1 2 3 4 5 6 7 8

Set 4 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 4: Mengenali Tamdun

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Perkataan tamadun (civilisation) diambil dari Bahasa Yunani, iaitu “______________” yang bermaksud Bandar atau kota.
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Hadharah
B Civitas
C Hadari
D Civitatis
Jawapan:

2. Perkataan tamadun dalam Bahasa arab ialah (mudun,madain,madana), yang bermaksud ___________ dan pembukaan bandar. A Tinggi pemikiran B Tinggi pencapaian C Tinggi budi bahasa
Jawapan:

3. Hadari bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh manusia, tahap ___________ dan memperoleh kekayaan.
A Kemajuan
B Kekayaan
C Kemakmuran
D Keharmonian
Jawapan:

4. Tamadun mengikut pandangan Islam merangkumi pembangunan __________ dan rohaniah.
A Ekonomi
B Lahiriah
C Akhlak
D Bandar
Jawapan:

5. Siapakah yang berpendapat iaitu tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Syed Muhammad Naquib Al-Bawah
B Syed Muhammad Alsagoff
C Syed Saddiq Abdul Rahman
D Syed Muhammad Naquib Al-Attas
Jawapan:

6. Dibawah menunjukkan lembah sungai tamadun awal dunia kecuali:
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Sungai Tigris
B Sungai Indus
C Euphrates
D Mesopotamia
Jawapan:

7. Terdapat berapakah ciri-ciri tamadun awal dunia ?
A 6
B 8
C 10
D 9
Jawapan:

8. Kehidupan masyarakat tamadun awal mulai berkembang apabila terdapat kegiatan ?
A Perlaburan
B Pertanian
C Perikanan
D Perdagangan
Jawapan:

9. Apakah dua bentuk perdagangan masyarakat tamadun awal?
A Perdaganan jarak dekat
B Perdaganan tempatan
C Perdagangan jarak jauh
D Perdagangan luaran
Jawapan:

10. Pada peringkat awal sistem pemerintahan, pemerintahan negara-kota diketuai oleh pendeta tetapi kemudiannya ________ mengambil alih peranan sebagai pemerintah.
A Sultan
B Maharaja
C Raja
D Yang di-Pertuan Agong
Jawapan:

11. Pada tahun bilakah bandar pertama dibina pada tamadun awal dunia?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A 4000 SM
B 2000 SM
C 5000 SM
D 3000 SM
Jawapan:

12. Dalam pengkhususan pekerjaan, kumpulan apakah yang menumpukan masa mereka dalam kerja mengukir, menempa besi dan tembikar ?
A Jurutera
B Pendeta
C Artisan
D Petani
Jawapan:

13. Tamadun Mesopotamia terkenal dengan tamadun ?
A Tamadun Indus
B Tamadun Tergantung Babylon
C Tamadun Pompeii
D Tamadun Huang He
Jawapan:

14. Tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara-kota _________.
A Euphrates
B Mohenjo-Daro
C Mediterranean
D Athens
Jawapan:

15. Dalam organisasi sosial, masyarakat Mesir Purba memunculkan institusi dan golongan pekerja yang mewujudkan __________.
A Kelas sosial
B Kelas matematik
C Kelas pertanian
D Kelas perdagangan
Jawapan:

16. Masyarakat tamadun awal mempercayai berapa tuhan ?
A 1
B 4
C Banyak
D 10
Jawapan:

17. Tulisan pertama tamadun awal dengan menggunakan _________ atau simbol gambar.
A Zigurat
B Piktograf
C Graf Bar
D Hieroglif
Jawapan:

18. Di bawah menunjukkan ciptaan yang dihasilkan oleh artis dalam kesenian dan kesusteraan kecuali :
A Pahlawan
B Patung
C Kota-kota
D Lukisan tuhan dan dewa
Jawapan:

19. Piramid dan Sfinks dibina dalam tamadun ?
A Indus
B Mesir Purba
C Mesopotamia
D Huang He
Jawapan:

20. Tokoh Islam yang menulis karya 'Muqqadimah'...
A Ibnu Khaldun
B Ibnu Sina
C Al Farabi
D Syed Muhammad Naquib Al Attas
Jawapan:

21. Konsep 'Madaniyyah' menurut Ibnu Khaldun mengandungi prinsip-prinsip...
A pembangunan lahiriah
B kemajuan kebendaan
C nilai akidah, akhlak
D pencapaian ilmu dan teknologi
Jawapan:

22. Dalam tradisi Barat, masyarakat bertamadun diukur melalui
A taraf nilai yang luhur
B perkembangan kepercayaan
C pencapaian ekonomi dan ilmu
D pencapaian seni bina
Jawapan:

