1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 8 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 8: Daya Dan Geseran

Klik untuk jawapannya

1. Apakah daya?
A tarikan
B tolakan
C tarikan dan tolakan
D tumbukan
Jawapan:

2. Apakah unit Daya?
A kilogram
B saat
C ampere
D Newton
Jawapan:

3. Apakah simbol bagi unit daya?
A kg
B mm
C m
D N
Jawapan:

4. Daya ...........memberi kesan haba kepada objek
A graviti
B keupayaan
C geseran
Jawapan:

5. Gambar menunjukkan daya.............
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A geseran
B keupayaan
C graviti
D tolakan
Jawapan:

6. Daya dapat mengubah..............objek
I jisim
II bentuk
III kelajuan
IV berat
A I dan II II dan III I dan IV II, III dan IV
Jawapan:

7. Berat 1 kg di bumi ialah ........N
A 10
B 1
C 100
D 0.01
Jawapan:

8. Daya apakah yang mengekalkan kereta tidak bergerak walaupun berada di jalan yang curam?
A elektrik
B magnet
C tolakan
D geseran
Jawapan:

9. Gambar menunjukkan daya............
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A geseran
B tolakan
C keapungan
D graviti
Jawapan:

10. Apakah yang akan berlaku jika berat kapal lebih besar dari daya keapungan?
A kapal masih terapung
B kapal terapung di udara
C kapal karam
D tiada kesan
Jawapan:

11. Objek yang terapung adalah ................tumpat berbanding air
A lebih
B sama
C besar
D kurang
Jawapan:

12. Tuas adalah sebuah ..............ringkas.
A robot
B objek
C haiwan
D mesin
Jawapan:

13. Gambar menunjukkan contoh tuas kelas ...............
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A pertama
B kedua
C ketiga
Jawapan:

14. Gambar menunjukkan tuas kelas .................
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A pertama
B kedua
C ketiga
Jawapan:

15. Gambar menujukkan contoh tuas kelas.
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A pertama
B kedua
C ketiga
Jawapan:

16. Gambar menunjukkan tuas kelas .................
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A pertama
B kedua
C ketiga
Jawapan:

17. Gambar menunjukkan contoh..................
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A daya
B daya geseran
C daya graviti
D momen daya
Jawapan:

18. Formula dalam gambar adalah formula...........
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A daya
B graviti
C jisim
D momen daya
Jawapan:

19. Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke aras sesuatu objek
A benar
B palsu
Jawapan:

20. Berdasarkan gambar di bawah, apakah kesan daya yang anda dapat perhatikan?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A mengubah arah objek
B mengubah bentuk objek
C menggerakkan objek pegun
D mengubah jirim objek
Jawapan:

21. Pilih pernyataan yang PALSU tentang daya
A mempunyai magnitud dan arah
B diukur dengan menggunakan neraca spring
C unit bagi daya ialah Newton (N)
D 1 kg = 100 N
Jawapan:

22. Hukum Newton Ketiga menyatakan setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang _______
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A sama magnitud dan arah
B sama arah tetapi bertentangan magnitud
C sama magnitud dan bertentangan arah
Jawapan:

23. Daya boleh mengubah ________ dan _______ objek.
A saiz dan jisim
B saiz dan bentuk
C jisim dan bentuk
Jawapan:

24. Daya apungan = Berat sebenar + Berat ketara
A Benar
B Palsu
Jawapan:

25. Seorang murid mendapati bahawa spring menjadi lebih panjang apabila diregangkan dan menjadi lebih pendek apabila dimampatkan. Apakah inferens yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini?
A kesan daya tidak dapat diperhatikan
B daya membuat objek pegun bergerak
C daya boleh mengubah bentuk objek
D daya boleh mengubah kelajuan objek
Jawapan:

26. Pilih pernyataan yang SALAH.
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Petrol lebih tumpat dari gabus
B Ketulan ais lebih tumpat dari air
C Kaca lebih tumpat dari air
Jawapan:

27. Aktiviti manakah melibatkan daya tarikan?
I menekan suis
II membuka laci
III menaikkan bendera
IV menyepak bola
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

28. Daya yang wujud antara dua permukaan yang bergeseran antara satu sama lain dikenali sebagai................
A daya elastik
B daya apungan
C daya geseran
D daya graviti
Jawapan:

29. Nyatakan DUA faktor yang mempengaruhi tekanan udara?
I isi padu
II suhu
III jisim
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

