1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 7 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 7: Graf Gerakan

Klik untuk jawapannya

1. Kadar perubahan jarak ialah
A laju
B pecutan
Jawapan:

2. Kadar perubahan laju ialah
A laju seragam
B pecutan
Jawapan:

3. Nilai luas di bawah graf bagi Graf Laju-Masa boleh ditafsirkan sebagai
A Jumlah pecutan yang telah dilakukan
B Jumlah masa yang telah diambil
C Jumlah jarak yang dilalui
D Jumlah laju purata
Jawapan:

4. Kecerunan sifar atau keadaan graf yang mendatar di dalam Graf Jarak-Masa ditafsirkan sebagai pegun / berhenti manakala di dalam Graf Laju-Masa kecerunan sifar ditafsirkan sebagai ?
A Kelajuan
B Laju Seragam
C Nyahpecutan
D Pecutan
Jawapan:

5. Apabila objek itu berada dalam keadaan rehat, maka laju objek ialah sifar.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

6. Graf ini mewakili perjalanan sebuah bas ekspres dari Kuala Lumpur ke Ipoh.
 Bab 7: Graf Gerakan
Kira laju dalam km/j, bas ini semasa 80 minit terakhir.
A (205 - 152)km ÷ 80 minit
B (152 - 205)km ÷ 80/60 jam
C (205 - 152)km ÷ 60/80 jam
D (205 - 152)km ÷ 80/60 jam
Jawapan:

7. Graf di sebelah mewakili pergerakan zarah dalam suatu tempoh 5 saat.
 Bab 7: Graf Gerakan
Kira laju, dalam m/s zarah itu, pada 2 saat pertama
A 7.5 m/s
B 4 m/s
C 3 m/s
Jawapan:

8. Graf di sebelah mewakili pergerakan zarah dalam suatu tempoh 5 saat.
 Bab 7: Graf Gerakan
Kira purata laju, dalam m/s zarah itu dalam tempoh masa 5 saat.
A 7.5 m/s
B 4 m/s
C 3 m/s
Jawapan:

9. Graf jarak-masa ini menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari bandar P ke bandar Q.
 Bab 7: Graf Gerakan
Nyatakan tempoh masa dalam minit, kereta itu berhenti
A 15 minit
B 20 minit
C 25 minit
D 30 minit
Jawapan:

10. Rajah menunjukkan graf jarak-masa bagi sebuah teksi. Diberi laju purata teksi itu bagi keseluruhan perjalanan ialah 32 km/j. Hitung nilai d.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 30
B 60
C 120
D 180
Jawapan:

11. Berapakah laju seragam (ms-1) bagi graf tersebut.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 20
B 12
C 6
D 4
Jawapan:

12. Graf jarak-masa di atas menunjukkan gerakan Anna dari rumahnya ke sebuah pejabat pos. Antara berikut, yang manakah TIDAK benar tentang perjalanan Anna?
 Bab 7: Graf Gerakan
A Jarak di antara rumahnya dan pejabat pos itu ialah 600 m.
B Anna bergerak dengan laju 35 m min-1 dalam 9 minit pertama.
C Anna berhenti selama 4 minit dalam perjalanannya.
D Laju puratanya dalam tempoh 24 minit itu ialah 50 m min-1.
Jawapan:

13. Graf jarak-masa ini menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari bandar P ke bandar Q.
 Bab 7: Graf Gerakan
Kira purata laju kereta itu dalam km/j.
A 150 km ÷ 90 jam
B 150 km ÷ 90/60 jam
C 150 km ÷ 60 jam
Jawapan:

14. Merujuk kepada graf jarak-masa ini,, tentukan jumlah jarak yang dilalui pada 8saat yang terakhir.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 4m
B 8m
C 12m
D 18m
Jawapan:

15. Rajah menunjukkan graf halaju-masa bagi gerakan suatu objek.Berapakah jumlah jarak, dalam dalam m, yang dilalui oleh objek itu dalam masa 8 saat?
 Bab 7: Graf Gerakan
A 18
B 24
C 32
D 84
Jawapan:

