1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 2 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 2: Carta Pai

Klik untuk jawapannya

1. Apakah yang dimaksudkan dengan carta pai?
A bulatan separa bulatan yang mewakili pecahan dan maklumat
B perwakilan yang mempaparkan pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan
C bulatan yang dibahagikan secara sama rata untuk mempaparkan pecahan data dan maklumat dalam bentuk grafik
D bulatan berbahagi untuk menunjukkan jumlah hujan dan min suhu bulanan kawasan
Jawapan:

2. Carta pai sesuai digunakan untuk menunjukkan .....
A perubahan suhu
B hasil keluaran barang
C taburan sesuatu perkara
D peningkatan hasil eksport
Jawapan:

3. Antara berikut, manakah yang benar tentang ciri-ciri sebuah carta pai?
I saiz sudut mestilah sama
II tidak mempunyai tajuk yang khusus
III setiap sektor mewakili maklumat tertentu
IV saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

4. Apakah persamaan sesebuah carta pai?
A memudahkan maklumat dicari
B menggambarkan taburan data dan maklumat
C memudahkan maklumat diperoleh dari lapangan
D menyampaikan maklumat atau data yang bercampuraduk
Jawapan:

5. Antara berikut, manakah yang benar tentang kegunaan sebuah carta pai?
I memudahkan rumusan dibuat
II mempunyai garisan yang panjang
III mempunyai lorekan yang hampir sama
IV menggambarkan taburan data dan maklumat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

6. Berapakah nilai keseluruhan bulatan dalam carta pai?
A 60°
B 160°
C 260°
D 360°
Jawapan:

7. Apakah alatan yang digunakan untuk melukis bulatan carta pai?
A pembaris
B jangka lukis
C jangka sudut
D kompas magnetik
Jawapan:

8. Bagaimanakah setiap sektor pada carta pai dikira mengikut arah putaran jam?
A menggunakan pembaris
B menggunakan jangka lukis
C menggunakan jangka sudut
D menggunakan kompas magnetik
Jawapan:

9. Setiap sektor daripada nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil semasa melukis carta pai adalah mengikut.....
A arah matahari terbit
B arah putaran jam
C arah lawan jam
D arah angin
Jawapan:

10. soalan 10 hingga 13 berdasarkan rajah i : carta pai - Hasil pengeluaran di ladang Bertam pada tahun 2018.
Soalan 10 . Apakah sektor yang dapat dikaitkan di Ladang Bertam ?
Bab 2 Carta Pai
A Hiliran
B Pertanian
C Perniagaan
D Penternakan
Jawapan:

11. Berdasarkan rajah 1 : Carta pai : Hasil Pengeluaran di Ladang Bertam pada tahun 2018.
Soalan 11. Apakah hasil pengeluran utama di Ladang Bertam?
A koko
B getah
C lada hitam
D kelapa sawit
Jawapan:

12. Berdasarkan rajah 1 - Carta Pai : Hasil Pengeluaran di Ladang Bertam pada tahun 2018.
Soalan 12. Antara yang berikut, hasil pengeluaran manakah mengalami peratus pengeluaran yang sama?
I koko
II kopi
III lada hitam
IV kelapa sawit
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

13. Berdasarkan rajah 1 - Carta Pai : Hasil Pengeluaran di Ladang Bertam pada tahun 2018.
Soalan 13. Antara yang berikut , rumusan manakah yang benar tentang rajah 1?
I koko merupakan tanaman sampingan
II kelapa sawit ditanam secara komersial
III lada hitam mengatasi pengeluaran getah
IV getah merupakan tanaman ketiga terpenting
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

14. Soalan 14 hingga soalan 16 berdasarkan Rajah 2 : Carta Pai Eksport utama di Negara Q pada tahun 2017.
Soalan 14. Apakah eksport utama di negara Q?
Bab 2 Carta Pai
A kuprum
B biji koko
C kayu balak
D kayu gergaji
Jawapan:

15. Berdasarkan rajah 2 - Carta Pai : Eksport Utama di Negara Q pada tahun 2017.
Bab 2 Carta Pai
Soalan 15. Berapakah peratus eksport hasil mineral di Negara Q?
A 24%
B 44%
C 47%
D 54%
Jawapan:

16. Berdasarkan rajah 2 - Carta Pai : Eksport Utama di Negara Q pada tahun 2017.
Bab 2 Carta Pai
Apakah rumusan yang boleh dibuat tentang Negara Q?
A sebuah negara pelancongan
B kaya dengan sumber pertanian
C kaya dengan sumber alternatif
D memiliki keluasan hutan semula jadi yang luas
Jawapan:

17. Soalan 17 hingga 20 berdasarkan rajah 3 - Carta Pai : Jumlah Peruntukan di Negara X pada tahun 2018.
Bab 2 Carta Pai
Soalan 17 . Negara X merupakan sebuah negara yang mementingkan.....
A kebajikan rakyat
B sektor perlombongan
C inovasi sektor pertanian
D permbangunan infrastruktur
Jawapan:

18. Berdasarkan rajah 3 : Carta Pai - Jumlah Peruntukan di Negara X pada tahun 2018.
Bab 2 Carta Pai
Soalan 18. Jika jumlah peruntukan pada tahun tersebut adalah sebanyak RM100 juta, berapakah peruntukan untuk sektor perlombongan?
A RM10 juta
B RM15 juta
C RM20 juta
D RM30 juta
Jawapan:

19. Berdasarkan rajah 3 : Carta Pai - Jumlah Peruntukan di Negara X pada tahun 2018.
Bab 2 Carta Pai
Soalan 19 . Berapakah peratus perbezaan peruntukan perkhidmatan dengan keselamatan?
A 20%
B 15%
C 10%
D 5%
Jawapan:

20. Berdasarkan rajah 3 : Carta Pai - Jumlah Peruntukan di Negara X pada tahun 2018.
Bab 2 Carta Pai
Soalan 20 . Antara yang berikut berapakah jumlah peruntukan untuk sektor perindustrian jika jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak RM200 juta?
A RM20 juta
B RM30 juta
C RM40 juta
D RM60 juta
Jawapan:

21. Carta pai ialah sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik untuk
Bab 2 Carta Pai
A memaparkan pembahagian atau pecahan data dalam bentuk graf mudah yang dibahagikan kepada beberapa sektor
B memaparkan pembahagian atau pecahan data dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor
C memaparkan pembahagian atau pecahan data dalam bentuk graf garisan mudah yang dibahagikan kepada beberapa sektor
Jawapan:

22. Nilai setiap sektor dalam carta pai dinyatakan dalam ....
Bab 2 Carta Pai
A darjah
B peratus
C kuantiti
D angka
Jawapan:

23. Carta pai mesti mempunyai ...........
Bab 2 Carta Pai
A tajuk dan petunjuk
B tajuk dan warna
C tajuk dan nilai sudut
Jawapan:

24. Berdasarkan rajah di atas, apakah perkara yang tertinggal dalam carta pai?
Bab 2 Carta Pai
A Tajuk
B Petunjuk
C Jumlah keseluruhan
Jawapan:

25. A dalam rajah adalah mewakili .....
Bab 2 Carta Pai
A jumlah
B tajuk
C label nilai sektor
D petunjuk
Jawapan:

26. B dalam rajah adalah mewakili .....
Bab 2 Carta Pai
A jumlah
B tajuk
C label nilai sektor
D petunjuk
Jawapan:

27. C dalam rajah adalah mewakili .....
Bab 2 Carta Pai
A jumlah
B tajuk
C label nilai sektor
D petunjuk
Jawapan:

28. D dalam rajah adalah mewakili .....
Bab 2 Carta Pai
A jumlah
B tajuk
C label nilai sektor
D petunjuk
Jawapan:

29. Satu kaedah perwakilan data dengan menggunakan bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Apakah yang berkaitan dengan istilah tersebut?
A Carta Gantt
B Carta Palang
C Carta Pai
D Jadual dan Graf
Jawapan:

30. Berapakah langkah-langkah yang terdapat untuk membina carta pai ?
A 7
B 4
C 6
D 5
Jawapan:

31. Berikut ialah kaedah untuk mentafsir carta pai kecuali
A kenal pasti tajuk
B huraikan aliran perubahan data
C kenal pasti sektor
D rumusan
Jawapan:

32. Terdapat jadual menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Jika peratus jumlah pelancong ialah 21, apakah saiz sudut sektor?
A 11
B 76
C 248
D 77
Jawapan:

33. Apakah langkah yang ketiga untuk membina carta pai?
A Tentukan saiz sudut setiap sektor
B Lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas
C Tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis
D Warna atau lorekkan sektor
Jawapan:

34. Sekiranya terdapat data untuk kategori lain-lain, data tersebut perlu diletakkan sebagai sektor yang keberapa dalam carta pai tanpa mengambil kira saiz sudut sektor tersebut?
A Terakhir
B Pertama
C Di tengah-tengah
D Sebelum terakhir
Jawapan:

35. Perbelanjaan utama penduduk bandar X ialah dalam bidang
Bab 2 Carta Pai
A Pertanian
B Pendidikan
C Perkilangan
D Pertahanan
Jawapan:

36. Antara yang berikut, yang manakah susunan yang betul bagi langkah langkah membina carta pai?
1) Lukiskan setiap sektor dariapada nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil mengikut arah putaran jam dengan menggunakan jangka sudut
2) Lengkapkan carta pai dengan tajuk, penunjuk dan jumlah keseluruhan
3) Tentukan saiz sudut setiap sektor
4) Tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis
5) Warna atau lorekkan sektor dan tuliskan nilai peratus pada setiap sektor
6) Tukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratus
7) Lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas
A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
B 6, 3, 4, 7, 1, 5, 2
C 6, 5, 7, 3, 1, 2, 4
D 7, 6, 2, 3, 1, 5, 4
Jawapan:

37. Rajah diatas merupakan salah satu langkah dalam membina carta pai. Apakah langkah tersebut?
Bab 2 Carta Pai
A Tentukan saiz sudut setiap sektor.
B Tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis.
C Tukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratus.
D Lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas.
Jawapan:

38. Bahagian yang dilabelkan A dalam rajah diatas adalah salah satu ciri dalam Carta Pai. Apakah ciri tersebut?
Bab 2 Carta Pai
A Petunjuk
B Tajuk
C Sumber
D Sudut sektor
Jawapan:

39. Rajah menunjukkan langkah mentafsir carta pai. Apakah langkah yang dilabelkan sebagai A?
Bab 2 Carta Pai
A Kenal pasti tajuk
B Buat rumusan keseluruhan
C Kenal pasti sektor
D Nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor
Jawapan:

40. Rajah menunjukkan langkah mentafsir carta pai. Apakah langkah yang dilabelkan sebagai B?
Bab 2 Carta Pai
A Kenal pasti tajuk
B Buat rumusan keseluruhan
C Kenal pasti sektor
D Nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor
Jawapan:

41. Rajah menunjukkan langkah mentafsir carta pai. Apakah langkah yang dilabelkan sebagai C?
Bab 2 Carta Pai
A Kenal pasti tajuk
B Buat rumusan keseluruhan
C Nyatakan perbezaan nilai antara sektor.
D Nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor
Jawapan:

42. Rajah menunjukkan langkah mentafsir carta pai. Apakah langkah yang dilabelkan sebagai D?
Bab 2 Carta Pai
A Buat rumusan keseluruhan
B Kenal pasti tajuk
C Kenal pasti sektor
D Nyatakan perbezaan nilai antara sektor.
Jawapan:

43. Berdasrkan Carta Pai diatas buku jenis apakah yang paling laris di kedai buku tersebut?
Bab 2 Carta Pai
A Majalah
B Buku Cerita
C Kamus
D Buku Ulangkaji
Jawapan:

44. Carta pai di atas menunjukkan jenis-jenis pencemaran di Taman Keramat. Apakah bentuk pencemaran yang tertinggi dan peratusnya?
Bab 2 Carta Pai
A Air 9%
B Bunyi 21%
C Udara 36%
D Tanih 11%
Jawapan:

45. Berdasarkan carta pai , berapakah bilangan murid Tingkatan 3 Bakawali yang datang ke sekolah dengan menaiki bas?
Bab 2 Carta Pai
A 8 orang
B 10 orang
C 22 orang
D 14 orang
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。