1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 8 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 8: Garis dan Sudut

Klik untuk jawapannya

1. Namakan jenis sudut pada gambar rajah di bawah.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Sudut Refleks
B Sudut Tepat
C Sudut Tirus
D Sudut Cakah
Jawapan:

2.  Bab 8: Garis dan Sudut
A p = 88 , q = 92
B p = 92 , q = 88
Jawapan:

3. Apakah nama pasangan sudut ini?
 Bab 8: Garis dan Sudut
A sudut pelengkap
B sudut penggenap
Jawapan:

4. Adakah a = b ?
 Bab 8: Garis dan Sudut
A BENAR
B PALSU
Jawapan:

5.  Bab 8: Garis dan Sudut
A y = 112
B y = 68
Jawapan:

6. Adakah gambar rajah di bawah ini ialah pembahagi dua sama sudut?
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Ya.
B Tidak.
Jawapan:

7. Apakah nama pembahagian garis di bawah ini?
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Pembahagi dua sama serenjang
B Tembereng garis
Jawapan:

8. Di dalam rajah, nilai bagi a ialah
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 50º
B 70º
C 90º
D 130º
Jawapan:

9. Perhatikan gambar !
 Bab 8: Garis dan Sudut
Besar sudut BOC = ….
A 36°
B 45°
C 64°
D 72°
Jawapan:

10. Dalam rajah di bawah, JKL ialah garis lurus. Cari nilai x.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A. 64°
B. 66°
C. 74°
D. 116°
Jawapan:

11. Tembok PQ berserenjang dengan lantai QR. Nyatakan jenis sudut bagi ∠PQR.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Sudut tirus
B Sudut tegak
C Sudut cakah
Jawapan:

12. Tentukan jenis sudut berikut :
90°
A cakah
B tirus
C refleks
D sudut tepat
Jawapan:

13. Sudut yang mempunyai saiz yang sama disebut sebagai .............................
A sudut tirus.
B sudut kongruen.
C sudut tegak.
D sudut cakah.
Jawapan:

14. Cari nilai y, jika x = 30°
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 30°
B 40°
C 50°
D 55°
Jawapan:

15. Rajah berikut menunjukkan satu pembinaan sudut.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Nyatakan nilai x
A 60
B 30
Jawapan:

16. Antara berikut, yang manakah pasangan garis yang kongruen?
 Bab 8: Garis dan Sudut
A
B
C
D
Jawapan:

17. Diberi sudut pelengkap bagi x ialah 53 0. Cari sudut penggenap bagi x.
A 37°
B 90°
C 143°
D 180°
Jawapan:

18. Dalam rajah berikut, semua garis ialah garis lurus. Cari nilai x.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 30°
B 40°
C 50°
D 60°
Jawapan:

19. Antara sudut berikut, yang manakah tidak dapat dibina dengan menggunakan jangka lukis?
A 140°
B 90°
C 120°
D 15°
Jawapan:

20. Dalam rajah berikut, PQR ialah garis lurus. Cari nilai x.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 40°
B 80°
C 90°
D 100°
Jawapan:

21. besar ∠ AOC adalah ...
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 78°
B 68°
C 58°
D 48°
Jawapan:

22. nilai a adalah ...
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 30°
B 45°
C 60°
D 90°
Jawapan:

23. nilai a adalah ...
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 10°
B 15°
C 20°
D 25°
Jawapan:

24. besar ∠ DOE adalah ...
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 44°
B 54°
C 64°
D 74°
Jawapan:

25. nilai x adalah ...
 Bab 8: Garis dan Sudut
A 5°
B 25°
C 36°
D 48°
Jawapan:

26. Dalam rajah tersebut, AB, CD dan KL ialah garis lurus. Cari nilai x dan nilai y.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A. x = 145°, y = 98°
B. x = 35°, y = 98°
C. x = 145°, y = 82°
D. x = 35°, y = 82°
Jawapan:

27. Dalam rajah berikut, AB, CD dan KL ialah garis lurus. Cari nilai x dan nilai y.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A. x = 67°, y = 132°
B. x = 67°, y = 48°
C. x = 113°, y = 132°
D. x = 113°, y = 48°
Jawapan:

28. Dalam rajah berikut, AB, CD dan KL ialah garis lurus. Cari nilai x dan nilai y.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A. x = 53°, y = 116°
B. x = 53°, y = 64°
C. x = 127°, y = 116°
D. x = 127°, y = 64°
Jawapan:

29. Cari nilai x dan seterusnya, tentukan sama ada garis PQ dan garis RS adalah selari atau tidak.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A. x = 86°, tidak selari
B. x = 94°, tidak selari
C. x = 86°, selari
D. x = 94°, selari
Jawapan:

30. Sudut yang mempunyai saiz yang sama disebut sebagai .............................
A sudut tirus.
B sudut kongruen.
C sudut tegak.
D sudut cakah.
Jawapan:

31. Namakan jenis sudut dalam rajah.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Sudut Tirus
B Sudut Tegak
C Sudut Putaran Lengkap
D Sudut Puratan Separuh Lengkap
Jawapan:

32. Namakan jenis sudut dalam rajah.
 Bab 8: Garis dan Sudut
A Sudut Tirus
B Sudut Tegak
C Sudut Putaran Lengkap
D Sudut Putaran Lengkap
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan beberapa sudut bagi suatu garis lurus PQ.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Yang manakah menunjukkan sudut Tegak?
I p
II t
III q
IV s
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

34. 20 dan 70 merupakan pasangan bagi
A sedut pelengkap
B sudut penggenap
Jawapan:

35. Rajah menunjukkan satu pembinaan sudut.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Nyatakan nilai x
A 60º
B 30°
Jawapan:

36. Satu putaran lengkap = ___________ sudut tegak
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

37. Dua sudut adalah ___________ jika saiz kedua-duanya adalah sama.
Tidak kongruen
Kongruen
Jawapan:

38. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah poligon.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Antara sudut berikut, yang manakah sudut refleks?
A p°
B q°
C r°
D s°
Jawapan:

39. Garis selari adalah garis
A Yang tidak akan bertemu
B Yang bersilang pada sudut 90°
C Yang akan bertemu pada satu titik sahaja
D Yang bersimetri pada paksi x
Jawapan:

40. Dalam rajah di sebelah, AB dan KL ialah garis lurus.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Cari nilai x
A 25°
B 35°
C 45°
D 55°
Jawapan:

41. Dalam rajah di bawah, JKL ialah garis lurus.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Cari nilai x.
A 46°
B 64°
C 116°
D 154°
Jawapan:

42. Rajah di bawah menunjukkan tiga garis lurus yang bertemu pada satu titik O.
 Bab 8: Garis dan Sudut
Cari nilai bagi JOK.
A 27°
B 72°
C 108°
D 162°
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。