16. Berdasarkan graf, berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh objek?
 Bab 7: Graf Gerakan
A 50 m
B 90 m
C 80 m
D 100 m
Jawapan:

17. Berdasarkan graf, tentukan laju objek pada 40s hingga 60 s DAN pada 40 saat terakhir.
 Bab 7: Graf Gerakan
A -1.0 m/s DAN 1.5 m/s
B -1.5 m/s DAN -1.0 m/s
C 1.5 m/s DAN -1.0 m/s
D 1.0 m/s DAN 1.5 m/s
Jawapan:

18. Nyatakan tempoh masa, dalam minit, ketika kereta itu berhenti.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 20
B 30
C 40
D 50
Jawapan:

19. Hitung laju, dalam km/j, kereta itu dalam 20 minit yang pertama.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 50
B 60
C 70
D 80
Jawapan:

20. Cari jarak, dalam km, yang dilalui oleh kereta itu bagi 20 minit yang terakhir.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 20
B 40
C 60
D 80
Jawapan:

21. Nyatakan laju seragam, dalam m s-1, zarah itu.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 5
B 10
C 15
D 20
Jawapan:

22. Hitung kadar perubahan laju, dalam m s-2, zarah itu dalam tempoh 3 saat pertama.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 1
B 1.333
C 3
D 3.333
Jawapan:

23. Graf DEF mewakili pergerakan zarah A.Nyatakan laju seragam, dalam m s-1, bagi zarah A.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 8
B 12
C 16
D 20
Jawapan:

24. Graf DEF mewakili pergerakan zarah A. Hitung kadar perubahan laju, dalam m s-2, bagi zarah A dalam 4 saat terakhir.
 Bab 7: Graf Gerakan
A - 4
B 4
C - 16
D 16
Jawapan:

25. Graf DEF mewakili pergerakan zarah A dan graf PQ mewakili pergerakan zarah B.
 Bab 7: Graf Gerakan
Diberi bahawa jarak yang dilalui oleh zarah B adalah sama dengan jarak yang dilalui oleh zarah A. Hitung nilai t.
A 4
B 8
C 16
D 20
Jawapan:

26. Graf PQRS mewakili pergerakan perjalanan bas dari bandar A ke bandar B.
 Bab 7: Graf Gerakan
Nyatakan tempoh masa, dalam minit, bas itu berhenti.
A 10
B 20
C 30
D 40
Jawapan:

27. Graf PQRS mewakili pergerakan perjalanan bas dari bandar A ke bandar B.
 Bab 7: Graf Gerakan
Hitung laju purata, dalam km j-1, bas itu bagi keseluruhan perjalanan.
A 50
B 56.25
C 64
D 64.25
Jawapan:

28. Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu ialah 361 m.
 Bab 7: Graf Gerakan
Cari laju purata, dalam ms−1 , zarah itu dalam tempoh 27 saat.
A 12.25
B 13.37
C 13
D 14
Jawapan:

29. Hitungkan kadar perubahan laju, dalam ms-2, dalam tempoh 12 saat yang pertama.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 1.0
B 0.5
C 1.5
D 2.0
Jawapan:

30. Rajah tersebut menunjukkan graf laju-masa bagi suatu zarah dalam tempoh t saat.
Cari kadar perubahan laju, dalam m s-2, dalam 5 saat yang pertama.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 8
B 5
C 4
D 9
Jawapan:

31. Rajah menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 27 saat.
 Bab 7: Graf Gerakan
Hitung kadar perubahan laju, dalam ms−2 , zarah itu pada 12 saat terakhir.
A 1.33
B - 1.33
C - 0.59
D 0.59
Jawapan:

32. Hitung jarak selama 6 saat yang terakhir.
 Bab 7: Graf Gerakan
A 30 m
B 40 m
C 50 m
D 60 m
Jawapan:

33. Jumlah jarak yang dilalui adalah 75m.
 Bab 7: Graf Gerakan
Cari nilai t.
A 7 s
B 8 s
C 9 s
D 10 s
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。