1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 3 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 3: Rumus Algebra

Klik untuk jawapannya

1. Diberi v = 2 - u. Ungkapkan u sebagai perkara rumus
A u = 2 - v
B u = -v - 2
C u = 2 + v
D u = v/2
Jawapan:

2. Lee Sim mempunyai RMy. Dia membelanjakan RM(2x + 3) setiap hari. Baki wangnya ialah RM15 selepas seminggu. Tulis satu rumus yang menghubungkan x dan y.
A y = 7x - 15
B y = 10x + 15
C y = 14x + 15
D y = 14x + 36
Jawapan:

3. Di beri y = 4x + 3, maka x =
 Bab 3: Rumus Algebra
Jawapan:

4. Umur Puan Rozi adalah empat kali umur anaknya, iaitu u tahun. Hasil tambah umur mereka enam tahun yang lepas ialah v tahun. Ungkapkan v dalam sebutan u.
A v = 5u - 6
B v = 5u + 6
C v = 5u -12
D v = 5u + 12
Jawapan:

5. Di beri w = 4x - 3y - 5. Hitung nilai w apaila x = 2 dan y = -3.
A -6
B -2
C 10
D 12
Jawapan:

6. Antara berikut, yang manakah merupakan Rumus Algebra.
A 2m/3
B 6x2
C q = p2
D a + 2b
Jawapan:

7. apakah rumus bagi LUAS segitiga ini
 Bab 3: Rumus Algebra
A 1/2 +(a x b)
B 1/2 (a x b)
C 1/2 (a x b x c)
D a x b x c
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah adalah pemboleh ubah?
A takat didih air tulen
B bilangan sisi sebuah oktagon
C jumlah sudut pedalaman poligon
D jumlah warna dalam pelangi
Jawapan:

9. Nyatakan rumus bagi luas trapezium berikut.
 Bab 3: Rumus Algebra
A 1/2 * x * y * z
B 1/2 *(x+9)*y
C 1/2 * (x+y)*9
D 1/2 * (y+9)*x
Jawapan:

10. Diberi 4q−y/6=4p , maka p
A q-9/24
B 4q-9/24
C q-9/6
D q/6 - 9/4
Jawapan:

11. Sani berumur r tahun dan abangnya berumur 7 tahun lebih berusia daripadanya. Jumlah umur mereka ialah s. Yang manakah mewakili jumlah umur mereka?
A 2s=2r+7
B s = 2r − 7
C s=2r+7
D −s=2m+7
Jawapan:

12. Diberi v=4/3w2+10 , hitung nilai v apabila w = 3.
A 10 3/4
B 14
C 18
D 22
Jawapan:

13. Diberi s = 25p−pr/q2 , cari nilai q apabila p = 8, r = 7 dan s = 36.
A 2
B 4
C 7 1/9
D −50 4/9
Jawapan:

14. pq/5 − 3 = r (p)
Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus.
A p = 5r + 15 / q
B p = 5r – 15/q
C p = (5r + 15)q
D p = −5r + 15 / q
Jawapan:

15. 7p−5=3(p+t) {p}
Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus
A p = 3t−5 / 4
B p=(3t+5)4
C p=(−3t−5) / 4
D p=3t+5 / 4
Jawapan:

16. r= mn−5m / 7 {m}
Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus
A m=7r / n+5
B m=7r / n−5
C m=r / n−5
D m=7 / rn−5
Jawapan:

17. a=e−3f {e}
Jadikan pembolehubah dalam tanda kurungan sebagai perkara rumus
A e=a+3f
B e=a−3f
C e=3af
D e=3f−a
Jawapan:

18. Yang mana antara berikut adalah pemalar
A jumlah hari dalam seminggu
B bilangan pengunjung di sebuah majlis
C tinggi paras air di sungai
D suhu di malaysia
Jawapan:

19. Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus
 Bab 3: Rumus Algebra
A (k−j)2 =h
B (k −j)=h
C (k + j)=5
D (k − j)2 = −h
Jawapan:

20. Apakah perkara rumus bagi k=3m−4 ?
A m
B 4
C 3
D k
Jawapan:

21. Nyatakan pemboleh ubah bagi 2xy
A x
B y
C x dan y
D 2
Jawapan:

22. nyatakan pemboleh ubah bagi 1/3ghf
A gbf
B g dan f
C g, f, dan h
D 1/3
Jawapan:

23. Nyatakan pekali bagi pq untuk nombor 2pq
A 2
B p
C q
D 2pq
Jawapan:

24. nyatakan pekali bagi rst untuk nombor 4wrst
A s
B t
C 4
D 4w
Jawapan:

25. dibawah ialah sebutan serupa untuk 2xy KECUALI
A 3xy
B 2/3xy
C 2x
D 1000xy
Jawapan:

26. dibawah ialah sebutan serupa untuk 0.5pqs KECUALI
A pqs
B pq
C 2psq
D 5pqs
Jawapan:

27. yang mana berikut merupakan sebutan algebra dlam dua atau lebih pemboleh ubah
A 2xy
B 2x
C 4
D 5y
Jawapan:

28. berikut yang manakah ungkapan algebra
A 2xyz
B 11xyz
C 2x+4yz
D 2xy
Jawapan:

29. Kembangkan -3a(b + 2c - 4d)
A 3ab - 12ad + 6ac
B -3ab + 6ac - 12ad
C -3ab - 6ac + 12 ad
Jawapan:

30. Kembangkan 2x(y + z)
A 2xy + z
B 2xy + 2xz
C 4xyz
Jawapan:

31. Permudahkan -3e4 × 2f6 × 5e
A 30e4f6
B -15e5 × 2f6
C -30e5f6
Jawapan:

32. - 7p - 8q + p - q
A - 6p - 9q
B 15p - q
C - 8p + 7q
D 6q + 7q
Jawapan:

33. 3k - 3xy - 5xy + 2k
A k + 8xy
B 5k - 2xy
C 5k - 8xy
D k - 2xy
Jawapan:

34. 2bc + 10 - 3bc - 2
A 5bc + 8
B 8 - bc
C - bc + 12
D 8 - 5bc
Jawapan:

35. c -2d + cd - 10cd - d + 4c
A 5c - 3d - 9cd
B 5c + 3d - 11cd
C - 3c - 3d - 9cd
D - 3c + 3d - 11cd
Jawapan:

36. 12mn - 4p - 6 + 7p
A 8mn - 11p - 6
B 8mn + 3p - 6
C 12mn + 3p - 6
D 12mn - 11p - 6
Jawapan:

37. - 9 - rs + 9rs + 9
A 8rs
B 18 + 8rs
C 10rs
D - 18 - 8rs
Jawapan:

38. 13uv - 8 + vu + 7
A 12uv - 15
B 5uv + vu + 7
C 13uv - 1 + vu
D 14uv - 1
Jawapan:

39. 3a + 5b - 2b - 5
A 3a + 7b - 5
B 3a + 3b - 5
C 3a - 7b - 5
D 3a - 3b - 5
Jawapan:

40. 20stu - 8u - 12uts - 3 + u
A 8stu - 7u - 3
B 8stu - 9u - 3
C 20stu - 7u - 12uts - 3
D 20uts - 9u - 12uts - 3
Jawapan:

41. Dibawah ialah sebutan serupa untuk 2xy KECUALI
A 3xy
B 2/3xy
C 2x
D 1000xy
Jawapan:

42. Dibawah ialah sebutan serupa untuk 0.5pqs KECUALI
A pqs
B pq
C 2psq
D 5pqs
Jawapan:

43. Yang mana berikut merupakan sebutan algebra dlam dua atau lebih pemboleh ubah
A 2xy
B 2x
C 4
D 5y
Jawapan:

44. Berikut yang manakah ungkapan algebra
A 2xyz
B 11xyz
C 2x+4yz
D 2xy
Jawapan:

45. Nyatakan pemboleh ubah bagi 1/3ghf
A gbf
B g dan f
C g, f, dan h
D 1/3
Jawapan:

46. Permudahkan m4 × n5 × m9 × n4
A m5n
B mn22
C m13n9
Jawapan:

47. Adakah q×q×q×q×q = q5?
A Benar
B Palsu
Jawapan:

48. Kembangkan 2x(y + z)
A 2xy + z
B 2xy + 2xz
C 4xyz
Jawapan:

49. Kembangkan -3a(b + 2c - 4d)
A 3ab - 12ad + 6ac
B -3ab + 6ac - 12ad
C -3ab - 6ac + 12 ad
Jawapan:

50. Kembangkan (2m + n)(m + 5)
A 2m2 + 10m + mn + 5n
B 2m2 + 11mn + 5
C 5n - mn + 10mn + 2m2
Jawapan:

51. Kembangkan (k - 6)2
A k2 - 36
B k2 - 12k + 36
C k2 + 12k - 36
D k2 + 36
Jawapan:

52. Faktorkan 6ab + 4a
A b(6a) + 4a
B a(6b + 4)
C 3a(2b + 4)
D 2a(3b + 2)
Jawapan:

53. Faktorkan p2 - 9
A p2 - 32
B (p + 3)(p - 3)
C (p - 3)(p - 3)
D (p + 3)(p + 3)
Jawapan:

54. Faktorkan 14 + 8x
A 2(7 + 4x)
B 7(2 + x)
Jawapan:

55. Faktorkan h2 + 4h + 4
A (h - 2 2
B (h - 4)2
C (h + 2)2
D (h - 2)(h + 2)
Jawapan:

56. Faktorkan 6ab + 4a
A b(6a) + 4a
B a(6b + 4)
C 3a(2b + 4)
D 2a(3b + 2)
Jawapan:

57. Permudahkan 12bc2⁄3bc
A 4c
B 4bc
C 12c
D 36c
Jawapan:

58. Faktorkan 9pq - 3pr
A 9pq - 3pr
B p(9q - r)
C 3q(3p - r)
D 3p(3q - r)
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。