1 2 3 4 5 6 7 8

Set 8 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 8: Tamadun Islam Dan Sumbangannya

Klik untuk jawapannya

1. Bagimanakah Nabi Muhammad SAW bertindak untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Madinah selepas hijrah?
A Melantik gabenor sebagai pentadbir
B Menyatukan wilayah-wilayah kecil
C Menubuhkan pasukan tentera tetap
D Menjalin hubungan persaudaraan
Jawapan:

2. Nyatakan ketokohan Nabi Muhammad SAW dengan betul.
*Menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar serta menekankan konsep syura.
A Pembangun ekonomi
B Pemimpin masyarakat
C Pemimpin tentera
D Pemimpin negara
Jawapan:

3. Nyatakan ketokohan Nabi Muhammad SAW dengan betul.
*Menggalakkan hubungan perdagangan antara Madinah dengan kawasan lain.
A Pembangun ekonomi
B Pemimpin masyarakat
C Pemimpin tentera
D Pemimpin negara
Jawapan:

4. Nyatakan ketokohan Nabi Muhammad SAW dengan betul.
*Menghantar perwakilan atau misi dakwah ke luar negara seperti Parsi, Habsyah, Mesir dan Byzantium.
A Pembangun ekonomi
B Pemimpin masyarakat
C Pemimpin tentera
D Pemimpin negara
Jawapan:

5. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam digelar sebagai Jahil.
Mengapakah masyarakat Arab mendapat gelaran tersebut?
A Tidak mempunyai ketua
B Tidak mempunyai kitab suci
C Tidak mempunyai perdagangan
D Tidak mempunyai tempat tinggal
Jawapan:

6. Maklumat berikut berkaitan dengan amalan masyarakat pada Zaman Jahiliah.
* Mengamalkan sistem berkabilah
* Penyatuan mengikut keturunan
Apakah kesan daripada amalan tersebut?
A Kegiatan ekonomi tidak berkembang
B Kelemahan sistem kekeluargaan
C Kemunculan semangat assabiah
D Kerajaan sering bertukar ganti
Jawapan:

7. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri masyarakat Badwi?
I Menetap di kawasan luar bandar
II Menjalankan aktiviti perdagangan
III menternak secara nomad
IV Mengamalkan sistem tukar barang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

8. Mengapakah Siti Khadijah melantik Nabi Muhammad SAW menguruskan perniagaannya?
A Baginda mempunyai modal yang banyak
B Baginda berwibawa dalam urusan mata wang
C Baginda mempunyai keperibadian yang mulia
D Baginda mempunyai hubungan dengan pedagang luar
Jawapan:

9. Golongan berikut muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW.
*Golongan al-Riddah*
Siapakah yang termasuk dalam golongan tersebut?
A Tidak menunaikan solat
B Enggan membayar zakat
C Ingkar arahan pemerintah
D Lari dari medan peperangan
Jawapan:

10. Tokoh ilmuan Islam yang manakah memberikan sumbangan dalam bidang Matematik?
A Al-Biruni
B Ibnu Battuta
C Al-Khawarizmi
D Jabir bin Hayyan
Jawapan:

11. Antara berikut, yang manakah ibu kota yang teletak di wilayah Hijaz?
I. Najd
II. Yaman
III. Makkah
IV. Madinah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

12. Apakah peristiwa yang berlaku di Gua Hira?
Peristiwa yang berlaku di Gua Hira’ telah membawa kepada kemunculan dan perkembangan Tamadun Islam.
Apakah peristiwa yang berlaku di Gua Hira?
A Pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah SWT
B Nabi Muhammad SAW dilahirkan
C Wahyu pertama diturunkan
D Wahyu kedua diturunkan
Jawapan:

13. Pernyataan berikut menunjukkan salah satu agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Arab Jahiliah.
Agama X
· Menyembah api
· Berasal daripada Parsi
A Animisme
B Majusi
C Nasrani
D Yahudi
Jawapan:

14. Masyarakat Arab Jahiliyyah menjalankan aktiviti perniagaan.
Antara berikut, yang manakah ciri-ciri perniagaan dalam masyarakat jahiliah?
I. Mementingkan keuntungan
II. Mengamalkan riba
III. Menggunakan kekerasan
IV. Penipuan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

15. Maklumat berikut berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Dakwah Nabi Muhammad SAW pada peringkat awal adalah secara rahsia dan disebarkan kepada inndividu tertentu.
Siapakah individu terawal memeluk Islam?
I. Uthman bin Affan
II. Umar bin al-Khattab
III. Siti Khadijah binti Khuwailid
IV. Abu Bakar al-siddiq
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

16. Apakah strategi berkesan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam usaha menawan semula kota Makkah?
A Melatih tentera menggunakan pedang dan tombak
B Membahagikan pasukan kepada beberapa pemimpin tentera
C Membina benteng pertahanan bagi mengawal kemaraan musuh
D Menasihati ketua tentera supaya sentiasa peka dengan arahan baginda
Jawapan:

17. Apakah yang dimaksudkan dengan syura?
A Mesyuarat yang diadakan untuk menaikkan imej Islam
B Kerjasama antara penduduk dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah
C Tanggungjawab semua penduduk dalam menegakkan agama Islam
D Mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak
Jawapan:

18. Sumbangan tamadun Islam boleh dilihat dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan kewujudan pusar kegiatan intelektual.
Berdasarkan contoh berikut, manakah yang menunjukkan sumbangan Islam dalam bidang ekonomi?
A Sistem Syura
B Pembinaa menara
C Pengenalan Baitulmal
D Teknik penyelidikan saintifik
Jawapan:

19. Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan seorang ilmuan Islam
· Merupakan tokoh perubatan
· Merupakan ahli falsafah yang masyhur dengan bukunya al-Qanun fi al-Tib
· Ahli falsafah barat Albert The Great telah dipengaruhi oleh karyanya
Ilmuan Islam yang dimaksudkan di atas ialah
A Al-Kindi
B Ibn Sina (Avicenna)
C Al-Battani (Albategnius)
D Jabir bin Hayyan (Geber)
Jawapan:

20. Antara yang berikut, ilmuan Islam yang manakah pernah belayar sampai ke India dan Alam Melayu?
A Al-Kindi
B Al-Biruni
C Ibn Battuta
D Al-Khawarizmi
Jawapan:

21. Maklumat berikut berkaitan dengan kesenian.
· Seni menulis dengan indah
· Seni Khat
Apakah istilah berkaitan dengannya?
A Arabes
B Kaligrafi
C Geometri
D Cakerawala
Jawapan:

22. Apakah tujuan utama pembinaan menara dalam seni bina Islam?
A Penanda arah kiblat
B Sebagai mercu tanda
C Tempat membaca khutbah
D Laungan azan dapat didengari dari jarak jauh
Jawapan:

23. Apakah maksud perkataan Jahala?
A Jahat
B Jahil
C Janji
D Zalim
Jawapan:

24. Dimanakah Nabi Muhamamd S.A.W menjalankan perniagaan?
A Taif
B Syam
C Hijaz
D Musqat
Jawapan:

25. Berapa lamakah proses dakwah nabi secara rahsia?
A 3 tahun
B 8 tahun
C 5 tahun
D 10 tahun
Jawapan:

26. Menggali parit
Apakah perang yang dikaitkan dengan strategi di atas?
A Perang Uhud
B Perang Khandak
C Perang Badar
D Perang Siffin
Jawapan:

27. Apkah pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Uthman bin Affan?
A Membuka wilayah baharu
B Membahagikan wilayah islam
C Mewujudkan jawatan gabenor
D Menghantar pendakwah ke Iraq
Jawapan:

28. Apkah fungsi Mihrab?
A Pelengkap binaan
B Penanda arah kiblat
C Mewujudkan ketenangan
D Memudahkan laungan azan
Jawapan:

29. Siapakah khalifah pertama dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin
A Saidina Umar al Khattab
B Saidina Uthman bin Affan
C Ali bin Abi Talib
D Abu Bakar As Siddiqbr
Jawapan:

30. Apakah cara hidup masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam kecuali
A hidup secara kabilah
B suka bersyair
C menyukai anak perempuan
D amat menghormati tetamu
Jawapan:

31. Setelah kematian ibu bapanya, Nabi Muhammad Saw telah dijaga oleh datuknya yang bernama _________________________.
A Abdul Mutalib
B Abu Lahad
C Abdullah
D Abu Talib
Jawapan:

32. Apakah ciri ciri kaum Hadhari?
A Hidup secara nomad
B Tinggal di kawasan kampung
C Tinggal di kawasan kota
D Mengusahakan tanaman kurma
Jawapan:

33. Masyarakat Arab Badwi sebelum kedatangangan Islam mencari rezeki dengan cara
A bertani
B menternak
C berdagang
D melombong
Jawapan:

34. Apakah perbuatan tidak bermoral masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam
A Berjudi
B Mengamalkan sistem kabilah
C Menyembah matahari
D Minum air karbonat
Jawapan:

35. Apakah sikap baik masyarakat yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah?
A Memuliakan tetamu
B Menghormati wanita
C Mengamalkan semangat assabiyah
D Memungkiri janji
Jawapan:

36. Apakah sumbangan Ibn Sina kepada Tamadun Islam?
A Ilmu perubatan
B Ilmu astronomi
C Bidang falsafah
D Bidang matematik
Jawapan:

37. Nabi Muhammad SAW berjaya merangka perlembagaan yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi iaitu
A Piagam Madinah
B Perlembagaan Makkah
Jawapan:

38. Dua kaum utama yang tinggal dalam kelompok kumpukan kabilah adalah...
A Hadhari
B Majusi
C Badwi
D Quraisy
Jawapan:

39. Sistem kabilah diketuai oleh seorang...
A Sultan
B Raja
C Nabi
D Syeikh
Jawapan:

40. Berikut adalah ternakan binatang ekonomi kaum Badwi kecuali...
A Biri-biri
B Unta
C Ayam
D Kambing
Jawapan:

41. Bilakah Rasulullah dilahirkan?
A 11 Rabiulawal
B 12 Rabiulawal
C 13 Rabiulawal
D 14 Rabiulawal
Jawapan:

42. Rasulullah berdakwah secara
A Rahsia
B Keseorangan
C Malas
D Terang-terangan
Jawapan:

43. Berikut adalah sifat wajib Rasulullah kecuali
A Baladah
B Amanah
C Tabligh
D Fatanah
Jawapan:

44. Terdapat berapakah faktor penyebaran Islam?
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

45. Berikut adalah sumbangan besar daripada Tamadun Islam kecuali...
A Politik
B Ekonomi
C Sosial
D Dagang
Jawapan:

46. Pilih wanita yang diberi peluang mendapatkan pendidikan.
A Siti Khadijah
B Siti Aisyah
C Aminah
D Shafiah
Jawapan:

47. Berikut adalah ciri seni bina Islam
A Rosak
B Selamat
C Aman
D Tahan lama
Jawapan:

48. Pilih pembinaan yang tidak mengikut rekabentuk Islam
A Menara
B Meja
C Mihrab
D Bantal
Jawapan:

49. Di manakah Masjid Huang Sheng Si?
A Guangzhou
B Beijing
C Hangzhou
D Hong Kong
Jawapan:

50. Apakah bentuk bumbung kebanyakan masjid?
A Epal
B Bawang
C Jambu
D Tembikai
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。