1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 8 Latihan Sejarah Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 8: Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

Klik untuk jawapannya

1. Pemasyuran Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu
A cokmar
B pedang
C nobat
D keris
Jawapan:

2. Mirza ingin membuat kajian tentang pengasasan kerajaan Kedah.
Pilih naskhah yang boleh dijadikan rujukan olehnya.
I. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah
II. Hikayat Merong Mahawangsa
III. Hikayat Raja-Raja Pasai
IV. Sulalatus Salatin
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

3. Pernyataan tersebut adalah tentang kelebihan negeri Kedah.

Kedudukan Kuala Merbok menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai.

Apakah kesan terhadap negeri Kedah berdasarkan kelebihan dalam pernyataan tersebut?
A Tumpuan pendeta agama
B Hub pendidikan negeri
C Tempat latihan tentera
D Pusat perdagangan
Jawapan:

4. Kemangkatan perintah terakhir Negara Patani Besar, iaiatu Raja Bahartelah memberikan kesan kepada negeri Kelantan dari aspek
A agama
B sosial
C ekonomi
D geografi
Jawapan:

5. Berdasarkan maklumat berikut X ialah Kelantan ___________.
A Utara
B Barat
C Timur
D Selatan
Jawapan:

6. Berdasarkan peta Malaysia berikut,
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Bagaimanakah negeri yang bertanda tersebut mendapat nama?
A Diambil sempena batu yang dikenali sebagai batu Jauhar
B Sempena sebatang Pokok Mahang yang rebah merentasi Suangai Pahang
C Persekutuan sembilan buah 'negeri' yang bermaksud kawasan atau daerah
D Peristiwa pemimpin melihat anjing pemburuannya ditendang oleh pelanduk putih
Jawapan:

7. Empat Penghulu Luak terdiri daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johol dan Rembautelah enghantar utusan untuk menjemput anak raja MInangkabaudi Sumatera bagi dirajakan di Negeri Sembilan.
Apakah nilai yang dapat diambil berdasarkan peristiwa tersebut?
A Rajin dengan amanah
B Bertanggungjawab terhadap negara
C Gigih mempertahankan sempadan
D Permuafakatan dalam membuat keputusan
Jawapan:

8. Pernyataan berikut menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Negeri Sembilan.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah tradisi yang masih kekal terhadap sistem pentadbiran keraaan Negeri Sembilan?
A Cukai yang dikenakan
B Kuasa memilih Yamtuan
C Sistem pentadbiran daerah
D Petempatan penduduk negeri
Jawapan:

9. Pernyataan berikut menunjukkan pengasasan kerajaan Perlis.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Apakah X ?
A Arau
B Sentul
C Kangar
D Kuala Perlis
Jawapan:

10. Kedudukan geografi menjadi salah satu faktor negeri Perlis berada di bawah naungan
A Kedah
B Siam
C Parsi
D Pattani
Jawapan:

11. Hubungan antara Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri yang lain jelas dilihat giat dijalan di Alam Melayu.
Pada pendapat anda, apakah tuuan awal jalingan hubungan luar setiap kerajaan?
A Memperkukuhkan kedaulatan
B Memonopoli laluan perdagangan
C Memudahkan interaksi antara kerajaan
D Membentuk pelabuhan dalam kerajaan
Jawapan:

12. Kerajaan-kerajaan banyak membentuk pelabuhan di pinggir sunagi.
Antara yang berikut, apakah kesan pembentukan tersebut terhadap kerajaan?
A Menguasai laluan perdagangan antarabangsa
B Menggalakkan hubungan dengan negeri jiran
C Meningkatkan ekonomi negea-negara serumpun
D Mengasimilasikan budaya temptan dengan orang luar
Jawapan:

13. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kriteria yang perlu ada bagi mewujudkan sebuah pelabuhan perdagangan yang baik?
I. Kepelbagaian masyarakat
II. Kemudahan yang lengkap
III. Sistem pengurusan yang efisien
IV. Kurang perkhidmatan sokongan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

14. Pelabuhan-pelabuhan menjadi asas kemakmuran antara kerajaan. Mengapakah pelabuhan penting kepada kerajaan Melayu?
A Perluasan wilayah
B Lambang kedaulatan
C Menjamin keselamatan
D Perkembangan kerajaan
Jawapan:

15. Pada pendapat anda, bagaimanakah penyebaran agama berlaku di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dilaksanakan?
A Peranan ulama'
B Petempatan
C Dasar kerajaan
D Kegiatan ekonomi
Jawapan:

