1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Set 1 Latihan Biologi Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 1: Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Perkataan 'Biologi' berasal daripada bahasa . . . . .
A Jepun
B Uyghur
C Yunani
D Melayu
Jawapan:

2. Biologi ialah . . . . .
A Kajian mengenai kehidupan di alam sekililing
B Kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi
C Kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitarannya
D Kajian mengenai hidupan tumbuhan
Jawapan:

3. Apakah bidang kajian biologi yang merangkumi kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma?
A Botani
B Fisiologi
C Ekologi
D Kejuruteraan
Jawapan:

4. Pembuatan vaksin Pfizer dan Sinovac yang merangsang sistem daya lawan jangkitan (imun) untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap COVID-19 adalah termasuk dalam bidang . . . . . . .
A Imunisasi
B Cegah penyakit
C Perubatan
D Farmasi
Jawapan:

5. Kasut makmal berfungsi mengelakkan kecederaan daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca.
A Betul
B Salah
Jawapan:

6. Antara yang berikut, manakah bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki?
A Kaca
B Benzena
C Air suling
D Larutan sukrosa
E Asid hidroklorik
Jawapan:

7. Amin menyahkontaminasi bahan sisa biologi secara autoklaf sebelum dilupuskan. Apakah bahan sisa tersebut?
A Skalpel
B Darah
C Sisa tisu haiwan
D Piring petri
Jawapan:

8. Apakah jenis pemboleh ubah yang mewakili paksi-y dalam graf?
A Pemboleh ubah dimanipulasi
B Pemboleh ubah bergerak balas
C Pemboleh ubah dimalarkan
D Bukan pemboleh ubah
Jawapan:

9. Antara berikut yang manakah ciri-ciri lukisan biologi?
A Berlorek secara artistik
B Garis label mesti tertuju pada struktur yang betul, tiada kepala anak panah, mestilah lurus dan tidak bersilang antara satu sama lain
C Jangan gunakan pembaris untuk melukis garis bentuk spesimen
D Besar dan tepat
Jawapan:

10. Perkataan 'Biologi' berasal daripada dua perkataan iaitu 'bios' dan 'logos'. Dari manakah perkataan ini berasal?
A Amerika Syarikat
B Rom
C Jepun
D Perancis
Jawapan:

11. Antara bidang biologi berikut, yang manakah merupakan kajian tentang burung?
A Entomologi
B Mikologi
C Ornitologi
D Zoologi
Jawapan:

12. Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan bidang biologi?
A Botani
B Biokimia
C Klimatologi
D Fisiologi
Jawapan:

13. Apabila suatu pernyataan dibuat selepas memerhatikan sesuatu fenomena, pernyataan tersebut dikenal sebagai
A pernyataan masalah
B hipotesis
C kesimpulan
D teori
Jawapan:

14. Langkah yang manakah merupakan langkah pertama untuk menjalankan penyiasatan saintifik?
A Menjalankan eksperimen
B Mengenal pasti masalah
C Menganalisis data
D Mengawal pemboleh ubah
Jawapan:

15. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sikap saintifik dan nilai murni?
A Bersikap tidak adil
B Takut mencuba
C Tidak bersistematik
D Bersifat Objektif
Jawapan:

16. Pilih bidang kajian yang betul.
Kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma.
A Genetik
B Ekologi
C Fisiologi
D Botani
Jawapan:

17. Pilih sumbangan yang betul.
Pembuatan vitamin sintetik, vaksin, hormon insulin dan enzim.
A farmasi
B pertanian
C perubatan
D penghasilan makanan
Jawapan:

18. Fungsi _____________ialah untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas berbahaya seperti klorin.
A Stesen pencuci mata
B Kabinet keselamatan biologi
C Kebuk wasap
D Kabinet aliran lamina
Jawapan:

19. Nyahkontaminasi secara autoklaf dijalankan pada suhu__________.
A 100°C
B 121°C
C 200°C
Jawapan:

20. Kita perlu tabur __________ untuk menutupi tumpahan merkuri.
A serbuk magnesium
B serbuk zink
C serbuk besi
D serbuk sulfur
Jawapan:

21. ______________membahagikan tubuh kepada bahagian kiri dan kanan.
A satah frontal
B satah sagital
C satah melintang
Jawapan:

22.Apakah fungsi alat keselamatan makmal ini?
Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal
A Untuk mengelakkan pencemaran pada sampel biologi atau mana-mana bahan zarah yang sensitif.
B Alat pengudaraan yang digunakan untuk mengehadkan pendedahan wasap yang berbahaya atau bertoksik, wap dan debu.
C Untuk membersihkan kepala dan badan apabila terkena bahan kimia berbahaya.
D Untuk membersihkan bahan kimia yang terpercik ke mata sebelum mendapat rawatan selanjutnya.
Jawapan:

23. Antara berikut yang manakah maksud botani
A. Kajian mengenai pewarisan
B. Kajian mengenai mikroorganisma
C. Kajian mengenai hidupan tumbuhan
D. Kajian mengenai fungsi dalam organisma
Jawapan:

24. Antara berikut merupakan etika pakaian ketika berada di dalam makmal biologi kecuali
A. memakai baju makmal
B. memakai sarung tangan
C. memakai kasut makmal
D. memakai aksesori
Jawapan:

25. Antara berikut merupakan bahan biologi Kategori A (bahan tajam) kecuali
A. jarum
B. piring petri
C. kaca
D. skalpel
Jawapan:

26. Antara bahan yang boleh dibuang ke dalam singki ialah
A. bahan radioaktif
B. bahan bersifat neutral
C. merkuri
D. bangkai
Jawapan:

27. Pelajar telah pecahkan termometer merkuri. Apakah langkah pertama harus dilakukan?
A. Taburkan serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan
B. Hubungi pihak bomba
C. Jadikan kawasan itu sebagai kawasan larangan
D. Maklum kepada guru
Jawapan:

28. Bahan sisa biologi kategori yang manakah melibatkan darah?
A. Kategori A
B. Kategori B
C. Kategori C
D. Kategori D
Jawapan:

29. Berikut adalah contoh berkomunikasi dalam biologi kecuali
A. carta pai
B. graf
C. lukisan biologi
D. jadual
Jawapan:

30. Yang manakah menunjukan arah superior?
A. Bahagian menuju ke arah kepala
B. Bahagian menuju ke arah kaki
C. Bahagian menuju ke depan jasad
D. Bahagian menuju pada bahagian tepi jasad
Jawapan:

31. Manakah merupakan bahan sisa biologi kategori B?
A. Kaca
B. Kertas tisu
C. Organ
D. Darah
Jawapan:

32. Apakah kegunaan kabinet keselamatan biologi?
A. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja bersih
B. Menyediakan ruang kerja untuk mengaji bahan telah dicermari
C. Sebagai keselamatan daripada pancaran sinar radioaktif
D. Mengelakkan daripada terhidu gas-gas berbahaya
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Isikan maklumat di bawah tentang bidang kajian biologi dengan kerjaya yang sesuai.
a. Zoologi


b. Ekologi


c. Bioteknologi


d. Genetik


e. Anatomi


f. Patologi


g. Biokimia


h. Mikrobiologi


i. Botani


j. Sitologi


2. Padankan peralatan perlindungan diri di bawah dengan fungsinya yang betul.

Topeng muka, Cecair pencuci tangan, Cecair pencuci mata, Kebuk wasap, Kabinet keselamatan biologi, Kabinet aliran lamina, Stesen pancuran keselamatan

a. Mengelakkan diri dari kontaminasi sampel biologi.


b. Mengelakkan percikan bahan kimia dan melindungi sistem pernafasan dari pelarut organik meruap.


c. Menghalang daripada sebarang jangkitan penyakit menerusi tangan.


d. Mengelak mata dari sebarang jangkitan.


e. Menyediakan aliran udara yang dilapis di atas permukaan tempat kerja.


f. Membasuh kepala dan badan seseorang yang telah terkena bahan kimia merbahaya.


g. Mengelakkan daripada terhidu bahan kimia berbahaya yang meruap.


3. Ciri-ciri lukisan biologi (Sel epidermis bawang yang flasid)
Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal4. Mengenal pasti satah badan dalam organisma.
Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal


Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal


Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal

Klik untuk jawapannya

1 2


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。