23. Siapakah penulis buku ' A Study of History'?
A Niall Ferguson
B Jackson J. Spielvogel
C Jonathan Lyons
D Arnold J. Toynbee
Jawapan:

24. Yang manakah BUKAN ciri-ciri tamadun awal dunia?
A agama dan kepercayaan
B teknologi
C kesenian dan kesusasteraan
D pembinaan monumen
Jawapan:

25. Perancangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku sekitar tahun 2000 S.M. dalam tamadun Indus.
Apakah faktor yan g mendorong perkembangan tersebut?
A Kemahiran ilmu geometri
B Kejayaan kegiatan penerokaan
C Keluasan kawasan pemerintahan
D Kegiatan keagamaan
Jawapan:

26. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir Purba.
Bab 4 Mengenali Tamdun
Apakah sistem tulisan tersebut ?
A. Hieroglif
B. Ideogram
C. Cuneiform
D. Piktograf
Jawapan:

27. Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di bawah?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A. Cap mohor
B. Batu bersurat
C. Tembikar tanah
D. Gendang gangsa
Jawapan:

28. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A. Kebebasan beragama
B. Kesejahteraan hidup
C. Kemajuan ekonomi
D. Ketinggian moral
Jawapan:

29. Apakah tulisan terawal yang dicipta oleh masyarakat dalam tamadun Mesopotamia?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Piktograf
B Hieroglif
C Kuneiform
D Sanskrit
Jawapan:

30. Gambar menunjukkan binaan semula Zigurat Ur bagi Tamadun Mesopotamia. Apakah fungsi binaan tersebut?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Tempat pembesar bermesyuarat
B Tempat beribadat
C Tempat tinggal raja
D Makam raja
Jawapan:

31. Yang manakah tuhan yang disembah oleh masyarakat tamadun awal?
A Batu
B Bulan
C Tanah
D Air
Jawapan:

32. Ketua yang memerintah negara kota pada peringkat awal tamadun ialah..
A Raja
B Pendeta
C Pegawai
D Golongan bangsawan
Jawapan:

33. Kota utama yang terletak di Sungai Hwang He
A Ansyon
B Anyang
C Mohanje-daro
D Qairo
Jawapan:

34. Apakah kepentingan tulisan dalam tamadun awal manusia?
A Penyimpanan harta
B Penyimpanan rekod
C Kemajuan ilmu
D Kemajuan masyarakat
Jawapan:

35. Bilakah sistem tulisan mula wujud?
A 4000 tahun lalu
B 5000 tahun lalu
C 6000 tahun lalu
D 7000 tahun lalu
Jawapan:

36. Rajah dibawah menunjukkan proses pembentukan petempatan kekal tamadun awal dunia.
*Kampung → Bandar
Mengapakah berlaku proses tersebut?
A Kemajuan seni bina
B Kehidupan sistematik
C Pertambahan penduduk
D Perkembangan ekonomi
Jawapan:

36. Apakah tulisan terawal peradaban dunia?
A Hiegrolif
B Kuneiform
C Ideogram
D Piktograf
Jawapan:

37. Apakah peranan artisan dalam tamadun awal dunia?
i Menempa besi
ii Mengutip cukai
iii Mencipta senjata
iv Mengukir tembikar
A i & ii
B i & iv
C ii & iii
D iii & iv
Jawapan:

38. Apakah yg berkaitan dengan tulang tersebut?
Bab 4 Mengenali Tamdun
A Peralatan untuk berperang
B Pengenalan sistem tulisan
C Peningkatan status masyarakat
D Pengenalan sistem perundangan
E Peralatan untuk memasak
Jawapan:

39. Siapakah yang berada pada kedudukan paling rendah di Zaman Mesir Purba?
A pemerintah firaun
B petani dan pekerja
C golongan saudagar
D hamba perang
Jawapan:

40. Yang manakah bukan tuhan yang disembah oleh masyarakat tamadun awal ?
A matahari
B ibu
C sungai
D bintang
Jawapan:

41. Peta di atas menunjukkan lokasi tamadun awal dunia.
Ciri penting yang terdapat pada tamadun tersebut ialah
Bab 4 Mengenali Tamdun
A. Terletak di tanah pamah
B. Berada di lembah sungai
C. Terletak di kawasan teluk
D. Berhampiran dengan laut
Jawapan:

42. Mengapakah pembentukan tamadun awal manusia tertumpu di kawasan sungai?
A Kaya dengan sumber galian
B Bebas daripada binatang buas
C Kemajuan aktiviti dagangan
D Sumber air untuk pertanian
Jawapan:

43. Bagaimanakah pemerintah kerajaan tamadun awal mengukuhkan sistem pentadbiran?
A Menggubal undang-undang
B Menubuhkan pasukan tentera
C Mewujudkan organisasi sosial
D Menghapuskan pembesar tempatan
Jawapan:

44. Tamadun menurut pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah yang berasaskan nilai dalam pendidikan.
Darimanakah punca nilai tersebut dijadikan panduan?
I - Al-Quran
II - Sejarah Islam
III - Sejarah Melayu
IV - Ajaran Nabi Muhammad SAW
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

45. Perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk disuatu kawasan. Apakah kesan daripada situasi tersebut?
A. Pengkhususan pekerjaan
B. Penciptaan tulisan
C. Peningkatan teknologi
D. Perkembangan perdagangan
Jawapan:

46. Apakah tujuan masyarakat tamadun awal membina tempat ibadat?
A. Arahan pemerintah
B. Lambang kesenian
C. Tempat beribadat
D. Meghormati tuhan
Jawapan:

47. Apakah bandar pertama yang dibina di Lembah Sungai Nil?
A. Kish
B. Lagash
C. Thinis
D. Memphis
Jawapan:

48. Bagaimanakah kelas sosial masyarakat tamadun awal ditentukan?
A. Pengaruh
B. Kediaman
C. Kemahiran
D. Kecantikan
Jawapan:

49. Maklumat berikut berkaitan dengan maksud tamadun. "Tamadun ditakrifkan sebagai suatu pencapaian tertinggi oleh masyarakat."
Pencapaian tersebut didorong oleh _________ .
A adat
B inovasi
C kekayaan
D kepercayaan
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1 Jawab soalan-soalan yang berikut berkaitan dengan maksud tamadun.
(a) Perubahan kehidupan manusia ini didorong oleh sesuatu masyarakat.
(b) Civitas dalam bahasa Yunani bermaksud
(c) Senaraikan dua bidang yang diukur sebagai tahap kemajuan kehidupan dalam tamadun Yunani.
i.
ii.

(d) Maksud tamadun dalam bahasa Inggeris ialah civilisation yang merujuk kepada dua tahap, iaitu
i.
ii.

(e) Perkataan tamadun dalam bahasa Arab merangkumi mudun, madain dan madana yang bermaksud
i.
ii.

(f) Maksud tamadun dalam bahasa Melayu merupakan suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari aspek
i.
ii.

(g) Pada pandangan anda, mengapakah tamadun penting bagi sesuatu masyarakat?
i.
ii.

2 Jelaskan konsep tamadun mengikut sudut pandangan berikut.
(a) Sudut pandangan Islam
(b) Sudut pandangan Barat
3 Analisis pandangan tokoh di bawah tentang konsep tamadun.
map
amap
b4 Apakah ciri-ciri tamadun awal dunia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

5 Jawab soalan di bawah.
(a) Apakah jenis kegiatan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat tamadun awal?(b) Jelaskan kegiatan perdagangan yang berikut. (i) Perdagangan tempatan(ii) Perdagangan jarak jauh(c) Berikan contoh perdagangan jarak jauh antara tamadun yang pernah berlaku.
i


ii


6 Berdasarkan ilustrasi di bawah, senaraikan ciri-ciri bandar dalam tamadun awal.
map
a.
b.
c.
d.

7. Monumen di bawah membuktikan penguasaan teknologi oleh masyarakat tamadun awal. Kenal pasti TP monumen tersebut dan namakan tamadun awal yang terlibat.
map
i.
ii.

map
i.
ii.

map
i.
ii.

map
i.
ii.

8 (a) Lengkapkan susunan struktur sosial pada zaman Mesir Purba.
map
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

(b) Berdasarkan rajah susunan struktur sosial zaman Mesir Purba di atas, jawab soalan di bawah.
(i) Apakah yang menyebabkan wujud pembahagian kelas sosial masyarakat Mesir Purba?
(ii) Senaraikan tiga asas pembentukan kelas sosial dalam masyarakat Mesir Purba.
-
-
-

(iii) Namakan dua jenis kumpulan daripada golongan hamba.
-
-

9 Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada lakaran Book of the Dead.
map
Berdasarkan gambar tersebut, apakah rumusan yang dapat anda buat berhubung kepercayaan dalam masyarakat Mesir Purba?


10 Gambar berikut menunjukkan tempat ibadat yang dibina oleh masyarakat tamadun awal dunia.
map
‘Kemunculan tamadun merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama.’ Bahaskan pernyataan tersebut.


11 Jawab soalan di bawah.
(a) Apakah kepentingan tulisan dalam tamadun manusia?(b) Bilakah sistem tulisan mula wujud?(c) Apakah bentuk tulisan pertama dunia?(d) Mengapakah tulisan penting dalam ketamadunan manusia?


Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。