1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 1 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 1: Jadual dan Graf

Klik untuk jawapannya

1. Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat lebih tersusun.
A Betul
B Salah
Jawapan:

2. Berikut adalah kaedah pengumpulan maklumat kecuali ...
A pemerhatian
B peperiksaan
C temu bual
D soal selidik
Jawapan:

3. ___________ adalah kaedah secara lisan melalui perjumpaan atau soal jawab dngan seseorang.
A Banci
B Temubual
C Soal selidik
D Pemerhatian
Jawapan:

4. Graf bar mudah dilukis secara garisan yang panjang
A Betul
B Salah
Jawapan:

5. Graf bar mudah yang lengkap perlu mempunyai paksi menegak, paksi mendatar. tajuk dan petunjuk
A Betul
B Salah
Jawapan:

6. Namakan graf di bawah.
map
A Graf bar mudah
B Graf garisan
C Graf gabungan
D Carta pai
Jawapan:

7. Graf gabungan sesuai untuk data seperti suhu dan hujan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

8. Antara langkah mentafsir graf ialah menghuraikan isi tersurat.
A Betul
B Salah
Jawapan:

9. Antara berikut, kaedah pengumpulan maklumat yang manakah paling cepat dan mudah dilakukan?
A Temubual
B Pemerhatian
C Soal selidik
D Bancian
Jawapan:

10. Jadual ialah ....
A cara mempersembahkan data atau maklumat dengan lebih tersusun
B rajah yang terdiri daripada bar atau garisan tentang komponen-komponen yang dikaji
Jawapan:

11. Graf ialah.....
A rajah yang terdiri daripada bar atau garisan yang menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji.
B cara mempersembahkan data atau maklumat dengan lebih tersusun
Jawapan:

12. Graf _____________________ digunakan untuk menunjukkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain.
A bar mudah
B garisan mudah
C gabungan
Jawapan:

13. Abu ingin menunjukkan perubahan suhu di negeri Sarawak dari bulan Januari hingga bulan Disember 2019.
Graf apakah yang paling sesuai digunakan untuk menunjukkan maklumat ini?
A Graf bar mudah
B Graf garisan mudah
C Graf gabungan
Jawapan:

14. Sully ingin menunjukkan dua maklumat berlainan dalam satu graf. Graf apakah yang boleh digunakan oleh Sully?
A Graf bar mudah
B Graf garisan mudah
C Graf gabungan
Jawapan:

15. Manakah antara berikut BETUL mengenai graf garisan mudah, kecuali?
A Garisan curam menunjukkan perubahan besar
B Garisan landai menunjukkan perubahan kecil
C Setiap bar menunjukkan kuantiti komponen
D Graf dilukis secara garisan panjang.
Jawapan:

16. Berikut merupakan kaedah pengumpulan maklumat kecuali
A Kaedah pemerhatian
B Banci
C Soal selidik
D Andaian sendiri
Jawapan:

17. Antara berikut, kaedah pengumpulan maklumat yang manakah paling cepat dan mudah dilakukan?
A Temubual
B Pemerhatian
C Soal selidik
D Bancian
Jawapan:

18. Ahmad merujuk di perpustakaan untuk mengumpul maklumat. Kaedah pengumpulan data apakah yang digunakan oleh Ahmad?
A Kaedah soal selidik
B Kaedah banci
C Rujukan perpustakaan
D Kaedah pemerhatian
Jawapan:

19. Merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun. Pernyataan berikut merujuk kepada
A Graf
B Jadual
C Carta Pai
D Rajah
Jawapan:

20. Berikut adalah ciri-ciri jadual ,KECUALI....
A Ada tajuk
B Ada data
C Ada garisan
D Mempunyai maklumat dan sumber
Jawapan:

21. Penyataan dibawah merupakan kegunaan jadual,KECUALI....
A Untuk melihat perubahan dan perkaitan di antara 3 jenis maklumat
B Untuk melihat perubahan dan perkaitan di antara dua jenis maklumat
C Maklumat dan data ini digunakan untuk menghasilkan graf.
D Maklumat yang tersusun di dalam graf akan memudahkan orang ramai untuk membuat sesuatu kajian atau analisis data
Jawapan:

22. Berapakah jenis graf
A 4
B 5
C 2
D 3
Jawapan:

23. Graf dilukis berdasarkan 2 paksi utama
A Betul
B Salah
Jawapan:

24. Graf dapat menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan jelas
A Betul
B Salah
Jawapan:

25. Apabila melukis graf pastikan anda meletakkan _________di nilai paksi Y bagi mengelakkan kehilangan markah skala dan plotan.
A peratus
B unit
C darjah⁰
D paksi
Jawapan:

26. apakah kegunaan graf bar mudah...
A Membandingkan maklumat dan data dengan jelas
B Maklumat yang tersusun di dalam bentuk grafik dapat memudahkan orang ramai menggunakan
C Untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang
D Menggambarkan taburan data dan maklumat
Jawapan:

27. Ciri-ciri graf garisan mudah
A dilukis secara garisan panjang
B gabungan 2 graf
C dilukis menggunakan bar-bar
Jawapan:

28. Apakah ciri graf gabungan
A Dilukis secara garisan panjang
B Menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf
C Menunjukkan perbezaan data antara komponen yang dikaji.
D Dilukis secara garisan melintang
Jawapan:

29. Graf Gabungan merupakan ..............
A graf garisan panjang
B gabungan dua jenis graf
C graf bar-bar
Jawapan:

30. Berikut adalah ciri-ciri jadual kecuali ...
A tajuk
B data
C paksi x
D sumber
Jawapan:

31. Graf bar mudah dilukis secara garisan yang panjang
A Betul
B Salah
Jawapan:

32. Maklumat manakah sesuai digambarkan dalam bentuk graf bar mudah?
A Proses kitaran air
B Jumlah suhu tahunan di Tanah Merah, Kelantan
C Jumlah hujan tahunan di Taiping, Perak.
D Harga jualan kereta dan jumlah pengeluaran bagi Syarikat Sharif Holding
Jawapan:

33. Azmi bercadang untuk mengumpul data di kawasan kediamannya sebagai bahan kajian.
Manakah antara berikut merupakan kaedah pengumpulan data yang boleh digunakan oleh Azmi? (4 jawapan)
A Kaedah pemerhatian
B Kaedah ujian
C Kaedah temu bual
D Banci
E Soal selidik
Jawapan:

34. Abu ingin menunjukkan perubahan suhu di negeri Sarawak dari bulan Januari hingga bulan Disember 2019.
Graf apakah yang paling sesuai digunakan untuk menunjukkan maklumat ini?
A Graf bar mudah
B Graf garisan mudah
C Graf gabungan
Jawapan:

35. Jenis-jenis graf, kecuali
A Graf mudah
B Graf bar mudah
C Graf garisan mudah
D Graf gabungan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。