1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 6 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 6: Persamaan Linear

Klik untuk jawapannya

1. 2x + 3 = 8
A Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
B Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
C Bukan persamaan linear
Jawapan:

2. m² - 4 = 6
A Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
B Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
C Bukan persamaan linear
Jawapan:

3. 3k - 5j = 25
A Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
B Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
C Bukan persamaan linear
Jawapan:

4. Tulis persamaan linear bagi pernyataan berikut.
Hasil tambah 3p dan 6 ialah 24
A 3p - 6 = 24
B 3p + 6 = 24
C -3p + 6 =24
Jawapan:

5. Jika 8 ditolak dengan 5m hasilnya ialah 20
A 5m - 8 = 20
B 8 - 5m = 20
C -8 - 5m = 20
Jawapan:

6. Di sebuah dewan terdapat m orang dewasa dan 23 orang kanak-kanak. Jumlah orang di dalam dewan itu ialah 55 orang.
A m - 23 = 55
B -m + 23 = 55
C m + 23 = 55
Jawapan:

7. Sebuah buku latihan berharga RM8 dan sebuah kamus berharga RM k. Jumlah kos sebuah buku latihan dan 3 buah kamus ialah RM53.
A 8 + k = 53
B 8 + 3k = 53
C 8k + 3 = 53
Jawapan:

8. Umur Hafie ialah p tahun. Adiknya adalah 3 tahun lebih muda daripadanya. Jumlah umur mereka ialah 25 tahun.
A p + (p - 3) = 25
B p + (p + 3) = 25
C p - 3 = 25
Jawapan:

9. Perimeter sebuah segi empat sama dengan sisinya 3p cm ialah 24 cm.
A 3p = 24
B 3p + 3p = 24
C 4 (3p) = 24
Jawapan:

10. Apabila nombor y didarab dengan 5 dan hasil darab itu ditambah dengan 3, jawapannya ialah 18.
A (5y) + 3 = 18
B y × 5 + 3 = 18
C (y × 5) - 3 = 18
Jawapan:

11. Perimeter bagi gambar rajah tersebut ialah 30 cm.
 Bab 6: Persamaan Linear
A 3p + p = 30
B 2(3p) + 2p = 30
C 3p + 2p = 30
Jawapan:

12. Selesaikan persamaan berikut :
A x+2=6
B 4
C 8
Jawapan:

13. Selesaikan persamaan berikut :
x−6=8
A 14
B 2
Jawapan:

14. Selesaikan persamaan berikut :
y/5=4
A 9
B 20
Jawapan:

15. Selesaikan persamaan berikut :
3w=15
A 5
B 12
Jawapan:

16. Selesaikan persamaan berikut :
z/6=2/3
A 4
B 6
Jawapan:

17. Diberi x−2y=10 dan 2x=8, cari nilai y
A 3
B -3
Jawapan:

18. Diberi 2x + 3 = 17, cari nilai x
A 10
B 12
C 18
D 20
Jawapan:

19. Diberi 5v = 125, cari nilai v
A 12
B -25
C 25
D 12
Jawapan:

20. Diberi 7q = - 28, cari nilai q
A 2
B -2
C -4
D 4
Jawapan:

21. Diberi 9 – 2m = 1, cari nilai m
A 4
B 9
C 5
D 7
Jawapan:

22. Diberi 8 – x = 5, cari nilai x,
A 10
B 11
C 12
D 13
Jawapan:

23. Diberi 5(x - 2) = -40, cari nilai x.
A 6
B 10
C -10
D -6
Jawapan:

24. 2k/3=10
A k= 45
B k= 30
C k= 15
D k= 5
Jawapan:

25. Diberi 2x + 3 = 17, cari nilai x
A 7
B 12
C 18
D 20
Jawapan:

26. Diberi c/2 + 1 = 4 , cari nilai c.
A c = 6
B c = 8
C c = 10
D c = 4
Jawapan:

27. Diberi k+1/2 = 4 , cari nilai k.
A k = 5
B k = 7
C k = 9
D k = 11
Jawapan:

28. 4p - 7 = 2p + 3
A 10
B 5
C 2
D -2
Jawapan:

29. Diberi 2 + 4x = 10 , cari nilai x.
A x = 1
B x = 2
C x = -1
D x = -2
Jawapan:

30. Harga tiket bas dari Klang ke Ipoh ialah RM 25 bagi dewasa dan RM 15 bagi kanak-kanak. Sebuah keluarga dengan x dewasa dan y kanak-kanak telah membayar RM 110 untuk tiket mereka. Bentukkan satu persamaan linear dalam dua pembolehubah berdasarkan pernyataan tersebut.
A 5x + 3y = 22
B 3x + 5y = 22
C 3x + 5y = 110
D 5x + 3y = 110
Jawapan:

31. Selesaikan persamaan
2p - 3q = 13
4p + q = 5
A p = 2, q = 2
B p = 2, q = -3
C p = 1, q = 1
D p = -2, q = 1
Jawapan:

32. Kira nilai x dan y
4x + y = 1
2x + 3y = 8
A x = -1/2, y = 3
B x = 1/2, y = -3
C x = 1, y = 2
D x = -1, y = -2
Jawapan:

33. Cari nilai m apabila n = 2 bagi persamaan berikut: m + 3n = 9.
A -1
B 0
C 1
D 3
Jawapan:

34. Selesaikan persamaan
2p - 3q = 13
4p + q = 5
A p = 2, q = 2
B p = 2, q = -3
C p = 1, q = 1
D p = -2, q = 1
Jawapan:

35. Kira nilai x dan y
4x + y = 1
2x + 3y = 8
A x = -1/2, y = 3
B x = 1/2, y = -3
C x = 1, y = 2
D x = -1, y = -2
Jawapan:

36. elesaikan persamaan linear serentak dibawah
y −2x =1
y−3x = −1
A x=2 , y=5
B x=−2 , y = −5
C x=5, y =2
D x=−5 , y=−2
Jawapan:

37. Diberi 3(n−2)/5 = 9 cari nilai n.
A 17
B 18
C 45
D 51
Jawapan:

38. Selesaikan persamaan linear serentak berikut:
3x + 5y = 4
4x - 5y = -18
A x = -2
y = 2
B x = -2
y = -2
C x = 2
y = -2
D x = 2
y = 2
Jawapan:

39. Selesaikan persamaan linear serentak berikut:
x + y = 5
x - y = 1
A x=2, y=3
B x=3, y=2
C x=3, y=-2
D x=-3, y=2
Jawapan:

40. Dua orang pelajar membeli alat tulis di sebuah kedai buku. Pelajar pertama membeli 5 buah buku dan 2 batang pensil dengan membayar RM19. Pelajar kedua membeli 4 buah buku dan 2 batang pensil dengan membayar RM 14. Tuliskan persamaan linear serentak bagi situasi atas.
A 5x+y=19
x+y=7
B 5x+y=14
x+y=9.5
C 5x+4y=19
2x+y=14
D 2x+5y=19
2x+y=7
E 5x+2y=19
2x+y=7
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。