1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 8 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Klik untuk jawapannya

1. Tentukan min bagi set data berikut :
13, 35, 33, 47, 38, 37, 42, 16, 14
A 30.55
B 30.56
C 31.55
D 31.56
Jawapan:

2. Cari julat antara kuartil bagi data berikut.
45, 32, 54, 65, 32, 12, 11, 8, 67, 43, 43
A 54
B 12
C 42
D Tiada dalam pilihan
Jawapan:

3. Tentukan varians bagi set data berikut:
32, 40, 35, 39, 44, 48, 42
A 24.84
B 24.85
C 24.86
D 24.87
Jawapan:

4. Tentukan sisihan piawai bagi set data berikut:
5, 7, 6, 9, 12, 10, 10, 13
A 2.645
B 2.646
C 2.647
D 2.648
Jawapan:

5. Tentukan min bagi set data berikut :
13, 35, 33, 47, 38, 37, 42, 16, 14
A 30.55
B 30.56
C 31.55
D 31.56
Jawapan:

6. Tandakan jenis-jenis perwakilan data yang boleh digunakan bagi serakan data tak terkumpul.
A Plot titik
B Carta pai
C Plot batang dan daun
D Graf palang
Jawapan:

7. Pilih pernyataan yang betul bagi rajah tersebut.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A - Nilai minimum
B - Kuartil kedua
C - Median
D - Kuartil atas
E - Nilai purata
Jawapan:

8. Diberi Q1 = 15 , Q2 = 35, dan Q3 = 40
Tentukan julat antara kuartil bagi data tersebut
A 5
B 20
C 25
D 35
Jawapan:

9. Data di atas menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 5 orang murid.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
Apakah julat bagi data tersebut?
A 7
B 9
C 5
D 10
Jawapan:

10. Sekiranya setiap cerapan bagi suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar, adakah berlakunya perubahan terhadap sukatan serakan?
A Ya
B Tidak
Jawapan:

11. Berikut ialah satu set data: 5, 7, 8, 9, 10, 56. Sekiranya 56 dikeluarkan, apakah julat baharu bagi data tersebut?
A 5
B 6
C 9.5
D 3
Jawapan:

12. Apabila setiap nombor dalam data di atas ditambah oleh suatu pemalar, adakah nilai bagi varians adalah kekal sama?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A Salah
B Betul
Jawapan:

13. Hitung julat antara kuartil bagi set data itu.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A 12
B 13
C 14
D 20
Jawapan:

14. Cari varians bagi set data tersebut.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A 1.8
B 2.0
C 2.8
D 3.2
Jawapan:

15. Plot kotak menunjukkan laju, dalam km/j, kereta di sebuah lebuh raya. Separuh daripada pemandu memandu kurang daripada x km/j. Apakah nilai x?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A 75
B 90
C 85
D 100
Jawapan:

16. Antara berikut, plot batang-dan-daun yang manakah mempunyai serakan paling luas?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
Jawapan:

17. Berdasarkan jadual jisim pemain bagi dua pasukan sepak takraw, pasukan manakah yang mempunyai serakan data yang kecil?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A Pasukan A
B Pasukan B
Jawapan:

18. Plot titik menunjukkan jisim 20 orang murid di sebuah kelas. Nyatakan beza antara jisim terbesar dengan jisim terkecil.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A 6
B 7
C 8
D 9
Jawapan:

19. Rajah tersebut mewakili
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A plot batang dan daun
B plot kotak
C plot titik
Jawapan:

20. Tentukan kuartil pertama, ketiga dan julat antara kuartil bagi data tersebut
2, 3, 5, 6, 7, 7, 8
A Q1= 2.5, Q3= 7.5, Julat antara kuartil= 5
B Q1= 3, Q3= 7, Julat antara kuartil= 4
C Q1= 3.5, Q3= 7, Julat antara kuartil= 3.5
Jawapan:

21. Tentukan median (Q2) bagi set data berikut :
13, 35, 33, 47, 38, 37, 42, 16, 14
A 15
B 37
C 35
D 40
Jawapan:

22. Sekiranya setiap cerapan bagi suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar, adakah berlakunya perubahan terhadap sukatan serakan?
A Ya
B Tidak
Jawapan:

23. Rajah menunjukkan tempoh rawatan gigi bagi beberapa orang pesakit di sebuah klinik.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
Nyatakan jumlah pesakit yang menerima rawatan gigi itu.
A 10 orang pesakit
B 12 orang pesakit
C 14 orang pesakit
Jawapan:

24. Rajah menunjukkan tempoh rawatan gigi bagi beberapa orang pesakit di sebuah klinik.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
Nyatakan tempoh rawatan yang paling lama.
A 17 minit
B 24 minit
C 25 minit
Jawapan:

25. Julat ialah
A cerapan terkecil-cerapan terbesar
B cerapan terbesar-cerapan terkecil
C cerapan terbesar + cerapan terkecil
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan tempoh rawatan gigi bagi beberapa orang pesakit di sebuah klinik.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
Nyatakan tempoh rawatan yang minimum di klinik itu.
A 17 minit
B 24 minit
C 25 minit
Jawapan:

27. ___________ ialah cerapan terbesar – cerapan kecil.
A Min
B Varians
C Sisihan piawai
D Julat
Jawapan:

28. Kuartil ........................ ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama.
A pertama
B kedua
C ketiga
D median
Jawapan:

29. Kuartil ..................ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada susunan data tersebut.
A pertama
B kedua
C ketiga
D median
Jawapan:

30. .........................ialah suatu sukatan serakan yang merujuk kepada beza antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama.
A Julat
B Julat antara kuartil
C Varians
D Sisihan piawai
Jawapan:

31. Julat, julat antara kuartil dan sisihan piawai digelar sukatan..................
A julat
B julat antara kuartil
C varians
D serakan
Jawapan:

32. Hitung min.
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A 59
B 60
C 61
D 62
Jawapan:

33. B?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A kuartil pertama
B kuartil ketiga
C Median
D nilai maksimum
E nilai minimum
Jawapan:

34.C?
 Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
A kuartil pertama
B kuartil ketiga
C Median
D nilai maksimum
E nilai minimum
Jawapan:

35. Antara Sukatan Serakan berikut yang manakah paling sesuai digunakan bagi data yang mempunyai nilai pencilan?
A Julat
B Julat antara kuartil
C Varians
D Sisihan Piawai
Jawapan:

36. Sisihan piawai yang kecil menunjukkan
A data adalah terserak berhampiran dengan min.
B data adalah terserak jauh daripada min.
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。