1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 8 Latihan Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 8: Membina Kemakmuran Negara

Klik untuk jawapannya

1. Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Apakah matlamat pembentukan DEB?
A Memulihkan hubungan anatara kaum
B menjadikan Malaysia sebuah negara maju
C Merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat dan pemimpin
D Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum, wilayah dan kawasan dalam wilayah yang sama
Jawapan:

2. Bilakah Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan?
A Bulan Januari 1971
B Bulan Februari 1970
C Bulan September 1970
D Bulan Januari 1970
Jawapan:

3. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan until merancang dan merangka Dasar Ekonomi Baru. Antara pakar yang terlibat adalah:
I Dr. Rais Saniman
II Dr.Jus Faaland
III Dr. Tun Abdul Razak Hussein
IV Dr. Jack R.Parkinson
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

4. Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan pada Januari 1970. Apakah tujuan penubuhan MAPEN?
A Membasmi kemiskinan
B Menggubal Undang-Undang
C Memupuk identiti Kebangsaan
D Meningkatkan ekonomi negara
Jawapan:

5. Antara yang manakah merupakan Rancangan Pembangunan Dasar Ekonomi Baru?
I Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975)
II Rancangan Malaysia Ketiga(1976-1990)
III Rancangan Malaysia Keempat(1981-1985)
IV Rancangan Malaysia Kelima(1986-1990)
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

6. Dasar Ekonomi Baru bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan ....
A Menjayakan integrasi nasional
B Menyusun semula masyarakat
C Menambah peluang pekerjaan
D Mewujudkan negara perindustrian
Jawapan:

7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)?
A Membasmi kemiskinan
B Memperbanyak peluang pekerjaan
C Mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum
D Meningkatkan ekonomi negara
Jawapan:

8. Di bawah DEB, kegiatan Gerakan Koperasi dan penerokaan tanah baharu telah dilaksanakan. Apakah matlamat yang hendak dicapai melalui rancangan tersebut?
A Keamanan negara
B Kestabilan ekonomi
C Peningkatan taraf hidup
D Peningkatan eksport negara
Jawapan:

9. Antara yang berikut, yang manakah merupakan isu sosiokenomi?
I Jurang sosiokenomi antara bumiputera dengan bukan bumiputera
II Jurang sosiokenomi di pantai timur
III Jurang sosiokenomi antara negeri
IV Jurang sosiokenomi antara masyarakat desa dengan bandar
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

10. Apakah program yang dilaksanakan menerusi Gerakan Koperasi di luar bandar?
I Khidmat nasihat
II Pemasaran
III Pendidikan
IV Kemudahan kredit
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

11. Apakah objektif Rancangan Buku Hijau yang dilancarkan pada 20 Disember 1974?
A Menambah pendapatan rakyat
B Menebusguna tanah pinggir hutan
C Mewujudkan industri kecil dan sederhana
D Menjayakan program pembangunan wilayah
Jawapan:

12. Apakah matlamat Rancangan Buku Hijau yang telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein?
A Memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah
B Mengusahkan tanah
C Menambahkan pendapatan rakyat
D Meningkatkan ekonomi negara
Jawapan:

13. Antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh lembaga agensi kerajaan yang berperanan mempelbagaikan kegiatan ekonomi?
I Lembaga Pertubuhan Peladang(LPP)
II Lembaga Beras dan Padi Negara(LPN)
III Lembaga Ekonomi Negara(LED)
IV Lembaga Pekebun Kecil(LKP)
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

14. Apakah tujuan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan(FELDA) mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SALCRA)?
A Mengusahakan tanaman getah
B Mengubah taraf hidup penduduk luar bandar
C Pembukaan ladang kelapa sawit
D Membina sekolah
Jawapan:

15. Apakah kesan yang wujud apabila kaum bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan?
A Mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup
B Memudahkan kaum bumiputera memiliki saham
C Peluang turut diberikan dalam pemilikan saham
Jawapan:

16. Apakah kesan yang wujud apabila kaum bumiputera ketinggalan dalam pemilikan aahan syarikat perdagangan?
A Mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup
B Memudahkan kaum bumiputera memiliki saham
C Peluang turut diberikan dalam pemilikan saham
Jawapan:

17. Apakah kesan kerajaan memberikan Pendidikan Tenaga Kerja Mahir?
A Membazirkan masa
B Membasmi kemiskinan
C Meningkatkan perpaduan antara kaum
D Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan
Jawapan:

18. Apakah objektif Dasar Pembangunan Nasional(DPN) ?
I Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu
II Meningkatkan pemilikan saham bumiputera
III Mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan
IV Menambah baik kemudahan asas
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