30. Mengapakah air tidak dapat disedut melalui penyedut minuman yang berlubang seperti dalam rajah?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Tekanan udara dalam penyedut minuman lebih rendah berbanding tekanan atmosfera di luar
B Tekanan udara dalam penyedut minuman lebih tinggi berbanding tekanan atmosfera di luar
C Tekanan udara dalam penyedut minuman adalah sama dengan tekanan atmosfera di luar
Jawapan:

31. Apakah maksud momen daya?
A kesan putaran daya
B daya yang dikenakan oleh zarah gas
C daya yang bertindak serenjang ke atas satu unit luas permukaan
D daya di dalam objek elastik kesan daripada regangan atau mampatan
Jawapan:

32. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Altitud di puncak lebih tinggi berbanding di kaki gunung
B Tekanan udara di puncak lebih rendah
C Kuantiti udara yang banyak dapat memasuki badan sewaktu di puncak
D Pendaki sukar untuk bernafas dan memerlukan bantuan tangki oksigen
Jawapan:

33. Kawasan manakah mempunyai tekanan paling tinggi
 Bab 8: Daya Dan Geseran
Jawapan:

34. Apakah yang akan berlaku jika suhu udara di dalam bekas tertutup rendah?
A tekanan udara di dalam bekas tinggi
B zarah-zarah udara bergerak perlahan
C zarah-zarah udara bergetar pada kedudukan tetap
D tekanan udara di dalam dan luar bekas adalah sama
Jawapan:

35. Namakan jenis daya yang berkaitan dengan rajah.
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A daya graviti
B daya apungan
C daya geseran
D daya elastik
Jawapan:

36. Daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan........
A daya geseran
B daya apungan
C berat
D daya normal
Jawapan:

37. Antara contoh-contoh berikut, yang manakah bukan daya?
A Daya graviti
B Daya geseran
C Daya elastik
D Daya jisim
Jawapan:

38. Rajah menunjukkan sebuah perahu layar yang terapung di permukaan laut.
Apakah P dan Q?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A P: Berat ; Q: Daya normal
B P: Daya apungan ; Q: Berat
C P: Daya normal ; Q: Daya geseran
D P: Daya geseran ; Q: Daya normal
Jawapan:

39. Daya tindak balas bagi berat buku tersebut adalah
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A daya apungan
B daya graviti
C daya normal
D daya geseran
Jawapan:

40. Hitung momen daya
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A 6.6 Nm
B 66 Nm
C 1.36 Nm
D 13.6 Nm
Jawapan:

41. Berikut adalah contoh-contoh tuas kelas pertama, KECUALI...
A Pemotong kertas
B Gunting
C Jongkang jongket
D Playar
Jawapan:

42. Mengapakah joran dikelaskan kepada tuas kelas ketiga?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Fulkrum terletak di antara beban dan daya
B Daya terletak di antara fulkrum dan beban
C Beban terletak di antara fulkrum dan daya
Jawapan:

43. Rajah menunjukkan satu pencangkuk yang dilekapkan dengan kuat pada dinding untuk menggantungkan beban.
Apakah pengubahsuaian yang boleh dilakukan supaya pencangkuk getah itu boleh dilekapkan dengan teguh pada dinding untuk menggantungkan beban yang lebih besar?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Gunakan pencangkuk yang lebih besar
B Gunakan pencangkuk yang lebih kecil
C Gunakan pencangkuk getah yang lebih besar
D Gunakan pencangkuk getah yang lebih kecil
Jawapan:

44. Rajah menunjukkan keadaan peket kerepek sebelum dan selepas dibawa dari satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Mengapakah saiz peket menjadi lebih besar bila dibawa ke tempat yang lebih tinggi?
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A Tekanan udara di luar peket adalah lebih rendah
B Tekanan udara di dalam peket lebih rendah.
C Tekanan udara adalah sama di luar dan di dalam peket
D Tekanan udara di dalam dan di luar peket adalah besamaan dengan sifar
Jawapan:

45. Bongkah kayu yang ditenggelamkan akan kembali terapung apabila dilepaskan kerana
 Bab 8: Daya Dan Geseran
A mengalami daya graviti yang dikenali sebagai jisim
B daya tindak balas iaitu daya apungan wujud dalam arah yang sama C magnitud daya tindakan(berat) sama dengan daya tindak balas (daya apungan)
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。