1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 10 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 10: Teknologi Hijau

1. Teknologi Hijau merujuk kepada...
A Teknologi yang berwarna hijau.
B Teknologi yang berguna buat manusia.
C Pembangunan produk peralatan dan sistem memelihara alam sekitar.
D Teknologi untuk melindungi haiwan sahaja.
Jawapan:

2. Apakah matlamat teknologi hijau?
A Melindungi ekosistem.
B Meningkatkan tahap kesihatan.
C Memastikan air sentiasa bersih.
D Mengurangkan impak negatif kepada manusia,
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

3. Nyatakan kriteria produk teknologi hijau.
A Boleh dilupuskan dan dibuang
B Boleh dikitar semula atau melalui amalan 5S
C Kadar bebas gas rumah hijau rendah atau sifar
D Boleh mengurangkan gas oksigen
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

4. Nyatakan produk-produk teknologi hijau teras utama?
A Tenaga
B Alam Sekitar
C Sosial
D Pekerjaan
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

5. Nyatakan kepentingan teknologi hijau?
A Meningkatkan kesihatan.
B Dapat mengurangkan udara yang bersih di udara.
C Mengurangkan kos operasi.
D Meningkatkan kualiti air dan air.
A I dan II
B I dan III
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

6. Apakah amalan berkonsepkan teknologi hijau?
I Tetapkan kawasan larangan merokok.
II Membuang sampah merata-rata.
III Gunakan kertas kitar semula.
IV Menebang pokok baharu untuk membuat kertas.
V Gunakan tong kitar semula yang betul.
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

7.Ppilih maklumat yang benar mengenai teknologi hijau ?
I ekosistem terpelihara
II tahap perubatan tinggi
III pembangunan luar bandar
IV penggunaan peralatan mesra alam
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

8. Berdasarkan konsep teknologi hijau, sumber manakah perlu dipelihara ?
A sumber mineral
B tenaga suria
C tenaga metana
D sumber manusia
Jawapan:

9. Pilih maklumat yang benar berkaitan dengan ciri-ciri produk teknologi hijau ?
I mesra alam sekitar
II boleh dikitar semula
III digunakan di bandar sahaja
IV menghentikan penggunaan bahan api
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

10. Peralatan elektrik manakah yang digunakan di rumah yang dapat menjimatkan tenaga ?
A televisyen
B radio
C komputer
D lampu LED
Jawapan:

11. Antara yang berikut, contoh produk manakah yang mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil?
A Transit Alran Massa (MRT)
B kereta
C kapal tangki
D kapal terbang
Jawapan:

12. Antara yang berikut, alat manakah yang menggunakan tenaga suria ?
I kapal terbang
II kereta solar
III kalkulator
IV jentera di kilang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

13. Apakah kepentingan penggunaan panel solar di rumah ?
I menjimatkan penggunaan tenaga elektrik
II pembebasan gas rumah hijau berkurangan
III penggunaan tenaga elektrik bertambah
IV bekalan air domestik bertambah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

14. Antara berikut, yang manakah amalan berkonsepkan teknologi hijau di pusat membeli-belah?
I menggunakan beg kitar semula
II memandu kereta
III menikmati udara sejuk daripada penyaman udara
IV mematuhi papan tanda zon larangan merokok
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

15. Apakah amalan yang sesuai untuk menjimatkan penggunaan air di rumah ?
A membeli air minuman
B mandi dengan air hujan
C menutup pili air dengan betul
D menyiram pokok menggunakan air paip
Jawapan:

16. Apakah itu amalan 5R
Bab 10 Teknologi Hijau
A Reuse, reduce, refuse, replace, repair
B Refuse, replace, repair, receive, reuse.
C Reclean, reduce, refuse, replace, repair
D Reuse, reduce, recall, replace, repair
Jawapan:

17. Apakah bukan kriteria teknologi hijau
A Berupaya meminimumkan kerosakan alam sekitar
B Mudah digunakan
C Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah atau sifar
D Mencemarkan alam sekitar
Jawapan:

18. Berikan contoh amalan teknologi hijau.
I AMALAN 5R
II PEMBAZIRAN TENAGA
III PEROLEHAN PRODUK HIJAU
IV PENAMBAHAN SISA BUANGAN
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

19. Apakah kelebihan kenderaan elektrik?
A Jarak tidak konsisten
B Jumlah jarak yang terhad
C Mesra alam sekitar
D Harga pemilikan tinggi
Jawapan:

20. Antara yang berikut, yang manakah kelemahan yang berkaitan dengan gambar tersebut?
Bab 10 Teknologi Hijau
I Sumber tenaga yang tidak konsisten
II Pengeluaran tenaga yang bersih
III Kos pengeluaran yang tinggi
IV Mengurangkan kebergantungan kepada sumber
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

21. Nyatakan satu produk yang bukan teknologi hijau
A Kereta hibrid
B Panel solar
C Bahan api fossil
D Produk biodegrasi
Jawapan:

22. Berikan teras utama teknologi hijau yang betul.
A Masyarakat
B Bangunan
C Sosial
D Teknologi
Jawapan:

23. Berikan contoh teknologi hijau
A Bekas makanan mesra alam
B Baja kompos
C Inovatif
D Biodiesel
Jawapan:

24. Antara yang berikut merupakan ciri-ciri produk teknologi hijau kecuali?
A Mudah diguna
B Selamat digunakan
C Boleh dikitar semula
D Menjana tenaga
Jawapan:

25. Bagaimanakah cara untuk memulihara alam sekitar?
A Menebang hutan
B Menanam pokok
C Buang sampah merata-rata
D Menjaga hutan
Jawapan:

