1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 1 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 1 : Pola Jujukan

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Berdasarkan pola berikut, nyatakan nombor bagi sebutan ke - 6
tingkatan 2 Pola Jujukan

A. 26
B. 30
C. 24
D. 28
Jawapan:


2 Berdasarkan pola tersebut, nyatakan sebutan yang ke-5 dari 8, 3, -2,..., ...
A -12
B -5
C -7
D 0
Jawapan:


3 Diberi jujukan nombor seperti berikut. Nyatakan pola bagi senarai nombor itu. [7, 11,15, 19,..]
A Menambah 3 dari nombor sebelumnya
B Menambah 5 dari nombor sebelumnya
C Menambah 4 dari nombor sebelumnya
D Menambah 6 dari nombor sebelumnya
Jawapan:

4 Diberi jujukan nombor seperti berikut. Nyatakan pola bagi senarai nombor itu. [ 1, 2,4, 8,...]
A Menambah 1 dari nombor sebelumnya »
B Menambah 1 dari nombor selepasnya
C Mendarab 2 dari nombor selepasnya
D Mendarab 2 dari nombor sebelumnya
Jawapan:

5. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga Pascal. Nyatakan nilai x seperti yang ditunjukkan pada arah anak panah.
tingkatan 2 Pola Jujukan

A 1
B 5
C 10
D 4
Jawapan:

6. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga Pascal. Nyatakan nilai y seperti yang ditunjukkan pada arah anak panah.
tingkatan 2 Pola Jujukan

A 1
B 5
C 10
D 4
Jawapan:

7. Nombor Fibonacci merupakan satu corak nombor yang berturutan bermula dengan 0 dan1
A Betul
B Salah
Jawapan:

8. Berikut merupakan turutan dalam nombor fibonacci. Cari nilai m [0, 1, 1, 2, 3, m, ...]
A 4
B 2
C 6
D 5
Jawapan:

9 Lengkapkan setiap jujukan nombor berikut : [9, 7, 5, ..., 1]
A 3
B 4 x
C 5
D 2
Jawapan:

10 Lengkapkan setiap jujukan nombor berikut : [... , 64, -32, 16, - 8 ]
A 128
B 96
C -128
D -96
Jawapan:

11a. Diberi pola suatu objek. Pilih jawapan untuk menunjukkan rumusan tentang pola itu. tingkatan 2 Pola Jujukan
A. Menambah satu bulatan kepada corak sebelumnya.
B. Menambah dua bulatan kepada corak sebelumnya.
Jawapan:

b. tingkatan 2 Pola Jujukan
A. Menambah tiga segi tiga kepada corak sebelumnya.
B. Menambah lima segi tiga kepada corak sebelumnya.
Jawapan:

c. tingkatan 2 Pola Jujukan
A. Menambah tiga titik kepada corak sebelumnya.
B. Mendarab dua kali bilangan titik kepada corak sebelumnya.
Jawapan:

d. tingkatan 2 Pola Jujukan
A. Menambah dua segi empat sama kepada corak sebelumnya.
B. Mendarab tiga kali bilangan segi empat sama kepada corak sebelumnya.
Jawapan:

12. Pilih ungkapan algebra yang mewakili generalisasi tentang pola suatu jujukan.
a. 7, 8, 9, 10, …
A. n + 6, n = 1, 2, 3, 4, …
B. n + 7, n = 1, 2, 3, 4, …

Jawapan:

b. 3, 6, 9, 12, …
A. 3n, n = 1, 2, 3, 4, …
B. 4n – 1, n = 1, 2, 3, 4, …

Jawapan:

c. 5, 15, 25, 35, …
A. 5n + 5, n = 1, 2, 3, 4, …
B. 10n – 5, n = 1, 2, 3, 4, …

Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Isikan rumusan tentang pola tersebut.

