1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 2 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 2: Peta Topografi

Bahagian Objektif
1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Topografi?
A Permukaan bumi.
B Pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di sesuatu kawasan.
C Pelbagai bentuk ciri budaya yang terdapat di sesuatu kawasan.
D Gambaran ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan.
Jawapan:

2. Manakah keterangan berikut menjelaskan ciri-ciri pandang darat fizikal?
A Senarai bentuk muka bumi di sesuatu kawasan.
B Pelbagai ciri buatan manusia di sesuatu kawasan.
C Pelbagai ciri semula jadi yang wujud di sesuatu kawasan.
D Ciri semula jadi dan ciri buatan manusia yang terdapat di sesuatu kawasan.
Jawapan:

3. Apakah mungkin ciri peta topografi yang bertanda (e)?
Bab 2 Peta Topografi
A Ciri budaya.
B Rujukan grid.
C Sistem rujukan 4 angka.
D Sistem rujukan 6 angka.
Jawapan:

4. Apabila anda ingin membuat kajian tentang keadaan bentuk muka bumi di atas peta ciri peta ini perlu digunakan. Ciri peta yang dimaksudkan mungkin sekali ciri ________________________
A tajuk.
B simbol.
C kontur.
D ciri fizikal.
Jawapan:

5. Apakah ciri pandang darat budaya yang terdapat di RG2362?
Bab 2 Peta Topografi
A Padi
B Balai Polis
C Jalan raya
D Jalan kereta api
Jawapan:

6. Antara berikut, manakah lokasi ciri pandang darat budaya bagi Balai Polis?
Bab 2 Peta Topografi
A 236633
B 246633
C 256633
D 266633
Jawapan:

7. Apakah rujukan grid bagi ciri pandang darat budaya bagi klinik?
Bab 2 Peta Topografi
A 237634
B 247634
C 257634
D 267634
Jawapan:

8. Apakah rujukan grid bagi ciri pandang darat fizikal Bt. Saku?
Bab 2 Peta Topografi
A 255612
B 265612
C 275612
D 285612
Jawapan:

9. Antara berikut, manakah tanaman yang ditanam di kawasan kaki bukit dalam Peta 2?
Bab 2 Peta Topografi
I Getah
II Kelapa
III Nanas
IV Kelapa Sawit
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

10. Mengapakah jalan raya di Pekan Rabu dibina lurus?
Bab 2 Peta Topografi
A Menjimatkan kos pembinaan.
B Terletak di kawasan tanah pamah.
C Penduduk kampung enggan berpindah ke tempat lain.
D Kawasan Pekan Rabu menjadi tumpuan penduduk setempat.
Jawapan:

11. Mengapakah penanaman tanaman getah dan kelapa sawit di tanam di kawasan kaki bukit?
Bab 2 Peta Topografi
A Tanah yang subur.
B Terdapat ramai tenaga buruh.
C Sistem pengangkutan yang baik.
D Sistem saliran di kawasan kaki bukit adalah sangat baik.
Jawapan:

12. Apakah mungkin pekerjaan utama penduduk yang tinggal di kawasan Kg. Pari?
Bab 2 Peta Topografi
A Nelayan
B Pembalak
C Penoreh getah
D Buruh ladang kelapa sawit
Jawapan:

13. Apakah rujukan grid Stesen trigonometri?
Bab 2 Peta Topografi
A 378188
B 388188
C 398188
D 408188
Jawapan:

14. Apakah jenis skala yang digunakan dalam Peta 2?
Bab 2 Peta Topografi
A Skala lurus.
B Skala penyata.
C Skala lurus penuh.
D Skala pecahan wakilan.
Jawapan:

15. Apakah ciri pandang darat budaya yang terdapat di RG374163?
A Klinik.
B Sekolah.
C Balai Polis.
D Pekan Rabu.
Jawapan:

16. Garisan grid yang dilukis secara melintang..
A Garisan timuran
B Garisan Utaraan
Jawapan:

17. Garisan Timuran...
A Garisan gris dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke timur
B Garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara.
Jawapan:

18. Apakah maksud rujukan grid?
A Kombinasi antara latitud dan longitud
B Kombinasi antara nilai garisan timuran dan garisan utaraan
C Kombinasi antara lajur dan baris
Jawapan:

19. Untuk membaca rujukan grid..
A Garisan timuran disebut dahulu diikuti garisan utaraan
B Garisan utaraan disebut dahulu diikuti garisan timuran
Jawapan:

20. Kawasan hutan
kawasan pertanian
Kawasan perlombongan
Kedudukan kawasan di atas sesuai dengan menggunakan
A rujukan grid 4 angka
B rujukan grid 6 angka
Jawapan:

21. Tanaman kelapa sawit
Tanaman Padi sawah
Tanaman sayur-sayuran
ciri fizikal diatas ialah....
A ciri pandang darat fizikal
B ciri pandang darat budaya
Jawapan:

22. Garisan Grid mempunyai ______ jenis.
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

23. Berikut adalah ciri peta topografi KECUALI
A Tajuk
B Skala
C Petunjuk
D Garisan putus-putus yang bersambung
Jawapan:

24. Antara yang berikut, manakah kegunaan rujukan grid dalam peta topografi?
A Menentukan kedudukan dengan lebih spesifik
B menentukan kedudukan arah mata angin
C mencari jenis saliran
D menentukan bentuk muka bumi
Jawapan:

25. Bagaimanakah cara untuk mentafsir peta topografi mengikut urutan yang betul
A tafsir peta, kaitkan pandang darat, kenalpasti pandang darat dan perhati seluruh peta
B Kaitkan pandang darat, kenalpasti pandang darat, perhati seluruh peta dan tafsir peta
C Kenalpasti pandang darat, kaitkan pandang darat, perhati seluruh peta dan tafsir peta
D Perhati seluruh peta, kenalpasti pandang darat, kaitkan pandang darat dan tafsir peta
Jawapan:

26. Nombor-nombor pada garisan timuran, dinomborkan bermula dari _____________ ke _________.
A utara , selatan
B barat , timur
C timur ,barat
D selatan ,utara
Jawapan:

27. Nombor-nombor pada garisan utaraan, dinomborkan bermula dari _____________ ke _________.
A utara , selatan
B barat , timur
C timur ,barat
D selatan ,utara
Jawapan:

29. Kawasan tanah beralun-alun sesuai untuk penanaman ...
A kopi dan koko
B kelapa sawit dan getah
C tembakau dan lada hitam
Jawapan:

30. Sungai raya mengalir ke arah...
Bab 2 Peta Topografi
A Barat daya
B Barat laut
C Timur laut
D Tenggara
Jawapan:

31. Apakah maklumat peta yang perlu dirujuk untuk menentukan simbol yang digunakan dalam sesebuah peta topografi?
A Arah mata angin
B Petunjuk peta
C Skala peta
D Tajuk peta
Jawapan:

32. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan tanah tinggi
A Pengangkutan
B Perikanan
C Pelancongan
D Perindutrian
Jawapan:

33. Antara berikut yang manakah ciri pandang darat fizikal
A Masjid
B Getah
C Paya nipah
D Padi
Jawapan:

34. Ciri pandang darat budaya merujuk kepada kawasan yang wujud hasil aktiviti manusia seperti pertanian, perlombongan, pelancongan, petempatan dan pengangkutan.
Nyatakan pernyataan di atas adalah BENAR ataupun PALSU
A BENAR
B PALSU
Jawapan:

35. - Kawasan beralun
- Bercerun landai
Maklumat berikut dapat dikaitkan dengan sumber tanih
A aluvium
B laterit
C gambut
D beris
Jawapan:

36. "Susunan kontur rapat pada bahagian rendah dan jarang pada bahagian tinggi"
Jenis cerun yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut?
A Cerun curam
B Cerun cekung
C cerun landai
D cerun bertangga
Jawapan:

Bahagian Subjektif
Berikan maksud peta topografi dan nyatakan ciri sesebuah peta topografi.
Bab 2 Peta Topografi
1. Maksud:
2 Ciri-ciri:
a.
b.
c.

3. Berdasarkan peta di bawah, nyatakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka bagi ciri geografi dalam peta topografi di bawah.
Bab 2 Peta Topografi
Bab 2 Peta Topografi
a.
b.
c.
d.

Bab 2 Peta Topografi
a.
b.
c.
d.

4. Nyatakan simbol yang digunakan dalam peta topografi berdasarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya.
Bab 2 Peta Topografi
Ciri pandang darat fizikal
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

5. Nyatakan ciri pandang darat budaya yang boleh diwujudkan di kawasan ciri pandang darat fizikal di sesuatu kawasan. (a) Pinggir laut:

(b) Tanah beralun

(c) Tanah tinggi

(d) Saliran


6. Nyatakan langkah-langkah mentafsir peta topografi.
(a)

(b)

(c)

(d)

Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。