1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 13 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 13: Sisa Domestik

Klik untuk jawapannya

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Sisa Domestik
A Sisa yang terhasil dari kawasan perindustrian
B Sisa yang terhasil dari kawasan perumahan
C Sisa yang terhasil dari kawasan perdagangang
D Sisa yang terhasil dari kawasan pertanian
Jawapan:

2. Sisa domestik boleh di kategorikan kepada dua iaitu....
I Bahan kotor
II Bahan bukan kotor
III Bahan organik
IV Bahan bukan organik
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

3. Yang manakah antara berikut bukan sisa domestik - bahan organik
A Sisa makanan
B Besi buruk
C Sisa Kebun
D Kertas
Jawapan:

4. Bahan organik DAN Bahan bukan organik ialah...
I Bahan organik: Bahan yang boleh di urai dan dilupuskan
II Bahan organik: Bahan yang sukar di urai dan dilupuskan
III Bahan bukan organik: Bahan yang boleh di urai
IV Bahan bukan organik: Bahan yang tidak boleh di urai
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

5. Pilih langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik yang BETUL.
A amalan 5R
B rawatan air kumbahan
C penguatkuasaan undang-undang
D meneroka air bawah tanah
Jawapan:

6. Yang berikut yang manakah bukan merupakan kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia.
A Penularan wabak penyakit
B Pengurangan kos penyelenggaraan
C Pencemaran udara
D Banjir kilat
Jawapan:

7. Yang berikut merupakan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik
I Amalan 3R
II Loji Waste To Energy
III Kempen
IV Pendidikan
A I dan II
B I, II dan IV
C I, II dan III
D I, II, III dan IV
Jawapan:

8. Pembuangan sampah sarap akan menyebabkan pencemaran berikut KECUALI
A bunyi
B air
C udara
D bau
Jawapan:

9. Apakah yang dimaksudkan dengan 3R?
A Reduce, Rethink, Reuse
B Repair, Reduce, Reuse
C Reduce, Reuse, Recycle
D Recycle, Reduce, Repair
Jawapan:

10. Yang manakah padanan warna tong sampah kitar semula yang betul
A Biru - kaca
B Biru - kertas
C Biru - Plastik
Jawapan:

11. Antara berikut, yang manakah sebab sisa domestik di bawah dikategorikan sebagai bahan organik?
· Sisa makanan
· Sisa kebun
A Sukar dilupuskan
B Mudah diuraikan
C Dihasilkan daripada sumber mineral
D Sukar diuraikan dalam jangka masa pendek
Jawapan:

12. Antara berikut, yang manakah bahan bukan organik?
A Tidak boleh dikitar semula
B Sukar dilupuskan
C Dihasilkan daripada sumber mineral
D Dihasilkan daripada tindak balas kimia
Jawapan:

13. Sisa pepejal terdiri daripada
I Lampin pakai buang
II Sisa makanan
III Minyak masak
IV Kumbahan
A I dan II
B I, II dan IV
C I, II dan III
D I, II, III dan IV
Jawapan:

14. Antara berikut, yang manakah sisa domestik dari sisa cecair.
I Kaca
II Kumbahan
III Minyak masak
IV Sisa makanan
A I dan II
B II dan III
C I, II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

15. Antara berikut, yang manakah bahan sisa domestik yang mudah mereput?
I Kaca
II Aluminium
III Sisa makanan
IV Majalah lama
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

16. Antara berikut, yang manakah sisa elektrik yang tidak terbiodegrasikan?
I Telefon bimbit
II Botol vitamin
III Bekas kosmetik
IV Lampu kalimantan
A I dan IV
B II dan III
C III dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

17. Sikap tidak bertanggungjawab yang membuang sampah ke dalam sungai menyebabkan aliran ____________ tersekat.
A air
B sampah
C kayu balak
D sisa makanan
Jawapan:

18. Apakah kesan terhadap alam sekitar kesan perbuatan berikut?
Bab 13 Sisa Domestik
I pencemaran udara
II air sungai tercemar
III banjir kilat akan berlaku
IV kekurangan tapak pelupusan sampah
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

19. Antara berikut, yang manakah kesan pengaliran air lelehan dari tapak pelupusan sampah ke dalam sungai?
I Hidupan akuatik mati
II Pencemaran air sungai
III Dasar sungai menjadi cetek
IV Kelebaran sungai bertambah
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

20. Antara berikut, yang manakah masalah yang dialami oleh penduduk yang tinggal berdekatan dengan pusat pelipusan sampah?
I Bau busuk
II Air laut tercemar
III Cuaca panas melampau
IV Jangkitan penyakit berjangkit
A I dan II
B III dan IV
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