Mendarab 2 kepada nombor sebelumnya.
Menambah 6 kepada nombor sebelumnya.
Membahagi nombor sebelumnya dengan 2.
Menolak 3 daripada nombor sebelumnya.

a.1, 7, 13, 19, 25, …
Jawapan:

b. 5, 10, 20, 40, 80, …
Jawapan:

c. 43, 40, 37, 34, 31, …
Jawapan:

d. 400, 200, 100, 50, 25, …
Jawapan:

2a. Nyatakan corak bagi urutan nombor berikut.
i. 1, 3, 5, 7, 9, …
Jawapan:

ii. 2, 4, 6, 8, 10, …
Jawapan:

iii. 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
Jawapan:

b. Seterusnya, padankan pola set nombor yang berikut dengan rumusan tentang pola yang betul.

- Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2.
- Nombor yang diperoleh dengan menambah dua nombor sebelumnya.
- Nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2.

i. 1, 3, 5, 7, 9, …
Jawapan:

ii. 2, 4, 6, 8, 10, …
Jawapan:

iii. 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
Jawapan:

3. 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, …
(a) Nyatakan rumusan tentang pola nombor yang diberi.
Jawapan:

(b) Kenal pasti dan buat rumusan tentang pola (i) nombor genap,
Jawapan:

(ii) nombor ganjil.
Jawapan:

4. Tentukan sama ada bentuk geometri berikut adalah merupakan suatu jujukan. Berikan justifikasi anda.
tingkatan 2 Pola Jujukan
Jawapan:

tingkatan 2 Pola Jujukan
Jawapan:

5. Lengkapkan jujukan nombor berikut.
a. Tambah 4 kepada nombor sebelumnya.
76, , , ,

b. Tolak 10 daripada nombor sebelumnya.
143, , , ,

c. Darab 5 kepada nombor sebelumnya.
4, , , ,

d. Bahagi nombor sebelumnya dengan 2.
128, , , ,

6. Kenal pastikan pola suatu jujukan dan seterusnya lengkapkan jujukan itu.
a. 3, , 19, 27,
b. , 1, , 16, 64
c. 58, 55, , , 46

7. Perihalkan pola bagi setiap jujukan berikut dan seterusnya, lanjutkan jujukan itu dengan dua nombor lagi.
a. 82, 70, 58, 46, ,
b. 0, 1/2, 1, 11/2, ,
c. 24, 12, 6, 3,,

8a. Lengkapkan yang berikut.
1 = 7(1) -
8 = 7(2) -
15 = 7(3) -

b. Seterusnya, buat generalisasi tentang pola bagi jujukan 1, 8, 15, 22, 29, … dengan menggunakan ungkapan algebra. Pola bagi jujukan 1, 8, 15, 22, 29, … boleh dinyatakan dalam bentuk
n - , n = 1, 2, 3, 4, 5, …

9a. Lengkapkan yang berikut.
3 = 2 + 2
6 = 2 + 2
11 = 2 + 2

b. Seterusnya, tulis satu ungkapan algebra yang mewakili generalisasi tentang pola bagi jujukan 3, 6, 11, 18, ….
Jawapan:

10a. Lengkapkan yang berikut.
T1 = 2 = × 1 – 5
T2 = 9 = × 2 – 5
T3 = 16 = × 3 – 5

b. Seterusnya, tentukan
T10 = × 10 – 5 =
T20 = x - =

11. Rajah menunjukkan bilangan guli dalam empat beg berlabel 1, 2, 3 dan 4.
tingkatan 2 Pola Jujukan
(a) Berapakah biji guli yang ada dalam beg 4?
Jawapan:

(b) Tentukan satu ungkapan algebra dalam sebutan n untuk menunjukkan bilangan biji guli dalam beg n.
Jawapan:

(c) Dengan menggunakan (b), cari
(i) bilangan biji guli dalam beg 16,
Jawapan:

(ii) nilai n, di mana beg n mengandungi 1313 biji guli.
Jawapan:

12. Rajah menunjukkan susunan bulatan untuk membentuk beberapa corak.
tingkatan 2 Pola Jujukan
(a) Bilangan bulatan bagi corak n adalah berbentuk an + b. Cari nilai a dan nilai b.
Jawapan:

(b) Seterusnya, tentukan
(i) bilangan bulatan bagi corak 15,
Jawapan:

(ii) nilai-nilai n dengan keadaan bilangan bulatan adalah sekurang-kurangnya 160 dan kurang daripada 180.
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。