1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 7 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 7: Saliran

1. Di kawasan manakah bentuk muka bumi lurah bentuk U dan susuh bukit berpanca dapat dilihat
A gurun
B batu kapur
C pergunungan
D tengah sungai
Jawapan:

2. Rumah di bina di tepi sungai.
Air sungai digunakan untuk kegunaan domestik.
Maklumat ini dikaitkan dengan sungai...
A Sungai endau
B Sungai Perak
C Sungai Muda
D Sungai Rajang
Jawapan:

3. Antara berikut yang manakah bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai? (Tandakan jawapan )
A Delta
B Lurah V
C Air Terjun
D Tertambak
Jawapan:

4. Antara berikut ciri fizikal manakah terbentuk di peringkat hulu sungai
A susuh bukit berpanca
B tasik ladam
C jeram
D tetambak
Jawapan:

5. Antara berikut pandang darat fizikal manakah yang terbentuk di peringkat tengah sungai
A u
B v
C air terjun
D lubang periuk
Jawapan:

6. Antara berikut, manakah pandang darat fizikal yang terdapat di peringkat hilir sungai
A susuh bukit berpanca
B likuan sungai
C tasik ladam
D jeram
Jawapan:

7. Tasik semulajadi terbesar di Sarawak
A Tasik Bera
B Loagan Bunut
C Danau Toba
D Tonle Sap
Jawapan:

8. Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km, selain itu sungai rajang juga
A Mengalir dari Hulu Sungai Terengganu
B Menjadi sempadan antara Sabah dan Sarawak
C Mengalir dari Banjaan Iran ke Laut Cina Selatan
D Mengalir dari Banjaran Iran ke arah barat
Jawapan:

9. Sungai manakah dapat dikaitkan dengan aktiviti meredah jeram (water rafting)
A Sungai Rajang
B Sungai Kim-kim
C Sungai Beruas
D Sungai Kiulu
Jawapan:

10. Apakah yang dimaksudkan sungai dan tasik sebagai kegunaan domestik
A Membekalkan air untuk pengangkutan air
B Membekalkan sumber air untuk kegunaan harian
C Membekalkan air untuk mengangkut kayu balak
D Membekalkan air aktiviti hidoelektrik
Jawapan:

11. Bercerun curam
Aliran deras
lurah " V "
Banyak jeram dan air terjun
Penyataan di atas merujuk peringkat aliran sungai?
A Peringkat Hilir
B Peringkat Tengah
C Peringkat Hulu
D Peringkat Tepi
Jawapan:

12. Gambar berikut menunjukkan
Bab 7 Saliran
A Tasik Ladam
B Kolam
C Tetambak
D Lubang Periuk
Jawapan:

13. Hakisan giat berlaku di kawasan?
A Hulu Sungai
B Tengah Sungai
C Hilir Sungai
D Dalam sungai
Jawapan:

14. Apakah yang dimaksudkan dengan Kepentingan Sungai dan Tasik dalam membekalkan "Sumber Protein"?
A Membekalkan sumber ikan air masin
B Membekalkan sumber ikan air tawar
C Membekalkan sumber minuman
D Membekalkan sumber makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran
Jawapan:

15. sungai manakah yang terkenal dengan aktiviti " River Cruise"?
A Sungai Pahang
B Sungai Sedim
C Sungai Melaka
D Sungai Beruas
Jawapan:

16. Aliran sungai mengalir dari arah....
A Hulu ke Hilir
B Hilir ke Hulu
Jawapan:

17. Yang manakah Tasik Semulajadi?
A Tasik Chini
B Tasik Kenyir
Jawapan:

18. Berikut merupakan kepentingan tasik KECUALI...
A Sumber protein
B Jana Kuasa Hidroelektrik
C Rekreasi dan Pelancongan
D Pelabuhan
Jawapan:

19. Apakah "sedimen"?
A Tanah Tinggi iaitu banjaran dan gunung.
B Bahan seperti lumpur, pasir, kelikir yang dibawa dan ditinggalkan oleh air, angin atau ais di permukaan tanah.
C Air hujan yang mengalir dari hulu ke hilir sungai.
D Kawasan tadahan air seperti hutan,bukit, gunung dan tasik.
Jawapan:

20. Sungai membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, patin , jelawat, kelah dan ..................?
A Ikan bawal
B Ikan tilapia
C Sotong
D Ikan kerapu
Jawapan:

21. Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah ?
A delta
B tasik ladam
C lubanh periuk
D jeram
Jawapan:

22. Bentuk muka bumi di atas lazimnya terbentuk di kawasan yang bertanda ?
Bab 7 Saliran
A hulu sungai
B tengah sungai
C hilir sungai
Jawapan:

23. Apakah proses bentuk muka bumi di atas ?
Bab 7 Saliran
A Air terjun
B Jeram
C Lubang Periuk
D Tasik ladam
Jawapan:

24. Namakan bentuk muka bumi di atas ?
Bab 7 Saliran
A susuh bukit berpanca
B delta
C tasik ladam
D air terjun
Jawapan:

25. Apakah proses di bawah?
Bab 7 Saliran
A Pembentukan tasik ladam
B Pembentukan delta
C Berlaku hakisan sungai
D Terbentuk lubang periuk
Jawapan:

26. Bentuk muka bumi di bawah terbentuk di
Bab 7 Saliran
A teluk
B tanjung
C hulu sungai
D hilir sungai
Jawapan:

27. Pilih penyataan yang BENAR tentang bentuk muka bumi di bawah ?
Bab 7 Saliran
A Dinamakan tasik ladam
B terhasil akibat pemendapan sungai
C terbentuk di hulu sungai
Jawapan:

28. Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah?
I Delta
II Tasik Ladam
IIII Air terjun
IV Susuh bukit berpanca
A I, II, III dan IV
B III, IV, II dan I
C II, III, IV dan I
D IV, I, II dan III
Jawapan:

29. Sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia ialah ?
A Sungai Bernam
B Sungai Pahang
C Sungai Endau
D Sungai Rajang
Jawapan:

30. Sungai Endau merupakan sempadan antara ?
A Johor dan Pahang
B Perak dan Selangor
C Thailand dan Malaysia
D Pahang dan Kelantan
Jawapan:

31. Bentuk muka bumi di atas berpotensi untuk dimajukan sebagai ?
Bab 7 Saliran
A Pusat rekreasi
BJanakuasa hidroelektrik
C Pusat perikanan
D Kegunaan domestik
Jawapan:

32. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kawasan yang berlorek?
Bab 7 Saliran
A Menjana kuasa hidroelektrik
B Mengangkut barangan pukal
C Membekalkan sumber protein
D Mengairi kawasan penanaman padi
Jawapan:

33. Apakah sebab jana kuasa hidroelektrik dapat dibina ?
A sungai yang beraliran deras
B membekalkan sumber air
C dijadikan jalan perhubungan
D sungai yang cetek dan jernih
Jawapan:

34. Terdapat ____ peringkat aliran sungai.
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

35. Sungai yang paling panjang di Sabah ialah Sungai _____.
A Pahang
B Kinabatangan
C Rajang
D Muda
Jawapan:

36. Sungai ___________ merupakan sempadan semula jadi antara negeri Perak dan negeri Selangor.
A Baram
B Perak
C Rajang
D Bernam
Jawapan:

37. Pandang darat fizikal yang berbeza di setiap peringkat aliran sungai dipengaruhi oleh aktiviti sungai,iaitu
I lagaan
II hakisan
III pemendapan
IV pelanggaran
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

38. Pandang darat fizikal dalam senarai di bawah terdapat di peringkat aliran sungai bertanda
Bab 7 Saliran
A. I
B. II
C. III
D. IV
Jawapan:

39. Apakah persamaan bagi kedua-dua sungai di bawah?

- Sungai Kinabatangan
- Sungai Rajang

A. Kekeringan air dalam musim panas
B. Sumber air ikan tawar negara yang terbesar
C. Jalan perhubungan dan pengangkutan ke kawasan pedalaman
D. Dasarnya kaya dengan pelbagai mineral
Jawapan:

40. Kombinasi yang manakah betul?
Bab 7 Saliran
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

41. Sungai yang berarus deras, cetek dan jernih sesuai untuk aktiviti
A. perikanan
B. perlombongan
C. pengangkutan
D. rekreasi dan perlancongan
Jawapan:

42. Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan sungai pada masa kini?
A. Kekeringan air
B. Pencemaran air
C. Banjir besar
D. Kepupusan hidupan air
Jawapan:

43. Antara berikut penyataan yang manakah benar
A Sungai Muda - Kelantan
B Sungai Kerian - Kedah
C Sungai Bernam _ Perlis
D Sungai Muar - Melaka
Jawapan:

44. Antara berikut, yang manakah BUKAN ciri sungai di bahagian peringkat hilir sungai?
A Sungai berliku-liku
B Aliran sungai bergerak perlahan
C Sungai akan menjadi semakin lebar
D Terdapat banyak proses mendapan
Jawapan:

45. Sungai membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, ikan patin, ikan jelawat dan ..?
A Ikan Todak
B Ikan Bawal
C Ikan Tilapia
Jawapan:

46. Gambarajah di bawah boleh di dapati di peringkat aliran
Bab 7 Saliran
A hilir sungai
B hulu sungai
C tengah sungai
Jawapan:

47. Antara kepentingan Sungai Muda, Kedah iaitu:
A memajukan sektor perindustrian
B menyediakan perkhidmatan pelancongan
C membekalkan sumber protien
D membolehkan padi ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun
Jawapan:

48. Dua tasik buatan manusia di Malaysia antaranya ialah:
A Tasik Bera
B Tasik Kenyir
C Tasik Temenggor
D Tasik Chini
Jawapan:

49. Mengapakah proses pemendapan berlaku di peringkat hilir sungai?
A kerana terdapat jeram dan air terjun
B kerana berlakunya hakisan sungai
C kerana aliran air yang deras
D kerana aliran air yang perlahan
Jawapan:

50. Mengapakah empangan dibina di peringkat hulu sungai
A kerana air yang banyak
B jauh dari kawasan petempatan
C tekanan air yang tinggi
D mudah diselenggara
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。