1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 8 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 8: Graf Fungsi

Klik untuk jawapannya

1. Apakah maksud fungsi?
A Pengiraan yang menukarkan suatu objek kepada hasil yang lain
B Pengiraan yang tidak mendatangkan hasil
C Pengiraan yang menghasilkan formula yang baru
D Pengiraan yang tidak memerlukan objek dan hasil
Jawapan:

2. Apakah simbol fungsi?
A g
B f
C y
D x
Jawapan:

3.Hubungan tersebut boleh digunakan sebagai fungsi kecuali....
I Satu kepada satu
II Satu kepada banyak
III Banyak kepada satu
IV Banyak kepada banyak
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

4. Yang manakah benar tentang fungsi?
I Hanya menghasilkan satu hasil sahaja
II Boleh menghasilkan banyak hasil
III Boleh menerima lebih daripada satu objek
IV Hanya menerima satu objek sahaja
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

5. Adakah hubungan di bawah menunujukkan fungsi?
(RM, Malaysia)
A Ya
B Tidak
Jawapan:

6. Adakah hubungan di bawah merupakan fungsi?
 Bab 8: Graf Fungsi
A Ya
B Tidak
Jawapan:

7. Adakah hubungan di bawah merupakan fungsi?
 Bab 8: Graf Fungsi
A Ya
B Tidak
Jawapan:

8. Yang manakah benar tentang hubungan di bawah?
 Bab 8: Graf Fungsi
I Fungsi
II Jenis satu kepada banyak
III Jenis banyak kepada banyak
IV Bukan fungsi
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

9. Apakah jenis fungsi y=4−x3 ?
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

10. Apakah jenis graf tersebut?
 Bab 8: Graf Fungsi
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

11. Apakah jenis fungsi y=−20/x ?
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

12. Apakah jenis graf tersebut?
 Bab 8: Graf Fungsi
A linear
B kuadratik
C kubik
salingan
Jawapan:

13. Apakah jenis graf tersebut?
 Bab 8: Graf Fungsi
A linear
B kuadratik
C kubik
salingan
Jawapan:

14. Graf manakah yang mewakili y=−2x3+3?
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

15. Nyatakan julat bagi fungsi ini.
 Bab 8: Graf Fungsi
A {0, 1, 2, 3, 5}
B {1, 2, 3, 4, 6}
C {2, 4, 6}
D {1, 2, 3}
Jawapan:

16. Diberi f(x)=5x+7, cari f(-4).
A 27
B -13
C -27
D 13
Jawapan:

17. Manakah antara lakaran berikut mewakili graf bagi fungsi
 Bab 8: Graf Fungsi
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

18. Nyatakan domain bagi fungsi f(x)=2x+1
 Bab 8: Graf Fungsi
A Domain = {3, 5, 7, 9, 11}
B Domain = {1, 2, 3, 4}
C Domain = {3, 5, 7, 9}
D Domain = {11}
Jawapan:

19. Nyatakan kodomain bagi fungsi f(x)=2x+1
 Bab 8: Graf Fungsi
A Kodomain = {3, 5, 7, 9, 11}
B Kodomain = {1, 2, 3, 4}
C Kodomain = {3, 5, 7, 9}
D Kodomain = {11}
Jawapan:

20. Nyatakan julat bagi fungsi f(x)=2x+1
 Bab 8: Graf Fungsi
A Julat = {3, 5, 7, 9, 11}
B Julat = {1, 2, 3, 4}
C Julat = {3, 5, 7, 9}
D Julat = {11}
Jawapan:

21. Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n.
y=xn+c
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

22. Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n.
y=xn + c.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

23.Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n
y=xn.+c.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

24. Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n.
y=xn.+c.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

25. Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n.
y=xn.+c.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

26. Kuasa tertinggi x bagi fungsi ini di wakili dengan huruf n. Nyatakan nilai n.
y=xn.+c.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 1
B 2
C 3
D -1
Jawapan:

27. Rajah menunjukkan suatu graf pada satah Cartes. Antara yang berikut, yang manakah adalah persamaan bagi graf itu.
 Bab 8: Graf Fungsi
A y=−x3−8
B y=−2x3−8
C y=x3−8
D y=2x3−8
Jawapan:

28. Rajah menunjukkan graf y=axn . Nyatakan nilai a dan nilai n.
 Bab 8: Graf Fungsi
A a=1, n=1
B a=−1, n=1
C a=1, n=−1
D a=−1, n=−1
Jawapan:

29. Graf manakah yang mewakili 3y=−x+6?
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

30. Antara graf berikut, manakah yang mewakili xy =−5?
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

31. Graf manakah yang mewakili y=2x2−7x+3?
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

32. Apakah jenis graf tersebut?
 Bab 8: Graf Fungsi
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

33. Yang mana satukah graf fungsi kuadratik?
 Bab 8: Graf Fungsi
Jawapan:

34. Manakah fungsi mempunyai nilai y yang terbesar
apabila x = 5?
A y = 2x – 15
B y = 2x2 – 7x – 15
C y = x3 – 5x2 + x + 7
D y= 15/x
Jawapan:

35.Apakah jenis fungsi y=5x+12 ?
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

36.Apakah jenis graf tersebut?
 Bab 8: Graf Fungsi
A linear
B kuadratik
C kubik
D salingan
Jawapan:

37. Rajah menunjukkan satu fungsi. Nyatakan nilai b.
 Bab 8: Graf Fungsi
A 7
B 8
C 9
D 10
Jawapan:

38.Nyatakan pasangan tertib bagi fungsi ini
 Bab 8: Graf Fungsi
A. {(3, 6), (3, 9), (3, 21)}
B. {(6, 3), (9, 3), (21, 3)}
Jawapan:

39. Namakan hubungan ini.
 Bab 8: Graf Fungsi
A satu kepada satu
B banyak kepada banyak
C banyak kepada satu
D satu kepada banyak
Jawapan:

40. Apakah jenis fungsi ini?
 Bab 8: Graf Fungsi
A Linear
B Quadratic
C Absolute Value
D Exponential
Jawapan:

41.Tentukan sama ada set pasangan tertib berikut ialah bukan fungsi
A P= {(1,2),(2,3),(3,4),(4,5)}
B Q={(1,3),(0,3),(2,1),(4,2)}
C R={(1,6),(2,5),(1,9),(4,3)}
Jawapan:

42. Cara menulis fungsi dalam bentuk pasangan tertib ialah...
A (2,3),(2,-1),(3,4)
B{2,3},{2,-1},{3,4}
C ({2,3}, {2,-1}, {3,4})
D {(2,3),(2,-1),(3,4)}
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。