1 2 3 4 5 6 7

Set 5 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 5: Elektronik

Klik untuk jawapannya

1. Rajah menunjukkan suatu katod yang dipanaskan oleh satu filamen.
 Bab 5: Elektronik
Zarah yang manakah dikeluarkan daripada katod?
A Proton
B Neutron
C Elektron
D Alfa
Jawapan:

2. Rajah di bawah menunjukkan elektron terbebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Apakah proses ini?
 Bab 5: Elektronik
A sinaran
B penyejatan
C rektifikasi
D pancaran termion
Jawapan:

3. Rajah menunjukkan sebuah tiub palang maltese. Bayang hitam terbentuk pada skrin adalah disebabkan oleh sinar katod yang _________________.
 Bab 5: Elektronik
A bergerak dari katod ke anod
B bergerak dengan halaju tinggi
C bercas negatif
D boleh dihentikan oleh sekeping logam
Jawapan:

4. Berapakah halaju elektron dalam sebuah senapang elektron yang mempunyai beza keupayaan 6000 V merentasinya?
[Cas satu elektron = 1.6 x 10-19 C, Jisim elektron = 9.0 x 10-31 kg]
A 1.15 x 1017 ms-1
B 3.26 x 107 ms-1
C 4.62 x 107 ms-1
D 2.13 x 1015 ms-1
Jawapan:

5. Rajah menunjukkan sebuah litar yang mengandungi satu diod dan satu mentol. Apabila suis dihidupkan, mentol tidak menyala.
 Bab 5: Elektronik
Apakah yang perlu dilakukan untuk menyalakan mentol?
I Hidupkan suis
II Terbalikkan sambungan diod
III Menghubungkan perintang secara selari dengan mentol
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

6. Rajah di bawah menunjukkan satu bayang terbentuk di atasskrin Tiub Palang Maltese. Bayang itu dipesongkan oleh magnet.Arah pesongan itu ditentukan dengan menggunakan ______.
 Bab 5: Elektronik
A petua tangan kiri Fleming
B petua tangan kanan Fleming
C petua genggaman tangan kanan
Jawapan:

7. Rajah menunjukkan struktur sebuah osiloskop sinar katod. Komponen manakah menyebabkan elektron dipecutkan?
 Bab 5: Elektronik
Jawapan:

8. Rajah menunjukkan sebuah transistor yang berfungsi sebagai sistem penggera keselamatan bilik kebal.
 Bab 5: Elektronik
Apakah yang akan berlaku pada rintangan P dan keadaan Q apabila persekitarannya adalah gelap?
A P = Rendah, Q = Diaktifkan
B P = Rendah, Q = Tidak Diaktifkan
C P = Tinggi, Q = Diaktifkan
D P = Tinggi, Q = Tidak Diaktifkan
Jawapan:

9. Zarah manakah yang terbebas dari permukaan logam apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi?
A proton
B neutron
C nukleon
D elektron
Jawapan:

10. Rajah menunjukkan lima mentol yang sama di dalam sebuah litar.
 Bab 5: Elektronik
Mentol manakah yang menyala secara berterusan apabila suis dihidupkan?
I P
II Q
III R
IV S
V T
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan V
Jawapan:

11. Rajah menunjukkan sebuah litar transistor.
 Bab 5: Elektronik
Apakah komponen X dan bilakah mentol akan menyala?
A X = Perintang Peka Cahaya, Mentol akan menyala = Malam
B X = Perintang Peka Cahaya, Mentol akan menyala = Siang
C X = Perintang Peka Haba, Mentol akan menyala = Malam
D X = Perintang Peka Haba, Mentol akan menyala = Siang
Jawapan:

12. Rajah di bawah menunjukkan suatu litar amplifier arus.
Apakah komponen yang diwakili oleh X?
 Bab 5: Elektronik
A Diod
B Suis
C Perintang
D Kapasitor
Jawapan:

13. Rajah tersebut menunjukkan elektron terbebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Proses ini dikenali sebagai_________.
 Bab 5: Elektronik
A penyejatan
B sinaran
C pancaran termion
D rektifikasi
Jawapan:

14. Rajah tersebut menunjukkan satu bayang terbentuk pada skrin tiub palang Maltese.Bayang itu dipesongkan oleh magnet.
 Bab 5: Elektronik
Apakah petua yang digunakan untuk menentukan arah pesongan itu?
A Petua tangan kiri Fleming
B Petua tangan kanan Fleming
C Petua genggaman tangan kanan
Jawapan:

15. Rajah tersebut menunjukkan struktur sebuah sebuah osiloskop sinar katod.Manakah komponen A,B,C dan D yang menyebabkan elektron memecut?
 Bab 5: Elektronik
Jawapan:

16. Apakah fungsi diod?
A Bertindak sebagai penguat arus
B Bertindak sebagai suis automatik
C Menyimpan cas elektrik
D Membenarkan arus melalui dalam satu arah
Jawapan:

17. Rajah menunjukkan satu simbol elektronik yang mewakili satu komponen elektronik.Apakah komponen elektronik itu?
 Bab 5: Elektronik
A Diod
B Induktor
C Perintang
D Transistor
Jawapan:

18. Pernyataan yang manakah betul mengenai suatu transistor.
A Mempunyai dua elektrod
B Berfungsi sebagai rektifier gelombang penuh
C Mempunyai bekalan tenaga dalam sendiri
D Berfungsi sebagai amplifier
Jawapan:

19. Zarah manakah adalah sinar katod?
A Alur elektron
B Neutron
C Sinar gama
D Zarah Alfa
Jawapan:

20. Rajah menunjukkan satu tiub vakum digunakan untuk menyiasat pancaran termion. Apakah fungsi katod?
 Bab 5: Elektronik
A Untuk memesongkan alur elektron secara menegak
B Untuk menghasilkan elektrod apabila ia dipanaskan oleh filamen
C Untuk memecut elektron pada kelajuan tinggi
D Untuk mengawal keamatan alur elektron.
Jawapan:

21. Tandakan dua fungsi transistor :
I sebagai amplfier
II sebagai rektifier
III sebagai suis automatik
IV membenarkan arus mengalir dalam satu arah
A I dan II
B III dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan suatu litar suis automatik.
 Bab 5: Elektronik
Apakah Q?
A Perintang
B Termistor
C Diod pemancar cahaya
D Perintang peka cahaya
Jawapan:

23. Rajah menunjukkan litar transistor.
 Bab 5: Elektronik
Berapakah bacaan V2 apabila V1 ialah 1.5 V?
A 1.5 V
B 4.5 V
C 6.0 V
D 7.5 V
Jawapan:

24. Rajah menunjukkan litar transistor.
 Bab 5: Elektronik
Berapakah bacaan V1 apabila V2 ialah 4 V?
A 1 V
B 2 V
C 3 V
D 4 V
Jawapan:

25. Rajah menunjukkan satu litar pengesan kebakaran.
 Bab 5: Elektronik
Apakah peranti elektronik P?
A Termistor
B Reostat
C Perintang peka cahaya
D Diod pemancar cahaya
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan tiub palang Maltese yang disambungkan ke bekalan kuasa lampau tinggi (V.L.T). Apakah yang diperhatikab bila S1 dibuka?
 Bab 5: Elektronik
A Tidak ada sinaran pada skrin berpendarfluor
B Sinar katod bergerak dengan halaju lebih rendah
C Sinar katod bergerak dengan halaju lebih tinggi
D Bayang-bayang Maltese menjadi lebih terang
Jawapan:

27. Berdasarkan rajah, pernyataan manakah yang benar?
 Bab 5: Elektronik
A Hanya mentol M menyala
B Hanya mentol N menyala
C Kedua-dua mentol M dan N tidak menyala
D Kedua-dua mentol M dan N menyala
Jawapan:

28. Rajah menunjukkan suatu litar transistor yang digunakan untuk menghidupkan mentol.
 Bab 5: Elektronik
Keadaan manakah yang akan menghidupkan mentol tersebut?
A Rintangan pada PPC tinggi.
B A Rintangan R tinggi. Voltan tapak, VB tinggi. Arus tapak, IB tidak mengalir. Transistor dihidupkan
C B Rintangan pada PPC tinggi. Rintangan R rendah. Voltan tapak, VB tinggi. Arus tapak, IB mengalir. Transistor dihidupkan
Jawapan:

