1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 8 Latihan Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi

Klik untuk jawapannya

1. Apakah maksud lokus bagi suatu titik?
A Set titik-titik yang berada di atas garis lurus
B Set titik-titik yang memuaskan syarat-syarat tertentu
C Set titik-titik yang berada pada garis yang selari dengan suatu garis lurus yang lain
D Set titik-titik yang berada pada garis yang berserenjang dengan suatu garis yang lain
Jawapan:

2. Apakah lokus bagi seorang atlet dalam acara larian 100 m?
A Elips
B Bulatan
C Garis lurus
D Segi empat sama
Jawapan:

3. PR ialah lokus bagi titik yang bergerak dengan keadaan sama dari ____________.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A garis QS
B titik P dan titik R
C titik R
D garis PQ dan garis PS
Jawapan:

4. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan jarak tetap dari titik O?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

5. Dalam Rajah , garis QS ialah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik R. Antara yang berikut, manakah tidak benar?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A QT = TS
B PT = TR
C SUDUT QTR = 90°
D SUDUT PTR = SUDUT QTS
Jawapan:

6. Manakah antara yang berikut adalah lokus bagi suatu titik yang sentiasa 2 cm dari garis CD.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

7. Dalam Rajah, garis OM adalah berserenjang dengan garis ON. Antara titik A, B, C, dan D, manakah lokus bagi titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis OM dan garis ON?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

8. OPQR merupakan sebuah segi empat sama.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
OQ ialah lokus bagi suatu titik M yang bergerak. Nyatakan lokus M.
A Lokus bagi M dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis OP dan RQ
B Lokus bagi M dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari titik Q
C Lokus bagi M dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan Q
D Lokus bagi M dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis OR dan OP
Jawapan:

9. PQTU ialah segi empat tepat. R dan S ialah titik tengah bagi PT dan QU.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara yang berikut yang manakah mewakili lokus bagi titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya 4 cm dari R.
A Garis PQ
B Garis TU
C Garis PST
D Garis RQ
Jawapan:

10. Titik bergerak P mengekalkan jarak yang sama dari dua garis selari. Antara berikut yang manakah lokus P?
A Bulatan
B Garis Lurus
C Dua garis selari
D Dua garisan berserenjang
Jawapan:

11. Rajah menunjukkan segitiga sama sisi ABC. Antara garis yang manakah yang boleh mewakili lokus titik P iaitu AP = PB?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

12. Diberi dua garisan lurus AB dan CD yang berukuran 2 cm, yang mana dari garisan bertitik berikut boleh mewakili lokus titik P itu bahawa ia adalah sama dengan garisan AB dan CD?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

13. Dalam rajah itu, ABCD adalah segiempat sama dan garis diagonalnya di E. P adalah titik bergerak di dalam atau pada segi empat sama tersebut sehingga P adalah sama dengan garis AB dan AD.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Lokus P ialah ______________.
A AE
B AC
C BE
D BD
Jawapan:

14. Apakah definisi lokus?
A Jumlah dua nombor
B Produk dua nombor
C Satu set titik yang memenuhi syarat tertentu
D Kuasa dua suatu nombor
Jawapan:

15. Set titik (lokus) pada jarak tertentu dari garis lurus ialah _______.
A bulatan
B satu garis lurus
C dua titik persilangan
D dua garisan selari
Jawapan:

16. Set titik (lokus) yang sama dari dua titik tetap ialah ______.
A satu bulatan
B satu garis lurus
C dua bulatan
D dua garis lurus
Jawapan:

17. Apakah pembinaan yang akan anda gunakan untuk memetakan titik yang sama jarak dengan dua garis AB dan AC?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A bulatan
B Pembahagi dua serenjang
C Pembahagi dua sudut
D Lengkung
Jawapan:

18. Nyatakan lokus kipas yang sedang berputar.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A Garis mengufuk
B Garis mencancang
C Sebuah bulatan
D Suatu parabola
Jawapan:

19. Dalam Rajah 10, KLMN ialah sebuah segi empat sama yang bersisi 6 cm. LBAN dan LDN ialah dua sukuan yang berpusat M dan K masing-masing.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara titik A, B, C, dan D, manakah kurang 6 cm dari titik K dan titik M?
Jawapan:

20. Rajah menunjukkan lokus J, K, L, dan M.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
X ialah titik persilangan bagi lokus
A J dan K
B K dan L
C J, K, dan L
D J, K, dan M
Jawapan:

21. Rajah menunjukkan satu garis lurus, KML.M ialah titik tengah bagi KL. Lokus G ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 6 cm dari M dan lokus F ialah satu titik lain yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari KML. Bilangan titik persilangan bagi dua lokus itu ialah __________.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan sebuah bulatan LMNP yang berpusat O dan berjejari 3 cm. KL dan KM ialah tangen kepada bulatan itu. Titik X bergerak dengan keadaan 3 cm dari O. Titik Y bergerak dengan keadaan jaraknya sama dari KL dan KM. Persilangan dua lokus itu adalah pada ___________.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A L dan M
B N dan P
C P dan Q
D M dan N
Jawapan:

23. Satu titik V bergerak pada satah dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari paksi-x. Satu lagi titik W bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 unit dari titik M.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara titik A, B, C, dan D, manakah titik persilangan dua lokus itu?
Jawapan:

24. M ialah suatu titik yang bergerak dalam rajah dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari paksi-x dan paksi-y. M juga bergerak dengan keadaan jaraknya adalah kurang daripada 4 unit dari O.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara titik A,B,C dan D, yang manakah titik M?
Jawapan:

25. Antara titik berikut, yang manakah adalah sama jarak dari garis QR dan SR ?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

26. Diberi WXYZ ialah segi empat sama dan O ialah jejari. Antara titik berikut, yang manakah adalah berjarak sama dari titik X dan titik Y ?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

27. Rajah berikut menunjukkan satu garis lurus KL.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
X ialah satu titik yangbergerak dengan keadaan jaraknya dari titik K dan titik L sentiasa sama. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan lokus bagi X?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

28. Rajah berikut menunjukkan garis lurus KL yang dilukis pada grid segi empat sama.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara titik A, B, C dan D, yang manakah adalah berjarak sama dari titik K dan titik L?
Jawapan:

29. Rajah berikut menunjukkan sebuah rombus ABCD. P, Q, R dan S masing- masing ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan AD.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Satu titik Y bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S dan titik R adalah sentiasa sama. Lokus bagi Y ialah garis __________.
A AC
B BD
C PQ
D SQ
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS. Diberi bahawa lokus X ialah suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik tengah SR.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Antara A, B, C dan D, yang manakah lokus X?
Jawapan:

31. Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama EFGH. W, X, Y dan Z masing-masing adalah titik tengah EF, FG, GH dan HE.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Berdasarkan rajah, nyatakan huruf yang betul bagi lokus yang berikut.
Lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sama dari garis WY.
A EG, EH
B EH, FG
C FH, GH
D GH, XZ
Jawapan:

32. Dalam rajah, WBCY, WADY, ZABX dan ZDCX adalah lengkok bulatan berjejari 5 cm dan masing-masing berpusat di Y, Z, Y dan W.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Berdasarkan rajah, pilih kawasan yang betul bagi lokus yang berikut.
Kawasan bagi titik W yang bergerak dengan keadaan WN < 5 cm dan WL > 5cm.
A I
B II
C III
D IV
E V
Jawapan:

33. Antara yang berikut , pernyataan yang manakah menerangkan lokus ?
A Sat surihan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang dua dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu .
B Satu lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang dua dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
C Satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang dua dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
D Satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Jawapan:

34. Suatu titik, P bergerak dalam segi empat tepat ABCD dengan keadaan titik itu sentiasa 2 cm dari titik A. Antara berikut, yang manakah adalah lokus yang betul?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Jawapan:

35. Perihalkan lokus X yang berjarak sama dari QP dan QR.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A Sebuah bulatan berpusat Q.
B Pembahagi dua sama ∠PQR
C Pembahagi dua sama serenjang bagi PR
D Garis yang melalui Q dan selari dengan PR
Jawapan:

36. Tentukan lokus suatu titik yang sama jarak dari titik A dan titik B.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A CD
B EF
C GH
D IJ
Jawapan:

37. X ialah lokus suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari O. Y ialah lokus suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari P dan Q. Antara berikut, yang manakah titik persilangan antara lokus X dan lokus Y?
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A M dan W
B S dan T
C U dan V
D M dan R
Jawapan:

38. Lokus bagi titik Y bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa selari dan sama dari garis lurus LM dan garis lurus QP. Lokus bagi titik Z bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari titik K. Nyatakan titik persilangan antara lokus Y dan lokus Z.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A L
B Q
C N
D P
Jawapan:

39. Rajah menunjukkan sebuah heksagon sekata. Nyatakan lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan X berjarak sama dari garis AF dan CD.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
A BA
B BF
C BE
D CF
Jawapan:

40. ABCD ialah sebuah segi empat sama yang mempunyai sisi 4 cm. E dan F ialah titik tengah bagi AB dan CD.
 Bab 8: Lokus Dalam Dua Dimensi
Lokus suatu titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari gari AC ialah __________.
A BD
B AD
C BC
D EF
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。