1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 5 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 5: Ungkapan Algebra

Klik untuk jawapannya

1. Maksud pemboleh ubah ialah
A Kuantiti yang sudah diketahui nilainya
B Kuantiti yang tidakdiketahui nilainya
Jawapan:

2. Latifah membeli beberapa kilogram tepung untuk membuat kek. Pemboleh dalam pernyataan di atas adalah
A berat tepung
B berat kek
C Latifah
D harga tepung
Jawapan:

3. Puan W membeli x kg durian daripada gerai P. Harga durian di gerai tersebut ialah RMa per kg. Manakah huruf yang mewakili pemboleh ubah ?
A W dan P
B W dan a
C P dan x
D x dan a
Jawapan:

4. Antara berikut, manakah bukan sebutan algebra?
A 2x
B (3/4) y
C 9/r
D 18
Jawapan:

5. Sebutan serupa bagi 3n ialah
A -3m
B 3t
C n/2
D 8/n
Jawapan:

6. Kembangkan −x(9−3y)
A −9x−3xy
B −9x+3xy
Jawapan:

7. Berapakah bilangan sebutan bagi ungkapan algebra yang berikut.
Hk2 - 4k + 7 + ℎ
A 1 sebutan
B 2 sebutan
C 3 sebutan
D 4 sebutan
Jawapan:

8. Pilih sebutan serupa yang mungkin dengan 0.3pq
A 3pq2
B 0.3pq3
C 0.3pqr
D pq
Jawapan:

9. Antara berikut yang manakah pekali bagi a2 b3 ?
A 0
B 1
C A2
D B3
Jawapan:

10. Nyatakan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra berikut
3mnp + mn − 2
A 1 sebutan
B 2 sebutan
C 3 sebutan
D 4 sebutan
Jawapan:

11. "Hasil tolak p daripada 9 kemudian didarab dengan 7"
Pilih ungkapan yang tepat bagi pernyataan diatas.
A p−9×7
B 9−p×7
C (p−9)×7
D (9 −p)×7
Jawapan:

12. DIberi x=−3 dan y =−2 cari nilai bagi 8x−5y +7
A -7
B 11
C -27
D 21
Jawapan:

13. Diberi sebutan −5pq2 , nyatakan pekali bagi 5q
A −pq
B −p
C pq
D p
Jawapan:

14. Diberi m = -4 dan n= 3, cari nilai 3n - 5m - 10
A 39
B 19
C 12
Jawapan:

15. Pilih operasi asas yang betul.
I m/2 + n/4 = (2m + n) /4
II m/4 ÷ mn = m2n/4
III 3k+2k+12k = 17k
IV 11m−8m−2m = 2m
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

16. Diberi bahawa p=0.6, q=7, r=2/3 dan s=1/4 . Cari nilai ungkapan algebra berikut.
(2s−3r)+(9p−q)
A -3.10
B 3.10
C -6.20
D 6.20
Jawapan:

17. Selesaikan (14k+6m−4n)−(9k−2m+6n)
A 5k+8m−10n
B 23k+8m−10n
C 5k+4m+2n
D 23k+4m+2n
Jawapan:

18. Selesaikan 3mv x 3mv
A 6mv
B 6m2v2
C 9mv
D 9m2v2
Jawapan:

19. Selesaikan 33x+11/11
A 3x + 1
B 6x + 2
Jawapan:

20. Permudahkan 8kp−3+7pk+9
A 8kp+6+7pk
B 8kp−6+7pk
C 15pk+6
D 15kp−6
Jawapan:

21. Sebuah syarikat telefon mudah alih mengenakan kadar bulanan RM58 dan RM0.15 bagi setiap minit panggilan. Bil yang diterima oleh seorang pengguna pada suatu bulan ialah RM60.25. Berapa minitkah panggilan yang telah dibuat?
A 10
B 15
C 22.5
D 38.7
Jawapan:

22. Neelopah bekerja sebagai penjual tiket di sebuah zoo mini. Dia menjual lebih 12 tiket dewasa berbanding tiket kanak-kanak. Dia juga menjual dua kali ganda tiket warga emas berbanding tiket kanak-kanak. Harga tiket dewasa RM6, harga tiket kanak-kanak RM2 dan harga tiket warga emas RM3.
Tulis satu ungkapan algebra untuk mewakilkan jumlah jualan.
A 6(x+12)+3(2x)
B C6(12x)+2x+3x
C 6(x+12)+2x+3(2x)
D 6(12+x)+2x+3(2+x)
Jawapan:

23. Selesaikan 7t+13w−3t−7w+s
A 10t+20w+s
B 4t+20w+s
C 20t−6w+s
D 4t+6w+s
Jawapan:

24. Selesaikan 5p+p
A 5p
B 6p
C 5p2
D 6p2
Jawapan:

25. Berikut adalah pendaraban berulang bagi (2yz)4
A (2) x (y) x (z) x (4)
B 2 x (yz) x (yz) x (yz) x (yz)
C (2yz) x (2yz) x (2yz) x (2yz)
D (2yz) x (4)
Jawapan:

26. Selesaikan 6xyz÷3z
A 2xyz
B 2xy
C 2xyz2
D xyz
Jawapan:

27. Selesaikan (3pqr)(pq)(2r3)
A18p2q2r3
B 6p2q2r4
C 6pqr
D 6pqr3
Jawapan:

28. Tulis satu ungkapan bagi situasi yang berikut.
"Tolak 8 daripada suatu nombor, x"
A x-8
B 8-x
Jawapan:

29. "Hasil tolak p daripada 9 kemudian didarab dengan 7"
Pilih ungkapan yang tepat bagi pernyataan diatas.
A A p−9×7
B 9−p×7
C (p−9)×7
D (9 −p)×7
Jawapan:

30. Diberi 2x +y bersamaan dengan 2(4) +(−3).
Pilih nilai padanan yang betul.
A x=−3, y =4
B x=4 , y = −3
C x=4, y=3
Jawapan:

31. Diberi suatu ungkapan algebra −4p − 8q dimana
p=−5 dan q = 1/4. Tentukan langkah yang betul dalam menggantikan nilai yang diberi.
A 4(−5) −8(1/4)
B 4(5)−8(1/4)
C −4(−5) − 8(1/4)
D −4(5)−8(1/4)
Jawapan:

32. Diberi d=4, e=−3 , cari nilai bagi 3d−2e+6 .
A 24
B 14
C 34
Jawapan:

33. Diberi x=−3 dan y =−2 cari nilai bagi 8x−5y +7
A -7
B 11
C -27
D 21
Jawapan:

34. Diberi m = -4 dan n= 3, cari nilai 3n - 5m - 10
A 39
B 19
C 12
Jawapan:

35. Permudahkan 3k−2+5k−1
A −2k−1
B 8k−3
Jawapan:

36. Permudahkan 12p+3q−5+4q−2
A 19pq−7
B 12p+7q−3
C 12p+7q−7
Jawapan:

37. Permudahkan 7x−(2y−x)+y
A 6x+3y
B 8x−y
Jawapan:

38. Permudahkan 6mn+2xy−xy+3mn+8
A 9m2n2+xy+8
B 9mn+xy+8
Jawapan:

39. 8ab×3ab
A 24ab
B 24a2b2
C 83aabb
Jawapan:

40. 6m2n×4mn3
A 64m2nmn3
B 24m3n3
C 24m3n4
Jawapan:

41. 28m5n÷7m3n4
A 4m/n2
B 4m2/n3
Jawapan:

42. 24x2y×5y2z ÷ 15y4z4
A 8x2/yz
B 8x/yz
Jawapan:

43. Penukaran suhu daripada darjah Celsius kepada darjah Fahrenheit boleh dilakukan dengan menggunakan ungkapan 9/5T+32 dengan keadaan T ialah suhu dalam Celcius. Hitung suhu dalam Celcius apabila suhu ialah 86°F.
A 300 °C
B 186.80 °C
Jawapan:

44. Harga sebuah kalkulator ialah RM x. Nazir membeli 80 kalkulator dan diberikan diskaun sebanyak y%. Berapa yang perlu dibayar olehnya?
A 80x−10xy
B 80x−0.8xy
Jawapan:

45. Nyatakan sebutan bagi 2yz-6stu+14mnr
A 2yz, 6stu, 14mnr
B 22yzstumnr
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。