1 2 3 4 5 6

Set 3 Latihan Fizik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 3: Kegravitian

Klik untuk jawapannya

1. Hukum Kegravitian Semesta Newton menyatakan daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan ........................... dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut.
A berkadar terus
B berkadar songsang
C bertambah secara linear
D berkurang secara linear
Jawapan:

2. Rumus Hukum Kegravitian Semesta Newton ialah ...
A F = Gm1m2/r2
B F = mv2/r
C F = mv – mu / t
D F = Gm1m2/r
Jawapan:

3. Semakin bertambah jisim jasad, semakin ............ daya graviti.
A bertambah
B berkurang
Jawapan:

4. Semakin bertambah jarak di antara dua jasad, semakin .................. daya graviti.
A bertambah
B berkurang
Jawapan:

5. Berdasarkan rumus Hukum Kegravitian Semesta Newton, F=r2Gm1m2, G ialah pemalar kegravitian. Nilai G ialah ......................
A 6.67 × 10−11 N m2 kg−2
B 7.76 × 10−11 N m2 kg−2
C 6.67 × 10−22 N m2 kg−2
D 7.76 × 10−22 N m2 kg−2
Jawapan:

6. Diberi jisim Fakhrul dan jisim Fahmi masing-masing ialah 70 kg dan 60 kg. Mereka duduk pada jarak 5 m. Hitung daya graviti bertindak di antara Fakhrul dan Fahmi.
A 1.12N
B 5.60×10−8 N
C 1.12×108 N
D 1.12×10−8 N
Jawapan:

7. Sebuah satelit berjisim 380 kg mengorbit Bumi dengan jarak 45 000 km diukur dari pusat Bumi. Hitung daya graviti pada satelit itu. [Jisim Bumi = 5.97 × 1024 kg ]
A 1.12 × 1018 N
B 3.36 × 1012 N
C 74.72 N
D 7.472 × 107 N
Jawapan:

8. Unit SI daya graviti ialah ........
A kilogram(kg)
B Newton(N)
C Ns
D Ms-2
Jawapan:

9. Nyatakan jenis kuantiti bagi daya graviti.
A Kuantiti vektor dan kuantiti asas
B Kuantiti vektor dan kuantiti terbitan
C Kuantiti skalar dan kuantiti asas
D Kuantiti skalar dan kuantiti terbitan
Jawapan:

10. Diberi objek A dan objek B mengalami daya tarikan graviti 1.35 x 10-8 N. Jarak antara objek A dan B ialah 4 m. Berapakah jisim objek A jika jisim objek B ialah 67 kg?
A 48.33 kg
B 12.08 kg
C 4.83 x 10-21 kg
D 2.17 x 10-17 kg
Jawapan:

11. Berikut adalah Hukum yg dipelajari dalam bab 3 Fz Form 4 ( can tick multiple ans. )
I Hukum Newton Pertama
II Hukum Kepler 2
III Hukum Kegravitian semesta
IV Hukum daya memusat
A I dan III sahaja
B II dan IV sahaja
C II,III dan IV sahaja
D I,II III dan IV
Jawapan:

12. Hukum kegravitian Semesta Newton menyatakan bhw daya graviti antara dua jasad adalah:
I berkadar terus dengan jisim kedua-dua jasad
II berkadar songsang dengan jarak diantara dua jasad
III berkadar terus dengan berat kedua-dua jasad.
IV berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara dua jasad
A I dan III sahaja
B I dan IV sahaja
C II,III dan IV sahaja
D I,II III dan IV
Jawapan:

13. Pemalar Kegravitian semesta mempunyai ciri-ciri berikut:
A nilainya berubah dengan kedalaman planet
B nilainya bergantung kepada jisim bagi jasad yang terlibat
C nilainya tetap dimana-mana pun
D nilainya ialah 10ms-1 atau 9.81ms-1
Jawapan:

