1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 1 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

BAB 1 : Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Klik untuk jawapannya

1. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
x2 + 4x + 1
A Titik maksimum
B Titik minimum
C Bentuk graf = senyum
D Bentuk graf = masam
E Tiada
Jawapan:

2. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
x2 – 1
A Titik minimum
B Titik maksimum
C Bentuk graf = masam
D Bentuk graf = senyum
E Tiada
Jawapan:

3. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
-2x2 – 2x+ 5
A Titik minimum
B Titik maksimum
C Bentuk graf = masam
D Bentuk graf = senyum
E Tiada
Jawapan:

4. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
5x + 4
A Titik maksimum
B Titik minimum
C Bentuk graf = masam
D Bentuk graf = senyum
E Tiada
Jawapan:

5. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
3x2 – 2
A Bentuk graf = masam
B Bentuk graf = senyum
C Titik maksimum
D Titik minimum
E Tiada
Jawapan:

6. Teliti ungkapan berikut dan nyatakan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.
x3 + 1
A Bentuk graf = masam
B Bentuk graf = senyum
C Titik minimum
D Titik maksimum
E Tiada
Jawapan:

7. Nyatakan 2 syarat untuk menentukan ungkapan kuadratik.
A Kuasa pemboleh ubah tertinggi ialah 2
B Kuasa pemboleh ubah tertinggi ialah 3
C Hanya terdapat satu pemboleh ubah
D Terdapat dua pemboleh ubah
Jawapan:

8. Tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau tidak.
x2 -5
A Ya
B Bukan
Jawapan:

9. Tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau tidak.
2x2+x-2
A Ya
B Bukan
Jawapan:

10. Tentukan nilai a, b dan c bagi ungkapan kuadratik yang berikut.
2x2-5x+1
A a = 2 , b = - 5 , c = 1
B a = - 5 , b = 1 , c = 2
C a = 1 , b = 2 , c = -5
D a = 2 , b = 1 , c = - 5
Jawapan:

11. Tentukan nilai a, b dan c bagi ungkapan kuadratik yang berikut.
x2 - 2x
A a = 0 , b = 2 , c = 1
B a = 0 , b = 2 , c = 0
C a = 1 , b = 2 , c = 0
D a = 1 , b = 2 , c = 1
Jawapan:

12. Tentukan nilai a, b dan c bagi ungkapan kuadratik yang berikut.
2y2 + 1
A a = 1 , b = 2 , c = 0
B a = 2 , b = 0 , c = 1
C a = 0 , b = 2 , c = 1
D a = 2 , b = 1 , c = 0
Jawapan:

13. Tentukan nilai a, b dan c bagi ungkapan kuadratik yang berikut.
1 – x - 2x2
A a = 1 , b = 1 , c = 2
B a = 1 , b = -1 , c = -2
C a = -2 , b = 1 , c = -1
D a = -2 , b = - 1 , c = 1
Jawapan:

14. Tentukan nilai a, b dan c bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut.
4x2
A a = 4 , b = 0 , c = 0
B a = 0 , b = 4 , c = 0
C a = 4 , b = 0 , c = 1
D a = 0 , b = 0 , c = 4
Jawapan:

15. Bentukkan persamaan kuadratik
Form a quadratic equation
(8 + h)(2h - 7) =
A 2h2 - 9h + 56
B 2h2 + 9h - 56
C h2 + 9h + 56
D 2h2 + 8h - 56
Jawapan:

16. Tentukan sama ada persamaan kuadratik yang berikut mempunyai dua punca berbeza, sama atau tiada punca
6x2 - 9x = 12
A Punca yang berbeza
B Punca yang sama
C Tiada Punca
Jawapan:

17. Diberi persamaan kuadratik 2x2 + 6x - 56 = 0. Cari nilai-nilai x.
A x = 7, x = 4
B x = 7, x = -4
C x = -7, x = 4
D x = -7, x = -4
Jawapan:

18. Faktorkan -3y+9m2y
A -3y(1-3m2)
B 3y(1+3m2)
C -3(y+3m2y)
D y(-3+9m2)
Jawapan:

19. Kembangkan (x+2)(x-2)
A x2 - 2
B x2 - 4
C 4 - x2
D 2 - x2
Jawapan:

20. Sebuah segi empat tepat PQRS mempunyai lebar 3y cm dan panjang 5xy cm. Cari luas segi empat tepat itu dalam cm2
A 15xy
B 8xy
C 15xy2
D 8xy2
Jawapan:

21. Mariam menggunting sekeping kad manila seluas 32a2b cm2 kepada beberapa keping kad kecil seluas 8ab cm2 sekeping. Berapakah bilangan kad kecil yang terhasil?
A 4a2b
B 4a
C 4ab
D 4a3b2
Jawapan:

22. Fungsi kuadratik f(x) = 2x2 + 3x + 7 mempunyai titik mximum atau minimum
A maximum
B minimum
Jawapan:

23. Antara berikut yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah?
A x2 + 5x
B x3 - 5
C -3x2 + 7/x
D x2 + y2 + 3x - 7
Jawapan:

24. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah adalah
A 2x+7
B 4x2 - 9
C 6/ x2 + 5x – 3
D b - x3
Jawapan:

25. Yang manakah yang benar bagi
2x2− 7x + 3
A a = 2
B b = 3
C c = 3
D b = - 7
E a = - 7
Jawapan:

26. Bagi ungkapan kuadratik
-3x2 + x / 5 - 9
A 9
B -9
C -3
D 3
Jawapan:

27. Bagi
1 − t2
Manakah yang benar?
A c = 0
B a = 1
C b = 0
D c = -1
Jawapan:

28. Bagi -y2 + 3 - y. Manakah yang benar?
A a = 1
B b = 3
C c = -1
D b = - 1
Jawapan:

29. s2 + 5s
Manakah yang benar bagi ungkapan kuadratik di atas?
A a = 1, b = 0, c = 5
B a = 2, b = 5, c = 0
C a = 1, b = 5, c = 0
D a = 1. b = 5 c = 5
Jawapan:

30. Graf fungsi kuadratik f(x) = px2 - 5x +q, dengan keadaan p dan q ialah pemalar, mempunyai satu titik maksimum. Nilai yang mungkin bagi p ialah
A -1
B 0
C 1
D 2
Jawapan:

31. 6t2 - 9t - 6 =
A 3(2t - 1)(t + 2)
B 3(2t + 1)(t - 2)
C (2t - 1)(t + 2)
D (2t + 1)(t - 2)
Jawapan:

32. Faktorkan selengkapnya 3x2 - 12x
A x (3x - 12)
B 3x ( x - 4)
C 3(x2 - 12x)
D 3x ( x + 4)
Jawapan:

33. Faktorkan selengkapnya 2x2 + 6x
A x(2x + 6)
B 2x ( x + 6)
C 2(x2 + 3x)
D 2x ( x + 3)
Jawapan:

34. Di antara yang berikut, manakah adalah fungsi kuadratik?
A f(x) = 2x2 - y
B f(x) = x2 +5x +6
C f(x) = x+2
D f(x) = p2 + pq
Jawapan:

35. Tentukan nilai a, b, c bagi fungsi kuadratik y = x2 - 3x + 2
A a= 1, b = 3, c = 2
B a= 1, b = -3, c = -2
C a= 1, b = -3, c = 2
D a= -1, b = 3, c = 2
Jawapan:

36. Carikan punca bagi persamaan kuadratik 2x2 -7x + 3 = 0
A 1/2 , 3
B -1/2 , 3
C 1/2, -3
D -1/2, -3
Jawapan:

37. Diberi persamaan kuadratik 3x2 + 6x - 45 = 0. Cari nilai-nilai x.
A x = 3, x = 5
B x = 3, x = -5
C x = -3, x = 5
D x = -3, x = -5
Jawapan:

38. Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
x2 + 9x + 20
A x = -4 dan x = -5
B (x+4) (x+5)
C x(x+9)(x+20)
D x=4 dan x=5
Jawapan:

39. Susun ungkapan kuadratik dalam bentuk am x (x + 2) = 1/2x + 3
A x2 + 3 /2x−3=0
B 2x2 +3x - 6=0
C 2x2 + 3x - 3=0
Jawapan:

40. Ujian garis ....................... satu kaedah graf untuk menentukan sama ada lengkung itu ialah suatu graf hubungan satu kepada satu atau tidak.
A mengufuk
B mencancang
C kuadratik
Jawapan:

41. (3m - 2n) (n - 5m)
A -15m2 + 13mn - 2n2
B -15m2 + 7mn - 2n2
C -15m2 - 13mn + 2n2
D -15m2 - 13mn - 2n2
Jawapan:

42. Diberi bahawa hasil darab untuk dua nombor positif yang berturutan adalah 56. Tentukan persamaan kuadratik untuk mencari penyelesaian untuk kedua-dua nombor positif tersebut.
A n2 + n + 56 = 0
B n2 + n - 56
C n2 - 56 = 0
D n2 + 56 = 0
Jawapan:

43. Sebuah bas dipandu dengan laju (5x - 3) kmj-1. Cari jarak yang dilalui oleh bas tersebut jika masa yang diambil ialah (3 + x) jam.
A 5x2 - 18x + 9
B 5x2 + 18x + 9
C 5x2 - 12x - 9
D 5x2 - 12x - 9
Jawapan:

44. Graf fungsi kuadratik f(x) = ax2 - 4x + 7 mempunyai paksi simetri pada titik (1,5). Manakah antara berikut adalah benar.
A a = -2, paksi simetri pada titik maksimum
B a = -1, paksi simetri pada titik maksimum
C a = 1, paksi simetri pada titik maksimum
D a = 2, paksi simetri pada titik maksimum
Jawapan:

45. Selesaikan persamaan kuadratik (m+1)(m+2) = -2m(2+m)
A m = 1/3 , m = -2
B m = -1/3 , m = -2
C m = -1/3 , m = 2
D m = 1/3 , m = 2
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。