1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 4 Latihan Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 4: Sistem Persekutuan

Klik untuk jawapannya

1. Apakah bentuk pemerintahan negara kita?
A Persekutuan
B Kesatuan
C Konfiderasi
Jawapan:

2. Pilih unsur terpenting sesebuah negara Persekutuan
I Kerajaan Pusat
II Kerajaan Negeri
A I
B II
C I dan II
Jawapan:

3. ___________ ialah gabungan negeri dalam satu ikatan yang LONGGAR.
A KONFEDERASI
B PERSEKUTUAN
C KESATUAN
Jawapan:

4. Siapakah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan PERTAMA pada tahun 1898?
A Tuanku Muhammad
B Raja Melewar
C Yam Tuan Antah
Jawapan:

5. Tokoh tersebut merupakan RESIDEN pertama di Negeri Sembilan.
Siapakah tokoh tersebut?
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Martin Lister
B J.W.W Birch
C Sir Andrew Clark
Jawapan:

6. Pilih Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang ditubuhkan dalam Persekutuan 1896.
I Perak
II Johor
III Selangor
IV Negeri Sembilan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

7. Di manakah pusat pentadbiran NNMB ?
A Kuala Lumpur
B Kedah
C Negeri Sembilan
Jawapan:

8. Apakah bentuk kerajaan di negara semasa zaman Malayan Union 1946?
A Persekutuan
B Kesatuan
Jawapan:

9. Siapakah KETUA PERSEKUTUAN dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?
A YDPA
B Pesuruhjaya Tinggi British
Jawapan:

10. Siapakah KETUA PERSEKUTUAN di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957?
A YDPA
B Gabenor
Jawapan:

11. Mengapakah pembahagian kuasa diwujudkan di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri?
I Melicinkan pentadbiran
II Mengelakkan masalah antara Pusat dan Negeri
A I
B II
C I dan II
Jawapan:

12. Kerajaan TEMPATAN diletakkan di bawah kuasa Kerajaan __________.
A Negeri
B Persekutuan
Jawapan:

13. Pilih kuasa Kerajaan Persekutuan menurut Perlembagaan negara kita.
I Tanah
II Kewangan
III Pelajaran
IV Undang-undang Negeri
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

14. Pilih bidang kuasa Kerajaan Negeri Johor menurut perlembagaan negara.
I Hari kelepasan negeri
II Undang-undang Islam
III Pertahanan
IV Perubatan dan Kesihatan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

15. Pilih bidang kuasa SENARAI BERSAMA antara Persekutuan dan Negeri.
A Biasiswa
B Pertahanan
C Tanah
Jawapan:

16. Agensi tersebut ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 1956 bagi rancangan pembukaan ___________.
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A tanah baharu
B bandar baru
C pemasaran hasil pertanian
Jawapan:

17. Agensi tersebut ditubuhkan pada 1966 bagi __________.
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A memulihkan tanah negeri yang terbiar
B memasarkan hasil pertanian
C membuat penyelidikan pertanian
Jawapan:

18. Segi Tiga jengka merangkumi beberapa daerah di Pahang, iaitu :
I Temerloh
II Jerantut
III Maran
IV Kuantan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

19. Apakah TUJUAN UTAMA Pembangunan Koridor Wilayah diwujudkan?
A Mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah
B Mewujudkan bandar bandar baru di pendalaman
Jawapan:

20. Mengapakah negeri pantai barat Semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam Rancangan Koridor Wilayah?
A kerana negeri maju
B kerana tiada peruntukkan
Jawapan:

21. RANCANGAN PEMBANGUNAN ISKANDAR (SJER) 2006 dibangunakan dalam Pembangunan Koridor Wilayah di __________ JOHOR.
A Utara
B Selatan
C Timur
D Barat
Jawapan:

22. Pilih Negeri-negeri yang terlibat dalam WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA (NCER) yang ditubuhkan pada tahun 2007.
I Perlis
II Pulau Pinang
III Kedah
IV Utara Perak
A I dan II
B I dan III
C I, II dan III
D Semua di atas
Jawapan:

23. KEDA/PERDA/KESEDAR/KETENGAH/DARA/KEJORA
Kerajaan Persekutuan telah membuka wilayah tersebut di bawah rancangan _________.
A Pembangunan Wilayah
B Pembangunan Koridor Wilayah
Jawapan:

24. Apakah nama lama bagi agensi tersebut?
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Jabatan Haiwan
B Jabatan Mergastua
Jawapan:

25. Agensi manakah yang telah mengiktiraf Taman Negara Kinabalu sebagai Tapak Warisan Dunia pertama di Malaysia ?
A UNESCO
B UHNCR
C WHO
Jawapan:

26. Bunga tersebut dijumpai di Hutan Simpan Royal Belum pada 2003.
Apakah nama bunga tersebut?
A Rafflesia azlanii
B Rafflesia Royal Belum
C Rafflesia
D Bunga Orkid
Jawapan:

28. Flat Jalan Pekeliling tersebut dibina oleh Kerajaan Persekutuan bagi golongan berpendapatan ________.
A rendah
B sederhana
C tinggi
Jawapan:

29. Apakah matlamat utama penubuhan Majlis Perumahan Negara yang ditubuhkan pada tahun 2014?
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Menyediakan rumah mampu milik
B Menyediakan rumah yang berkualiti
C Membina kawasan perumahan baru yang sistematik
Jawapan:

30. Kerajaan Persekutuan telah mewujudkan Perbadanan tersebut melalui :
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
B Kementerian Pelancongan
C Kementerian Luar bandar
Jawapan:

31. Pilih contoh Perumahan Mampu Milik yang diwujudkan oleh Kerajaan NEGERI
I Rumah Selangorku
II Rumah Mampu Milik Johor
III PR1MA
IV Rumah Mesra Rakyat
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

32. KEMENTERIAN manakah yang bertanggungjawab terhadap Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam ?
A Kementerian Pertahanan
B Kementerian Dalam Negeri
C Kementerian Belia dan Sukan
Jawapan:

33. Majlis Keselamatan Negara (MKN) berfungsi menjadi penyelaras antara _____________ dan _________________.
I Kementerian Dalam Negeri
II Kementerian Pertahanan
III Kementerian Pelancongan
IV Kementerian Kesihatan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

34. Mengapakah Kerajaan mengisytiharkan Bahagian Ketiga Sarawak sebagai Pemerintahan Keselamatan Rajang (RASCOM) pada tahun 1972?
A Ancaman Komunis
B Ancaman pengganas Abu Sayyaf
Jawapan:

35. Tokoh tersebut dilantik sebagai PENGARAH OPERASI NEGERI semasa RASCOM dilaksanakan di sarawak.
 Bab 4: Sistem Persekutuan
Siapakah tokoh tersebut?
A Datuk Patinggi Abdul Rahman Ya'akub
B Tun Abdul Razak Hussein
Jawapan:

36. Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sabah menubuhkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) pada tahun 2013?
A Pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu
B Pencerobohan Komunis
Jawapan:

37. ESSCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di Pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai ______.
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A ESSZONE
B RASCOM
C ESSCOM
Jawapan:

38. Menurut Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, apakah yang bakal terjadi kepada undang-undang NEGERI jika bertentangan dengan undang-undang PERSEKUTUAN?
A Undang-undang Persekutuan mengatasi Negeri
B Undang-undang Negeri mengatasi Persekutuan
C Jawapan:

39. Siapakah yang menjadi PENGERUSI dalam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ?
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Perdana Menteri
B Yang di-Pertuan Agong
C Menteri Besar
D Sultan
Jawapan:

40. Jawatan SETIAUSAHA PERSEKUTUAN bagi Sarawak dan Sabah diwujudkan sejak tahun 1963.
Apakah fungsi utama jawatan tersebut?
 Bab 4: Sistem Persekutuan
A Mengeratkan hubungan Kerajaan Persekutuan dan Negeri
B Menguruskan Majlis Negeri Sarawak dan Sabah
C Menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing
Jawapan:

41. Apakah unsur penting dalam sebuah negara Persekutuan?
A Gabungan sembilan buah negeri
B Wujud Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
C Keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral
D Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gabenor British
Jawapan:

42. Siapakah Ketua Persekutuan Tanah Melayu selepas merdeka?
A Pesurujaya Tinggi British
B Yang di-Pertuan Agong
C Residen British
D Yamtuan Besar Seri Menanti
Jawapan:

43. Mengapakah Malayan Union gagal diteruskan ?
A Hanya terdiri daripada empat buah negeri Melayu
B Kuasa pemerintahan di tangan Majlis Mesyuarat Persekutuan
C Mendapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu
D Yang di-Pertuan Besar kehilangan kuasa pemerintahan di negeri Melayu
Jawapan:

44. Apakah ciri-ciri sistem Persekutuan yang dikuatkuasakan pada tahun 1896?
A Ditandatangani oleh lima orang Raja Melayu
B Residen Jeneral membuat keputusan pentadbiran
C Dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
D Kuasa diagihkan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
Jawapan:

45. Apakah konsep kesatuan yang cuba dilaksanakan oleh British melalui pembentukan Kesatuan Malaya 1946 (Malayan Union)?
I. Raja-raja Melayu bebas mentadbir negeri masing-masing
II. Pengagihan kuasa antara pemerintah tempatan dengan British Gebenor
III. British mempunyai kuasa mutlak mentadbir kerajaan pusat
IV. Penggabungan semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka dalam sebuah kerajaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

46. Apakah kepentingan tarikh 16 September 1963 kepada kepada negara kita?
A Malaysia ditubuhkan secara rasmi
B Perlembagaan Persekutuan diwujudkan
C Pengunduran British dari Tanah Melayu
D Pemerintahan Demokrasi Berparlimen bermula
Jawapan:

47. Mengapakah Perlembagaan Persekutuan memperuntukan kuasa yang lebih banyak kepada Kerajaan Persekutuan?
I. Mengurangi beban tugas Kerajaan Negeri
II. Mewujudkan Kerajaan Persekutuan yang kukuh
III. Memastikan kemajuan negara yang menyeluruh
IV. Mengelakkan perebutan kuasa di peringkat negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

48. Apakah perkara yang terkandung dalam bidang kuasa Kerajaan Persekutuan?
I. Tanah
II. Pendidikan
III. Kewarganegaraan
IV. Undang-undang Islam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

49. Jadual berikut menunjukkan senarai kuasa bagi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Senarai Persekutuan - Perhubungan dan Pengangkutan
Senarai Negeri - Pertanian dan Perhutanan
Senarai Bersama - X
Apakah X?
A Tanah
B Kewangan
C Pertahanan
D Perumahan
Jawapan:

50. Palimen dan Dewan Undangan Negeri(DUN) berkuasa menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Apakah yang akan berlaku sekiranya terdapat percanggahan dalam perkara tersebut?
A Membahaskannya semula
B Mematuhi keputusan Parlimen
C Meminta pendapat Majlis Raja-raja
D Mendapatkan perkenan Yang di-Pertuan Agung
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。