1 2 3 4 5 6 7

Set 3 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 3: Elektrik

Klik untuk jawapannya

1. Apakah yang akan berlaku kepada jumlah rintangan dalam litar apabila kedua-dua dawai P dan Q disambung secara selari pula?
 Bab 3: Elektrik
A Bertambah
B Berkurang
C Sama
Jawapan:

2. Berapakah bacaan ammeter dalam rajah di atas?
 Bab 3: Elektrik
A 1 A
B 2 A
C 3 A
D 4 A
Jawapan:

3. Pilih pernyataan yang benar tentang rintangan dalam untuk suatu sel.
A rintangan dalam berlaku pada keseluruhan litar
B rintangan dalam berlaku di dalam sel kering
C rintangan dalam lebih besar daripada arus yang dihasilkan
D rintangan dalam sama dengan nilai rintangan perintang
Jawapan:

4. Pilih pernyataan yang betul tentang daya gerak elektrik (d.g.e).
A D.g.e. ialah tenaga yang untuk menggerakkan satu unit cas dari satu titik ke titik yang lain
B D.g.e ialah pemindahan tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain
C D.g.e suatu sel ialah tenaga elektrik dari sel untuk menggerakkan satu unit cas merentasi sel.
D D.g.e suatu sel merupakan beza keupayaan merentasi sel dalam litar tertutup
Jawapan:

5. Perbezaan utama litar sesiri dan litar selari ialah _________________.
A bilangan sel kering digunakan
B bilangan voltmeter yang disambungkan
C bilangan lintasan yang disambung
D bilangan ammeter yang disambung
Jawapan:

6. Pilih pernyataan yang benar tentang LITAR SESIRI
I arus pada setiap titik adalah sama
II apabila satu mentol rosak, mentol lain masih menyala
III beza keupayaan pada setiap titik adalah sama
IV Rintangan berkesan R ialah jumlah semua rintangan dalam litar
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

7. Pilih pernyataan yang BENAR tentang LITAR SELARI
I beza keupayaan merentasi cabang selari yang berasingan adalah sama
II beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah sama
III arus mengalir melalui setiap perintang adalah berkadar terus dengan rintangan perintang
IV jumlah arus adalah sama dengan jumlah rintangan berkesan pada litar
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

8. Superkonduktiviti ialah satu fenomena kehilangan rintangan apabila suatu konduktor disejukkan ke suatu suhu yang sangat rendah. Superkonduktor mengkonduksikan arus elektrik tanpa kehilangan tenaga.
Kelebihan-kelebihan superkonduktor ialah:
I boleh membekalkan arus yang besar
II tenaga haba kurang diperlukan
III kehilangan kuasa lebih kecil semasa penghantaran
IV motor dan penjana elektrik bersaiz kecil boleh digunakan
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

9. Pernyataan yang betul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan ialah ____.
I semakin pendek wayar, semakin tinggi rintangannya
II semakin besar luas keratan rentas wayar, semakin kecil rintangannya
III semua jenis konduktor mempunyai nilai rintangan yang sama
IV semakin tinggi suhu wayar, semakin tinggi rintangannya
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

10. Rajah tersebut menunjukkan sebuah bola bersalut logan bersentuhan dengan plat negatif yang disambungkan kepada bekalan kuasa VLT.
 Bab 3: Elektrik
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?
A. Sfera itu neutral
B. Sfera itu tidak cas
C. Sfera itu bercas negatif
D. Sfera itu bercas positif
Jawapan:

11. Kuasa ditakrifkan sebagai kadar tenaga elektrik yang dilesapkan atau dipindahkan. Formula bagi kuasa ialah P=VI. Apakah unit SI bagi P?
A Js-1
B W
C A
D V
Jawapan:

12. Tenaga elektrik yang dilesapkan atau dipindahkan boleh dihitung dengan formula, E=VQ. Q mewakili ____________.
A Arus
B Beza Kupayaan
C Cas elektrik
D Tenaga haba
Jawapan:

13. Tenaga elektrik boleh di[indahkan kepada bentuk tenaga-tenaga seperti berikut kecuali
A Tenaga haba
B Tenaga Kinetik
C Tenaga Dalaman
D Tenaga Mekanik
Jawapan:

14. Pilih pernyataan yang benar tentang kecekapan penggunaan tenaga elektrik.
I kecekapan alat dinyatakan dalam unit watt
II kecekapan bermaksud kebolehan suatu alat untuk menukar tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain yang diperlukan
III nilai kecekapan menghampiri 0% lebih baik berbanding nilai yang menghampiri 100%
IV nilai maksimum kecekapan alat ialah 100%
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

15. Pilih pernyataan yang betul tentang peningkatan kecekapan alatan elektrik.
I menggantikan lampu pendarflour dengan lampu filamen
II elakkan daripada menyelenggara alat elektrik terutamanya penyaman udara
III menggantikan beg pengumpul habuk pembersih vakum
IV membersihkan bilah kipas angin
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

16. Jika bilangan garis anak panah pada rajah d iatas ditambah, ia menunjukkan  Bab 3: Elektrik
A arah medan elektrik bertambah
B kekuatan medan elektrik berkurang
C kekuatan medan elektrik bertambah
D arah medan elektrik berkurang
Jawapan:

17. Plate bertanda X berterminal __________.
 Bab 3: Elektrik
A positif
B negatif
C utara
D selatan
Jawapan:

18. Corak medan elektrik seperti di atas boleh didapati juga jika _______________.
 Bab 3: Elektrik
A kedua-duanya bercas postitif
B kedua-duanya bercas negatif
C kedua cas itu bertukar tempat
Jawapan:

19. Apakah maksud 7 volt?
A 7 A arus perlu dilakukan untuk menggerakkan 1 C cas dari titik A ke titik B.
B 7 J kerja perlu dilakukan untuk menggerakkan 7 C cas dari titik A ke titik B.
C 7 A arus perlu dilakukan untuk menggerakkan 7 C cas dari titik A ke titik B.
D 7 J kerja perlu dilakukan untuk menggerakkan 1 C cas dari titik A ke titik B.
Jawapan:

20. Graf yang manakah yang menunjukkan hubungan yang betul antara ringtagan, R dengan Panjang, l bagi konduktor?
 Bab 3: Elektrik
Jawapan:

21. Antara berikut, yang manakah konduktor Ohm?
A Termistor
B Filamen mentol
C Dawai konstantan
D Diod vakum
Jawapan:

22. Hukum Ohm menyatakan beza keupayaan .............................. dengan arus apabila .......................... tetap.
A berkadar songsang, rintangan
B berkadar terus, rintangan
C bertambah secara linear , rintangan
Jawapan:

23. Antara faktor berikut, yang manakah tidak mempengaruhi rintangan bagi suatu dawai?
A Panjang dawai
B Bahan dawai
C Luas keratan rentas dawai
D Kekerasan dawai
Jawapan:

24. Antara faktor berikut, yang manakah meningkatkan rintangan bagi suatu dawai?
A Panjang dawai bertambah
B Bahan dawai digunakan kuprum
C Luas keratan rentas dawai tebal
Jawapan:

25. Rajah menunjukkan sebuah litar elektrik. Hitungkan rintangan berkesan dalam litar.
 Bab 3: Elektrik
A 25 Ω
B 45 Ω
C 70 Ω
D 120 Ω
Jawapan:

26. Sebuah pemanas rendam mempunyai beza keupayaan 24V dengan rintangan 12 ΩΩ . Apakah arus yang mengalir apabila disambung kepada satu bekalan kuasa 24 V?
(FORMULA : V = IR)
A 0.5 A
B 2.0 A
C 12.0 A
D 288.0 A
Jawapan:

27. Rajah menunjukkan dua perintang yang serupa disambungkan secara selari. Antara berikut manakah benar mengenai bacaan ammeter?
 Bab 3: Elektrik
A A1> A2 =A3
B A1>A3>A2
C A2>A3 = A1
D A3>A2>A1
Jawapan:

28. Rajah tersebut menunjukkan satu litak elektrik. Apabila suis dibuka bacaan voltmeter adalah 9.0V. Rintangan dalam bagi sel adalah 1 Ω.
 Bab 3: Elektrik
Berapakah bacaan ammeter apabila suis ditutup?
A. 3.0A
B. 3.5A
C. 4.5A
D. 6.0A
Jawapan:

29. Jumlah tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga haba ialah 2.0 J apabila arus 0.4 A mengalir melalui wayar selama 10 saat. Berapakah voltan?
A 0.5 V
B 0.8 V
C 4.0 V
D 8.0 V
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan graf voltan, V melawan arus, I bagi satu eksperimen untuk menentukan nilai daya gerak elektrik (d.g.e). D.g.e boleh ditentukan daripada:
 Bab 3: Elektrik
A pintasan pada V
B pintasan pada I
C kecerunan graf
D luas di bawah graf
Jawapan:

31. An electric iron of 2000 W is connected to a voltage supply of 240 V. What is the current that flows through the iron?
Sebuah seterika elektrik dengan kuasa 2000 W disambungkan ke sebuah bekalan voltan 240 V. Apakah nilai arus yang mengalir melalui seterika tersebut?
A 0.12 A
B 4.2 A
C 8.3 A
D 13 A
Jawapan:

32. Bacaan volmeter ialah 8 V. Berapakah nilai arus yang mengalir melalui perintang R?
 Bab 3: Elektrik
A 2.0 A
B 3.0 A
C 4.0 A
D 5.0 A
Jawapan:

33. Bacaan ammeter ialah _________.
 Bab 3: Elektrik
A 0.30 A
B 0.75 A
C 1.20 A
D 4.80 A
Jawapan:

34. Satu sel mempunyai d.g.e 1.5 V. Bila ia disambung kepada perintang luar, beza keupayaannya ialah 1.3 V dan arus ialah 0.2 A. Berapakah nilai rintangan dalam?
A 0.2 Ω
B 1.0 Ω
C 6.5 Ω
D 7.5 Ω
Jawapan:

35. Perbandingan manakah yang betul?
 Bab 3: Elektrik
A I1=I2
B I1 less than I2
C I1>I2
Jawapan:

36.  Bab 3: Elektrik
Jawapan:

37. Perubahan manakah pada dawai akan menghasilkan bacaan ammeter tertinggi?
 Bab 3: Elektrik
A Panjang dawai: Lebih panjang, Diameter dawai: Lebih besar
B Panjang dawai: Lebih panjang, Diameter dawai: Lebih kecil
C Panjang dawai: Lebih pendek, Diameter dawai: Lebih besar
D Panjang dawai: Lebih pendek, Diameter dawai: Lebih kecil
Jawapan:

38. Rajah tersebut menunjukkan sebuah seterika elektrik, sebuah penyaman udara dan sebuah ketuhar gelombang mikro dengan spesifikasi masing-masing.
 Bab 3: Elektrik
Alat elektrik manakah menggunakan tenaga elektrik paling tinggi bila digunakan selama 1 jam setiap satunya?
A. Seterika elektrik
B. Penyaman udara
C. Ketuhar gelombang mikro
D. Semua sama
Jawapan:

39. Sebuah pemanas elektrik dengan rintangan 60Ω disambungkan ke bekalan kuasa 240V dapat berfungsi secara normal.
Berapa lamakah masa yang diambil oleh pemanas itu untuk menukarkan 360 kJ tenaga elektrik?
A 25 s
B 40 s
C 375 s
D 90 000 s
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

3


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。