29. Rajah menunjukkan suatu litar bertransistor.
 Bab 5: Elektronik
Keadaan manakah yang akan menghidupkan penyaman udara?
A Suhu tinggi, rintangan pada termistor tinggi. Rintangan perintang tinggi. Voltan tapak, VB tinggi. Arus tapak, IB mengalir. Transistor dihidupkan
B Suhu tinggi, rintangan pada termistor rendah. Rintangan perintang tinggi. Voltan tapak, VB tinggi. Arus tapak, IB mengalir. Transistor dihidupkan
Jawapan:

30. Apakah zarah yang terbebas dari permukaan logam apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi?
A Zarah alfa
B Proton
C Neutron
D Elektron
Jawapan:

31. Hitung jumlah rintangan antara X dan titik Z.
 Bab 5: Elektronik
A 20 k Ω
B 10 k Ω
C 30 k Ω
Jawapan:

32. Yang manakah kaedah menghitung beza keupayaan merentasi titik YZ.
 Bab 5: Elektronik
A 20 / 30 x 6V
B 10 / 30 x 6V
Jawapan:

33. Sinar katod ialah _________.
A zarah alfa
B alur elektron
C neutron
D sinar gama
Jawapan:

34. Pilih dua ciri Perintang peka cahaya, PPC yang betul.
 Bab 5: Elektronik
I Bila gelap, rintangan PPC rendah.
II Bila gelap, rintangan PPC tinggi.
III Peka terhadap perubahan haba
IV Peka terhadap cahaya
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

35. Pilih dua ciri termistor yang betul.
 Bab 5: Elektronik
I Bila suhu tinggi, rintangan termistor rendah.
II Bila suhu tinggi, rintangan termistor tinggi.
III Peka terhadap perubahan haba
IV Peka terhadap cahaya
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

36. Penerangan yang manakah yang benar bagaimana litar ini berfungsi sebagai sebuah amplifier.
 Bab 5: Elektronik
A Mikrofon menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Perubahan kecil arus tapak, IB. Perubahan besar arus pengumpul, IC. Pembesar suara menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi.
B Mikrofon menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Perubahan besar arus tapak, IB. Perubahan kecil arus pengumpul, IC. Pembesar suara menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi.
Jawapan:

37. Yang manakah benar?
 Bab 5: Elektronik
A P : Pengeluar
Q : Tapak
R : Pengumpul
B P : Pengumpul
Q : Tapak
R : Pengeluar
C P : Tapak
Q : Pengeluar
R : Pengumpul
Jawapan:

38. Kelajuan elektron yang dibebaskan dari senapang elektron O.S.K. bergantung pada
A jarak antara katod dengan grid.
B beza keupayaan antara katod dengan anod.
C jarak antara skrin dengan anod pemecut.
D beza keupayaan antara plat-plat Y.
Jawapan:

39. Pancaran termionik melibatkan
A pengionan udara persekitaran oleh haba
B pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan
C pesongan sinar elektron oleh plat-Y
D pembentukan bintik cerah apabila elektron melanggar skrin berpendaflour
Jawapan:

40. Rajah menunjukkan mentol X, mentol Y dan dua diod yang disambungkan pada suatu voltan a.u.
Apakah keadaan yang boleh diperhatikan pada mentol-mentol tersebut?
 Bab 5: Elektronik
A Mentol X menyala, mentol Y tidak menyala.
B Mentol Y menyala, mentol X tidak menyala.
C Kedua-dua mentol menyal.
D Kedua-dua mentol tidak menyala.
Jawapan:

41. Rajah menunjukkan empat mentol J, K, L dan M yang serupa.
 Bab 5: Elektronik
Mentol manakah yang akan menyala apabila suis dihidupkan?
A J, K dan L sahaja
B J, L dan M sahaja
C J, K dan M sahaja
D J, K, L dan M
Jawapan:

42. Rajah menunjukkan litar suis automatik untuk menyalakan mentol pada waktu siang hari.
 Bab 5: Elektronik
Apakah perubahan yang perlu dilakukan untuk menyalakan mentol pada waktu malam?
A Saling tukar antara R1 and PPC
B Songsangkan terminal bateri
C Ganti transistor npn dengan transistor pnp
D Saling tukar antara R1 and Rs
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

5


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。