1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 6 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah

Klik untuk jawapannya

1. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A x > 3
B x ≥ 3
C y > 3
D y ≥ 3
Jawapan:

2. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A x < -1
B x ≤ -1
C y < -1
D y ≤ -1
Jawapan:

3. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A x > 1
B x ≥ 1
C y > 1
D y ≥ 1
Jawapan:

4. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A x < 2
B x ≤ 2
C y < 2
D y ≤ 2
Jawapan:

5. Pilih rantau yang mewakili ketaksamaan:
y > x
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Jawapan:

6. Pilih rantau yang mewakili ketaksamaan :
y ≤ -x
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Jawapan:

7. Pilih rantau yang mewakili ketaksamaan :
y ≤ x + 1
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Jawapan:

8. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek berlabel I.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y > 2x + 1
B y ≥ 2x + 1
C y < 2x + 1
D y ≤ 2x + 1
Jawapan:

9. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek berlabel II.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y > 2x + 1
B y ≥ 2x + 1
C y < 2x + 1
D y ≤ 2x + 1
Jawapan:

10. Pilih rajah yang mewakili ketaksamaan berikut :
y ≥ -x + 3
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Jawapan:

11. Yang manakah merupakan sistem ketidaksamaan yang mewakili rantau berlorek?
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A x≥0,2y≥x,5x+5y≥15
B x≤0,2y≥x,5x+5y≤15
C x≥0,2y≥x,5x+5y≤15
D x≥0,2y≤x,5x+5y≤15
Jawapan:

12. Wakilkan rantau berlorek dalam sistem ketidaksamaan linear.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y≤3, y≥x−3,x+y≥3
B y≥3, y≥x−3,x+y≥3
C y≤3, y≤x−3,x+y≥3
D y≤3, y≥x−3,x+y≤3
Jawapan:

13. y ≥ 2x , y ≤ 6
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Berdasarkan rajah di atas, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut.
Jawapan:

14. y ≤ 2x, y ≤ 6
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Berdasarkan rajah di atas, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut.
Jawapan:

15. y ≤ 6, y ≤ x dan x+y ≥ 6
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Berdasarkan rajah di atas, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut.
Jawapan:

16. Wakilkan rantau berlorek dalam sistem ketaksamaan linear.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y≤3,y≥x−3,x+y≥3
B y≥3,y≥x−3,x+y≥3
C y≤3,y≤x−3,x+y≥3
D y≤3,y≥x−3,x+y≤3
Jawapan:

17. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis x adalah untuk kanak-kanak dan kasut sukan jenis y adalah untuk orang dewasa. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti yang berikut: Pengeluaran maksimum kasut ialah 500 pasang.
A x+y<500
B x+y>500
C x+y≤500
D x+y≥500
Jawapan:

18. Pilih rantau yang mewakili ketaksamaan :
y ≤ x + 1
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Jawapan:

19. Pilih ketaksamaan linear yang diwakili oleh rantau berlorek berlabel II.
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y > 2x + 1
B y ≥ 2x + 1
C y < 2x + 1
D y ≤ 2x + 1
Jawapan:

20. Satu rombongan yang mengandungi kurang daripada 20 orang murid akan dipilih untuk mendaki Gunung Tahan. Jika x mewakili bilangan murid lelaki dan y mewakili bilangan murid perempuan, bentuk satu persamaan linear dalam sebutan x dan y.
A x < 20
B y < 20
C x + y < 20
D x - y < 20
Jawapan:

21. Nota: Apabila garisan tidak putus-putus, hanya simbol ≥ atau ≤ sahaja digunakan untuk mewakili ketaksamaan kawasan berlorek. Kawasan atas diwakili ≥ manakala kawasan bawah garis diwakili ≤  Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
Daripada maklumat di atas, nyatakan ketaksamaan kawasan yang berlorek.
A y = 2x + 5
B y > 2x + 5
C y < 2x + 5
D y ≤ 2x + 5
Jawapan:

22. Adakah x+1=3 persamaan linear?
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

23. Tentukan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan.
2x + 3y = 6
A Ya
B Bukan
Jawapan:

24. Cari nilai bagi x jika diberi y = 2 bagi persamaan berikut :
3x − 2y = 8
A x = −4
B x = 4
Jawapan:

25. Cari nilai bagi x jika diberi x = 4 bagi persamaan linear yang berikut :
x/3 − 2 = y
A x = 4
B x = 2
Jawapan:

26. Nyatakan ketaksamaan linear berdasarkan pernyataan yang diberikan.:- (jawapan boleh lebih dari satu)
y adalah melebihi x.
A x > y
B x < y
C y > x
D y < x
Jawapan:

27. Nyatakan ketaksamaan linear berdasarkan pernyataan berikut:-
x adalah sekurang-kurangnya dua kali y
A x < 2y
B x = 2y
C x > 2y
D 2x < y
Jawapan:

