1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 2 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 2: Ekosistem

Klik untuk jawapannya

1. Tempat tinggal organisma
Apakah istilah yang padan dengan ciri diatas?
A Habitat
B Spesis
C Populasi
D Komuniti
Jawapan:

2. Pilih pada pernyataan yang betul tentang ekosistem yang seimbang
A Ekosistem seimbang adalah stabil
B Ekosistem seimbang mengalami banyak perubahan dalam satu jangka masa
C Ekosistem yang seimbang membekalkan keperluan asas organisma seperti makanan dan oksigen
Jawapan:

3. Apakah nama proses yang mengekalkan kandungan oksigen dalam udara?
A Respirasi
B Fotosintesis
C Transpirasi
D Penguraian
Jawapan:

4. Apakah interaksi antara cacing pita dan manusia?
A mangsa pemangsa
B parasitisme
C persaingan
D mutualisme
Jawapan:

5. Apakah contoh haiwan bagi interaksi komensalisme?
A ikan jerung dan ikan remora
B tikus dan helang
C nyamuk dan manusia
D alga dan kulat
Jawapan:

6. Hubungan organisma yang menguraikan organisma mati kepada bahan yang lebih ringkas dikenali sebagai
A komensalisme
B mutualisme
C saprofitisme
D parasitisme
Jawapan:

7. Rajah di bawah menunjukkan salah satu jenis interaksi antara organisma hidup. Interaksi ini dikenali sebagai
Bab 2 Ekosistem
A Mangsa-pemangsa
B Mutualisme
C Komensalisme
D Parasitisme
Jawapan:

8. Maksud pengeluar ialah......
A Haiwan yang makan haiwan lain
B Haiwan yang makan karnivor primer
C Tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri
D Herbivor yang makan tumbuhan
Jawapan:

9. Rantai makanan ialah urutan pemakanan organisma dalam satu ekosistem.
A Betul
B Salah
Jawapan:

10. Proses-proses di bawah terlibat dalam pembebasan gas karbon dioksida KECUALI..
A Kondensasi
B Respirasi
C Pembakaran
D Penguraian
Jawapan:

11. Organisma di bawah berperanan sebagai pengguna primer KECUALI...
A Tumbuhan hijau
B Belalang
C Tikus
D Cacing
Jawapan:

12. Yang manakah mengikut susunan yang betul
A Komuniti, Ekosistem, Spesies, Populasi
B Ekosistem, Komuniti, Populasi, Spesies
C Populasi, Spesies, Komuniti, Ekosistem
D Spesies, Populasi, Komuniti, Ekosistem
Jawapan:

13. Habitat bagi kaktus ialah...
A Laut
B Gurun
C Tundra
D Kolam
Jawapan:

14. Organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati dikenali sebagai ...
A Pengeluar
B Pengguna primer
C Pengguna sekunder
D Pengguna tertier
E Pengurai
Jawapan:

15. Organisma yang memakan organisma lain
A Pengeluar
B Pengguna primer
C Pengguna sekunder
D Pengguna tertier
E Pengurai
Jawapan:

16. Berikut contoh pengurai kecuali
A Semut
B Cendawan
C Mukor
D Bakteria E.coli
Jawapan:

17. Pengguna sekunder ialah
Bab 2 Ekosistem
A Tikus
B Belalang
C Katak
D Ayam
Jawapan:

18. Pengguna tertier ialah
Bab 2 Ekosistem
A Ular
B Helang
C Katak
D Ayam
Jawapan:

19. Contoh kitar nutrien ialah
A kitar oksigen
B kitar air
C kitar dioksida
D kitar karbon
Jawapan:

20. Proses pembebasan air ke atmosfera oleh tumbuhan di panggil
A fotosintesis
B respirasi
C kondensasi
D transpirasi
Jawapan:

21. Mutualisme ialah interaksi
Bab 2 Ekosistem
A satu organisma untung, satu organisma tidak mendapat apa-apa
B satu organisma untung, satu organisma mendapat rugi
C kedua-dua organisma mendapat keuntungan
D kedua-dua organisma bersaing
Jawapan:

22. Kutu ialah
Bab 2 Ekosistem
A parasit
B pemangsa
C perumah
D pelindung
Jawapan:

23. Kawalan biologi menggunakan hubungan
A komensalisme
B persaingan
C mangsa-pemangsa
D parasitisme
Jawapan:

24. Mutualisme ialah suatu interaksi simbiosis dimana
A kedua-dua pihak mendapat keuntungan
B satu organisma mendapat keuntungan satu lagi organisma terancam
C satu organisma mendapat keuntungan satu lagi organisma tidak mengalami keuntungan atau kerugian
D satu organisma memakan organisma yang satu lagi
Jawapan:

25. Manakah antara berikut merupakan contoh Mangsa-Pemangsa
A cacing pita - manusia
B Katak-lalat
C Raflesia-Pokok
D kucing-tumbuhan
Jawapan:

26. Zahirah mendapati wujudnya larva nyamuk di dalam kolamnya. Zahirah bimbang akan menyebarkan penyakit denggi. Cara terbaik untuk mengawal populasi larva nyamuk ialah
A menyembur racun serangga
B memasang kelambu
C membela ikan gapi
D melakukan pengasapan
Jawapan:

27. Haiwan manakah yang berikut SALAH dipadankan dengan habitatnya?
A Hutan - Harimau
B Kolam - Ikan lumba-lumba
C Gurun - Unta
D Tundra - Beruang kutub
Jawapan:

28. Sekumpulan kambing di padang rumput.
A Populasi
B Ekosistem
C Habitat
D Komuniti
Jawapan:

29. Sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang saling bersandaran antara satu sama lain.
A Ekosistem
B Komuniti
C Spesies
D Pengeluar
Jawapan:

30. Satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan.
A Menggunakan racun serangga
B Kawalan biologi
C Migrasi
Jawapan:

31. Pilih faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem, KECUALI:
A Serangan penyakit
B Kehadiran pemangsa
C Sumber makanan
D Bilangan pengeluar
Jawapan:

32. Apakah jenis interaksi bagi organisma tersebut?
Bab 2 Ekosistem
A Parasitisme
B Komensalisme
C Mangsa pemangsa
D Simbiosis
Jawapan:

33. _____________ boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma.
A Siratan makanan
B Aliran tenaga
C Piramid nombor
D Rantai makanan
Jawapan:

34. Rajah menunjukkan satu siratan makanan. Kenal pasti pengguna primer
Bab 2 Ekosistem
A Ulat beluncas
B Tikus
C Afid
D Kumbang
Jawapan:

35. Pengguna sekunder ialah haiwan _____________ dan ______________ yang makan pengguna primer.
A herbivor
B omnivor
C karnivor
D pengurai
Jawapan:

36. Manakah antara berikut ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Kecuali:
A Mewujudkan sistem pertanian yang terancang
B Penggunaan sumber air secara berlebihan
C Menanam semula pokok
D Menggunakan kenderaan awam
Jawapan:

37. Apakah dua proses perubahan jirim dalam kitar air?
A Pemejalwapan
B Pembekuan
C Kondensasi
D Penyejatan
Jawapan:

38. Apakah jenis interaksi yang diwakili oleh organisma dalam rajah?
Bab 2 Ekosistem
A Mutualisme
B Parasitisme
C Komensalisme
D Persaingan
Jawapan:

39. Apakah jenis interaksi yang diwakili oleh organisma dalam rajah?
Bab 2 Ekosistem
A Mutualisme
B Parasitisme
C Persaingan
D Komensalisme
Jawapan:

40. Antara berikut yang manakah BUKAN kesan aktiviti penebangan hutan?
Bab 2 Ekosistem
A Hujan asid
B Kepupusan spesies flora dan fauna
C Kesan rumah hijau
D Hakisan tanah
Jawapan:

41. Antara berikut yang manakah ialah langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar
A Menguatkuasakan undang-undang
B Meningkatkan kesedaran orang awam
C Mengamalkan Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose (5R)
D Menggalakkan aktiviti perindustrian
Jawapan:

42. Ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam
Bab 2 Ekosistem
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

43. Contoh pengurai
A cendawan
B padi
C bakteria E.coli
D Mukor
Jawapan:

44. Rajah berikut merujuk kepada suatu _______ di sebuah kolam.
Bab 2 Ekosistem
A spesies
B populasi
C komuniti
Jawapan:

45. Proses tumbuhan membuat makan ialah proses _________.
Bab 2 Ekosistem
A fotosintesis
B respirasi
C pereputan
Jawapan:

46. Gas _______ yang dibebaskan oleh tumbuhan semasa membuat makanan pula digunakan oleh haiwan dan manusia untuk bernafas
A oksigen
B karbon dioksida
C hidrogen
Jawapan:

47. Antara kebaikan kawalan biologi
A kesannya lambat berbanding racun perosak
B tidak mencemarkan alam sekitar
C tidak memusnahkan perosak dengan sepenuhnya
D tidak menjejaskan kesihatan manusia
Jawapan:

48. Interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan organisma lain.
Pernyataan di atas merujuk kepada interaksi ....
Bab 2 Ekosistem
A Mutualisme
B Parasitisme
C Mangsa-Pemangsa
Jawapan:

49. Contoh penyesuaian tumbuhan di hutan tropika
A sesetengah tumbuhan berbatang lembut memanjat naik ke atas pokok lain
B sesetengah tumbuhan tumbuh menumpang di atas batang pokok tinggi
C tumbuhan tumbuh rendah dan berkelompok
D tumbuhan mempunyai batang berair (sukulen) yang dapat simpan air
Jawapan:

50. Apakah contoh haiwan bagi interaksi komensalisme?
A ikan jerung dan ikan remora
B tikus dan helang
C nyamuk dan manusia
D alga dan kulat
Jawapan:

51. Siratan makanan ialah
A gabungan beberapa rantai makanan
B gabungan beberapa tali makanan
C gabungan beberapa bentuk tenaga
D gabungan beberapa proses hidup organisma
Jawapan:

52. Di sebuah sawah padi, terdapat organisma berikut.
Ayam Belalang Padi Burung helang
Organisma yang manakah berfungsi sebagai pengguna sekunder?
A Ayam
B Belalang
C Padi
D Burung helang
Jawapan:

53. Dalam siratan makanan, yang manakah sumber tenaga utama?
A Pengurai
B Pengeluar
C Cahaya matahari
D Pengguna primer
Jawapan:

54. 'Organisma dalan suatu ekosistem saling bersandaran anatar satu sama lain unutk memastikan kemandirian spesies. Organisma ini juga saling bersandaran dengan komponen - komponen bukan hidup dalam persekitaran seperti...?
A air dan cahaya
B cahaya dan udara
C udara dan tanah
D air, cahaya, udara dan tanah
Jawapan:

55. 'Kawasan gurun mengalami cuaca...?
A panas yang kering dan lampau'
B yang menerima taburan hujan yang tinggi & limpahan cahaya matahari sepanjang tahun'
C musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat'
Jawapan:

56. Organisma simbiosis terbahagi kepada tiga jenis iaitu...?
A mutualisme
B amfibia
C mamalia
D parasitisme
E komensalisme
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。