1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 7 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan

1. Kajian eletrik statik dipanggil.................
A Elektroskop
B Elektrostatik
C Elektrik statik
D Elektroskopik
Jawapan:

2. Cas yang sama jenis akan menolak antara satu sama lain.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

3. Cas positif dipanggil ...............
A proton
B elektron
C neutron
Jawapan:

4. Cas......................... disebut sebagai elektron.
A negatif
B positif
C neutral
Jawapan:

5. Daya tarikan dan daya tolakan yang wujud antara cas elektrik disebut daya .................
A Elektron
B Elektrik
C Elektrostatik
D Elektroskop
Jawapan:

6. Apabila dua bahan berlainan digosok, pemindahan ................ akan berlaku.
A Proton
B Cas
C Neutron
D Elektron
Jawapan:

7. Bahan yang kehilangan elektron akan menjadi bercas ................. kerana mempunyai lebih banyak cas ..............
A Positif, positif
B Negatif, negatif
C Neutral, positif
Jawapan:

8. Satu objek yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama banyak dipanggil bersifat ..................
A Positif
B Negatif
C Neutral
Jawapan:

9. Bahan yang bercas dapat dikesan dengan menggunakan ............
A Stateskop
B Elektroskop
C Penjana Van der Graaf
D Mikroskop
Jawapan:

10. Apabila bahan yang bercas dibawa berhampiran dengan ceper logam, kerajang emas akan mencapah
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A benar
B palsu
Jawapan:

11. Apakah fungsi alat ini?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Mengesan kewujudan cas elektrik
B Menyukat arus elektrik
C Menyukat voltan
D Menyukat bilangan cas elektrik
Jawapan:

12. Bangunan yang tinggi seperti KLCC tidak disambar kilat kerana terdapat ....................... untuk mengalirkan cas elektrik daripada kilat ke Bumi.
A Logam besi
B Rantai logam
C Konduktor kilat
D Konduktor elektrik
Jawapan:

13. Apakah yang menyebabkan kerajang emas tidak mencapah?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Bahan bercas positif didekatkan pada ceper logam.
B Bahan bercas negatif didekatkan pada ceper logam.
C Bahan neutral didekatkan pada ceper logam.
Jawapan:

14. Apakah unit bagi tenaga?
A Joule, j
B Joule, J
C Watt, W
D Hertz, Hz
Jawapan:

15. Bentuk tenaga bagi bahan yang boleh meregang dan mampat adalah ..................
A Tenaga kinetik
B Tenaga kimia
C Tenaga keupayaan graviti
D Tenaga keupayaan elastik
Jawapan:

16. Pilih pernyataan yang BENAR tentang TENAGA
A Boleh dicipta
B Boleh dimusnahkan
C Wujud dalam pelbagai bentuk
Jawapan:

17. Berapakah bacaan ammeter?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 0.02A
B 0.2A
C 2.0A
Jawapan:

18. Manakah antara faktor berikut TIDAK mempengaruhi kekuatan medan magnet sebuah elektromagnet?
A Suhu persekitaran
B Saiz arus
C Bilangan lilitan
Jawapan:

19. Apakah rintangan berkesan bagi litar tersebut?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 3 Ω
B 4 Ω
C 5 Ω
D 6 Ω
Jawapan:

20. Apakah rintangan berkesan bagi litar tersebut?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 0.6Ω
B 0.8 Ω
C 1.0 Ω
D 1.2 Ω
Jawapan:

21. Apakah yang akan terjadi kepada paku tersebut apabila arus dialirkan
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Tiada perubahan
B Menjadi bahan bermagnet sementara
C Menjadi bahan bermagnet kekal
Jawapan:

22. Kewujudan arus elektrik dapat dikesan dengan menggunakan _________.
A galvanometer
B ammeter
C voltmeter
Jawapan:

23. Apakah kutub bagi X dan Y?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A X-utara, Y-selatan
B X-selatan, Y-utara
C X-utara, Y-utara
D X-selatan, Y-selatan
Jawapan:

24. Arah jarum kompas pada M adalah
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A ⟶
B ⟵
C ↑
Jawapan:

25. Apakah unit S.I. bagi kuantiti yang diukur oleh alat ini?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Ampere, A
B Volt, V
C Meter, M
D Kilogram, kg
Jawapan:

26. Apakah hubungan antara rintangan dan arus elektrik?
A Semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik.
B Semakin besar rintangan, semakin besar arus elektrik.
C Rintangan tidak mempengaruhi arus elektrik.
Jawapan:

27. Apakah yang akan berlaku kepada mentol Q sekiranya mentol P rosak?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Tidak menyala
B Menyala
Jawapan:

28. Apakah yang akan berlaku kepada mentol B2 sekiranya mentol B1 rosak?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Tidak menyala
B Menyala
Jawapan:

29. Apakah kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik?
A Semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir.
B Semakin besar voltan, semakin kecil arus yang mengalir.
C Perubahan voltan tidak memberi kesan terhadap arus elektrik.
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan litar
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Bersiri
B Selari
Jawapan:

31. Apakah komponen elektrik yang ditunjukkan oleh simbol di atas?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Perintang
B Ammeter
C Voltmeter
D Sel kering
Jawapan:

32. Antara berikut, yang manakah adalah kekurangan litar bersiri?
A Setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan.
B Setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama.
C Voltan setiap elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber.
Jawapan:

33. Pernyataan manakah adalah benar tentang litar selari?
A Setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan.
B Setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan.
C Setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama.
Jawapan:

34. Garisan medan magnet mengarah dari kutub ___________ ke kutub ___________ magnet.
A utara, selatan
B selatan, utara
C utara, utara
D selatan, selatan
Jawapan:

35. Apakah X?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Titik neutral
B Titik positif
C Titik negatif
Jawapan:

36. Arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus dapat ditentukan dengan ______________.
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A petua genggaman tangan kanan
B petua genggaman tangan kiri
C petua tangan kanan Fleming
Jawapan:

37. Semakin ___________ bilangan lilitan gegelung, semakin ___________ kekuatan medan magnet.
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A banyak, tinggi
B banyak, rendah
C sedikit, tinggi
Jawapan:

38. Apakah jenis tenaga yang dihasilkan oleh ketuhar?
A Tenaga haba
B Tenaga bunyi
C Tenaga kimia
D Tenaga keupayaan elastik
Jawapan:

39. Apabila rod politena digosok dengan kain wul, ia menjadi cas negatif. Apakah yang berlaku pada kain wul itu?
A Elektron hilang dan kain wul menjadi neutral
B Elektron hilang dan kain wul menjadi bercas positif
C Kain wul menerima elektron dari rod dan menjadi neutral
D Kain wul menerima elektron dari rod dan menjadi bercas positif
Jawapan:

40. Rajah menunjukkan suatu litar elektrik. Hitung arus elektrik yang mengalir dalam litar ini.
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 1 A
B 2 A
C 1.5 A
D 9 A
Jawapan:

41. Rajah menunjukkan medan magnet yang terhasil apabila dua magnet bar diletak sebelah-menyebelah. Apakah kutub P dan Q?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A P : Utara
  Q : Utara
B P : Utara
  Q : Selatan
C P : Selatan
  Q : Utara
D P : Selatan
  Q : Selatan
Jawapan:

42. Rajah menunjukkan tiga biji bola besi yang bercas. Pilih pernyataan yang benar.
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A P dan Q mempunyai cas yang berbeza
B P dan R mempunyai cas yang sama
C Q dan R mempunyai cas yang berbeza
Jawapan:

43. Rajah menunjukkan seorang perempuan sedang melakukan suatu aktiviti. Apakah bentuk tenaga yang sedang meningkat?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Tenaga kinetik
B Tenaga keupayaan
C Tenaga bunyi
D Tenaga nuklear
Jawapan:

44. Sebuah perintang mempunyai perintang 9Ω. Arus yang mengalir melalui perintang tersebut ialah 3A. Berapakah voltan merentasi perintang tersebut?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 3 V
B 9 V
C 12 V
D 27 V
Jawapan:

45. Yang manakah aplikasi elektrostatik dalam kehidupan harian?
I menyembur cat dalam industri motor
II pemasangan pengalir kilat pada bangunan tinggi
III pemasangan rantai besi di bahagian belakang lori tangki
IV penggunaan tayar khas pada kereta
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

46. Rajah menunjukkan satu litar. Hitungkan bacaan ammeter (Diberi, V = IR)
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 0.1 A
B 0.2 A
C 0.3 A
D 0.4 A
Jawapan:

47. Rajah menunjukkan litar elektrik dengan nilai voltan 9 V dan jumlah arus 2 A. Kirakan jumlah rintangan dalam litar itu. [Diberi V=IR]
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 4.0 Ω
B 4.5 Ω
C 5.0 Ω
D 5.5 Ω
Jawapan:

48. Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik.
Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan litar tersebut?
Bab 7: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Sekiranya satu mentol terbakar, semua mentol akan terpadam
B Setiap komponen dapat dikawal dengan suis yang berlainan
C Sel kering semakin lemah sekiranya lebih mentol ditambah
D Mentol menjadi lebih cerah sekiranya lebih banyak sel kering ditambah
Jawapan:

49. Lori tangki minyak menjadi bercas elektrik statik apabila bergeser dengan zarah udara. Oleh itu rantai logam dipasang untuk mengalirkan ............ ke Bumi bagi mengelakkan kebakaran.
A cas
B arus
C elektrik
D minyak
Jawapan:

50. Sumber tenaga ................... merupakan tenaga yang diperoleh daripada bahan buangan haiwan dan tumbuhan.
A biojisim
B bahan api fosil
C hidro
D geoterma
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。