28. Nyatakan ketaksamaan linear berdasarkan pernyataan berikut:-
nilai minimum x + y ialah 13
A x + y = 13
B x + y < 13
C x + y > 13
D x < 13 - y
Jawapan:

29. Sebuah kolej kejururawatan mempelawa x orang peserta perempuan dan y orang peserta lelaki untuk menyertai program kejururawatan. Syaratnya ialah, bilangan peserta lelaki adalah sekurang-kurangnya 30 orang. Yang manakah antara berikut, mewakili syarat tersebut?
A x > 30
B y > 30
C y = 30
D y < 30
Jawapan:

30. Sebuah kedai kek menghasilkan x biji kek lapis dan y biji kek span dalam sebulan. Jika bilangan kek span adalah kurang daripada tiga kali bilangan kek lapis, yang manakah ketaksamaan berikut benar?
A x < 3y
B x = 3y
C y = 3x
D y < 3x
Jawapan:

31. Sebuah kedai kek menghasilkan x biji kek lapis dan y biji kek span dalam sebulan. Kos penghasilan sebiji kek lapis ialah RM3 dan sebiji kek span ialah RM2. Jika jumlah kos penghasilan bagi kedua-dua kek adalah tidak melebihi RM30000.00 , maka ketaksamaan yang mana antara berikut benar?
A 3x + 2y < 30 000
B 3x + 2y > 30 000
C 3x + 2y = 30 000
Jawapan:

32. 8 < 11
A Betul
B alah
Jawapan:

33. 8 ....... -10
A <
B >
Jawapan:

34. -8x ≤ 48
A x ≤ -6
B x ≥ -6
C x ≤ 6
D x ≥ 6
Jawapan:

35. 20≤x≤25
Senaraikan semua nombor berikut.
A 20,21,22,23,24,25
B 21,22,23,24
C 20,21,22,23,24
Jawapan:

36. Pilih pada setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
A 3p+q=25
B 5m2+3n=2
C 8x=3y−2
D f2+7h−2m=2
Jawapan:

37. y + x = 10
Cari nilai x, apabila y = 2
A 8
B 6
C 4
D 2
Jawapan:

38. 2x + 3 = 8
A Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
B Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
C Bukan persamaan linear
Jawapan:

39. Pilih ketaksamaan fungsi kecerunan yang sesuai dengan graf diberikan?
 Bab 6: Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah
A y ≥ 2/5x + 1
B y ≥ -2/5x + 1
C y≤ 2/5x + 1
D y ≥ -2/5x - 1
Jawapan:

40. Sekumpulan 48 orang dari sebuah sekolah membuat lawatan ke muzium. Kumpulan ini terdiri daripada guru dan pelajar.
Tulis satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan maklumat yang diberi.
A −x+y=48
B y−x=48
C x+y=48
D 48+x=y
Jawapan:

41. Harga 2 kg epal dan 3 kg mangga ialah RM12.
Tulis satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi soalan diatas.
A 3x−2y=12
B 2x+3y=12
C x+y=12
D 5xy=12
Jawapan:

42. Jumlah dua nombor ialah 189.
Tulis satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi soalan diatas.
A x−y=189
B x+y=189
C y+2x=189
D x+2y=189
Jawapan:

43. Perimeter sebuah segiempat tepat ialah 52 cm.
Tulis satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi soalan diatas.
A x+y=52
B 2x+2y=52
C 2x+y=52
D x+2y=52
Jawapan:

44. Tulis dua pasangan penyelesaian yang mungkin bagi
x + 3y = 7
apabila x = 0 dan x =1
A y=7/3 dan y=2
B y=1/7 dan y=4
C y=3/7 dan y=4
D y=5/2 dan y=2
Jawapan:

45. Seterusnya,
Tulis dua pasangan penyelesaian yang mungkin bagi
2y = 3 - x
apabila x = 1 dan x = 3
A y=1 dan y=2
B y=1 dan y=1
C y=1 dan y=0
D y=0 dan y=0
Jawapan:

46. Diberi bahawa -4x – 5y = 6, cari nilai
(i) x apabila y = 2
(ii) y apabila x = -9
A (i) x = 4 dan (ii) y = 6
B (i) x = - 4 dan (ii) y = 6
C (i) x = - 6 dan (ii) y = 4
D (i) x = 4 dan (ii) y = - 6
Jawapan:

47. "Harga bagi 2x pensel dan 3y pen ialah RM40"
Manakah persamaan linear bagi situasi di atas.
A 2x+y=40
B 2x+3y=40
C x+y=40
Jawapan:

48. 2x+y=3
Cari nilai y sekiranya x=1
A 1
B -1
C 5
D -5
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。