1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 7 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 7: Koordinat

Klik untuk jawapannya

1. Rajah menunjukkan titik S yang terletak pada satah cartes. Apakah koordinat bagi titik S ?
Bab 7: Koordinat
A (2, 4)
B (2, -4)
C (3, 4)
D (3, -4)
Jawapan:

2. Hitung jarak di antara titik (3, 6) dan (3, 10).
A 3
B 4
C 6
D 10
Jawapan:

3. Rajah menunjukkan empat titik L, M, N dan P yang terletak pada suatu satah Cartes. Antara titik tersebut, yang manakah mempunyai koordinat (6, 18) ?
Bab 7: Koordinat
A Titik L
B Titik M
C Titik N
D Titik P
Jawapan:

4. Rajah menunjukkan empat titik, P, Q, R dan S yang terletak pada suatu satah Cartes. Titik yang manakah mempunyai koordinat (–4, –3) ?
Bab 7: Koordinat
A P
B Q
C R
D S
Jawapan:

5. Dalam rajah di bawah, JKLM ialah bucu-bucu sebuah segi empat tepat. Cari koordinat bagi titik K.
Bab 7: Koordinat
A (3, 1)
B (3, 7)
C (1, 3)
D (7, 7)
Jawapan:

6. Dalam rajah di bawah, garis PQ adalah selari dengan paksi-y. Jarak PQ adalah 10 unit. Cari koordinat bagi titik Q.
Bab 7: Koordinat
A (2, 17)
B (12, 7)
C (2, -3)
D (-3, 2)
Jawapan:

7. Cari jarak di antara titik R (-2, -5) dan titik S (3, -5) ?
A 4
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

8. Dalam rajah di bawah, EFGH ialah sebuah segi empat tepat. Cari koordinat bagi titik E.
Bab 7: Koordinat
A (-3, 4)
B (-3, 6)
C (4, -3)
D (6, -3)
Jawapan:

9. Dalam rajah, C ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Cari koordinat bagi titik C.
Bab 7: Koordinat
A (2, 4)
B (4, 2)
C (4, 8)
D (8, 4)
Jawapan:

10. Dalam rajah, S ialah titik tengah bagi garis lurus RT. Cari nilai K.
Bab 7: Koordinat
A 3
B 6
C 10
D 12
Jawapan:

11. Hitung jarak di antara titik P ( 7,1) dengan titik Q ( -5,-4)
A 9
B 12
C 13
D 15
Jawapan:

12. M ialah titik tengah bagi temberang garis lurus yang menyambungkan titik H ( -4,9) dengan titik K ( 6,-3) .Tentukan koordinat titik M .
A (1,3)
B (2,6)
C (3,1)
D (6,2)
Jawapan:

13. Cari jarak di antara titik (0,0) dengan (-8,-6).
A 5 unit
B 8 unit
C 10 unit
D 15 unit
Jawapan:

14. Rajah di atas menunjukkan garis lurus PQ pada suatu satah Cartes .
Hitung jarak PQ.
Bab 7: Koordinat
A 4 UNIT
B 6 UNIT
C 12 UNIT
D 13 UNIT
Jawapan:

15. Diberi G ialah titik tengah bagi garis lurus FH . Koordinat bagi titik F dan G masing-masing ialah ( -3, 7) dan (5,3) .Cari koordinat titik H.
A (1,6)
B (-4,2)
C (13,-1)
D (15,2)
Jawapan:

16. Hitung jarak di antara titik A ( -6,4) dengan titik B ( 2,4)
A 7 unit
B 8unit
C 9 unit
D 10 unit
Jawapan:

17. Titik tengah bagi garis lurus PQ ialah ( 0,2). Antara titik berikut, yang manakah mewakili koordinat P dan Q?
A P ( 3,2) & Q ( 3,4)
B P ( 1,0) & Q ( 0,4)
C P ( 6,-1) & Q ( -6,5)
D P ( -1,0) & Q ( 2,4)
Jawapan:

18. Dalam rajah tersebut, RST ialah segi tiga bersudut tegak.
Hitung luas bagi segi tiga tersebut.
Bab 7: Koordinat
A 32 unit2
B 28 unit2
C 26 unit2
D 24 unit2
Jawapan:

19. Dalam rajah tersebut , garis lurus OA dan OB mempunyai panjang yang sama.
Cari koordinat B.
Bab 7: Koordinat
A (13,0)
B (12,0)
C (0,13)
D (0,12)
Jawapan:

20. Rajah tersebut menunjukkan S ialah titik tengah bagi garis lurus RT.
Cari nilai x.
Bab 7: Koordinat
A 4
B 3
C 2
D 1
Jawapan:

21. Rajah tersebut menunjukkan garis mengufuk PQ pada suatu satah Cartes.
Diberi koordinat bagi titik Q ialah (11,10) dan panjang PQ ialah 10 unit. Koordinat bagi titik P ialah
Bab 7: Koordinat
A (1,10)
B (11,0)
C (11,20)
D (21,10)
Jawapan:

22. Jarak di antara P ( -4,2 ) dan Q ( -4,T) ialah 8 unit. Nilai t ialah
A -6 atau -5
B -6 atau 5
C -6 atau 10
D 6 atau -10
Jawapan:

23. Dalam rajah di atas, Q ialah titik tengah bagi garis lurus PR.
Nilai x dan nilai y ialah
Bab 7: Koordinat
A x=2 , y=4
B x=2 , y=5
C x=3 , y=4
D x=3 , y=5
Jawapan:

24. Dalam rajah yang diberi, P,Q,R,S , T ialah titik-titik pada satah Cartes .PTR dan STQ ialah garis lurus dan T ialah titik tengah bagi SQ.
Koordinat titik S ialah
Bab 7: Koordinat
A (2,9)
B (3,10)
C (6,10)
D (6,12)
Jawapan:

25. Dalam rajah di bawah, tentukan titik tengah bagi garis PQ.
Bab 7: Koordinat
A C
B A
C B
D P
Jawapan:

26. Berdasarkan rajah, nyatakan koordinat titik tengah bagi garis lurus AD.
Bab 7: Koordinat
A (4,2)
B (6,5)
C (4,8)
D (2,5)
Jawapan:

27. Tentukan titik tengah bagi P(-1,7) dan Q(-1,1).
A (4,-1)
B (-1,4)
C (-1,3)
D (3,-1)
Jawapan:

28. Hitung jarak AB.
Bab 7: Koordinat
A 1341.64 cm
B 1800 cm
C 1039.23 cm
D 134.164 cm
Jawapan:

29. Hitung jarak AB.
Bab 7: Koordinat
A 123.7 unit
B 6.708 unit
C 67.08 unit
D 12.37 unit
Jawapan:

30. Nyatakan jarak di antara titik (5,-2) dan (-2,-2).
A 3 unit
B 7 unit
C -7 unit
D -3 unit
Jawapan:

31. Tentukan jarak KL jika K(2,2) dan L berada pada paksi-x dengan jarak 7 unit ke kanan dari paksi-y.
A 53.9 unit
B 5.39 unit
C 4.5 unit
D 45 unit
Jawapan:

32. Hitung koordinat titk tengah bagi garis lurus MN.
Bab 7: Koordinat
A (4,7)
B (10,7)
C (7,4)
D (1,4)
Jawapan:

34. Formula ini digunakan untuk mencari
Bab 7: Koordinat
A jarak
B titik persilangan
C titik tengah
D Teorem Phytagoras
Jawapan:

35. Formula ini digunakan untuk menyatakan
Bab 7: Koordinat
A titik tengah
B Teorem Phytagoras
C titik persilangan
D jarak
Jawapan:

36. P ialah titk tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P.
Bab 7: Koordinat
A P(4,3)
B P(-3,4)
C P(3,4)
D P(4,4)
Jawapan:

37. Dalam rajah di bawah, Q ialah titik tengah bagi garis lurus PR.
Bab 7: Koordinat
A 7
B 8
C 4
D 14
Jawapan:

39. PQR ialah satu garis lurus yang terletak pada paksi-x. Diberi koordinat-x bagi titik P, Q dan R masing-masing ialah 2, 10 dan 16. Cari jarak di antara titik tengah PQ dengan titik tengah QR.
A 9 unit
B 6 unit
C 8 unit
D 7 unit
Jawapan:

40. Cari jarak di antara A(–5, –4) dengan B(–11, 4).
A 8 unit
B 10 unit
C 12 unit
D 14 unit
Jawapan:

41. Berdasarkan rajah, dua titik yang manakah mempunyai jarak yang sama dari N?
Bab 7: Koordinat
A P dan Q
B P dan R
C Q dan R
D R dan S
Jawapan:

42. Jarak di antara M(1, –5) dengan N(6, 4) adalah sama dengan jarak di antara M dengan P(–8, s).
Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi s?
A –10 atau –5
B –5 atau –5
C –10 atau 0
D –5 atau 0
Jawapan:

43. Rumah Jon berada di tengah-tengah antara rumah Karen dengan rumah Lim. Jika rumah Jon berada pada (–8, –7) dan rumah Karen berada pada (14, 11), apakah koordinat rumah Lim?
A (–3, –2)
B (3, 2)
C (–30, –25)
D (30, 25)
Jawapan:

44. P(7, 6) ialah titik tengah S(h, 10) dan T(11, k). Cari nilai h dan nilai k.
A h = 3, k = 2
B h = 2, k = 3
C h = 9, k = 5
D h = 9, k = 3
Jawapan:

45. Diberi P(–1, 3), Q(–2, 3), R(0, 4) dan S(1, 5). Antara yang berikut, yang manakah mempunyai jarak yang paling jauh?
A P dan R
B Q dan R
C Q dan S
D R dan S
Jawapan:

46. Diberi koordinat T ialah (–3, 5) dan jarak TU ialah 6 unit. Antara yang berikut, yang manakah tidak mungkin menjadi koordinat U?
A (3, 5)
B (–3, –1)
C (9, 5)
D (–3, 11)
Jawapan:

47. EFGH ialah garis lurus. G ialah titik tengah EH manakala F ialah titik tengah EG. Diberi koordinat G dan H masing-masing ialah (6, 5) dan (10, 1).
Apakah koordinat F?
A (3, 7)
B (3, 8)
C (4, 7)
D (4, 8)
Jawapan:

48. Setiap hari Ahmad berjalan kaki ke sekolah pada koordinat (8, –3) dari rumahnya yang berada di (3, 9). Hari ini, Ahmad pergi ke rumah Lim yang berada di (8, 9) sebelum berjalan kaki ke sekolah dengannya. Berapakah jauhkah Ahmad telah berjalan lebih daripada perjalanan biasanya?
A 4 unit
B 7 unit
C 10 unit
D 13 unit
Jawapan:

49. Jarak antara bandar K (20, 60) dan bandar L (s, 30) ialah square root of 3400 unit. Cari nilai s.
A 25 unit
B 50 unit
C 35 unit
D 70 unit
Jawapan:

50. Hitung jarak di antara titik P dengan titik Q.
Bab 7: Koordinat
A 5.83 cm
B 58.3 cm
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。