1 2 3 4 5 6 7 8

Set 3 Latihan Kimia Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 3: Formula Dan Persamaan Kimia

Klik untuk jawapannya

1. Antara berikut, yang manakah merupakan formula kimia yang betul bagi kuprum(II) iodida?
A CuI
B Cu2 I
C CuI2
D Cu2 I2
Jawapan:

2. Manakah formula yang betul bagi ferum(II) hidroksida
A Fe2 OH
B FeOH2
C Fe2 (OH) 2
D Fe(OH) 2
Jawapan:

3. Natrium klorida
A Na2 Cl
B NaCl2
C NaCl
D Na2 Cl2
Jawapan:

4. Berikut ialah satu persamaan kimia:
H2 SO4 (ak) + 2KOH(ak) → K2 SO4 (ak) + xH2 O(ce)
Apakah nilai x?
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

5. Pembakaran lengkap etanol adalah seperti berikut:
C2 H5 OH(ce) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2 O(ce)
Berapakah isi padu gas oksigen yang diperlukan pada keadaan bilik untuk membakar 9.2 g etanol dengan lengkap?
[Jisim atom relatif: H = 1, C = 12, O = 16; Isi padu molar = 24 dm3 mol-1 pada keadaan bilik]
A 4.8 dm3
B 9.6 dm3
C 14.4 dm3
D 19.2 dm3
Jawapan:

6.
 Bab 3 Formula Dan Persamaan Kimia
A Zink nitrat dan air
B Zink nitrat dan asid nitrik
C Zink hidroksida dan zink nitrat
D Zink hidroksida dan asid nitrik
Jawapan:

7.
 Bab 3 Formula Dan Persamaan Kimia
A Mg + O → MgO
B 2MgO → 2Mg + O2
C 2Mg + O2 → O2→ 2MgO
D MgO → M g+ O
Jawapan:

8. Tindak balas antara magnesium fluorida dan litium karbonat menghasilkan magnesium karbonat dan litium fluorida. Yang manakah merupakan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas tersebut?
A MgF2 +Li2CO3 → MgCO3 +2LiF
B MgF +LiCO3→MgO +LiF +CO
C MgF2+2LiCO3→ Mg(CO3)2+2LiF2
Jawapan:

9. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara kalium dan oksigen.
4K +O2 → 2K2O
Berapakah jisim maksimum kalium oksida yang terbentuk apabila 19.5 g kalium dipanaskan dengan lengkap dalam oksigen. [Jisim atom relatif: K = 39; O = 16]
A 15.5 g
B 23.5 g
C 19.5 g
D 31.5 g
Jawapan:

10. Persamaan berikut mewakili pembakaran propana dalam oksigen berlebihan.
C3H8+5O2→3CO2+4H2O
Apakah isipadu gas karbon dioksida yang terhasil apabila 48 cm3 propana terbakar dengan lengkap?
[Isipadu molar gas = 24 dm3 mol-1pada suhu bilik]
A 28 cm3
B 48 cm3
C 96 cm3
D 144 cm3
Jawapan:

11. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas penguraian kuprum(II) karbonat apabila dipanaskan dengan kuat.
CuCO3 → CuO + CO2
Apakah jisim kuprum(II) oksida yang terhasil apabila 12.4 g kuprum(II) karbonat terurai dengan lengkap?
[Jisim atom relatif: C=12; O=16; Cu=64]
A 4.0 g
B 8.0 g
C 12.4 g
D 80.0 g
Jawapan:

12. Persamaan berikut mewakili tindak balas penguraian pepejal kuprum(II) nitrat
2Cu(NO3)2 →2CuO+4NO2 +O2
Apakah isipadu gas oksigen yang terhasil pada keadaan bilik apabila 1.88 g pepejal kuprum(II) nitrat terurai?
[Jisim atom relatif : Cu=64; N=14; O=16; Isi padu molar bagi gas = 24 dm3 mol-1 pada keadaan bilik]
A 12 cm3
B 24 cm3
C 120 cm3
D 240 cm3
Jawapan:

13. Pembakaran lengkap gas etana menghasilkan karbon dioksida dan air .
2C2H6+7O2→4CO2+6H2O
Hitung isipadu etana yang diperlukan untuk menghasilkan 2.2 g karbon dioksida pada suhu dan tekanan piawai.
[jisim molar CO_2CO2 = 44 g mol-1, isipadu molar gas pada s.t.p = 22. 4 dm3 mol-1]
A 0.56 dm3
B 1.00 dm3
C 1.12 dm3
D 2.24 dm3
Jawapan:

14. Manakah persamaan kimia yg seimbang bagi
N2 + H2 --> NH3
A N + H3 --> NH3
B N2 + H2 --> N2H2
C 3N2 + H2 --> 2NH3
D N2 + 3H2 --> 2NH3
Jawapan:

15. Magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair untuk menghasilkan haram magnesium klorida dan gas hidrogen.
A Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
B Mg + HCl → MgCl + H
C 2Mg + 2HCl2 → 2MgCl2 + H2
D Mg + 2HCl → MgCl2 + 2H
Jawapan:

16. Gas sulfur dioksida bertindak balas dengan gas oksigen dan menghasilkan gas sulfur trioksida.
A 2SO2 + O2 → 2SO3
B 2SO2 + 2O → 2SO3
C 3S2O + 1/2O2 → 2S3O
D 3S2O + O → 2S3O
Jawapan:

17. Zink bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan garam zink nitrat dan gas hidrogen.
A Zn + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2
B Zn + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + 2H
C 2Zn + 2HNO3 → 2ZnNO3 + H2
D Zn + HNO3 → ZnNO3 + H
Jawapan:

18. Natrium bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida.
Manakah persamaan kimia yang benar?
A N + Cl --> NCl
B 2Na + Cl2 --> 2NaCl
C Na + C2 --> NaC2
D Na + Cl2 --> NaCl2
Jawapan:

19. Magnesium bromida
A MgBr
B Mg2Br
C MgBr2
D Mg(Br) 2
Jawapan:

20. Zink nitrat
A Zn2NO3
B Zn2 (NO3) 2
C ZnNO3
D Zn(NO3) 2
Jawapan:

21. Kuprum(II) nitrat
A Cu3 (NO3) 2
B Cu2 (NO3) 3
C Cu(NO3) 2
D CuNO3
Jawapan:

22. Asid Sulfurik
A HCl
B H2SO4
C CH3COOH
D HNO3
Jawapan:

23. Argentum bromida
A Ag2Br
B AgBr2
C AgBr
D (Ag) 2Br
Jawapan:

24. Magnesium sulfat
A MgSO4
B Mg2SO4
C Mg4SO2
D Mg4SO
Jawapan:

25. Kuprum(II) karbonat
A CuCO2
B Cu2CO3
C Cu3CO3
D CuCO3
Jawapan:

26. Ammonium klorida
A NH4Cl2
B NH4Cl
C NH2Cl4
D NH4Cl3
Jawapan:

27. Ammonium sulfat
A (NH2) 4SO4
B (NH4)3SO4
C (NH4)2SO4
D (NH4)2SO2
Jawapan:

28. Manakah sebatian yang mempunyai formula empirik CH3O?
A CH2OHCH2OH
B C6H5COOH
C HCOOC2H5
D CH3CHO
Jawapan:

29. Formula bagi ion karbonat ialah CO32- dan ion klorida ialah Cl- .
Jika formula garam karbonat bagi X ialah XCO3 , apakah formula garam klorida bagi X ?
A XCl
B X2Cl
C XCl2
D X(Cl2)3
Jawapan:

30.
 Bab 3 Formula Dan Persamaan Kimia
Apakah formula empirik bagi oksida M?
A MO
B MO2
C M2O
D M2O3
Jawapan:

31.
 Bab 3 Formula Dan Persamaan Kimia
A Kuprum
B Argentum
C Ferum
D Magnesium
Jawapan:

32.
 Bab 3 Formula Dan Persamaan Kimia
Rajah menunjukkan radas untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.
Antara pernyataan berikut yang manakah benar bagi penutup diangkat dan ditutup dengan cepat sekali sekala semasa pemanasan?
A Untuk mengelak tekanan dalam mangkuk pijar
B Untuk mengelak mangkuk pijar dari retak
C Untuk mengelak wasap putih daripada terbebas keluar
D Untuk mengelak wap air daripada memasuki mangkuk pijar
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。