1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 3 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 3: Penaakulan Logik

Klik untuk jawapannya

1. Antara berikut, yang manakah BUKAN pernyataan?
A Malaysia adalah sebuah benua
B −3 ialah nombor perdana
C 2/5 lebih besar daripada 1/5
D Tambah 3 kepada 7 dan bahagikan jumlahnya dengan 2
Jawapan:

2. Antara berikut, yang manakah adalah pernyataan yang BENAR?
A Sebilangan gandaan 4 adalah nombor ganjil
B Semua oktagon mempunyai lapan sisi
C Sebilangan segi empat tepat mempunyai sudut tegak
D Semua nombor perdana adalah nombor ganjil
Jawapan:

3. Antara berikut, yang manakah pernyataan BENAR?
A 7×5=35 dan 7÷5=1.5
B 7 ialah nombor perdana atau 7 ialah nombor kuasa dua sempurna
C Pentagon mempunyai 7 sisi atau heksagon mempunyai 5 sisi
D 5<−5 dan −5<0
Jawapan:

4. Yang manakah adalah penafian bagi pernyataan berikut?
"4 ialah faktor bagi 32"
A 32 bukan faktor bagi 4
B 8 ialah faktor bagi 32
C 4 ialah faktor bagi 8
D 4 bukan faktor bagi 32
Jawapan:

5. Antara berikut, yang manakah implikasi bagi pernyataan di bawah?
k3 =−27 jika dan hanya jika k=−3
A Implikasi 1: Jika k3 =−27, maka k=−3
Implikasi 2: Jika k=−3, maka k3 =−27
B Implikasi 1: Jika k3 =27, maka k=3
Implikasi 2: Jika k=3, maka k3 =27
C Implikasi 1: Jika k3 =−27, maka k=−3
Implikasi 2: Jika k=3, maka k3 =27
D Implikasi 1: Jika k3 =27, maka k=3
Implikasi 2: Jika k=−3, maka k3 =−27
Jawapan:

6. Antara berikut, yang manakah akas bagi pernyataan di bawah
Jika p<1, maka p<3
A Jika p>1, maka p>3
B Jika p<3, maka p<1
C Jika p<1, maka p>3
D Jika p<3, maka p>1
Jawapan:

7. Premis 1: Semua heksagon mempunyai enam sisi
Premis 2: PQRSTU ialah heksagon
Apakah kesimpulan bagi premis di atas untuk membentuk hujah yang sah?
A Heksagon ialah poligon
B Heksagon mempunyai enam sisi
C PQRSTU mempunyai enam sisi
D PQRSTU ialah poligon dengan enam sisi
Jawapan:

8. Premis 1: Jika x>3, maka 3x>9
Premis 2: 5>3
Apakah kesimpulan bagi premis di atas untuk membentuk hujah yang sah?
A 9>3
B 15>3
C 15>9
D 45>9
Jawapan:

9. Lengkapkan premis 1 untuk membentuk hujah yang sah.
Premis 1: ...............................................
Premis 2: m ≠ 5
Kesimpulan: m3 ≠ 125
A Jika m=5, maka m3 =125
B Jika m3 =5, maka m=125
C Jika m=125, maka m3 =5
D Jika m3 =125, maka m=5
Jawapan:

10. Diberi jujukan nombor 1, 10, 25, ... .
A 1=3(12)−2
B 10=3(22)−2
C 25=3(32)−2
.
.
.
Bentukkan satu kesimpulan induktif yang kuat bagi jujukan nombor tersebut
A n2, n=1, 2, 3, ...
B 3n2, n=1, 2, 3, ...
C 3n2−2, n=1, 2, 3, ...
D 3n−2, n=1, 2, 3, ...
Jawapan:

11. Tuliskan penafian ∼p bagi pernyataan berikut:
9 bukan nombor perdana
A 9 ialah nombor perdana
B 9 tidak nombor perdana
Jawapan:

12. Tentukan kebenaran pernyataan majmuk berikut:
10 ialah gandaan 5 dan 12 ialah gandaan 4
A Benar
B Palsu
Jawapan:

13. Tentukan kebenaran pernyataan majmuk berikut:
100 ialah nombor kuasa dua sempurna dan (4)(−5)=20(4)(−5)=20
A Benar
B Palsu
Jawapan:

14. Tulis akas bagi implikasi berikut, seterusnya tentukan nilai kebenarannya.
JIka p>5, maka p>7
A Jika p≥7, maka p≥5: Benar
B Jika p>7, maka p>5: Benar
C Jika p≤7, maka p≤5: Palsu
D Jika p<7, maka p<5:Palsu
Jawapan:

15. Tuliskan penafian ∼p bagi pernyataan berikut menggunakan "tidak" atau "bukan". seterusnya tentukan nilai kebenaran penafian tersebut.
Semua poligon mempunyai paksi simetri
A Bukan semua poligon mempunyai paksi simetri: Benar
B Bukan semua poligon mempunyai paksi simetri: Palsu
Jawapan:

16. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
24=16 dan 12÷3√27=3.(i) 24=16 dan 12÷273=3.
A benar
B palsu
Jawapan:

17. Lengkapkan pernyataan, di ruang jawapan, untuk membentuk satu pernyataan yang benar dengan menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘sebilangan’.
___________ gandaan bagi 3 adalah gandaan bagi 6.
A sebilangan
B semua
Jawapan:

18. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
2 ialah nombor perdana dan 5 ialah nombor genap.
A palsu
B benar
Jawapan:

