1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 6 Latihan Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 6: Jadual Berkala

Klik untuk jawapannya

1. Apakah zarah yang paling kecil?
A Atom
B Nukleus
C Proton Saga
D Neutron
Jawapan:

2. Terdapat tiga subatom dalam satu atom iaitu...
A Proton
B Pepejal
C Elektron
D Proton Saga E Neutron
Jawapan:

3. Apakah itu unsur?
A Bahan yang paling berat
B Bahan yang boleh berkilau
C Bahan yang paling ringkas
D Bahan yang kita ada
Jawapan:

4. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam garam?
I Natrium
II Klorin
III Klorofil
IV Sodium
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I, II dan IV
Jawapan:

5. Apakah nama jadual ini?
Bab 6 Jadual Berkala
A Jadual unsur
B Jadual kelas
C Jadual berkala
D Jadual masa kelas tambahan
Jawapan:

6. Apakah contoh bukan logam?
A Kuprum
B Iodin
C Zink
D Besi
Jawapan:

7. Apakah itu campuran?
A Dua atau lebih unsur/sebatian yang bercampur secara fizikal
B Dua atau lebih sebatian bercampur menjadi unsur
C Dua atau lebih unsur menjadi sebatian
D Koktel dan ais batu campur
Jawapan:

8. Apakah itu sebatian?
A Dua atau lebih unsur bercampur secara kimia
B Dua atau lebih unsur bercampur secara fizikal
C Mixkan unsur menjadi satu kek sebatian
Jawapan:

9. Apakah kaedah pengasingan sebatian?
Bab 6 Jadual Berkala
A Kaedah elektrolisis
B Kaedah penurusan
C Kaedah elektrikal
D Kaedah opemisahan menggunakan magnet
Jawapan:

10. Atom ialah zarah ________ bagi sesuatu unsur, dan tidak boleh dibelah bahagi.
A terkecil
B terbesar
C kecil
D besar
Jawapan:

11. Air ialah sebatian kerana satu molekul air terbentuk daripada gabungan _________ dan _________.
A satu atom oksigen
B dua atom hidrogen
C dua atom oksigen
D satu atom hidrogen
Jawapan:

12. Jadual berkala ialah satu kaedah pengelasan unsur berdasarkan tertib menaik nombor ________.
A proton
B elektron
C neutron
D kumpulan
Jawapan:

13. Unsur-unsur dalam jadual berkala terdiri daripada ...
I unsur logam
II unsur separuh logam
III unsur bukan logam
IV unsur peralihan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I, II dan III
Jawapan:

14. Merujuk kepada sifat kemuluran logam, mulur bermaksud dapat ______.
A dibengkokkan
B ditempa
C mengkonduksikan elektrik
D berkilau
Jawapan:

15. Sandwich ialah _______ roti, sayur, dan kepingan daging.
A campuran
B sebatian
C unsur
D gabungan
Jawapan:

16. Logam zink digunakan secara meluas dalam pembuatan bumbung rumah kerana ciri-cirinya, iaitu _____.
I kuat
II boleh ditempa
III tidak boleh ditempa
IV konduktor elektrik yang lemah
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I dan IV
Jawapan:

17. Gula merupakan ________ kerana terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen.
A sebatian
B campuran
C molekul
D separa campuran
Jawapan:

18. Logam merupakan konduktor haba yang baik tetapi konduktor elektrik yang lemah.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

19. Logam tidak boleh dilenturkan atau mudah patah.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

20. Logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

21. Yang manakah berikut sifat-sifat bukan logam
I berkilau
II rapuh
III kuat
IV ketumpatan rendah
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV
Jawapan:

22. Berikut merupakan unsur BUKAN LOGAM kecuali,
A sulfur
B klorin
C karbon
D merkuri
Jawapan:

23. Jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu
A gas, cecair dan pepejal
B logam, gas dan bukan logam
C pepejal, cecair dan bukan logam
D logam, bukan logam dan pepejal
Jawapan:

24. Apakah kaedah pengasingan bagi campuran dakwat?
A magnet
B kromatografi
C penurasan
D pengenapan
Jawapan:

25. Apakah kaedah pengasingan bagi campuran air lumpur?
A magnet
B kromatografi
C penurasan
D pengenapan
Jawapan:

26. Apakah kaedah pengasingan bagi campuran pasir dan serbuk besi?
A magnet
B kromatografi
C penurasan
D pengenapan
Jawapan:

27. Apakah kaedah pengasingan bagi campuran air dan kerosin?
A magnet
B kromatografi
C penurasan
D pengapungan
Jawapan:

28. Pernyataan yang manakah benar tentang ATOM?
A bercas positif
B zarah-zarah yang besar
C terdiri daripada 3 subatom
D bilangan elektron besar daripada bilangan proton
Jawapan:

29. Apakah unsur dalam molekul air?
A sulfur dan oksigen
B nitrogen dan sulfur
C oksigen dan hidrogen
D nitrogen dan oksigen
Jawapan:

30. Pernyataan yang manakah benar?
A bunyi ialah bukan jirim
B tumbuhan ialah bukan jirim
C udara tidak memenuhi ruang
D semua benda bukan hidup adalah jirim
Jawapan:

31. Berikut merupakan contoh - contoh sebatian
A batu kapur
B air kopi
C baju ammonia
D gula
Jawapan:

32. Nyatakan berapakah bilangan zarah yang terdapat pada atom glukosa dalam rajah yang ditunjukkan
Bab 6 Jadual Berkala
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan Jadual Berkala. Nyatakan berapakah kumpulan logan yang terdapat pada jadual ini
Bab 6 Jadual Berkala
A 6
B 13
C 18
Jawapan:

34. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji sifat logam dan bukan logam.
Bab 6 Jadual Berkala
Apakah sifat logam dan bukan logam yang dikaji menggunakan eksperimen ini ?
A Kekonduksian haba
B Takat lebur
C Kemuluran
D Kebolehtempaan
Jawapan:

35. Antara berikut, yang manakah mewakili unsur ?
Bab 6 Jadual Berkala
A A
B B
C C
D D
Jawapan:

36. Rajah menunjukkan susunan radas untuk membandingkan kekonduksian elektrik antara dua jenis rod. Pemerhatian yang diperolehi ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Bab 6 Jadual Berkala
Antara bahan berikut, yang manakah mewakili rod X dan Y?
A X: Kuprum
Y: Kayu
B X: Kaca
Y: Kayu
C X: Kuprum
Y: Kaca
D X:Kaca
Y: Kuprum
Jawapan:

37. Karbon mempunyai ciri yang sama seperti bahan logam iaitu
A Mulur
B Boleh ditempa
C Kekonduksian haba yang baik
D Kekonduksian elektrik yang baik
Jawapan:

38. aedah pengasingan campuran yang berlainan ketumpatan berikut adalah
A Pengapungan
B Penurasan
C Penyulingan
D Pengenapan
Jawapan:

39. Cikgu Azura memberikan suatu campuran yang mengandungi pasir, serbuk besi dan garam.
Pilih kaedah yang sesuai untuk anda gunakan bagi mengasingkan kesemua bahan-bahan tersebut.
I Penurasan
II Pengapungan
III Pemisahan menggunakan magnet
IV Kromatografi
V Penyejatan
A. I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. I, III dan V
Jawapan:

40. Yang manakah di antara berikut merupakan perubahan fizikal?
A Besi menjadi berkarat.
B Telur yang digoreng.
C Kertas yang dibakar.
D Batu marmar dihancurkan.
Jawapan:

41. Rajah menunjukkan kaedah penurasan untuk memisahkan campuran pepejal-cecair.
Bab 6 Jadual Berkala
Semasa proses penurasan, zarah-zarah pepejal yang bersaiz lebih besar daripada liang-liang kertas turas terperangkap di atas kertas turas dan dikenali sebagai...
A Hasil turasan
B Baki turasan
C Zarah turasan
D Larutan turasan
Jawapan:

42. Rajah menunjukkan litar lengkap. Mentol TIDAK MENYALA apabila bahan Q disambungkan ke dalam litar. Yang manakah bahan Q tersebut?
Bab 6 Jadual Berkala
A Ferum
B Kuprum
C Aluminium
D Sulfur
Jawapan:

43. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindak balas antara besi dengan sulfur. Apakah hasil tindak balas ini?
Bab 6 Jadual Berkala
A Oksigen
B Besi sulfat
C Besi sulfida
D Besi oksida
Jawapan:

44. Manakah berikut ciri perubahan kimia
I membentuk bahan baharu
II melibatkan ikatan kimia
III sifat baharu
IV melibatkan ikatan fizik sahaja
A. I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. I, III dan V
Jawapan:

45. Kaedah ini digunakan untuk mengasingakn dua campuran cecair yang terlarut.
A Penurasan
B Penyulingan
C Pengapungan
Jawapan:

46. Rajah menunjukkan Jadual Berkala. Yang manakah merupakan logam ?
Bab 6 Jadual Berkala
A X
B Y
C Z
Jawapan:

47. Rajah menunjukkan Jadual Berkala. Yang manakah merupakan BUKAN logam ?
Bab 6 Jadual Berkala
A X
B Y
C Z
Jawapan:

48. Nombor proton bagi unsur berikut adalah
Bab 6 Jadual Berkala
A 35
B 79.90
C 34.90
Jawapan:

49. Manakah antara berikut BUKAN kegunaan pengasingan secara krematografi
A mengesan kehadiran dadah dalam sampel air kencing
B mengesan kehadiran pewarna merbahaya dalam makanan
C mengesan pemalsuan wang dengan mengasingkan warna dakwat
D memisahkan bahan bersifat magnet dan bukan magnet
Jawapan:

50. Berdasarkan rajah, tentukan manakah antara berikut merupakan unsur?
Bab 6 Jadual Berkala
A A, D dan I
B B, C dan G
C A, E dan F
D E, F dan H
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。