1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 9 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 9: Petempatan di Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Antara berikut merupakan ciri-ciri pola petempatan berpusat KECUALI
Bab 9 Petempatan di Malaysia
A petempatan berfungsi sebagai pusat pentadbiran, perindustrian, dan perkhidmatan
B bangunan dibina dengan rapat dan tertumpu
C susun atur bangunan yang terancang
D mempunyai jaringan jalan raya yang baik
Jawapan:

2. - bangunan dibina bertaburan
- jarak antara bangunan adalah berjauhan
- di kawasan kecil, dusun dan sawah padi
Pernyataan di atas merujuk kepada pola petempatan?
A berselerak
B berjajar
C berpusat
D berkelompok
Jawapan:

3. Berikut adalah tidak benar mengenai pola petempatan berkelompok,KECUALI
Bab 9 Petempatan di Malaysia
A pembinaan bangunan adalah rapat dan tertumpu
B dibina di atas tanah pertanian milik sendiri
C susun atur bangunan rapat dan terancang
D dikenali sebagai penempatan linear
Jawapan:

4. - dibina selari di sepanjang sungai, pinggir pantai, jalan raya, landasan kereta api
- dikenali petempatan linear
- Dataran Kedah-Perlis
Penyataan di atas merujuk kepada pola petempatan
A Berpusat
B Berselerak
C Berkelompok
D Berjajar
Jawapan:

5. Jenis petempatan dibezakan berdasarkan jumlah penduduk dan.........
A kepadatan
B fungsi
C luas kawasan
Jawapan:

6. Petempatan luar bandar mempunyai penduduk.........berbanding petempatan bandar.
A kurang
B ramai
Jawapan:

7. Faktor yang dikaitkan dengan kepadatan penduduk di Felda Jengka dan Felda Gugusan Sahabat ialah
A Sumber mineral
B Dasar governan
C Bentuk muka bumi
Jawapan:

8. Apakah maksud konsep darjah ketersampaian yang tinggi?
A Kawasan mudah dihubungi
B Kos perjalanan rendah
C Jalan raya berkualiti
D Masa perjalanan singkat
Jawapan:

9. Apakah ciri-ciri pembandaran di Malaysia?
i. Jumlah penduduk bandar meningkat
ii. Kegiatan ekonomi terhad
iii. Kemudahan pengangkutan yang kurang
iv. Kemudahan asas meningkat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

10. Jenis petempatan di Malaysia dibahagikan kepada 2 iaitu __________________.
A bandar dan luar bandar
B bandar dan bandar
C luar bandar dan luar bandar
D bandar dan kota
Jawapan:

11. Putrajaya merupakan sebuah bandar
A Perindustrian
B Pelabuhan
C Pentadbiran
D bandar baharu
Jawapan:

12. Pernyataan yang benar tentang Felda
A Kawasan industri
B Kawasan industri berat
C Kawasan tanah rancangan
D Kawasan kampung
Jawapan:

13. Pernyataan yang benar tentang Dataran Kedah perlis
A Kawasan bandar maju
B Kawasan industri
C Kawasan pedalaman
D Kawasan pertanian padi
Jawapan:

14. Persamaan tentang Cameron Highland dan Kundasang
A tanah tinggi
B Pinggir laut
C Tanah pamah
D Kawasan kampung
Jawapan:

15. Kerteh berhubung kait tentang
A kegiatan pertanian
B Kegiatan industri
C Kegiatan perlombongan
D Petempatan luar bandar
Jawapan:

16. Petempatan di Malaysia terbahagi kepada DUA jenis
I Petempatan bandar
II Petempatan terancang
III Petempatan luar bandar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
Jawapan:

17. Diberi gelaran "Bandaraya Peranginan" dan diisytiharkan sebagai bandaraya pada 20 Mei 2005.
A Bandaraya Kuching
B Bandaraya Melaka
C Bandaraya Miri
Jawapan:

18. Ciri Petempatan Bandar di Malaysia ialah
I Jumlah penduduk melebihi 10 000 orang
II Mempunyai pelbagai kemudahan asas
III Kegiatan ekonominya pertanian
A I dan II
B I dan III
C II dan III
Jawapan:

19. Kegiatan ekonominya perniagaan dan kediaman berciri moden.
A Petempatan bandar
B Petempatan luar bandar
Jawapan:

20. Petempatan bandar merujuk kepada kawasan petempatan yang berpenduduk
A Padat
B Rendah
Jawapan:

21. Petempatan luar bandar merujuk kepada kawasan petempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang
A Padat
B Rendah
Jawapan:

22. Antara ciri petempatan luar bandar di Malaysia ialah
I Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang
II Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional
III Jumlah penduduk melebihi 10 000 orang
A I dan II
B I dan III
C II dan III
Jawapan:

23. Kegiatan ekonominya berkaitan pertanian, penternakan dan industri desa
A Petempatan luar bandar
B Petempatan bandar
A I dan II
B I dan III
C II dan III
Jawapan:

24. Pilihkan pola petempatan di Malaysia iaitu
I Berpusat
II Berkelompok
III Berjajar
IV Berselerak
V Berselirat
A I, II, IV dan V
B I, II, III dan IV
C II, III, IV dan V
D I, III, IV dan V
Jawapan:

25. Rumah dibina rapat dan terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan.
A Petempatan berpusat
B Petempatan berkelompok
C Petempatan berjajar
Jawapan:

26. Susun atur rumah terancang dan terdapat di kawasan petempatan Rancangan Pembangunan Tanah
A Petempatan berpusat
B Petempatan berkelompok
C Petempatan berselerak
Jawapan:

27. Rumah dibina di sepanjang jalan raya dan tepi pantai
A Petempatan berselerak
B Petempatan berkelompok
C Petempatan berjajar
Jawapan:

28. Apakah faktor yang menyebabkan penduduk di luar bandar bertumpu ke bandar utama di sesebuah negara ?
A Kos hidup rendah
B Kemudahan asas kurang
C Keselesaan terjejas
D Peluar pekerjaan terhad
Jawapan:

29. Rumah kelihatan bertaburan dan tidak seragam
A Petempatan berpusat
B Petempatan berselerak
C Petempatan berjajar
Jawapan:

30. Biasanya terdapat di kawasan kampung dan kebun kecil getah.
A Petempatan berselerak
B Petempatan berjajar
C Petempatan berkelompok
Jawapan:

31. Terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai
A Petempatan berselerak
B Petempatan berjajar
C Petempatan berkelompok
Jawapan:

32. Berapakah jenis petempatan di Malaysia?
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

33. Kawasan petempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat adalah jenis ...
A Petempatan Bandar
B Petempatan Luar Bandar
Jawapan:

34. Petempatan bandar ialah ...
A Kawasan petempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat
B Kawasan petempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah
Jawapan:

35. Petempatan luar bandar ialah ...
A Kawasan petempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat
B Kawasan petempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah
Jawapan:

36. Apakah ciri petempatan bandar di Malaysia?
A Jumlah penduduk melebihi 10 000 orang
B Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang
Jawapan:

37. Perniagaan adalah sektor yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ...
A Petempatan Bandar
B Petempatan Luar Bandar
Jawapan:

38. Pertanian adalah sektor yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ...
A Petempatan Bandar
B Petempatan Luar Bandar
Jawapan:

39. Berapakah jenis pola petempatan di Malaysia?
A 1
B 3
C 4
D 6
Jawapan:

40. Pola petempatan berpusat ialah
A Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
B Susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan
C Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai
D Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain
Jawapan:

41. Pola petempatan berselerak ialah
A Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
B Susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan
C Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai
D Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain
Jawapan:

42. Pola petempatan berkelompok ialah
A Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
B Susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan
C Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai
D Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain
Jawapan:

43. Pola petempatan berjajar ialah
A Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
B Susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan
C Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai
D Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain
Jawapan:

44. Kegiatan ekonomi luar bandar terhad kepada ____________, ____________, dan ________________.
A Perindustrian
B Industri Desa
C Penternakan
D Pertanian
Jawapan:

45. Ciri kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional merupakan ciri bagi petempatan ________________.
A Bandar
B Luar Bandar
Jawapan:

46. Apakah faktor yang mempengaruhi pembandaran di kawasan berikut:
--> FELDA Triang
--> FELDA Tenang
A Pola petempatan
B Migrasi penduduk
C Dasar kerajaan
D Cara hidup
Jawapan:

47. - Kajang
- Georgetown
- Felda Bukit Goh, Pahang
Kawasan tersebut merujuk kepada pola petempatan...
A Berselerak
B Berjajar
C Berkelompok
D Berpusat
Jawapan:

48. Antara berikut yang manakah kawasan pola petempatan berjajar
A Tanah Tinggi Cameron
B Felda Gugusan Adela, Kota Tinggi
C Pinggir pantai Kuala Kemaman, Terengganu
Jawapan:

49. Gambarajah di bawah merupakan pola petempatan jenis
Bab 9 Petempatan di Malaysia
A pola berselerak
B pola berkelompok
C pola berpusat
D pola berjajar
Jawapan:

50. Nyatakan faktor yang membezakan petempatan bandar dan petempatan luar bandar
I jenis kaum
II jumlah penduduk
III fungsi petempatan
IV kepadatan penduduk
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
C I, III dan IV
Jawapan:

51. Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang pola petempatan berpusat?
I Rumah dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
II Biasanya terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan
III Kedudukan sebuah rumah dengan sebuah rumah yang lain adalah berjauhan
IV Susun aturnya adalah secara terancang dan sistematik
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

52. Apakah maksud pola petempatan?
A Kepadatan penduduk di sesuatu kawasan
B Reka bentuk kediaman yang moden ataupun tradisional
C Kedudukan sesebuah petempatan itu di dalam peta topografi
D Corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu kawasan
Jawapan:

53. Fungsi petempatan yang merangkumi aspek ekonomi ialah
A bandar satelit
B bandar sempadan
C bandar pelancongan
D bandar Diraja
Jawapan:

54. Contoh Bandar Perlombongan ialah ________.
A Miri
B Alor Setar
C Kuantan
D Kota Kinabalu
Jawapan:

55. Mineral yang dilombong di Miri adalah ______.
A bijih timah
B petroleum
C emas
D arang batu
Jawapan:

56. Bandar yang mempunyai kemudahan pendidikan tinggi ialah _______.
A Tanjung Malim, Perak
B Senai, Johor
C Gua Musang, Kelantan
D Arau, Perlis
Jawapan:

57. Bandar yang berperanan memberi sokongan kepada bandar utama ialah _______.
A bandar sempadan
B bandar teknologi Maklumat
C bandar satelit
D bandar pelabuhan
Jawapan:

58. Fungsi ekonomi petempatan luar bandar ialah
A penternakan
B perindustrian
C pelancongan
D pendidikan
Jawapan:

59. Fungsi petempatan luar bandar seperti balai raya, pejabat penghulu dan ketua kampung merangkumi aspek _______.
A ekonomi
B sosial
C governan
Jawapan:

60. Contoh bandar yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk negara ialah ______.
A Johor Bahru, Johor
B Kota Bharu, Kelantan
C Padang Besar, Perlis
D Kuala Lumpur, WP
Jawapan:

61. Kuala Kangsar, Klang dan Pekan adalah ______.
A Bandar satelit
B Bandar Diraja
C Bandar Pendidikan
D Bandar Pelabuhan
Jawapan:

62. Berdasarkan ciri-ciri petempatan di bawah, apakah jenis petempatan X?
· Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang
· Kemudahan asas yang minimum
· Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional
A Petempatan desa
B Petempatan luar bandar
C Petempatan tidak terancang
D Petempatan semulajadi
Jawapan:

63. Berdasarkan Foto, kegiatan ekonomi berikut biasanya terdapat di kawasan petempatan jenis apa?
Bab 9 Petempatan di Malaysia
A Petempatan prima
B Petempatan berkelompok
C Petempatan luar bandar
D Petempatan ladang
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。