1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 11 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 11: Tranfomasi Isometri

Klik untuk jawapannya

1. Jika segitiga yang berwarna biru adalah bayangan dari segitiga berwarna merah, maka transformasi yang tepat adalah … .
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A . pencerminan terhadap sumbu X
B . pencerminan terhadap sumbu Y
C. rotasi 90o dengan pusat titik O
D. rotasi 180o dengan pusat titik O
Jawapan:

2. Titik bayangan dari titik A (3,4) yang ditranslasikan sebesar (2,2) adalah …
A AT(1,2)
B AT (5,6)
C AT (2,1)
D AT (6,5)
Jawapan:

3. Titik bayangan dari titik K (4,1) yang dicerminkan terhadap garis y=x adalah ...
A K′′(1,4)
B K′′(−1,−4)
C K′′(1,−4)
D K′′(−1,4)
Jawapan:

4. Tentukan bayangan garis y = 3x – 5 oleh translasi T (-2, 1)!
A y = 2x + 2
B y = 2x - 2
C y = 3x + 2
D y = 3x - 2
E y = 2x + 3
Jawapan:

5. Titik A(5,-2) ditranslasi oleh T (-3, 1). Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut!
A A’(2,1)
B A’(1,1)
C A’(2,2)
D A’(2,-1)
E A’(-2,1)
Jawapan:

6. A(5,-2) ditranslasi searah vektor T(-3,1) sehingga mempunyai bayangan ....
A (2,1)
B (1,1)
C (2,2)
D (2,-1)
E (-2,1)
Jawapan:

7. A(-2,8) dirotasi berpusat di O(0,0) sebesar 90° berlawanan arah jarum jam mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (-8,-2)
B (2,8)
C (2,-8)
D (-2,-8)
E (-8,2)
Jawapan:

8. A(3,5) direfleksikan terhadap garis y=x mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (-3,5)
B (3,-5)
C (-3,-5)
D (-5,-3)
E (5,3)
Jawapan:

9. A(3,5) direfleksikan terhadap garis y=-x mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (-3,5)
B (3,-5)
C (-3,-5)
D (-5,-3)
E (5,3)
Jawapan:

10. A(3,2) direfleksikan terhadap garis x=2 mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (1,2)
B (2,2)
C (4,2)
D (2,3)
E (-2,-3)
Jawapan:

11. A(-2,8) direfleksikan terhadap garis y=4 mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (-2,-2)
B (-2,-1)
C (-2,1)
D (-2,0)
E (8,-2)
Jawapan:

12. A(-2,3) direfleksikan terhadap sumbu Y mempunyai bayangan ....
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (2,3)
B (2,-3)
C (3,-2)
D (-3,-2)
E (3,2)
Jawapan:

13. Transformasi ialah perpindahan SEMUA titik dari satu tempat ke tempat yang baru.
A BENAR
B SALAH
Jawapan:

14. Pilih TIGA bentuk transformasi isometri.
I Pantulan
II Translasi
III Isometri
IV Putaran
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

15. Transformasi isometri ialah transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz objek asal.
A BENAR
B SALAH
Jawapan:

16. Tentukan koordinat imej titik P di bawah pantulan pada garis x=2.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (4, 4)
B (0, 4)
C (4, 0)
D (-2, 2)
Jawapan:

17. Pilih pernyataan yang BETUL tentang kongruen.
A Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempuyai bentuk dan saiz yang sama, tanpa ambil kira orientasi pergerakannya.
B Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempuyai bentuk, saiz dan orientasi pergerakan yang sama.
Jawapan:

18. Antara pasangan objek berikut, yang manakah kongruen?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

19. Tentukan sama ada pasangan berikut adalah kongruen atau bukan.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Bukan kongruen
B Kongruen
Jawapan:

20. Nyatakan objek dan imej bagi rajah di atas.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A ialah objek dan B ialah imej
B ialah objek dan A ialah Imej
Jawapan:

21. Dua rajah adalah kongruen jika kedua-dua rajah itu mempunyai ________ dan _________ yang sama.
A bentuk, saiz
B panjang sisi, saiz
C jarak, saiz
D jarak, arah
Jawapan:

22. Nyatakan objek dan imej bagi rajah di atas.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A P ialah objek dan P' ialah imej
B P' ialah objek dan P ialah imej
Jawapan:

23. Tentukan sama ada pasangan berikut adalah kongruen atau bukan.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Bukan kongruen
B Kongruen
Jawapan:

24. Pilih 2 pasangan rajah yang menunjukkan transformasi isometri yang betul.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

25. Kenal pasti pasangan yang kongruen.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan A' ialah imej bagi A di bawah suatu translasi. Tentukan vektor translasi tersebut.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

27. Berikut merupakan jenis-jenis transformasi isometri kecuali
A Translasi
B Putaran
C Kekongruenan
D Pantulan
Jawapan:

28. Tentukan koordinat imej titik P di bawah pantulan pada garis x=2.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (4, 4)
B (0, 4)
C (4, 0)
D (-2, 2)
Jawapan:

29. Dalam rajah, segi empat P'Q'R'S' ialah imej bagi segi empat PQRS di bawah suatu pantulan.Perihalkan pantulan itu.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Pantulan pada paksi-y
B Pantulan pada paksi-x
C Pantulan pada garis yang melalui (0, 1) dan selari dengan paksi-x.
D Titik P'(–4, 6) ialah imej bagi titik P(–3, 2) di bawah suatu translasi. Apakah koordinat imej B(–2, –2) di bawah translasi yang sama itu
Jawapan:

30. Titik P'(–4, 6) ialah imej bagi titik P(–3, 2) di bawah suatu translasi. Apakah koordinat imej B(–2, –2) di bawah translasi yang sama itu?
A (2, 3)
B (2, –3)
C (–2, –3)
D (–3, 2)
Jawapan:

31. Rajah menunjukkan segi empat ABCD dilukis di atas satah Cartes.
Di bawah suatu pantulan pada paksi-y, imej A'B'C'D' telah dibentuk.
Apakah koordinat B'?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A (6, 3)
B (6, –3)
C (–6, –3)
D (–3, –3)
Jawapan:

32. C ialah imej bagi A di bawah translasi K. Perihalkan translasi K.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

33. Antara pasangan bentuk berikut, yang manakah menunjukkan keadaan translasi.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

34. N' ialah imej bagi N di bawah satu pantulan. Huraikan selengkapnya penjelmaan itu.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Pantulan pada garis BD
B Pantulan pada garis HF
C Pantulan pada garis EG
D Pantulan pada garis AC
Jawapan:

35. Nyatakan jenis transformasi yang dilalui oleh objek di atas.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Translasi
B Pantulan
C Putaran
Jawapan:

36. Nyatakan jenis transformasi yang dilalui oleh objek Q di bawah.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Translasi
B Pantulan
C Putaran
Jawapan:

37. Perhatikan bentuk di atas!
Berapakah simetri putaran bagi bentuk ini?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A 0
B 1
C 2
D 3
Jawapan:

38. Gambar tersebut memiliki paksi simetri sebanyak _______ dan simetri putaran sebanyak ________.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A 4 -- 4
B 5 -- 4
C 6 --- 6
D 7 --- 6
Jawapan:

39. Antara bentuk A, B, C dan D, yang manakah imej bagi P di bawah putaran 900 ikut arah jam pada titik Q?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A
B
C
D
Jawapan:

40. B ialah imej bagi A di bawah suatu putaran. Perihalkan putaran itu.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Putaran 90° arah jam pada pusat (2, –1)
B Putaran 90° lawan arah jam pada pusat (3, 5)
C Putaran 90° arah jam pada pusat (3, 5)
D Putaran 90° lawan arah jam pada pusat (2, –1)
Jawapan:

42. Rajah tersebut menunjukkan dua segi tiga, P dan Q, yang dilukis pada grid segiempat sama.
Q ialah imej bagi P di bawah satu putaran.
Sudut, arah dan pusat putaran ialah
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A Pusat putaran : M
Arah : Ikut arah jam
Sudut putaran : 90°90°
B Pusat putaran : M
Arah : Lawan arah jam
Sudut putaran : 90°
C Pusat putaran : N
Arah : Ikut arah jam
Sudut putaran : 180°180°
D Pusat putaran : N
Arah : Lawan arah jam
Sudut putaran : 180°
Jawapan:

43. Titik Q(5,5) ialah imej bagi titik P di bawah suatu pantulan pada paksi-y. Cari koordinat bagi titik P.
A (-5,5)
B (5,-5)
C (0,5)
D (5,0)
Jawapan:

44. Rajah dilukis di atas grid dengan 1-unit per segi. Poligon T' ialah imej bagi poligon T di bawah suatu translasi.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Perihalkan translasi itu.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

45. Diberi P' (4,5) ialah imej bagi P(3,7) di bawah suatu translasi. Tentukan translasi tersebut.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

46. Dalam rajah, segi empat tepat PWVU ialah imej bagi PQRS di bawah pantulan pada garis PT. PSU ialah segi tiga sama sisi.
Cari nilai x – ∠PSU.
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A 56°
B 60°
C 107°
D 112°
Jawapan:

47. P(2, 3), Q(2, 2), dan R(3, 2) ialah tiga titik bagi sebuah segi tiga. Imej P'Q'R' dihasil daripada PQR di bawah putaran 90° arah jam pada pusat (4, 4).
Apakah koordinat titik R'?
A (3, 6)
B (6, 3)
C (5, 6)
D (2, 5)
Jawapan:

48. Dalam rajah, QRS ialah imej bagi PQT di bawah suatu isometri. Jika PQR ialah garis lurus, apakah nilai 4x?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A 28°
B 112°
C 136°
D 280°
Jawapan:

49. Rajah tersebut menunjukkan sebuah segi tiga T dan P' ialah imej bagi P di bawah suatu translasi. Antara segitiga A, B, C dan D, yang manakah imej segi tiga T di bawah translasi yang sama?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
A
B
C
D
Jawapan:

50. Rajah tersebut menunjukkan garis lurus y = -x dilukis pada satah cartes. Antara titik A, B, C dan D, yang manakah ialah imej bagi titik R di bawah pantulan pada garis y = -x ?
 Bab 11: Tranfomasi Isometri
Jawapan:

51. Pergerakan sesuatu benda mesti mempunyai __________________.
A Titik.
B Pusat Putaran.
C Objek.
D Bulatan.
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。