19. Strategi Dasar Pembangunan Nasional (DPN) merangkumi bidang:
I Ekonomi
II Sosial
III Politik
IV Kemudahan Fizikal dan Alam Sekitar
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

20. Apakah usaha yang diambil menerusi strategi Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dalam aspek ekonomi?
A Melaksanakan program penanaman semula
B Pembangunan mapan tanpa mengabaikan Alam Sekitar
C Menambah baik kemudahan asas
D Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera
Jawapan:

21. Apakah usaha yang diambil menerusi strategi Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dalam aspek sosial?
A Memberikan kemudahan pendidikan
B Menambah baik kemudahan asas
C Pembangunan mapan
D Meningkatkan pemilikan saham bumiputera
Jawapan:

22. Apakah tujuan strategi asas DEB diteruskan dalam pelaksanaan DPN?
I Membasmi kemiskinan
II Memperbaik ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum
III Meningkatkan pemilikan saham
IV Membangunkan wilayah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

23. Apakah usaha yang kerajaan laksanakan bagi menghapuskan kemiskinan tegar?
I Pemberian subsidi dan sokongan
II Golongan below diberi latihan di agensi kerajaan
III Pemberian kontrak
IV Latihan dalam bidang pengurusan harts dan erika perniagaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

24. Bagaimanakah langkah mneyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)?
I Meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan bumiputera
II Latihan dalam bidang pengurusan harta
III Perhatian khusus diberikan kepada penyertaan bukan bumiputera
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

25. Apakah kepentingan penubuhan LPP dan RISDA?
A Membantu petani
B Meningkatkan ekonomi
C Membuka tanah baharu
D Melaksanakan ekonomi dagangan
Jawapan:

26. Antara yang berikut, yang manakah merupakan penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk bumiputera?
I Majlis Amanah Rakyat (MARA)
II Perbadanan Nasional Berhad(PERNAS)
III Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
IV Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri(PKEN)
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

27. Apakah persamaan Skim FELDA Lurah Bilut dan Skim FELDA Sendayan?
A Skim FELDA pertama
B Peneroka pelbagai kaum
C Tajaan kerajaan syarikat swasta
D Mengusahakan penanaman nenas
Jawapan:

28. Apakah usaha memperbaik ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini?
I Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia(MARDI) ditingkatkan
II Konsep pertanian pintar digunakan
III Penyebaran industri terpilih digalakkan
IV Menghentikan penggunaan jentera
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

29. Apakah impak daripada pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)?
I Meningkatkan taraf hidup rakyat
II Meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi
III Menjamin keselamatan penduduk
IV Kemajuan dalam pembinaan kemudahan awam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

30. Apakah definisi pertanian pintar?
I Penggunaan biji benih berkualiti
II Jentera moden digunakan
III Penggunaan dron
IV Meningkatkan bilangan kerbau dalam bidang pertanian
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

31. Apakah faedah yang diperolehi apabila kerajaan berusaha mempelbagaikan kegiatan ekonomi?
I Membuka peluang pekerjaan
II Meningkat kesejahteraan mayarakat
III Menambah pendapatan isi rumah
IV Mengekalkan kemakmuran negara
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

32. Antara yang berikut, yang manakah merupakan Pencapaian DEB dan DPN dari aspek sosial?
I Penurunan kadar kemiskinan
II Peningkatan kualiti hidup
III Perindustrian Berteknologi Tinggi
IV Pembangunan pendidikan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

33. Antara yang berikut, yang manakah merupakan Pencapaian DEB dan DPN dari aspek ekonomi ?
I Perindustrian Berteknologi Tinggi
II Kawasan Perindustrian Baharu
III Peningkatan Kualiti Hidup
IV Kenderaan Buatan Malaysia
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

34. Masyarakat baharu terdiri daripada :
I Pemodal
II Teknikal
III Guru
IV Golongan profesional
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

35. Mengapakah kebolehan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal amat diperlukan?
A Mengasah bakat pelajar-pelajar
B Meningkatkan ekonomi negara
C Permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan k-ekonomi
D Menambahkan peluang pekerjaan
Jawapan:

36. Apakah jenis pengangkutan dan perhubungan bagi merancakkan aktiviti ekonomi negara?
I Jaringan sistem jalan raya
II Pengangkutan udara
III Teksi
IV Kereta api
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

37. Apakah faedah perusahaan kereta dan motosikal nasional?
I Membuka peluang pekerjaan
II Meningkatkan pengeluaran getah
III Meningkatkan pendapatan rakyat
A I dan III
B I dan II
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

38. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan until merancang dan merangka Dasar Ekonomi Baru. Antara pakar yang terlibat adalah:
I Dr. Rais Saniman
II Dr.Jus Faaland
III Dr. Tun Abdul Razak Hussein
IV Dr. Jack R.Parkinson
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。