyakit genetik ______________.
 Bab 11: Pewarisan
A Sindrom Down
B Sindrom Turner
C Sindrom Klinefelter
D Sindrom Asperger
Jawapan:

23. Rajah menunjukkan ciri-ciri fizikal bagi sejenis penyakit genetik. Apakah yang menyebabkan penyakit tersebut?
 Bab 11: Pewarisan
A Tambahan satu kromosom X
B Kekurangan satu kromosom X
C Tambahan kromosom 5
D Trisomi 21
Jawapan:

24. Apakah ciri-ciri pesakit yang menghidap sindrom Klinefelter?
I Mempunyai kromosom seks XXY
II Jantina individu adalah perempuan
III Pertumbuhan testis terbantut
IV Pembentukan buah dada
V Leher yang lebar
A I dan II
B III dan V
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

25. Apakah ciri-ciri yang menentukan kromosom homolog?
I Saiz kromosom
II Kedudukan sentromer
III ILengkungan kromosom
IV Corak jalur pada kromosom
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

26. Pada fasa manakah dalam meiosis yang boleh menyebabkan tak disjungsi berlaku pada kromosom?
I Metafasa I
II Anafasa I
III Anafasa II
IV Telofasa I
V Telofasa II
A I dan II
B III dan V
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

27. Apakah penyakit genetik yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam rajah?
 Bab 11: Pewarisan
A Sindrom Turner
B Sindrom Klinefelter
C Sindrom Turner
D Sindrom Down
Jawapan:

28. Anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya seperti warna iris mata, warna kulit, dan jenis rambut.
A Betul
B Salah
Jawapan:

29. Kanang mewarisi warna iris mata bapanya. Warna iris mata ialah satu ciri yang diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan. Ciri ini dikenali sebagai ___________.
A pewarisan
B penurunan
C pembawaan
Jawapan:

30. Apakah ciri-ciri yang diwarisi Nisa?
 Bab 11: Pewarisan
A warna kulit
B warna iris mata
C jenis rambut
Jawapan:

31. Rambut Ahmad dan ayahnya adalah sama iaitu rambut ikal.
Apakah ciri pewarisan yang diwariskan oleh bapanya?
A warna kulit
B warna iris mata
C jenis rambut
Jawapan:

32. Kulit Ahmad dan ibunya adalah sama iaitu kulit putih.
Apakah ciri pewarisan yang diwariskan oleh ibunya?
A warna kulit
B warna iris mata
C jenis rambut
D Warna rambut
Jawapan:

33. Rambut Aminah dan ayahnya adalah sama warnya iaitu warna hitam.
Apakah ciri pewarisan yang diwariskan oleh ayahnya?
A warna kulit
B warna iris mata
C jenis rambut
D Warna rambut
Jawapan:

34. Mata Aminah dan ibunya adalah sama iaitu berwarna coklat.
Apakah ciri pewarisan yang diwariskan oleh ibunya?
A warna kulit
B warna iris mata
C jenis rambut
D Warna rambut
Jawapan:

35. Warna iris mata ialah salah satu ciri yang diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan. Ciri ini dikenali sebagai...
 Bab 11: Pewarisan
A keturunan
B pewarisan
C waris
Jawapan:

36. Ciri-ciri boleh diwarisi daripada ...
 Bab 11: Pewarisan
I ibu
II ayah
III keturunan
IV jiran
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

37. Ciri-ciri berikut boleh diwarisi ...
I Warna iris mata
II warna kulit
III jenis rambut
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

38. Susun tumbesaran manusia mengikut susunan yang betul.
 Bab 11: Pewarisan
A Dewasa ~ Bayi ~ Remaja ~ Kanak-kanak
B Bayi ~ Kanak-kanak ~ Remaja ~ Dewasa
C Remaja ~ Kanak-Kanak ~ Bayi ~ Dewasa
D Bayi ~ Kanak-kanak ~ Dewasa ~ Remaja
Jawapan:

39. Apakah yang berubah semasa manusia membesar?
A Bilangan jari
B Saiz tapak tangan
C Bilangan mata
D Warna rambut
Jawapan:

40. Muhammad mempunyai berat 18 kg pada tahun lepas. Sekarang, berat Muhammad bertambah ke _______.
A 18 kg
B 20 kg
C 15 kg
Jawapan:

41. Siti dan Ali berumur 8 tahun. Siti memakai saiz kasut 30, tetapi kasut Ali bersaiz 33. Mengapa?
A Siti tersilap memilih saiz kasut
B Ali memakai kasut kawannya
C Tumbesaran Ali berbeza dengan Siti
Jawapan:

42. Siti adalah pelajar tahun 2 AB. Di peringkat manakah Siti berada sekarang?
 Bab 11: Pewarisan
A bayi
B kanak-kanak
C remaja
D dewasa
Jawapan:

43. Manusia membiak secara _____________.
A Melahirkan anak
B Bertelur
Jawapan:

44. Peringkat tumbesaran manusia pada peringkat pertama ialah ______.
A bayi
B kanak-kanak
C remaja
D dewasa
Jawapan:

45. Saiz tapak tangan Urwah lebih kecil daripada saiz tapak tangan Haziq. Mungkin ...
I Haziq lebih berat daripada Urwah
II Saiz baju Haziq lebih besar daripada saiz baju Urwah
III Hazig lebih tinggi dari Urwah
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

46. Tahun lepas, Siti memakai baju saiz S, sekarang Siti perlu memakai baju Saiz M. Siti mengalami ...
A pertambahan berat
B pertambahan saiz
C pertambahan tinggi
Jawapan:

47. Sejak dilahirkan, kita mengalami perubahan ....
A saiz
B tinggi
C berat
D saiz, tinggi dan berat
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。