14. Unit piawai yang digunakan dalam pengiraan F=GMm/r2 adalah seperti yang berikut:
A F dlm ( pounds ) , M & m dalam ( kg) , r dalam ( meter )
B F dlm ( Newton ), M & m dalam ( kg ) , r dalam ( km )
C F dlm ( ms-1), M & m dalam ( kg ), r dalam ( meter )
D F dlm ( Newton ), M & m dalam ( kg ), r dalam ( meter )
Jawapan:

15. Berikut akan berlaku kepada seseorag yang terdedah kepada kesan graviti rendah (microgravity) untuk jangka masa pangjang: (multiple ans.)
I saiz peparu menjadi lebih besar
II ketumpatan tulang berkurangan dan tulang menjadi semakin rapuh
III jisim badannya menjadi kurang kerana ketumpatan tulangnya berkurangan.
IV peredaran darah menjadi perlahan, dan tekanan darah juga menurun.
A I dan III sahaja
B II dan IV sahaja
C II,III dan IV sahaja
D I,II III dan IV
Jawapan:

16. Daya memusat berlaku pada:
A objek yang memutar pada paksinya sendiri
B objek yang bergerak dalam lintasan membulat
C objek yang bergerak secara tangen pada lintasan melengkung
D objek yang bergerak secara rawak
Jawapan:

17. Yang manakah antara berikut adalah formula daya memusat?
A F=mv2 /r
B F=mv/r2
C F=1 /2 mv2
D F=2πr/T
Jawapan:

18. Yang manakah antara berikut adalah tidak benar:
A Hukum Kepler 1: berkaitan dengan orbit elips
B Hukum Kepler 2: berkaitan dengan luas yg dicakupi oleh garis sambungan planet dengan Matahari dalam selang masa tertentu.
C Hukum Kepler 3: menyatakan bahawa tempoh orbit planet berkadar terus dengan jejari planet.
D Hukum Newton 3: magnitud daya tindak balas adalah bersamaan dengan magnitud daya yg bertindak, tetapi pada arah berlawanan.
Jawapan:

19. Hitungkan pecutan graviti di permukaan Bumi yang mana jisim Bumi ialah 5.97x1024 kg dan berjejari 6.37x106 m.
[G=6.67x10-11 Nm2 kg-2 ]
A 8.9 ms-2
B 8.8 ms-2
C 9.8 ms-2
D 7.9 ms-2
Jawapan:

20. Daya antara dua jasad diberikan oleh ____________.
A F= (GMM)/ r2
B F= (r2)/GMm
C F=GMm r2
D F=(GMm)/ r2
Jawapan:

21. Berdasarkan rajah.daya antara dua jasad ialah
 Bab 3: Kegravitian
A F=(GMm)/ r2
B F= (GMm)/(a+b+c) 2
C F= (GMm)/ b2
D F= (GMm) / c2
Jawapan:

23. HITUNGKAN PECUTAN GRAVITI PADA KEDUDUKAN SATELIT.
 Bab 3: Kegravitian
A 9.81 ms-2
B 10 ms-2
C 6.45 ms-2
D 8.44 ms-2
Jawapan:

24. P dan Q dua satelit yang serupa.pernyataan berikut yang manakh benar mengenai daya antara satelit dan bumi ?
 Bab 3: Kegravitian
A sama
B daya satelit Q lebih kecil daripada P
C daya satelit Q lebih besar daripada P
Jawapan:

25. Satelit Q dan P adalah sepura bandingkan pecutan graviti yang dialami oleh satelit.
 Bab 3: Kegravitian
A sama
B satelit Q lebih besar daripada P
C satelit Q lebih kecil daripada P
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan lintasan sebuah planet mengorbit matahari.kedudukan manakah planet mengalami daya tarikan graviti matahari paling tinggi ?
 Bab 3: Kegravitian
A
B
C
D
Jawapan:

27. ANTARA PERNYATAAN BERIKUT YANG MANAKAH BENAR ?
A semakin besar jarak antara dua jasad,semakin kecil daya tarikan antara jasad.
B semakin besar jarak antara dua jasad,semakin kecil daya tarikan antara jasad.
C semakin besar jisim jasad yang mengorbit sesuatu planet semakin besar pecutan gravitinya
D semakin kecil jisim jasad yang mengorbit sesuatu planet semakin besar pecutan gravitinya
Jawapan:

28. Mengikut Hukum Kegravitian Newton, terdapat daya tarikan graviti antara Bumi dan Bulan . Bumi yang berjisim lebih besar akan menarik Bulan dengan ...
A daya lebih kuat dari daya Bulan ke atas Bumi.
B daya lebih lemah dari daya Bulan ke atas Bumi.
C daya sama dengan daya Bulan ke atas Bumi.
D daya yang kadangkala lebih besar dari daya Bulan ke atas Bumi dan kadangkala lebih kecil.
Jawapan:

29. Yang manakah merupakan Hukum Kegravitian Newton?
A F=Gm1m,sub>2/r
B F = Gm1m2/r2
C F = Gm1m2/2r
D F = m1m2/2r
Jawapan:

30. Diberi jisim planet A ialah 6 x 10¬15 kg dan jisim planet B ialah 3.5 x 10¬20 kg. Jika daya graviti antara dua planet ialah 5500 N, kira jarak antara pusat kedua planet itu.
A 5.59 x 10^13
B 1.55 x 10^12
C 1.59 x 10^11
D 5.59 x 10^11
Jawapan:

31. Yang manakah menunjukkan laju bola?
 Bab 3: Kegravitian
A
B
C
D
Jawapan:

32. Sebuah satelit mengelilingi Bumi. Yang manakah yang menunjukkan arah daya memusat satelit tersebut?
A arah keluar
B tekanan
C arah tengah
D 9.8 N
Jawapan:

33. Yang manakah antara berikut boleh meningkatkan daya memusat?
A Meningkatkan jejari
B Meningkatkan halaju
C Mengurangkan jisim
D Mengurangkan pecutan
Jawapan:

34. Seorang pelajar membaling sebuah bola kecil sambil berpusing. Kira daya memusat yang diambil olehnya untuk memusingkan bola dengan laju 3m/s. Diberi jisim bola ialah 0.12kg dan panjang lengannya ialah 0.65m.
A 0.38 N
B 1.23 N
C 0.55 N
D 1.66 N
Jawapan:

35. Kira laju sebuat objek yang sedang bergerak sekeliling sebuah bulatan yang mempunyai jejari 1.65m dan pecutan 3.5ms-2.
A 2.4 m/s
B 3.6 m/s
C 3.9 m/s
D 4.2 m/s
Jawapan:

36. Di kedudukan manakah planet bergerak dengan laju?
 Bab 3: Kegravitian
A Position A to B
B Position B to C
C Position H to I
D Position I to J
Jawapan:

37. Apabila sebuah planet mengorbit Matahari, salah satu titik fokus orbit elips ialah ...
A paksi
B perihelion
C pusat
D matahari
Jawapan:

38. Apabila jarak antara dua jasad digandakan dua kali ganda , daya graviti, F_g,Fg, antara mereka akan menjadi...
A Fg
B 4Fg
C 1/2Fg
D 1/4Fg
Jawapan:

39. Radius orbit Bumi ialah 1.5 x 10^11 m dan Bumi mengelilingi Matahari dalam tempoh 1 tahun. Jika radius orbit Utarid ialah 5.79 x 10^10 m, kira masa yang diambil untuk mengorbit Matahari.
A 0.240 years
B 0.386 years
C 0.621 years
Jawapan:

40. Diberi masa yang diambil antara RS dan PQ adalah sama. Nyatakan sama ada penyataan berikut adalah benar atau salah.
Luas 1 sama dengan luas 2.
 Bab 3: Kegravitian
A Betul
B Salah
Jawapan:

41. M di dalam formula adalah jisim untuk...
 Bab 3: Kegravitian
A
B
Jawapan:

42. Berapakah nilai G
A 6.67 x 10^-11
B 6.67 x 10^-12
C 9.81
D 10
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

3


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。