1 2 3 4 5 6 7 8

Set 1 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

BAB 1: MENGENALI SEJARAH

Klik untuk jawapannya


A. Objektif
1. Istilah sejarah berasal dari perkataan Arab iaitu "syajaratun". Apakah maksud perkataan tersebut?
A. Syarat
B. Kawan
C. Pokok
D. Bangunan
Jawapan:

2. Antara yang berikut yang manakah merupakan karya yang ditulis oleh E.H Carr?
A. History
B. The History
C. What is History
D. The Real History
Jawapan:

3. Apakah yang menjadi asas pengkajian masa silam dalam pengajian sejarah?
A. Pengajaran
B. Kronologi
C. Sumber
D. Nilai
Jawapan:

4. Antara berikut, yang manakah kategori yang sesuai bagi sumber sejarah seperti akhbar dan ensiklopedia?
A. Sumber primer
B. Sumber artifak
C. Sumber sekunder
D. Sumber bukan artifak
Jawapan:

5. Apakah fungsi daun lontar kepada masyarakat feudal di Asia Tenggara?
A. Bahan penulisan
B. Bahan kraftangan
C. Rempah ratus
D. Ubat-ubatan
Jawapan:

6. Antara bahan berikut yang mana merupakan sumber primer?
A. Risalah
B. Majalah
C. Ensiklopedia
D. Dokumen rasmi
Jawapan:

7. Apakah yang dapat dibuktikan melalui pbenemuan candi di Lembah Bujang?
A. Kegiatan perdagangan
B. Pengaruh Hindu dan Buddha
C. Sistem pentadbiran awal
D. Struktur sosial masyarakat
Jawapan:

8. Apakah maksud epigrafi?
A. IImu mentafsir maklumat
B. IImu mengkaji dan menganalisis
C. IImu mengarang secara sistematik
D. Ilmu mempelajari tulisan pada tugu dan bangunan
Jawapan:

9. Apakah yang dapat dibuktikan dengan penemuan Batu Bersurat Terangganu?
A. Islam datang dari Arab
B. Islam sebagai agama rasmi
C. Islam bertapak di negara kita
D. Penggunaan tulisan jawi
Jawapan:

10. Apakah tujuan penandaan grid dilakukan?
A. Mengelakkan pencerobohan
B. Mendapatkan maklumat
C. Menanda kawasan
D. Mengumpul artifak
Jawapan:

11. Pilihkan susunan yang betul tentang proses yang dilakukan oleh ahli sejarah dalam penyelidikan sejarah.
I. Menganalisis
II. Menggunakan peralatan yang sesuai
III. Mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh
IV. Mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut
V. Mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi
A. V, IV, III, II, I
B. V, III, II, IV, I
C. V, II, III, IV, I
D. I, V, II, III, IV
Jawapan:

12. Pilihkan susunan yang betul tentang kerja-kerja yang terlibat dalam makmal arkeologi mengikut turutan I hingga IV.
I. Proses pembersihan bahan sebelum pengkajian dibuat
II. Proses menyisihkan mengikut jenis artifak
III. Proses mendapatkan maklumat melalui penganalisisan terhadap artifak
IV. Mengkatalogkan setiap artifak dengan nombor pengenalan
A. IV, III, II, I
B. III, II, IV, I
C. II, I, IV, III
D. I, II, III, IV
Jawapan:


B. Subjektif
1. Tuliskan pengertian sejarah berdasarkan pandangan sejarawan.
a. Herodotus
b. E.H. Carr
c. Ibn Khaldun
d. Khoo Kay Kim

e. Muhd Yusof Ibrahim2. Lengkapkan maklumat di bawah.
a. Masa silam ialah peristiwa yang telah berlaku.
b. Masa silam dikaji mengikut urutan masa yang dikenali sebagai .

3. Gambar di bawah menunjukkan peristiwa yang pernah dilalui negara kita yang disusun secara rawak.
Pada rajah garis masa yang diberi, tulis semula zaman tersebut secara kronologi.
sejarah zaman kronologi
a. Tahun 1400


b. Tahun 1511


c. Tahun 1957


4. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberi, tulis semula maksud sumber primer dan sumber sekunder pada ruangan yang disediakan.

• Bahan telah diolah   • Telah diterbitkan   • Belum ditafsir
• Bahan belum diolah   • Asli   • Disebarkan kepada umum


a.Sumber Primer
i.

ii.

iii.

b.Sumber Sekunder
i.

ii.

iii.

5. Jelaskan maksud istilah berikut.
a. Artifakb. Ensiklopediac. Bukan artifakd. Arca6. Isi tempat kosong dengan tiga kaedah penyelidikan dalam sejarah berdasarkan maklumat yang berikut.


7. Apakah maksud kaedah bertulis?8. Dua bidang ilmu yang berikut sangat penting kepada para sejarawan dalam mengkaji tulisan kuno.
Nyatakan tempat tulisan kuno ditulis bagi setiap bidang.
(a) Paleografi:
i.
ii.
iii.
iv.


(b) Epigrafi:
i.
ii.
iii.

9. Senaraikan tiga tahap dalam proses penyelidikan sejarah menggunakan kaedah lisan.
(a) Tahap pertama:(b) Tahap kedua:(c) Tahap ketiga:10. Jawab soalan di bawah.
a. Apakah maksud arkeologi bawah air?b. Mengapakah arkeologi bawah air kurang dilakukan di negara kita?c. Namakan pihak yang berperanan dalam membangunkan bidang arkeologi bawah air di negara kita.
i.
ii.

11. Berdasarkan pengetahuan anda, buat perbandingan tentang kaedah penyelidikan sejarah dari aspek kelebihan dan kelemahan.
a. Kaedah bertulis
Kelebihan:

Kelemahan:


b. Kaedah lisan
Kelebihan:

Kelemahan:


c. Kaedah arkeologi
Kelebihan:

Kelemahan:


12. Tafsiran dalam sejarah bermaksud menerangkan tentang sesuatu (a) sejarah. Penerangan tentang fakta tersebut adalah berdasarkan (b) yang berkaitan dengan perkara yang hendak ditafsirkan.


Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。