1 2 3 4 5 6 7

Set 7 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 7: Fizik Kuantum

Klik untuk jawapannya

1. Rajah menunjukkan potret seorang ahli fizik.
 Bab 7: Fizik Kuantum
Siapakah nama ahli fizik tersebut.
A Thomas Young
B Max Planck
C John Dalton
D J.J Thomsom
Jawapan:

2. Ahli fizik X telah menggabungkan teori Albert Einstein dan Max Planck dengan teori atom Rutherford.
Siapakah ahli fizik X?
A Thomas Young
B Louis de Broglie
C John Dalton
D Niels Bohr
Jawapan:

3. Pilih padanan yang betul mengenai ahli fizik berikut dengan teori masing-masing.
 Bab 7: Fizik Kuantum
Jawapan:

4. Penemuan hebat Max Planck adalah tenaga radiasi dibebaskan dalam bentuk paket yang dikenali sebagai
A foton
B kuantum
C sinar gamma
D elektron
Jawapan:

5. Apakah yang dimaksudkan dengan foton?
A Zarah yang bercas positif
B Kuantum tenaga bagi sinar gelombang
C Unit bagi tenaga
D Zarah yang bercas negatif
Jawapan:

6. Spektrum elektromagnet adalah spektrum ___________?
A Garis
B Selanjar
Jawapan:

7. Berikut adalah tiga tenaga dari sumber berbeza.
 Bab 7: Fizik Kuantum
Urutan manakah yang mempunyai tenaga dalam turutan menurun?
A RQP
B PQR
C QRP
D PRQ
Jawapan:

8. Rajah menunjukkan dua jenis mikroskop.
Antara berikut yang manakah benar tentang mikroskop X dan Y?
 Bab 7: Fizik Kuantum
A Kos mikroskop X lebih tinggi daripada Y
B Mikroskop X menggunakan sumber elektron manakala mikroskop Y menggunakan sumber cahaya
C Mikroskop X mempunyai resolusi yang lebih rendah daripada Y
D Mikroskop X mempunyai resolusi yang lebih tinggi daripada Y
Jawapan:

9. Antara berikut yang manakah tidak dapat dijelaskan melalui teori gelombang?
A Pembiasan
B Pembelauan
C Interferens
D Fotoelektrik
Jawapan:

10. Fotosel disinari dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang, dan keamatan cahaya.
Apakah perubahan yang akan diperhatikan jika keamatan cahaya ditambahkan tetapi panjang gelombang masih kekal?
 Bab 7: Fizik Kuantum
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
Jawapan:

11.  Bab 7: Fizik Kuantum
Jawapan:

12. Dalam sinar laser, setiap foton mempunyai tenaga 1.2 eV. Berapakah panjang gelombang, λ (dalam nm) bagi setiap foton yang dipancarkan oleh laser?
A 589 nm
B 1657 nm
C 1036 nm
D 468 nm
Jawapan:

13. Kuasa output Matahari adalah lebih kurang 4.1 x 10 26 W. Jika 8% daripada kuasa ini adalah foton dengan purata panjang gelambang, λ = 550 nm. Hitungkan anggaran jumlah foton yang dikeluarkan setiap saat dari Matahari.
A 9.1 x 1045 s-1
B 9.1 x 1047 s-1
C 9.1 x 1043 s-1
D 9.1 x 1048 s-1
Jawapan:

14. Spektrum elektromagnet terdiri daripada berapa jenis gelombang?
A Tiga
B Empat
C Enam
D Tujuh
Jawapan:

15. Apakah perbezaan di antara tujuh jenis gelombang dalam spektrum elektromagnet?
I Frekuensi
II Panjang gelombang
III Amplitud
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

16. Jika kadar bilangan electron yang bergerak dalam litar eksperimen fotoelektrik adalah 2.7 x 10 13 s-1, hitungkan nilai arus fotoelektrik yang dicatat oleh ammeter.
A 0.59 μA
B 1.7 μA
C 4.3 μA
D 1.1 μA
Jawapan:

17. Jadual di bawah menunjukkan tiga jenis logam dan fungsi kerjanya.
 Bab 7: Fizik Kuantum
Jika frekuensi bagi sinar gelombang yang ditunjukkan ke atas permukaan logam adalah 677 THz, logam manakah yang akan menunjukkan kesan fotoelektrik?
A P, Q dan R
B P dan R
C R dan Q
D P dan Q
Jawapan:

18. Sinar gelombang dengan panjang gelombangnya 598 nm ditujukan ke atas permukaan logam yang mempunyai fungsi kerja, 2.7 x 10 -19 J seperti ditunjukkan dalam Rajah di bawah.
 Bab 7: Fizik Kuantum
A 3.0 x 105 ms-1
B 7.4 x 105 ms-1
C 3.7 x 105 ms-1
D 1.8 x 105 ms-1
Jawapan:

19. Antara berikut, yang manakah bukan aplikasi kesan fotoelektrik?
A Pengesan cahaya pada pintu automatik
B Loceng elektrik
C Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS)
Jawapan:

20. Antara berikut yang manakah benar tentang eksperimen yang digunakan untuk membuktikan sifat kedualan gelombang-zarah?
 Bab 7: Fizik Kuantum
Jawapan:

21. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung kepada?
A Suhu objek
B Jisim objek
C Berat objek
Jawapan:

22. Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua _______________ yang jatuh padanya.
A sinaran radioaktif
B spektrum selanjar
C sinaran elektromagnet
Jawapan:

23. Menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan ________ yang sama.
A kelajuan
B tenaga
C arah
Jawapan:

24. Jasad hitam ialah suatu jasad yang ________.
A tiada keupayaan menyerap semua sinaran elektromagnet
B berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet
C tidak dapat memancarkan sinaran termal
D memancarkan gelombang dengan frekuensi rendah
Jawapan:

25. Pemancar jasad hitam ialah _______.
A jasad yang menyerap semua haba di persekitarannya
B jasad yang boleh membelaukan gelombang cahaya
C jasad yang memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang bergantung pada suhunya
Jawapan:

26. Kuantum tenaga ialah __________.
A paket tenaga diskrit
B paket tenaga selanjar
C paket tenaga diskrit dan juga selanjar
Jawapan:

27. Siapakah yang memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905?
A Albert Einstein
B Thomas Young
C Max Planck
D JJ Thompson
Jawapan:

28. JJ Thompson pada tahun 1987 menemui?
A Konsep foton
B Zarah subatom bercas negatif yang dipanggil elektron
C Idea mengenai kuantum
D Sifat kedualan gelombang zarah
Jawapan:

29. "Memperkenalkan idea kuantum iaitu tenaga yang diskrit"
Penemuan diatas dijelaskan oleh saintis bernama
A Louise de Broglie
B Niels Bohr
C Albert Einstein
D Max Planck
Jawapan:

30. "Memperkenalkan konsep foton"
Penemuan diatas dijelaskan oleh saintis bernama
A Max Planck
B Albert Einstein
C Niels Bohr
D Louise de Broglie
Jawapan:

31. "Menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah"
Penemuan diatas dijelaskan oleh saintis bernama
A Isaac Newton
B Thomas Young
C Niels Bohr
D John Dalton
Jawapan:

32. Foton mempunyai tenaga yang berkadar terus dengan ______.
A panjang gelombang
B halaju
C frekuensi
D amplitud
Jawapan:

33. Satu foton ialah ________.
A satu unit tenaga
B satu elektron dipancarkan daripada permukaan logam apabila disinari oleh cahaya
C satu elektron yang dipancarkan daripada permukaan logam yang dipanaskan
D satu kuantum sinaran elektromagnet
Jawapan:

34. Tenaga kuantum merujuk kepada _________.
A gelombang tenaga
B sinaran tenaga yang selanjar
C paket tenaga yang diskrit
D spektrum tenaga cahaya
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。