1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 4 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 4: Poligon

Klik untuk jawapannya

1. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Segi tiga sama sisi
B Segi tiga sama kaki
C Segi tiga bersudut tegak
D Pentagon
Jawapan:

2. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Segi empat sama
B Segi empat tepat
C Segi tiga sama sisi
D Heptagon
Jawapan:

3. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Pentagon
B Heksagon
C Heptagon
D Oktagon
Jawapan:

4. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Heksagon
B Heptagon
C Oktagon
D Pentagon
Jawapan:

5. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Heptagon
B Heksagon
C Pentagon
D Oktagon
Jawapan:

6. Nama bentuk ini ialah _________.
 Bab 4: Poligon
A Oktagon
B Pentagon
C Heptagon
D Heksagon
Jawapan:

7. Nama bentuk poligon ini adalah...
 Bab 4: Poligon
A Dekagon
B Nonagon
C Heptagon
D Oktagon
Jawapan:

8. Pentagon adalah poligon dengan sisi 6. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

9. Heksagon adalah poligon dengan sisi 6. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

10. Oktagon adalah poligon dengan sisi 4. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

11. Dekagon adalah poligon dengan sisi 10. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

12. Berikut ialah poligon sekata,kecuali..
A segi tiga sama sisi
B segi empat sama
C rombus
D pentagon sekata
Jawapan:

13. Namakan poligon yang mempunyai 7 sisi.
A heksagon
B pentagon
C heptagon
D nonagon
Jawapan:

14. Nyatakan bilangan sisi bagi heksagon sekata
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

15. Apakah yang dimaksudnya dengan poligon?
A Poligon ialah bentuk tertutup 3 Dimensi yang terdiri daripada daripada tiga atau lebih sisi lurus
B Poligon ialah bentuk tertutup 2 Dimensi yang terdiri daripada daripada tiga atau lebih sisi lurus
C Poligon ialah bentuk tertutup dan mempunyai garis lengkung
D Poligon ialah bentuk terbuka 3 Dimensi yang terdiri daripada daripada tiga atau lebih sisi lurus
Jawapan:

16. Apakah yang dimaksudkan dengan poligon sekata
I Poligon yang mempunyai sudut pedalaman yang sama
II Poligon yang mempunya panjang sisi yang sama
III Poligon yang tidak mempunyai paksi simetri
IV Poligon yang mempunyai sudut peluaran yang tidak sama
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

17. Poligon yang mempunyai 7 sisi dan 7 bucu?
A Heksagon
B Heptagon
C Oktagon
D Nonagon
Jawapan:

18. Bilangan pepenjuru bagi pentagon?
A 4
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

19. Apakah nilai bagi ∠V ?
 Bab 4: Poligon
A 60
B 114
C 70
D 360
Jawapan:

20. Yang manakah antara berikut bukan poligon?
A pentagon
B oktagon
C segitiga tidak sama sisi
D bulatan
Jawapan:

21. Rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon ialah
A (n−3)×180°
B (n−2)×180°
C (n−3)×90°
D (n−2)×90°
Jawapan:

22. Hasil tambah sudut pedalaman bagi pentagon ialah
A 180°
B 360°
C 540°
D 720°
Jawapan:

23. Hasil tambah sudut peluaran bagi suatu poligon ialah
A B180°
B 360°
C 540°
D 720°
Jawapan:

24. Rumus yang manakah betul menghubungkan sudut pedalaman dengan sudut peluaran?
A sudut pedalaman + sudut peluaran = 180°
B sudut pedalaman - sudut peluaran = 180°
C sudut pedalaman + sudut peluaran = 360°
D sudut pedalaman - sudut peluaran = 360°
Jawapan:

25. Rumus mencari bilangan sisi suatu poligon sekata
A 360°÷sudutpedalaman
B 360°÷sudutpeluaran
C 360°÷hasiltambahsudutpedalaman
D 360°÷hasiltambahsudutpeluaran
Jawapan:

26. Hasil tambah sudut pedalaman bagi heksagon ialah
A 180°
B 360°
C 540°
D 720°
Jawapan:

27. Hasil tambah sudut pedalaman bagi segi empat ialah
A A 180°
B 360°
C 540°
D 720°
Jawapan:

28. Hasil tambah sudut pedalaman bagi segi tiga ialah
A 180°
B 360°
C 540°
D 720°
Jawapan:

29. Jika sebuah segitiga bersudut tegak mempunyai satu sudut yang berukuran 43 darjah, apakah ukuran bagi sudut yang ketiga ?
A 43
B 47
C 45
D 90
Jawapan:

30. Cari nilai bagi sudut z.
 Bab 4: Poligon
A 65°
B 85°
C 75°
D 70°
Jawapan:

31. Bilangan pepenjuru bagi heksagon?
A 7
B 8
C 9
D 10
Jawapan:

32. Bilangan pepenjuru bagi nonagon?
A 24
B 25
C 26
D 27
Jawapan:

33. Oktagon adalah poligon dengan sisi 10. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

34. Cari bilangan sisi nonagon apabila sudut peluaran 36 ° ?
A 7
B 8
C 9
D 10
Jawapan:

35. Cari bilangan sisi oktagon apabila sudut pedalaman diberi iaitu 135?
A 7
B 8
C 9
D 10
Jawapan:

36. Hasil tambah sudut sudut pedalaman pentangon ?
A 540
B 360
C 450
D 550
Jawapan:

37. Adakah hasil tambah sudut peluaran 360° ?
A Ya
B Bukan
Jawapan:

38. Berapakah nilai sudut pedalaman bagi heksagon dengan mengunakan rumus (n−2)×180° / n
A 100 °
B 110 °
C 120 °
D 130 °
Jawapan:

39. Berapakah nilai sudut pedalaman bagi Dekagon dengan mengunakan rumus (n−2)×180° / n
A 140 °
B 141 °
C 144 °
D 200 °
Jawapan:

40. Berapakah nilai sudut peluaran bagi heptagon dengan mengunakan rumus 360° / n
A 151 °
B 51.4 °
C 50.4 °
D 200 °
Jawapan:

41. Jumlah sudut pedalaman bagi heptagon ialah
A 540
B 720
C 900
D 1 080
Jawapan:

42. Pilih ciri poligon yang betul ?
A. Tidak bergantung pada sisi
B. Bentuk dua matri yang tertutup
C. Tidak mempunyai garisan lurus
D. Bentuk terbuka
Jawapan:

43. Berapakah jumlah sudut peluaran poligon?
A 180o
B 270o
C 3600
D 90o
Jawapan:

44. Cari nilai x
 Bab 4: Poligon
A 283
B 150
C 244
D 77
Jawapan:

45. Sebuah poligon sekata mempunyai 12 sisi. Apakah nilai bagi setiap sudut peluaran poligon tersebut?
A 20°
B 30°
C 40°
D 50°
Jawapan:

46. Rajah menunjukkan pentagon sekata dan PQR ialah garis lurus. Cari nilai x + y.
 Bab 4: Poligon
A 144°
B 108°
C 72°
D 54°
Jawapan:

47. Berapakah beza sudut peluaran dekagon sekata dengan nonagon sekata?
A 144°
B 104°
C 44°
D 4°
Jawapan:

48. Rajah menunjukkan sebuah pentagon sekata. PVS ialah garis lurus dan UVR ialah paksi simetri bagi pentagon itu. Hitung nilai x.
 Bab 4: Poligon
A 108
B 116
C 126
D 128
Jawapan:

49. Dalam rajah, K, L, M dan N ialah bucu sebuah poligon sekata dengan 8 sisi. Cari nilai x.
 Bab 4: Poligon
A 35°
B 45°
C 55°
D 65°
Jawapan:

50. Dalam rajah berikut, ABCDE ialah sebuah pentagon sekata. BCF dan EDF ialah garis lurus. Hitung nilai x.
 Bab 4: Poligon
A 35°
B 36°
C 37°
D 38°
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。