1 2 3 4 5 6 7

Set 6 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 6: Fizik Nuklear

Klik untuk jawapannya

1. Tenaga yang besar dibebaskan semasa neutron melanggar nukleus yang berat membentuk dua nukleus yang lebih ringan berserta dua atau tiga nukleon.
Apakah nama proses ini?
A Tindak balas berantai
B Tindak balas nuklear
C Pembelahan nuklear
D Pelakuran nuklear
Jawapan:

2. Alfa boleh dihentikan oleh ....................
A Beberapa mm aluminium
B Beberapa cm blok plumbum
C Konkrit tebal
D Sehelai kertas
Jawapan:

3. Beta boleh dihentikan oleh ...............
A Sehelai kertas
B Beberapa mm aluminium
C Beberapa cm blok plumbum
Jawapan:

4. Kuasa penembusan Gama adalah ...............
A Rendah
B Sederhana
C Sangat tinggi
Jawapan:

5. Apakah keradioaktifan?
A proses pereputan satu atom yang stabil
B proses pembentukan satu atom yang stabil
C proses pereputan nukleus yang tidak stabil
D proses pembentukan nukleus yang stabil
Jawapan:

6. Bekas yang digunakan untuk menyimpan sisa bahan radioaktif mestilah diperbuat daripada
A plumbum
B kayu
C plastik
D aluminium
Jawapan:

7. Berapakah bilangan nukleon dalam nukleus Plumbum (rujuk gambar) ?
A 82
B 126
C 208
D 290
Jawapan:

8. Dalam suatu tindak balas nuklear, 5.265 x 10-10 J tenaga dibebaskan. Berapakah cacat jisim bagi tindak balas ini?
[Diberi c = 3 x 108 m s-1]
Rumus : E = mc2
A 4.74 x 107 kg
B 1.58 x 10-2 kg
C 1.76 x 10-18 kg
D 5.85 x 10-27 kg
Jawapan:

9. Pembelahan nuklear dan pelakuran nuklear membebaskan jumlah tenaga yang besar, E seperti yang ditunjukkan oleh persamaan di bawah. Apakah m?
E = mc2
A Cacat jisim
B Jisim genting
C Jumlah jisim sebelum tindak balas nuklear
D Jumlah jisim selepas tindak balas nuklear
Jawapan:

10. Apakah maksud separuh hayat?
A Masa yang diambil oleh bahan untuk menjadi lebih stabil
B Masa yang diambil oleh bahan radioaktof untuk menjadi separuh dari asal
C Masa yang diambil oleh bahan radioaktif untuk berubah jisim kepada lebih kecil
D Masa yang siambil oleh bahan radioaktif untuk menjadi suku dari asal
Jawapan:

11. Namakan sinaran radioaktif X?
 Bab 6: Fizik Nuklear
A Gama
B Beta
C Alfa
Jawapan:

12. Bahan ini digunakan untuk menentukan usia artifak purba. Apakah bahan ini?
A Carbon-14
B Iodin-131
C Cobolt-60
Jawapan:

13. Apabila satu sampel Radium-226 mereput, tenaga yang dibebaskan ialah 7.81 × 10-13 J. Berapakah cacat jisim?
[Diberi c = 3 x 108 m s-1]
Rumus : E = mc2
A 8.68 × 10-30 kg
B 2.60 × 10-21 kg
C 3.84 × 1020 kg
D 1.15 × 1029 kg
Jawapan:

14. Dalam sebuah reaktor nuklear, kadar tindakbalas berantai dikawal oleh
A rod-rod uranium
B rod-rod boron
C teras grafit
D pengadang konkrit
Jawapan:

15. Berdasarkan persamaan, berapakah jisim yang ditukarkan kepada tenaga?
 Bab 6: Fizik Nuklear
A 0.0025 uja
B 0.0050 uja
C 0.0060 uja
D 0.0075 uja
Jawapan:

16. Rajah menunjukkan lengkung reputan bagi satu bahan radioaktif, Ruthenium-106.
 Bab 6: Fizik Nuklear
Berapakah separuh hayat bagi sampel radioaktif tersebut?
A 0.2 tahun
B 0.4 tahun
C 1.0 tahun
D 2.9 tahun
Jawapan:

17. Meter kadar pada satu tiub G-M mencatatkan sinaran latar belakang 40 bilangan per minit. Apabila satu bahan radioaktif diletakkan di hadapan tiub G-M, meter kadar mencatatkan 160 bilangan per minit. Selepas 6 jam, bacaan meter kadar menjadi 55 bilangan per minit.
Tentukan separuh hayat bagi bahan radioaktif itu.
A 1 jam
B 2 jam
C 4 jam
D 6 jam
Jawapan:

18. Rajah menunjukkan siri pereputan nucleus W kepada nucleus Z.
 Bab 6: Fizik Nuklear
Berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan dalam proses ini?
A alfa: 1 beta: 2
B alfa: 1 beta: 1
C alfa: 2 beta: 2
D alfa: 2 beta: 1
Jawapan:

19. Apabila Americium-241 mereput kepada Neptunium-X, proses ini memancarkan zarah alfa.
 Bab 6: Fizik Nuklear
Apakah X, Y dan Z?
A X:241 Y:93 Z: 0
B X:237 Y:93 Z: 2
C X:237 Y:90 Z: 1
D X:240 Y:93 Z: 2
Jawapan:

20. Rajah menunjukkan graf lengkung pereputan bahan radioaktif.
 Bab 6: Fizik Nuklear
Jika aktiviti awal bahan radioaktif adalah 800 bilangan per minit, apakah aktiviti selepas 1 jam?
A 50
B 100
C 200
D 400
Jawapan:

21. Berikut adalah sinaran radioaktif kecuali
A Zarah alfa
B Zarah beta
C Sinar gamma
D Sinar-X
Jawapan:

22. Ciri-ciri manakah yang menghuraikan zarah β ?
 Bab 6: Fizik Nuklear
Jawapan:

23. Sinaran manakah yang boleh dihentikan oleh sehelai kertas ?
A Zarah alfa
B Zarah beta
C Sinar Gama
D Sinar-X
Jawapan:

24. Nombor nukleon suatu unsur ialah bilangan
A proton dalam nukleus
B neutron dalam nukleus
C proton dan elektron
D proton dan neutron
Jawapan:

25. Alat-alat berikut boleh digunakan untuk mengesan pancaran radioaktif kecuali
A kebuk kabus
B osiloskop sinar katod (o.s.k.)
C elektroskop daun emas
D tiub geiger-Muller
Jawapan:

26. Sinar-γ tidak dipesongkan oleh medan elektrik dan medan magnet kerana
A ia bergerak dengan kelajuan cahaya
B ia mempunyai kuasa pengionan yang kuat
C ia tiada jisim
D ia adalah neutral
Jawapan:

27. Tenaga di permukaan matahari dihasilkan oleh
A pelakuran nukleus
B pembelahan nukleus
C reputan radioaktif
D tenaga pengikat
Jawapan:

28. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang pembelahan nukleus ?
A Pembelahan nukleus ialah proses yang melibatkan pembelahan satu nukleus berat kepada dau atau lebih nukleus yang lebih ringan
B Sekitar 200 MeV tenaga dibebaskan oleh setiap atom semasa pembelahan
C Matahari memperoleh tenaganya daripada pembelahan nukleus hidrogen
D Pembelahan nukleus tidak berlaku secara spontan
Jawapan:

29. Penyataan manakah yang tidak benar tentang pelakuran nukleus ?
A Pelakuran nukleus ialah proses di mana dua atau lebih nukleus kecil dan ringan bergabung untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat
B Sekitar 200 MeV tenaga dibebaskan oleh setiap atom semasa pelakuran
C Pelakuran lebih sukar berlaku daripada pembelahan
D Bom hidrogen menggunakan prinsip pelakuran nukleus
Jawapan:

30. Dalam suatu tindak balas pembelahan nukleus uranium-235 ,tenaga yang dihasilkan ialah 3.15 x 10-8 J. Hitung jumlah kehilangan jisim dalam tindak balas itu.
[kelajuan cahaya, c = 3 x 108 ms-1]
A 1.05 x 10-16 kg
B 1.05 x 10-20kg
C 3.50 x 10-25 kg
D 3.50 x 10-28 kg
Jawapan:

31. Antara yang berikut, kuantiti manakah yang tidak diabadikan dalam tindak balas nuklear ?
A Momentum
B Jisim
C Nombor atom
D Nombor nukleon
Jawapan:

32. Sebanyak 2.0 x 10-29 kg hidrogen ditukarkan menjadi tenaga dalam satu tindak balas nuklear.
Hitung jumlah tenaga yang dihasilkan.
[kelajuan cahaya, c = 3.0 x 108 ms-1]
A 1.8 x 10-12 j
B 6.0 x 10-12 j
C 1.8 x 10-21 j
D 6.0 x 10-21 j
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

6


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。