1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 6 Latihan Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan

Klik untuk jawapannya

1. Tentukan nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 86
B 43
C 21.5
D 34
Jawapan:

2. Berdasarkan rajah, tentukan nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 50
B 165
C 25
D 50
Jawapan:

3. Hitung nilai z = ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 25
B 35
C 45
D 55
Jawapan:

4. Hitung nilai x = ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 75
B 80
C 200
D 255
Jawapan:

5. Yang manakah lengkok minor bagi bulatan ini?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
Jawapan:

6. Yang manakah jejari bagi bulatan ini?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A QP
B RS
C OU
D PU
Jawapan:

8. Cari nilai y.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 40
B 30
C 20
D 15
Jawapan:

9. Hitung nilai z.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 50
B 80
C 130
D 30
Jawapan:

10. Berdasarkan rajah, hitung nilai z.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 70
B 100
C 35
D 40
Jawapan:

11. Dalam rajah di sebelah perentas QW = RW.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
Diberi bahawa ∠QWR = 40° dan ∠WRT = 35°.
Tentukan nilai ∠QSR.
A 40
B 35
C 75
D 15
Jawapan:

12. Berdasarkan rajah, tentukan nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 32
B 64
C 23
D 46
Jawapan:

13. Dalam rajah di sebelah, ∠BAF = 110°, ∠ACF = 40°, ∠CFD = 10° dan ∠BFC = 20°. Tentukan nilai ∠ABF.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 10
B 20
C 40
D 110
Jawapan:

14. Sudut yang manakah merupakan sudut pada pusat bulatan?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x
B y
C z
Jawapan:

15. Berdasarkan rajah, tentukan sudut-sudut yang terlatak pada lilitan.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x
B y
C z
D 40°
Jawapan:

16. Cari nilai bagi x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 30°
B 250°
C 80°
D 90°
Jawapan:

17. Hitung nilai x = ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 30
B 40
C 50
D 60
Jawapan:

18. Hitung nilai x = ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 50
B 81
C 99
D 121
Jawapan:

19. O ialah pusat bulatan. Cari nilai m.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 30
B 42
C 138
D 180
Jawapan:

20. O ialah pusat bulatan. Cari nilai m.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 48
B 52
C 128
D 166
Jawapan:

21. Cari nilai x dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 1 cm
B 2 cm
C 3 cm
D 4 cm
Jawapan:

22. Cari nilai x bagi rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 40°
B 50°
C 60°
D 70°
Jawapan:

23. Cari nilai x dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 20°
B 30°
C 40°
D 50°
Jawapan:

24. Cari nilai x dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 2 cm
B 3 cm
C 4 cm
D 5 cm
Jawapan:

25. Cari nilai x dan y dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 15° , y = 30°
B x = 15° , y = 15°
C x = 30° , y = 15°
D x = 30° , y = 30°
Jawapan:

26. Cari nilai x dan y dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 43° , y = 43°
B x = 43° , y = 60°
C x = 60° , y = 43°
D x = 60° , y = 60°
Jawapan:

27. Cari nilai x dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 21°
B 42°
C 48°
D 52°
Jawapan:

28. cari nilai x bagi rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 5 cm
B 6 cm
C 7 cm
D 8 cm
Jawapan:

29. Cari nilai x dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 4 cm
B x = 8 cm
C x = 12 cm
D x = 16 cm
Jawapan:

30. Adakah gambarajah menunjukkan sisi empat kitaran atau bukan ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A Ya
B Bukan
Jawapan:

31. Adakah gambarajah menunjukkan sisi empat kitaran atau bukan ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A Ya
B Bukan
Jawapan:

32. Adakah gambarajah menunjukkan sisi empat kitaran atau bukan ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A Ya
B Bukan
Jawapan:

33. Manakah pasangan sudut bertentangan bagi sisi empat kitaran dalam rajah adalah benar ?
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A a dan b
B b dan c
C c dan d
D a dan c
Jawapan:

34. Cari nilai x dan y dalam gambarajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 86° , y = 71°
B x = 71° , y = 86°
C x = 71° , y = 71°
D x = 86° , y = 86°
Jawapan:

35. Jika satu garis tangen kepada bulatan, maka ianya _________ kepada jejari yang dilukis pada titik tangen itu.
A selari
B bersebelahan
C pelengkap
D berserenjang
Jawapan:

36. Menggunakan garis tangen yang diberi, cari nilai bagi x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 60
B 120
C 30
D 300
Jawapan:

37. Cari nilai x dan y dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 16cm ; y = 8cm
B x = 14cm ; y = 6cm
C x = 15cm ; y = 7cm
Jawapan:

38. Cari nilai x dan y dalam rajah berikut.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A x = 40cm ; y = 41cm
B x = 41cm ; y = 40cm
C x = 41cm ; y = 41cm
Jawapan:

39. Rajah tersebut menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O.Cari nilai m.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 40
B 50
C 60
D 70
Jawapan:

40. Rajah di atas menunjukkan satu bulatan berdiameter PQ.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
Cari nilai x
A 16
B 32
C 58
D 64
Jawapan:

41. Rajah di atas menunjukkan satu bulatan berpusat di O. POQ bergaris lurus. Cari nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 50
B 55
C 65
D 70
Jawapan:

42. Rajah di atas menunjukkan satu semibulatan. Cari nilai x+y.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 75
B 80
C 85
D 90
Jawapan:

43. Dalam rajah di atas RST ialah garis lurus . Cari nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 22
B 38
C 42
D 66
Jawapan:

44. Dalam rajah di atas , SRT ialah tangen kepada satu bulatan di titik R dan PQT ialah garis lurus. Cari nilai x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 20
B 25
C 30
D 35
Jawapan:

45. Cari nilai bagi x.
 Bab 6: Sudut dan Tangen bagi Bulatan
A 30°
B 25°
C 80°
D 90°
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。