21. Apakah kesan langsung daripada pengamalan Kempen 3R (recycle,reduce,reuse) terhadap alam sekitar?
A Kos sewa rumah dapat dikurangkan
B Haiwan penyebar penyakit meningkat
C Barangan plastik mudah diperolehi
D Penjanaan sisa domestik dapat dikurangkan
Jawapan:

22. Apakah faktor yang menyebabkan tapak pelupusan sampah tidak mampu menampung sisa pepejal baharu?
A Kurang amalan kitar semula
B Perubahan gaya hidup penduduk
C Pendapatan penduduk yang semakin tinggi
D Tapak sewa tanah yang semakin meningkat
Jawapan:

23. Antara berikut, yang manakah kesan daripada amalan kitar semula
I Pendapatan negara meningkat
II Pencemaran sungai meningkat
III Mengurangkan penjanaan sisa domestik
IV Masyarakat peka terhadap alam sekitar
A I dan II
B III dan IV
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

24. ___________________ dihasilkan dengan menggunakan sisa makanan dan sisa kebun
A Baja cecair
B Baja kimia
C Baja tanah
D Baja kompos
Jawapan:

25. Antara berikut yang manakah merupakan langkah bagi mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik dalam kalangan pelajar.
I Menjalankan aktiviti kitar semula
II Penguatkuasaan undang-undang
III Penciptaan peralatan atau bahan berteknologi terkini
IV Memupuk kesedaran melalui mata pelajaran Geografi dan Sains
A I dan II
B III dan IV
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

26. Rajah di bawah menunjukkan penduduk di Jepun membuang sampah mengikut kategori sampah.
Bab 13 Sisa Domestik
Apakah kesan tindakan tersebut kepada sesebuah negara
A Ekonomi negara semakin meningkat
B Kurang masalah pengangguran
C Wujud bandar bebas sampah
D Meningkatkan penghasilan sisa domestik.
Jawapan:

27. Rajah menunjukkan poster kempen pengasingan sisa pepejal di rumah
Bab 13 Sisa Domestik
Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan utama pelaksanaan peraturan ini diadakan oleh pihak kerajaan.
I Meningkatkan ekonomi negara
II Mengurangkan masalah penyakit berjangkit
III Meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan tersebut
IV Mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelupusan sedia ada yang semakin kehabisan ruang.
A I dan II
B III dan IV
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

28. Pihak kerajaan mewajibkan pengasingan sisa pepejal idi rumah secara berperingkat mulai?
A 1 September 2014
B 1 September 2015
C 1 September 2016
D 1 September 2017
Jawapan:

29. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh penggunaan teknologi dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik.
A Perangkap sampah
B Pinggan daripada ubi kayu
C Baja organik
D Diesel
Jawapan:

30. Pernyataan manakah tepat tentang jenis sisa domestik?
A Sisa bahan buangan
B Sisa cecair dan pepejal
C Sisa harian dari kilang
D Sisa makanan dari restoren
Jawapan:

31. Antara berikut, yang manakah merupakan sisa domestik bahan organik?
A Besi buruk
B Botol kaca
C Kertas
D Tin minuman
Jawapan:

32. Apakah ciri bagi sisa domestik bahan organik?
I Dalam bentuk cecair
II Boleh diuraikan
III Dihasilkan dari sumber mineral
IV Mudah dilupuskan
A I dan II
B III dan IV
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

33. Antara berikut, yang manakah merupakan sisa domestik bahan bukan organik?
A Sisa makanan
B Surat khabar lama
C Sisa kebun
D Kaca
Jawapan:

34. Berikut merupakan contoh sisa pepejal KECUALI
A Plastik
B Minyak masak
C Logam
D Perabot
Jawapan:

35. Mengapakah sisa domestik dalam foto di atas sukar dilupuskan?
A Teknologi terhad
B Kandungan toksik yang tinggi
C Diperbuat dari sumber mineral
D Struktur yang sangat padat
Jawapan:

36. Bahan buangan yang terhasil dari kawasan perumahan dikenal sebagai
A. sisa domestik
B. barang lupusan
C. bahan rosak
D. barang tidak guna
Jawapan:

37. Foto di atas merupakan
Bab 13 Sisa Domestik
A sisa bukan organik
B sisa pepejal
C sisa kumbahan
D sisa mineral
Jawapan:

38. Mengapakah berlaku peningkatan sisa domestik?
A Pertambahan populasi penduduk
B Peningkatan haiwan pembawa penyakit
C Pertambahan barang jualan
D Pengurusan sisa domestik yang cekap
Jawapan:

39. Apakah kesan akibat aktiviti dalam foto tersebut?
Bab 13 Sisa Domestik
A Udara tercemar
B Tanih semakin subur
C Kurang kos penyelenggaraan
D Wabak penyakit semakin meningkat
Jawapan:

40. Apakah wabak penyakit yang dapat dikaitkan dengan pembuangan sisa domestik?
A Katarak mata
B Kanser kulit
C Demam denggi
D Batuk kering
Jawapan:

41. Kombinasi yang manakah betul?
Bab 13 Sisa Domestik
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

42. Manakah sisa domestik berikut bahan bukan organik?
i) kertas
ii) plastik
iii) Besi buruk
iv) sisa makanan
A i & ii
B i & iv
C ii & iii
D iii & iv
Jawapan:

43. Apakah sisa cecair Yang dibuang dari rumah?
A Kumbahan
B Air minuman
C Sabun pencuci
D Lampin pakai buang
Jawapan:

44. Kombinasi yang manakah benar tentang sisa domestik di Malaysia?
A Minyak masak = sisa pepejal
B Kertas=sisa pepejal
C Sisa makanan = sisa cecair
D Asid lantai = sisa kebun
Jawapan:

45. Bagaimanakah pembuangan sampah sarap tanpa kawalan menjejaskan kualiti hidup?
I Menjejaskan keselesaan hidup
II Mengancam kesihatan
III Kawasan persekitaran yang lebih ceria
IV Keadaan udara dan air yang lebih berkualiti
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

46. Apakah kesan pengurusan sisa domestik dalam rajah 1 terhadap alam sekitar?
Bab 13 Sisa Domestik
A Pencemaran udara
B Pencemaran air
C Pencemaran tanih
D Banjir kilat
Jawapan:

47. Bagaimanakah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian?
A Mengganti dengan kotak tebal
B Menggunakan botol plastik
C Menggunakan Kain lama
D Menggunakan beg kitar semula
Jawapan:

48. Apakah haiwan Yang berpontensi menyebabkan wabak penyakit dari sisa sampah di Malaysia?
I Tikus
II Lalat
III Kucing
IV Anjing
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

49. " menghasilkan sesuatu barangan baharu daripada barangan terbuang"
Apakah langkah tersebut?
A Teknologi terkini
B Guna semula
C Kitar semula
D Penguatkuasaan undang-undang
Jawapan:

50. Apakah kebaikan penggunaan teknologi Waste to Energy?
A Pinggan daripada plastik boleh dimakan
B Pencemaran bau dapat dikurangkan
C Tapak pelupusan boleh ditutup
D Kempen kesedaran dikurangkan
Jawapan:

51. Bagaimanakah amalan 3R berjaya mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik?
I Harga barangan guna buang semakin mahal
II Pembuangan sisa domestik berkurang
III Penggunaan barangan kitar semula meningkat
IV Penggunaan barangan pengguna berkurang
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

52. Lengkapkan dialog berikut dengan kesan pembuangan sisa domestik kepada manusia dan alam sekitar.
Bab 13 Sisa Domestik
A Tanah runtuh
B Banjir kilat
C Pencemaran udara
D Wabak penyakit
Jawapan:

53.Lengkapkan dialog berikut dengan kesan pembuangan sisa domestik kepada manusia dan alam sekitar.
Bab 13 Sisa Domestik
A Pencemaran air
B Kemalangan
C Banjir kilat
D Wabak penyakit
Jawapan:

54. Lengkapkan dialog berikut dengan kesan pembuangan sisa domestik kepada manusia dan alam sekitar.
Bab 13 Sisa Domestik
A Pembaziran
B Kerugian
C Peningkatan kos penyelenggaraan
D Taraf hidup tinggi
Jawapan:

55. Lengkapkan dialog berikut dengan kesan pembuangan sisa domestik kepada manusia dan alam sekitar.
Bab 13 Sisa Domestik
A Pencemaran
B Kemarau
C Kemudaratan kepada manusia
D Kos pembersihan meningkat
Jawapan:

56. Pada pendapat anda, langkah yang manakah paling berkesan untuk mengurangkan pembuangansisa domestik?
A. Mengenakan hukuman yang lebih berat
B. Kempen “Penggunaan Barang Guna Semula”
C. Penguatkuasaan sepanjang hari
D. Menambahkan bilangan tong sampah
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。