1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 5 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 5: Hidupan Liar di Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Apakah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia?
I Penanaman semula hutan
II Pewartaan hutan simpan
III Pembalakan secara berleluasa
IV Pembinaa empangan hidroelektrik
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D III dan V
Jawapan:

2. Apakah yang dimaksudkan dengan hidupan liar?
A Haiwan yang hidup di dalam zoo
B Haiwan yang dipelihara untuk mendapatkan daging
C Haiwan yang hidup secara semula jadi dalam habitatnya
D Haiwan yang diternak untuk dijual kepada pemborong
Jawapan:

3. Apakah nama hidupan liar yang ditunjukkan dalam gambar di atas?
Bab 5: Hidupan Liar di Malaysia
A Penyu
B lotong merah
C Monyet belanda
D Beruang matahari
Jawapan:

4. Antara berikut, yang manakah hidupan liar yang penting di Malaysia?
I Penyu
II Angsa
III Lembu
IV Badak Sumatera
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

5. Apakah hidupan liar yang dikaitkan dengan maklumat berikut?
• Lokasi : Perairan Terengganu
• Cara pemakanan : Omnivor
A Seladang
B Dugong
C Penyu
D Tapir
Jawapan:

6. Apakah hidupan liar yang boleh dilihat oleh pelancong di habitat semula jadi berikut?
• Hutan Simpan Kabili-Sepilok di Sabah
A Enggang
B Orang Utan
C Gajah Pygmy
D Harimau malaya
Jawapan:

7. Apakah peluang pekerjaan yang dikaitkan dengan ekopelancongan?
I Jurubahasa
II Jurutera Kimia
III Jurulatih Skuba
IV Pemandu pelancongan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

8. Antara berikut, manakah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia?
I Pendalaman daasar sungai
II Aktiviti pertanian pindah
III pembinaan empangan hidroelektrik
IV pewartaan taman negara dan hutan simpan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

9. Apakah kesan daripada aktiviti berikut terhadap hidupan liar?
• Aktiviti letupan bongkah batu di kawasan kuari
A Hidupan liar hidup tanpa gangguan
B Sumber makanan lebih mudah diperolehi
C DKadar pembiakan hidupan liar akan semakin meningkat
D Hidupan liar berpindah ke habitat baharu yang lebih selamat
Jawapan:

10. Apakah hidupan liar yang dikaitkan dengan taman Negara berikut?
• Hutan di Kinabatangan
• Hutan di Tabin
A Badak Sumatera
B Helang Merah
C DGajah Pygmy
D Dugong
Jawapan:

11. Apakah tujuan kempen "Save The Day" diadakan di Malaysia?
A Mengisytiharkan rizab hidupan liar
B Memulihara spesies badak sumatera
C Menyelamatkan penyu dan harimau
D Mendidik masyarakat mencitai sungai
Jawapan:

12. Antara berikut, manakah yang berkaitan dengan Akta Perhutanan Negara 1984?
I Mewujudkan hutan simpan kekal
II Larangan mengambil hasil hutan dari hutan simpan kekal
III Mengeluarkan lesen untuk permohonan memburu hidupan liar
IV Memantau perkara yang berkaitan dengan air dan kualiti udara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

13. Antara berikut, yang manakah kepentingan pendidikan berkaitan dengan hidupan liar?
I melestarikan alam sekitar
II meningkatkan pendapatan
III menggalakkan penebangan hutan
IV mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

14. Hasil penguraian haiwan yang bertindak sebagai baja organik yang dapat membekalkan nutrien kepada tanih dikenali sebagai.......
A tinja
B siratan
C vertebrata
D baja organik
Jawapan:

15. Antara berikut, manakah kesan pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan tanah tinggi?
I Habitat hidupan liar terganggu
II Kawasan tadahan hujan semakin luas
III Kualiti tanih di kawasan asal semakin merosot
IV Hidupan liar menghadapi risiko dilanggar kenderaan ketika lintas jalan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

16. Mengapakah ekosistem penting kepada haiwan liar?
A memberi habitat sempurna kepada haiwan
B meneruskan kelangsungan hidup
C melihat kawasan yang bersesuaian
D mencari perumah baharu
Jawapan:

17. Tandakan hidupan liar yang penting di Malaysia?
I Penyu
II Angsa
III Lembu
IV Badak Sumatera
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

18. Nyatakan kepentingan pendidikan berkaitan dengan hidupan liar?
I melestarikan alam sekitar
II meningkatkan pendapatan
III menggalakkan penebangan hutan
IV mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