16. Pernyataan berikut dalah berkaitan cara jalinan hubungan diplomatik.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Apakah kesan pernyataan tersebut kepada kerajaan Perlis dan Kedah?
A Mengukuhkan hubungan kerajaan
B Meningkatkan ekonomi rakyat
C Menyebarkan agama Islam
D Memudahkan interaksi
Jawapan:

17. Antara yang berikut, kerajaan manalah yang wujud sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka?
A Perlis
B Kedah
C Kelantan
D Negeri Sembilan
Jawapan:

18. Rajah berikut berkaitan dengan pengasasan kerajaan negeri Kedah.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Apakah X ?
A Sungai Mas
B Sungai Perlis
C Sungi Kedah
D Sungai Merbok
Jawapan:

19. Sumber X mencatatkan tentang pengasasan Kerajaan Kedah. Apakah sumber X tersebut?
A Sejarah Melayu
B Sulalatus Salatin
C Hikayat Raja-raja Melayu
D Hikayat Merong Mahawangsa
Jawapan:

20. Antara berikut, tokoh manakah yang telah membuka Kota Siputihuntuk menghadapi ancaman musuh?
A Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Mu'adzam
B Maharaja Derbar Raja
C Tunku Ahmad
D Tun Perkasa
Jawapan:

21. Antara berikut, yang manakah merupakan pusat pemerintahan kerajaan Kelantan pada tahun 1777?
A Kota Galoh
B Kota Bharu
C Kota Kubang Labu
D Kota Pangkalan Datu
Jawapan:

22. Masjid Kampung Laut, Kelantan menjadi simbol pentadbiran Islam di Kelantan.
Siapakah tokoh penting yang mengarhkan pembinaan masjid tersebut?
A Long Yunus
B Puteri Saadong
C Sultan Muhammad I
D Sultan Muhammad II
Jawapan:

23. Negara Patani Besar telah diasaskan pada tahun 1650.
Antara berikut, apyang manakah negeri yang terangkum dalam negara tersebut?
I. Patani
II. Singgora
III. Kelantan
IV. Pahang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

24. Kesultanan Kelantan mempunyai beberapa buah pusat pentadbiran.
Antara berikut, yang mankah yang terletak di Kelantan Timur?
A Kota Pangkalan Datu
B Kota Kubang Labu
C Kota Bharu
D Kota Galoh
Jawapan:

25. Rajah tersebut menunjukkan mata wang emas yang mempunyai lambang seekor kijang yang digunakan pada zaman pemerintahan seorang tokoh di Kelantan.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Tokoh tersebut ialah ____________ .
A Che Siti Wan Kembang
B Suktan Muhammad II
C Puteri Saadong
D Long Yunus
Jawapan:

26. Apakah tujuan empat Penghulu Luak menjemput seorang putera MInangkabau ke Negeri Sembilan pada tahun 1770?
A Sebagai penghormatan kepada Raja Minangkabau
B Dinikahkan dengan seorang anak penghulu
C Sebagai lambang persaudaraan
D Dijadikan sebagai pemerintah
Jawapan:

27. saiapakah yang memerintah Negeri Sembilan antara tahun 1872 hingga tahun 1888?
A Empat Penghulu Luak
B Raja Minangkabai
C Yamtuan Anta
D Raja Melewar
Jawapan:

28. Apaah gelaran yang digunakan oleh Raja Melewar setelah menaiki takhta kerajaan Negeri Sembi?
A Raja Muda
B Raja Mahkota
C Yamtuan Rembau
D Yamtuan Seri Menanti
Jawapan:

29. Antara berikut, kota manakah yang dibuka dan diasaskan oleh Sultan Dhiauddin Mukarram I, Sultan Kedah ke-15?
A Kangar
B Kota Sena
C Kota Kayang
D Kubang Pasu
Jawapan:

30. Rajah tersebut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Siam.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Wilayah X ialah
A Setul
B Baling
C Kubang Pasu
D Padang Terap
Jawapan:

31. Menghantar bunga emas ke Siam merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kesultanan Kedah.
Bagaimanakah penghantaran tersebut dilakukan?
A Setiap hujung tahun
B Setiap dua tahun sekali
C Setiap tiga tahun sekali
D Setiap empat tahun sekali
Jawapan:

32. Antara berikut, yang manakah bukan tujuan hubungan antara kerajaan dijalinkan?
A Mewujudkan keserasian
B Pengiktirafan kedaulatan
C Mewujudkan kemakmuran
D Memperkukuhkan kedaulatan
Jawapan:

33. Pada tahun 1775, kerajaan X telah mengiktiraf kerajaan Kelantan.
Apakah kerajaan X yang dimaksudkan.
A Kedah
B Perak
C Melaka
D Terengganu
Jawapan:

34. Maklumat tersebut berkaitan dengan hubungan diplomatik kerajaan Kelantan.

Long Yunus

Antara berikut, kerajaan lain manakah yang memberikan bantuan kepada pemerintah tersebut untuk menyatukan Kelantan?
A Kerajaan Pattani
B Kerajaan Reman
C Kerajaan Singgora
D Kerajaan Pathalung
Jawapan:

35. Rajah menunjukkan hubungan diplomatik kerajaan di negeri-negeri Melayu.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Siapakah X ?
A Sultan Perak
B Sultan Kedah
C Sultan Johor
D Sultan Melaka
Jawapan:

36. Maklumat tersebut berkaitan dengan salah seorang pemerintah kerajaan Kedah.

Sultan Muhammad Jiwa

Apakah pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah tersebut di Kedah?
A Membina gudang di pelabuhan
B Membina jalan raya dan jalan kereta api
C Memperkemaskan penggunaan mata wang
D Menjadikan Gunung Jerai panduan para pedagang
Jawapan:

37. Maklumat tersebut berkaitan dengan pelabuhan yang terdapat di negeri Melayu.

Pangkalan Galoh

Antara berikut, kerajaan awal manakah yang telah menjadikan lokasi tersebut sebagai pelabuhan negerinya?
A Perlis
B Kedah
C Kelantan
D Terengganu
Jawapan:

38. Pilih pasangan yang betul tentang negeri dengan pelabuhan yang betul.
A Kelantan - Pangkalan Kuala Merbok
B Kedah - Pangkalan Kuala Muda
C Negeri Sembilan - Pangkalan Galoh
D Perlis - Sungai Linggi
Jawapan:

39. Rajah tersebut menunjukkan barangan yang diperdagangkan oleh pedagang X di pelabuhan Melaka.
Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
Dari manakah asalnya pedagang tersebut?
A Kedah
B Kelantan
C Selangor
D Negeri Sembilan
Jawapan:

40. Hikayat Merong Mahawangsa merupakan antara sumber utama pengasasan kerajaan Melayu.
Kerajaan manakah yang berkaitan dengan smber tersebut?
A Perlis
B Kedah
C Kelantan
D Negeri Sembilan
Jawapan:

41. Apakah strategi kerajaan Kedah untuk menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri?
A Mendapatkan perlindungan Raja Siam
B Mengukuhkan kedudukan menerusi perkahwinan di Raja
C Menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan jiran
D Mengembangkan kawasan pemerintahan menerusi pembukaan kota.
Jawapan:

42. Bagaimanakah Long Yunus memastikan usaha menyatukan Kelantan tidak ditentang oleh pihak musuh?
A Mendapatkan perlindungan Raja Patani
B Menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam
C Mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu
D Mengasaskan Kota Bharu sebagai tempat pemerintahn yang baru
Jawapan:

43. Mengapakah Raja Melewar mendapatkan pengiktirafan Kerajaan Johor Riau setelah baginda mengasaskan kerajaan Negeri Sembilan?
A Mendapat perlindungan
B Menjalinkan hubungan diplomatik
C Negeri Sembilan naungan kerajaan Johor Riau
D Baginda dilantik oleh Kerajaan Johor Riau sebagai Yamtuan Besar
Jawapan:

44. Antara berikut, yang manakah daerah atau luak di Negeri Sembilan?
A Nilai
B Seremban
C Kuala Pilah
D Sungai Ujong
Jawapan:

45. Pada tahun 1843, Siam mengiktiraf Syed Hussin Jamalullail sebagai pemerintah negeri Perlis.
Apakah kesan pengiktirafan tersebut?
A Perlis menjadi negeri naungan Siam
B Perlis menjadi negeri yang berdaulat
C Perlis mendapat perlindungan kerajaan Siam
D Perlis menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Siam
Jawapan:

46. Kerajaan Perlis menghantar bunga emas kepada Siam sebagai ________________.
A ufti
B cukai
C tanda persahabatan
D mengelak serangan Siam
Jawapan:

47. Apakah asas hubungan diplomatik bagi kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain?
A Keselamatan
B Ketenteraan
C Kesefahaman
D Keserumpunan
Jawapan:

48. Antara berikut, yang manakahmerupakan hasil bumi yang diperdagagkan oleh kerajaan Kedah?
I. Beras
II. Garam
III. BIjih Timah
IV. Kayu Gaharu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

49. Pada tahun 1282, Tunku Ahmad telah membuka Kota Siputih.
Pembinaannya bertujuan untuk melindungi Kedah dari ancaman
I. Siam
II. Acheh
III. British
IV. Belanda
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

50. Masyarakat manakah yang telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan sejak tahun 1720?
A Bugis
B Melayu
C Biduanda
D Minangkabau
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。