26. Apakah teras utama bagi ekonomi?
A Kenderaan hibrid
B Industri fotovolta
C Baja kompos
D Industri gas dan diesel
Jawapan:

27. Berikut adalah teras utama kepada teknologi hijau kecuali.
A Tanaga
B Alam sekitar
C Teknologi
D Ekonomi
Jawapan:

28. Berikan contoh produk teknologi hijau bagi sosial
A Kereta hibrid
B Industri fotovolta
C Menggunakan pengangkutan awam
D Produk biodegrasi
Jawapan:

29. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pengenalan teknologi hijau.
A Pemanasan global
B Kos sumber tenaga yang tinggi
C Keadaan udara yang semakin sejuk
D Kekurangan tumbuhan hijau
Jawapan:

30. Pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan mumulihara alam sekitar. Pernyataan di atas merujuk kepada
A Teknologi nano
B Teknologi alam sekitar
C Teknologi hijau
D Teknologi moden
Jawapan:

31. Apakah amalan yang berkonsepkan teknologi hijau yang dapat menjimatkan tenaga?
A Gunakan kertas kitar semula
B Gunakan bahan kimia degradasi
C Gunakan peralatan pakai buang
D Tetapkan suhu minimun penyaman udara
Jawapan:

32. Ciri-ciri teknologi hijau yang paling efektif untuk meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar ialah
A Cantik, menarik dan inovatif
B Selamat dan mudah digunakan
C Kadar pembebasan gas rumah hijau rendah
D Semua manusia hidup dalam huru hara
Jawapan:

33. Yang manakah merupakan tenaga lestari?
A Tenaga solar
B Tenaga elektrik terma
C Tenaga fosil
D Tenaga nuklear
Jawapan:

34. Bagaimanakah teknologi hijau dapat mengekalkan kesihatan yang baik?
A menggunakan bahan api yang sesuai
B mengurangkan jumlah oksigen di udara
C pencemaran udara kurang
D meningkatkan jumlah kenderaan atas jalan raya
Jawapan:

35. Bagaimanakah perkhidmatan awam moden dapat mengurangkan pencemaran bunyi
A menggunakan tayar besar
B bergerak atas jalan raya yang khas
C menggunakan tenaga elektrik
D jalan raya bertar
Jawapan:

36. Apakah langkah untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ke udara?
A perlombongan bahan api fosil dikurangkan
B zon perindustrian di kawasan luar bandar
C pengangkutan menggunakan tenaga suria
D menambahkan pengeluaran kereta tempatan
Jawapan:

37. Antara yang berikut, manakah amalan berkongsepkan teknologi hijau?
I Menggunakan LRT
II Penggunaan beg plastik
III Pembakaran terbuka
IV Amalan 5R
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

38. Bagaimanakah amalan teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup manusia?
I kos hidup semakin meningkat
II udara dan kawasan persekitaran semakin bersih
III keselesaan dan keselamatan masyarakat meningkat
IV menjamin bekalan barangan keperluan yang berterusan
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

39. Antara yang berikut yang manakah kepentingan teknologi hijau dari segi ekonomi?
I meningkatkan nilai aset
II mengurangkan kos operasi
III meningkatkan kualiti hidup
IV meningkatkan kualiti udara
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

40. Apakah maksud produk biodegradasi?
A Produk yang dapat diuraikan secara semulajadi
B Produk yang dapat direputkan melalui tindakan kimia
C Produk yang melalui penguraian sebatian kompleks
D Produk yang dihasilkan melalui proses biologi
Jawapan:

41. Apakah faktor yang menghalang amalan teknologi hijau di sesebuah negara?
A Kurang bahan boleh diperbaharui
B Tahap pengetahuan yang rendah
C Melibatkan kos yang tinggi
D Kurang kemahiran dan kepakaran
Jawapan:

42. Antara yang berikut, yang manakah ciri produk teknologi hijau?
I mesra pengguna
II bahan berkualiti
III harga rendah
IV tidak boleh diperbaharui
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

43. Antara yang berikut, manakah yang merupakan bahan teknologi hijau?
I petroleum
II perabot
III tin aluminium
IV surat khabar
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

44. Apakah sumber yang sesuai digunakan di kawasan pertanian supaya alam sekitar tidak tercemar?
A baja organik
B serangga
C baja kimia
D biji benih kitar semula
Jawapan:

45. Bagaimanakah industri dalam rajah di atas mengurangkan pencemaran alam sekitar?
Bab 10 Teknologi Hijau
A penggunaan elektrik dijimatkan
B suhu rendah sepanjang tahun
C jumlah pokok bertambah
D banjir dapa dikawal
Jawapan:

46. Antara yang berikut, produk teknologi hijau manakah yang boleh digunakan di sekolah?
A kereta hibrid
B membawa bekal
C pensel kitar semula
D plastik
Jawapan:

47. Antara yang berikut, manakah yang merupakan langkah mengurangkan pencemaran bunyi di taman perubahan?
I membina dinding di luar taman
II berbasikal ke tempat kerja
III pertambahan pengangkutan rel bersepadu
IV mengurangkan jumlah rumah
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

48. Antara yang berikut, tenaga manakah yang boleh menggantikan sumber mineral berikut?
-Petroleum
-Arang batu
A tenaga geoterma
B tenaga angin
C tenaga nuklear
D tenaga biomas
Jawapan:

49. Apakah langkah untuk mengurangkan sisa domestik di rumah?
I makan di restoran
II membuat pembakaran sisa
III meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang
IV mengurangkan penggunaan bahan plastic
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Jawapan:

50. Apakah langkah yang sesuai untuk mengurangkan asap rokok di kompleks membeli-belah?
A menutup kepada perokok
B mengenakan caj pada perokok
C mengenakan kompaun
D mengadakan zon merokok
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。