1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 9 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 9: Poligon Asas

Klik untuk jawapannya

1. Pentagon ada berapa bilangan sisi?
A 6
B 7
C 5
D 8
Jawapan:

2. Namakan bentuk poligon ini?
 Bab 9: Poligon Asas
A Pentagon
B Heksagon
C Oktagon
D Heptagon
Jawapan:

3. POLIGON ialah
A Suatu satah 3 dimensi Yang tertutup dengan sekurang-kurangnya 3 sisi garis lurus.
B Suatu satah 2 dimensi Yang tertutup dengan sekurang-kurangnya 3 sisi garis lurus.
C Suatu satah 2 dimensi Yang tertutup dengan sekurang-kurangnya 3 sisi Yang mungkin terdiri dari campuran garis lurus Dan melengkung.
Jawapan:

4. Hitung nilai x bagi rajah berikut
 Bab 9: Poligon Asas
A 170°
B 160°
C 150°
D 140°
Jawapan:

5. n(n−3)/2 , n adalah merujuk kepada............
A Bilangan sisi
B Bilangan pepenjuru
C n=180
D Bilangan paksi simetri
Jawapan:

6. Bilangan pepenjuru dalam sebuah sisi empat adalah...
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

7. Dekagon mempunyai
A 7 sisi
B 8 sisi
C 9 sisi
D 10 sisi
Jawapan:

8. x=y=60° . Nyatakan jenis segiti tiga PQR.
 Bab 9: Poligon Asas
A Segi tiga bersudut tegak
B Segitiga sama kaki
C segitiga sama sisi
Jawapan:

9. Cari nilai x dan y
 Bab 9: Poligon Asas
A x=18,y=36
B x=36,y=18
Jawapan:

10. Tentukan nilai x bagi segi tiga berikut.
 Bab 9: Poligon Asas
A 62°
B 78°
C 140°
D 110°
Jawapan:

11. Tentukan nilai x bagi segi tiga berikut.
 Bab 9: Poligon Asas
A 53°
B 40°
C 83°
D 136°
Jawapan:

12. POLIGON yang mempunyai 7 sisi
A Pentagon
B Heptagon
C Nonagon
D Heksagon
Jawapan:

13. Berdasarkan rajah berikut, nyatakan nama poligon tersebut
 Bab 9: Poligon Asas
A Oktagon
B Heksagon
C Pentagon
D Heptagon
Jawapan:

14. Berapakah bilangan minimum sisi poligon?
A 5
B 4
C 3
D 2
Jawapan:

15. Namakan poligon yang mempunyai 4 sisi?
A Poligon
B Pentagon
C Sisi empat
D Heksagon
Jawapan:

16. Namakan poligon yang mempunyai 5 sisi?
A Poligon
B Pentagon
C Oktagon
D Heksagon
Jawapan:

17. Namakan poligon yang mempunyai 9 bucu?
A segi tiga
B Dekagon
C Oktagon
D Nonagon
Jawapan:

18. Namakan poligon yang mempunyai 8 bucu?
A Heptagon
B Dekagon
C Oktagon
D Heksagon
Jawapan:

19. Namakan poligon yang mempunyai 6 sisi?
A Heptagon
B Dekagon
C Oktagon
D Heksagon
Jawapan:

20. n(n−3)/2 , n adalah merujuk kepada............
A Bilangan sisi
B Bilangan pepenjuru
C n=180
Jawapan:

21. Hitung bilangan pepenjuru bagi Heptagon.
A 14
B 28
C 35
Jawapan:

22. Hitung bilangan pepenjuru bagi Nonagon.
A 9
B 27
C 36
Jawapan:

23. Apakah hasil tambah bagi a+b+c ?
 Bab 9: Poligon Asas
A 360°
B 90°
C 60°
D 180°
Jawapan:

24. Namakan sisi empat berikut dan nyatakan bilangan paksi simetri.
 Bab 9: Poligon Asas
A trapezium, 0
B lelayang, 1
C trapezium, 2
D rombus, 4
Jawapan:

25. Pilih penyataan yang benar dalam senarai di bawah
I Trapezium merupakan sisi empat
II Oktagon mempunyai 10 sisi
III Segitiga sama kaki mempunyai tiga pepenjuru
IV Jumlah sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180°
V Semua sudut bagi sisi empta selari ialah 90 °
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan V
Jawapan:

26. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri bagi rombus?
I Semua sisi sama panjang
II Sudut bertentangan adalah sama
III Hasil tambah sisi bertentangan ialah 180°
IV Semua sisi adalah selari
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

27. Tidak mempunyai paksi simetri
Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari
Sudut bertentangan adalah sama
Berikut merupakan ciri-ciri bagi....
I Segi empat tepat
II Sisi empat selari
III Rombus
IV Trapezium
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

28. Namakan poligon ini
 Bab 9: Poligon Asas
A Pentagon
B Heksagon
C Heptagon
D Oktagon
Jawapan:

29. Sebuah pentagon sekata mempunyai berapa pepenjuru?
A 5
B 7
C 9
D 11
Jawapan:

30. Segi empat sama mempunyai .......... paksi simetri
A 2
B 4
C 6
D 8
Jawapan:

31. Segi tiga ini ialah
 Bab 9: Poligon Asas
A segi tiga sama sisi
B segi tiga sama sudut
C segi tiga tak sama sisi
D segi tiga sama kaki
Jawapan:

32. Ciri-ciri poligon yang betul, kecuali
A Tertutup
B Terbuka
C Tiga sisi atau lebih
D Garis lurus
Jawapan:

33. Cari nilai x dan y
 Bab 9: Poligon Asas
A x=18,y=36
B x=36,y=18
Jawapan:

34. cari nilai x.
 Bab 9: Poligon Asas
A 60
B 70
C 80
Jawapan:

35. Semua sifat yang berikut menerangkan segi empat sama, kecuali..
A Semua sisi adalah sama panjang.
B Semua sudut pedalaman ialah 90 darjah.
C Terdapat 2 paksi simetri.
D Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari.
Jawapan:

36. Apakah nama sisi empat ini?
 Bab 9: Poligon Asas
A Rombus
B Lelayang
C Trapezium
D Segi empat tepat
Jawapan:

37. Apakah nama sisi empat yang mempunyai sifat geometri seperti di bawah:
- mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama
- satu daripada pepenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya.
-dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang.
A Rombus
B Lelayang
C Trapezium
D Sisi empat selari
Jawapan:

38. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 35
B 45
C 55
D 65
Jawapan:

39. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 54
B 63
C 72
D 126
Jawapan:

40. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 30
B 32
C 35
D 38
Jawapan:

41. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 65
B 60
C 55
D 50
Jawapan:

42. Cari nilai y
 Bab 9: Poligon Asas
A 54
B 61
C 116
D 126
Jawapan:

43. Cari nilai y
 Bab 9: Poligon Asas
A 61
B 58
C 43
D 29
Jawapan:

44. Cari nilai y
 Bab 9: Poligon Asas
A 80
B 90
C 110
D 140
Jawapan:

45. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 45
B 62
C 180
D 242
Jawapan:

46. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 296
B 180
C 116
D 64
Jawapan:

47. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 23
B 67
C 113
D 293
Jawapan:

48. Cari nilai x
 Bab 9: Poligon Asas
A 63
B 90
C 97
D 103
Jawapan:

49. Cari nilai y
 Bab 9: Poligon Asas
A 101
B 108
C 111
D 117
Jawapan:

50. Cari nilai y
 Bab 9: Poligon Asas
A 54
B 63
C 117
D 297
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。