1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 5 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 5: Bulatan

Klik untuk jawapannya

1. Yang manakah jejari bagi bulatan ini?
 Bab 5: Bulatan
A QP
B RS
C OU
D PU
Jawapan:

2. Namakan kawasan berlorek BCD
 Bab 5: Bulatan
A Tembereng minor
B Sektor minor
C Lengkok minor
D Perentas
Jawapan:

3. Diameter adalah gabungan 2 jejari
A betul
B salah
Jawapan:

4. Apakah nama bahagian bulatan yang diwarnakan?
 Bab 5: Bulatan
A Luas bulatan
B Lengkok
C Tembereng
D Sektor minor
Jawapan:

5. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan panjang jejari ialah 21 cm. Hitung panjang lilitan bulatan tersebut, dalam cm.
 Bab 5: Bulatan
A 66
B 132
C 198
D 264
Jawapan:

6. Diberi sebuah bulatan mempunyai diameter 14 cm, hitungkan lilitan bulatan itu. [ Guna π=22/7 ]
A 616
B 88
C 44
D 22
Jawapan:

7. Diberi lilitan suatu bulatan ialah 11 cm. Cari diameter, dalam cm, bulatan tersebut.
A 5.5
B 7.0
C 3.5
D 7.5
Jawapan:

8. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan panjang jejari ialah 21 cm. Hitung luas bulatan, dalam cm2 [Guna π=22/7 ]
 Bab 5: Bulatan
A 66
B 132
C 346
D 1386
Jawapan:

9. Luas bagi bulatan ialah 250.3 cm2 . Hitungkan lilitan bulatan. [Guna π=3.142 ]
A 25.1 cm
B 26.1 cm
C 27.2 cm
D 16.3 cm
Jawapan:

10. Hitung luas, dalam cm2 , bagi sebuah semibulatan dengan diameter 8cm.
A 25.12
B 50
C 50.24
D 100.48
Jawapan:

11. Manakah antara berikut merupakan jejari bagi bulatan ini?
 Bab 5: Bulatan
A PQ
B RS
C OU
D T
Jawapan:

12. Apakah nama bagi garis RS?
 Bab 5: Bulatan
A Jejari
B Diameter
C Tembereng
D Perentas
Jawapan:

13. Antara yang berikut, garis tembereng yang manakah adalah sama panjang dengan diameter bulatan?
 Bab 5: Bulatan
A AR + BU
B RA + AT
C OB + BT
D VO + OW
Jawapan:

14. Hitung lilitan bulatan yang mempunyai jejari 56 cm
A 176 cm
B 352 cm
C 112 cm
D 224 cm
Jawapan:

15. Hitung luas bulatan dengan jejari 14 cm
A 154cm2
B 44cm2
C 3452
D 616cm2
Jawapan:

16. Diberi luas sebuah bulatan ialah 13.86 cm2 , cari jejari bulatan ini. (Guna π=22/7 )
A 1.2 cm
B 2.1 cm
C 14 cm
D 4.2 cm
Jawapan:

17. Hitung luas bulatan jika lilitan bulatan itu ialah 66 cm. (Guna π=22/7 )
A 341 cm2
B 10.5 cm2
C 1386 cm2
D 346.5 cm2
Jawapan:

18. Tentukan luas sektor berikut apabila sudut pada pusat θ=40° . (Guna π=22/7 )
 Bab 5: Bulatan
A 212.3 cm2
B 6.16 cm2
C 32.4 cm2
D 1.46 cm2
Jawapan:

19. Diberi luas sektor minor diatas ialah 61.6 cm2. Tentukan jejari bagi bulatan diatas. (Guna π=22/7 )
 Bab 5: Bulatan
A 7 cm
B 14 cm
C 49 cm
D 78 cm
Jawapan:

20. Diameter bulatan besar dan bulatan kecil masing-masing ialah 14 cm dan 7 cm. Cari luas kawasan berlorek dalam cm2.
( Guna π=22/7 )
 Bab 5: Bulatan
A 154 cm2
B 616 cm2
C 462 cm2
D 147 cm2
Jawapan:

21. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Antara yang berikut, yang manakah tidak benar?
 Bab 5: Bulatan
A OC ialah diameter
B CD ialah satu perentas
C OAC ialah sektor minor
D ACB ialah satu lengkok major
Jawapan:

22. Sebuah bulatan mempunyai lilitan 66cm. Cari diameternya, dalam cm.
Guna π = 22/7
A 14
B 21
C 41
D 46
Jawapan:

23. Dalam rajah di bawah, POQ ialah sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Cari panjang dalam cm, lengkok PQ, betul kepada satu tempat perpuluhan.
 Bab 5: Bulatan
A 14.7
B 9.3
C 7.7
D 6.3
Jawapan:

24. Rajah di atas menunjukkan suatu sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai θ .
Guna π = 22/7
 Bab 5: Bulatan
A 90°
B 120°
C 150°
D 170°
Jawapan:

25. Dalam rajah di atas, POQ ialah sektor bagi sebuah bulatan yang berpusat di O. Cari luas dalam cm2 sektor itu.
 Bab 5: Bulatan
Guna π = 22/7
A 15.71
B 31.42
C 125.68
D 314
Jawapan:

26. Yang manakah jejari bagi bulatan ini?
 Bab 5: Bulatan
A QP
B RS
C OU
D PU
Jawapan:

27. Namakan kawasan berlorek BCD
 Bab 5: Bulatan
A Tembereng minor
B Sektor minor
C Lengkok minor
D Perentas
Jawapan:

28. Yang manakah lengkok minor bagi bulatan ini?
 Bab 5: Bulatan
A
B
D
E
Jawapan:

29. PQ ialah ________________ bagi bulatan ini.
 Bab 5: Bulatan
A Diameter
B Jejari
C Tembereng
D Perentas
Jawapan:

30. Namakan bahagian RS.
 Bab 5: Bulatan
A Diameter
B Jejari
C Tembereng
D Perentas
Jawapan:

31. Namakan bahagian C.
 Bab 5: Bulatan
A Lilitan
B Pusat
C Tembereng
D Jejari
Jawapan:

32. Tembereng minor tidak melalui pusat bulatan
A Betul
B Salah
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak ABC.
Apakah hubungan antara sisi-sisi segi tiga tersebut.
 Bab 5: Bulatan
A AB2 = AC2 - CB2
B BC2 = AB2 + AC 2
C AB2 = AC2 + CB2
Jawapan:

34. Berapakan panjang AD sekiranya panjang AB = 10cm?
 Bab 5: Bulatan
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

35. Cari nilai x.
 Bab 5: Bulatan
A 10
B 5
C 18
D 9
Jawapan:

36. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusatkan O dengan jejari 17 cm. Diberi MQ = 9 cm.
 Bab 5: Bulatan
Cari panjang, dalam cm, perentas PR.
A 34
B 30
C 17
D 26
Jawapan:

37. ABCD ialah sebuah bulatan yang berpusat di O. Diberi OC = 26 cm dan AC = 48 cm. Cari panjang AE
 Bab 5: Bulatan
A 24
B 26
C 48
D 52
Jawapan:

38. Sebuah bulatan mempunyai lilitan 66 cm. Cari diameternya, dalam cm.
[Guna π = 22/7 ]
A 14
B 21
C 41
D 46
Jawapan:

39. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus.
 Bab 5: Bulatan
A BC
B AB
C AC
Jawapan:

40. Tembereng minor tidak melalui pusat bulatan
A Betul
B Salah
Jawapan:

41. Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS = 8 cm, hitung panjang perentas MN.
 Bab 5: Bulatan
A 9 cm
B 10 cm
C 11 cm
D 12 cm
Jawapan:

42. Rumus bagi lilitan bulatan ialah
A πj2
B 2πj2
C πj
D Tiada jawapan
Jawapan:

43. Lilitan ialah
A perimeter bulatan atau sempadan bulatan
B kawasan dalam bulatan
C titik yang bersambung di antara pusat dan bulatan
Jawapan:

44. Namakan bahagian bulatan diatas.
 Bab 5: Bulatan
A Jejari
B Diameter
C Lilitan
D Pusat Bulatan
Jawapan:

45. Berapakan panjang AD sekiranya panjang AB = 8cm?
 Bab 5: Bulatan
A 4.5
B 3.5
C 4.0
D 3.0
Jawapan:

46. Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS = 8 cm, hitung panjang perentas MN.
 Bab 5: Bulatan
A 9 cm
B 10 cm
C 11 cm
D 12 cm
Jawapan:

47. Yang manakah lengkok minor bagi bulatan ini?
 Bab 5: Bulatan
A
B
D
E
Jawapan:

49. Jejari ialah sebarang garis lurus yang dilukis dari
A pusat bulatan ke perentas
B pusat bulatan ke sektor
C pusat bulatan ke tembereng
D pusat bulatan ke lilitan
Jawapan:

50. Antara langkah melukis sebuah bulatan berjejari 2 cm ialah
I Tandakan satu titik dan labelkannya O
II Buka jangka lukis dan ukur jarak 2 cm pada pembaris
III Dengan titik O sebagai pusat, lukis bulatan dengan menggunakan duit syiling
IV Dengan titik O sebagai pusat, lukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis.
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

51. Jika kamu hendak melukis bulatan berjejari 5 cm, berapakah besar bukaan jangka lukis?
A 4.5cm
B 5 cm
C 5.5 cm
D 6 cm
Jawapan:

52. Jika diberi bulatan yang berdiameter 12 cm, maka berapakah ukuran jejarinya?
A 6 cm
B 3 cm
C 2 cm
D 1 cm
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。