19. Berdasarkan pernyataan berikut, pilih implikasi yang benar.
"A ∩ B = B jika dan hanya jika A∪ B = A"
A Jika A ∩ B = B, maka A∪ B = A.
B Jika A ∩ B = B, maka B = A.
C Jika A = B, maka A∪ B = A
Jawapan:

20. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 10, 35, 70, … yang mengikut pola berikut.
10 = 5 (2)2 – 10
35 = 5 (3) 2 – 10
70 = 5 (4) 2 – 10
…. = ………..
A 5 (n - 1)2 – 10, dengan keadaan n = 1, 2, 3, …
B 5 (n + 1)2 + 10, dengan keadaan n = 1, 2, 3, …
C 5 (n + 1)2 – 10, dengan keadaan n = 1, 2, 3, …
Jawapan:

21. Tulis Premis 2 untuk melengkapkan
hujah berikut:
Premis 1: Jika y = mx + 5 ialah persamaan linear, maka m ialah kecerunan bagi garis lurus itu.
Premis 2: ___________________________________________________
Kesimpulan: 2 ialah kecerunan bagi garis lurus itu.
A Premis 2: y = 2x + 5 ialah satu persamaan kuadratik
B Premis 2: y = 2x + 5 ialah satu persamaan linear
C Premis 2: y = 2x + 5 bukan persamaan linear
Jawapan:

22. Deduksi ialah
A suatu process membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus.
B suatu process membuat kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan yang umum.
Jawapan:

23. Jika m>2, maka 3m>6. Yang manakah Antejadian?
A m>2
B 3m>6
C m<2
D 3m<6
Jawapan:

24. Jika a=−1, maka a3=−1
jika a3=−1, maka a=−1
Bina satu implikasi menggunakan dua implikasi di atas
A a3=−1 jika dan hanya jika a=−1
B a=−1 jika dan hanya jika a3=1
C a=1 jika dan hanya jika a3=−1
D a=−1 jika dan hanya jika a3=−1
Jawapan:

25. x=3 jika dan hanya jika 5x−2=13
Bina dua implikasi dari implikasi di atas
A Jika x=3, maka 5x−2=13
B Jika x=3, maka 5x−1≠13
C Jika 5x−2=13, maka x=3
D Jika x≠3, maka 5x−2≠13
Jawapan:

26. Premis 1: Semua segi tiga ada 3 sisi
Premis 2: Bentuk A ialah segi tiga
Kesimpulan: ???
A Segi tiga adalah bentuk A
B Semua bentuk A ada 3 sisi
C Bentuk A ada 3 sisi
D Segi tiga ada 3 sisi
Jawapan:

27. Premis 1: Jika semalam hujan, maka lantai basah
Premis 2: Lantai tidak basah
Kesimpulan:
A Lantai basah
B Hujan dan lantai basah
C Semalam tidak hujan
D Semalam hujan
Jawapan:

28. Premis 1: ?
Premis 2: 3a<9
Kesimpulan: a<3
A Jika 3a>9, maka a>3
B Jika a>3, maka 3a>9
C Jika 3a<9, maka a<3
D Jika a<3, maka 3a<9
Jawapan:

29. -8, -1, 18, 55
-8 = 13-9
-1 = 23-9
18 = 33-9
55 = 43-9
Bentukkan satu implikasi induktif bagi hujah di atas
A n3-n, n=1, 2, 3, 4....
B n3-9, n=1, 2, 3, 4....
C n3-3, n=1, 2, 3, 4....
D 3n3-9, n=1, 2, 3, 4....
Jawapan:

30. 2, 6, 12, 20
2 = 1+1
6 = 2+4
12 = 3+9
20= 4+16
Bina satu kesimpulan induktif untuk hujah di atas
A n+n2, n=0, 1, 2, 3...
B 1+n2, n=1, 2, 3, 4...
C n+n2, n=0, 1, 2, 3...
D n+n2, n=1, 2, 3, 4...
Jawapan:

31. Diberi bahawa luas bagi satu bulatan ialah πj2 di mana j adalah jejari. Buat satu kesimpulan secara deduksi untuk luas bulatan dengan jejari 7 cm.
A π(7) 2 = 49π
B π(7) 2= 14π
Jawapan:

32. m − 2 = 3 jika dan hanya jika m = 5
A Implikasi 1 : Jika m = 5 maka m − 2 = 3
Implikasi 2 : Jika m − 2 = 3 maka m = 5
B Implikasi 1 : Jika m − 2 = 3 maka = 5
Implikasi 2 : Jika m = 5 maka m − 2 = 3
Jawapan:

33. _______________pentagon mempunyai 5 sisi.
A Semua
B Sebilangan
Jawapan:

34. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut benar atau palsu:
−2>−3 dan 42=16.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

35. PIlih dua implikasi bagi ayat di bawah.
x+y=4 jika dan hanya jika
y=4−x
A Jika x+y=4, maka x+y=4
B Jika x+y=4, maka y=4-x
C Jika y=4-x, maka x+y=4
D Jika y=4-x, maka y=4-x
Jawapan:

36. Premis 1: _____________________
Premis 2: ABC ialah trapezium
Kesimpulan: ABC ada dua garis selari
A Jika ABC ialah trapezium, maka ABC ada dua garis selari
B Jika ABC ada dua garis selari, maka ABC ialah trapezium
C Semua trapezium ada dua garis selari
D Semua ABC ada dua garis selari
Jawapan:

37. Tandakan implikasi yang betul untuk pernyataan di bawah.
2p+3>5 jika dan hanya jika p>1
A Jika 2p+3>5, maka p>1
B Jika p>1 , maka 2p+3>5
C Jika 2p−3>5, maka p<1
D Jika p<1, maka 2p−3>5
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。