19. Apakah hidupan liar yang terdapat di Hutan Simpan Kuala Gandah?
A Badak Sumatera
B Tapir
C Gajah
Jawapan:

20. Berikut antara usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar yang giat dijalankan kecuali .....
A Penguatkuasaan undang-undang
B Pendidikan alam sekitar
C Memajukan sektor ekopelancongan
D Kempen kesedaran
Jawapan:

21. Dugong merupakan hidupan liar dalam cara pemakanan ...
A omnivor
B karnivor
C herbivor
Jawapan:

22. Berikut kepentingan pendidikan alam sekitar kepada murid , kecuali ...
A Murid akan lebih peka dan prihatin mengenai alam sekitar
B Murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan
C DMurid bermotivasi untuk memelihara dan memulihara alam sekitar
D Murid akan lebih pengetahuan untuk mengeksploitasi alam sekitar
Jawapan:

23. Kempen kesedaran dijalankan untuk .....
A memberi pendidikan untuk menjalankan sesuatu tugasan
B memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu
C mengelakkan individu melakukan sesuatu
Jawapan:

24. Mengapakah kawasan berlorek dalam peta menjadi tumpuan pelancong?
Bab 5: Hidupan Liar di Malaysia
A Suhu yang nyaman
B Kawasan ekopelancongan
C Kawasan puncak gunung
D Jawapan:

25. Apakah kesan akibat kepupusan hidupan liar dalam sesuatu ekosistem?
A Rantai makanan terjejas
B Tumbuh-tumbuhan semakin subur
C Pelbagai spesies hidupan kecil bertambah
Jawapan:

26. Apakah kepentingan kepelbagaian spesies hidupan liar kepada Malaysia?
I Sumber makanan yang penting
II Membuka pelbagai peluang pekerjaan
III Menggalakkan industri ekopelancongan
IV Menggalakkan aktiviti pemburuan haiwan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
Jawapan:

27. Antara agensi yang berikut, yang manakah berperanan melindungi hidupan liar?
A FRIM
B MARDI
C PERHILITAN
Jawapan:

28. Apakah usaha yang efektif untuk memelihara dan memulihara hidupan liar?
I Menguatkuasakan undang-undang
II Mewujudkan pusat konservasi dan taman negara
III Membangunkan Kawasan agropelancongan
IV Menjalankan aktiviti penanaman semula pokok
A I dan II
B I dan IV
C III dan IV
Jawapan:

29. Apakah jenis hidupan liar yang dikaitkan dengan lokasi berikut?
·Tepi Sungai Kinabatangan
·Kuching Wetlands National Park
A Monyet Belanda
B Gajah Pygmy
C Beruang matahari
Jawapan:

30. Kombinasi manakah yang betul tentang pusat konservasi dan hidupan liar yang boleh ditemui?
I GajahRantau Abang (Terengganu) Badak air
II Sepilok (Sabah) Orang utan
III Kuala Gandah (Pahang)
IV Similajau (Sarawak) Kancil
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
Jawapan:

31. Bagaimanakah kegiatan manusia di bawah mengancam hidupan liar di Malaysia?
-Pembalakan
-Pertanian ladang
A Kawasan hutan semakin padat
B Kejadian tanah runtuh semasa musim hujan
C Memusnahkan habitat semula jadi
Jawapan:

32. ________________ ialah interaksi benda hidup dan benda bukan hidup
A Lestari
B Ekosistem
C Rantai makanan
D Siratan makanan
Jawapan:

33. Tumbuh-tumbuhan merupakan pengguna _________ dalam aras trofik
A Tertier
B Sekunder
C Primer
Jawapan:

34. Pertubuhan WWF juga dikenali sebagai.............
A World Wide Fund For Nature
B World WiIl Fund
C We Will Fun
Jawapan:

35. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiversiti?
A Kepelbagaian spesies haiwan
B Kepelbagaian spesies tumbuhan
C Kepelbagaian spesies organisma
D Kepelbagaian spesies haiwan dan tumbuhan
Jawapan:

36. Apakah maksud vertebrata
A Kumpulan haiwan yang tidak bertulang belakang
B Kumpulan haiwan yang berdarah panas
C Kumpulan haiwan yang bertulang belakang
D Kumpulan haiwan yang berdarah sejuk
Jawapan:

37. Apakah aktiviti ekopelancongan yang boleh dibenarkan?
A Memburu binatang liar
B Membuat aktiviti pembalakan di hutan
C Merentas hutan di Taman Negara Pahang
Jawapan:

38. Apakah kepentingan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)?
A Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk
B Membuat kajian bahan pemati haiwan
C Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar
D Menjadi sumber makanan kepada penduduk
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。