1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 11 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 11: Panduan Kerja Lapangan

Klik untuk jawapannya

1. Apakah langkah-langkah untuk melakukan kerja lapangan?
i- merumus dan membuat laporan
ii- memilih isu atau tajuk
iii- mengumpul data
iv- menentukan kaedah kajian
v- mengenal pasti dan menentukan objektif
A ii, v, iv, iii, i
B i, ii, iii, iv, v
C ii, i, v, iv, iii
D v, iv, iii, ii, i
Jawapan:

2. Nyatakah kaedah dalam memilih tajuk
I Apakah masalah yang wujud
II Pemerhatian
III Impak dan kesan daripada kajian
IV Laporan
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

3. Objektif sesuatu kajian lapangan perlu didahului oleh _______.
A. kata kerja
B. kata nama
Jawapan:

4. Nyatakan kata kerja yahg sesuai digunakan dalam menyatakan objektif kajian lapangan
I Mengkaji....
II Mencadangkan.......
III Mengenal pasti......
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

5. Kaedah kajian yang terdapat dalam panduan kajian lapangan adalah seperti berikut, kecuali
A Pemerhatian
B Menentukan objektif
C Rujukan
D Soal selidik
Jawapan:

6. Antara berikut, manakah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat?
A Pemerhatian
B Temu bual
C Soal selidik
D Rujukan
Jawapan:

7. Setelah data dan maklumat direkodkan semua data tersebut akan di kumpulkan dalam bentuk...
I video
II foto
III gambar
IV jadual
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

8. Berapakah isi kandungan laporan kajian lapangan?
A 8
B 6
C 7
D 5
Jawapan:

9. Susun format laporan kajian lapangan dengan betul.
i-objektif kajian
ii-hasil kajian
iii-kawasan kajian
iv-pendahuluan
v-penghargaan
vi-rujukan
vii-rumusan
viii-kaedah kajian
A v, iv, i, iii, viii, ii, vii, vi
B i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
C viii, vii, vi, v, iv, iii, ii, i
D vi, v, iv, i, iii, viii, ii, vii
Jawapan:

10. Semasa melakukan proses awal, anda perlu mengenal pasti ________.
I objektif kajian
II hasil kajian
III kawasan kajian
IV kaedah kajian
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

11. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan pendapat atau maklumat berkaitan tajuk kajian. Nyatakan kaedah tersebut.
A Soal selidik
B Rujukan
C Temu bual
D Pemerhatian
Jawapan:

12. Nyatakan proses penilaian kajian lapangan.
I Proses awal
II Perancangan kerja
III Laporan akhir
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

13. Tentukan lokasi dan ruang yang terlibat. Nyatakan kaedah tersebut.
A Penentuan objektif
B Memilih isu atau tajuk
C Merumus dan menulis laporan
D Penentuan kaedah kajian
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。