1 2 3 4 5

Set 3 Latihan Kimia Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 3: Termokimia

Klik untuk jawapannya

1. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang tindak balas eksotermik?
A Bekas itu menjadi panas.
B Suhu campuran tindak balas menurun.
C Tenaga haba diserap dari persekitaran.
D Tenaga haba ditukar kepada tenaga kinetik.
Jawapan:

2. Rajah tersebut menunjukkan aras tenaga bagi tindak balas
A + B → C
Tenaga pengaktifan bagi tindak balas tersebut adalah
 Bab 3: Termokimia
A x
B y
C ( x + y)
D ( y – x )
Jawapan:

3. Rajah tersebut adalah gambar rajah aras tenaga bagi penguraian kalsium karbonat.
Pernyataan manakah yang boleh dirumuskan daripada rajah tersebut?
 Bab 3: Termokimia
A Haba diserap dalam tindak balas tersebut
B Tindak balas tersebut adalah eksotermik
C Jumlah tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas adalah 570 kJ
D Bahan tindak balas mempunyai lebih tenaga daripada hasil tindak balas
Jawapan:

4. Rajah tersebut ialah gambar rajah aras tenaga.
Antara yang berikut, yang manakah boleh disimpulkan daripada Rajah tersebut ?
 Bab 3: Termokimia
A Pembentukan 1 mol nitrogen dioksida menyerap tenaga sebanyak 33 kJ.
B 66 kJ haba diserap oleh persekitaran
C Lebih banyak pemecahan ikatan berbanding pembentukan ikatan
D Tenaga cahaya diserap sepanjang tindak balas
Jawapan:

5. Antara yang berikut, yang manakah tindak balas endotermik?
A HCl+NaOH→NaCl+H2O
B HCl+NaHCO3→NaCl+CO22+H2O
C NaCl+AgNO3→AgCl+NaNO32
D Zn+CuSO4→ZnSO4+Cu
Jawapan:

6. Berikut adalah persamaan bagi tindakbalas antara ion Ag+ dan ion Cl- .
Ag+ + Cl- → AgCl ∆ H = - 65 kJmol-1
Antara berikut yang manakah benar tentang persamaan diatas ?
A Tindakbalaas endotermik berlaku
B Haba dibebaskan ke persekitaran
C Suhu hasil tindakbalas berkurang
D 65 kJ haba diserap apabila 1 mol argentum klorida terbentuk .
Jawapan:

7. Haba peneutralan antara asid hidroklorik dan kalium hidroksida adalah lebih tinggi daripada haba peneutralan antara asid etanoik dan kalium hidroksida kerana?
A asid hidroklorik adalah asid mineral sementara asid etanoik adalah asid organik
B tindak balas antara asid etanoik dan kalium hidroksida adalah tidak lengkap
C asid hidroklorik dan asid etanoik mempunyai nilai pH yang berlainan
D tenaga diperlukan untuk mengion asid etanoik
Jawapan:

8. Rajah tersebut menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas pemendakan kalsium karbonat.
 Bab 3: Termokimia
Antara berikut manakah boleh disimpulkan daripada gambarajah aras tenaga itu?
I Tindak balas adalah eksotermik
II Tindak balas adalah endotermik
III Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih rendah daripada hasil tindak balas.
IV Suhu menurun di dalam tindak balas ini.
A I dan III sahaja
B II dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

9. Rajah tersebut menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara zink dan larutan kuprum(II) sulfat.
 Bab 3: Termokimia
Apakah haba tindak balas antara A dan B?
A T2
B T2 – T1
C T33 - T1
D T3 – T2
Jawapan:

10. Berikut ialah suatu persamaan termokimia.
HCl + NaOH →→ NaCl + H2O ∆H = -57 kJ/mol
Hitung kuantiti haba yang dibebaskan apabila 200 cm3
2.0 mol dm−3 asid hidroklorik ditambah kepada 300 cm3
2.0 mol dm−3 larutan natrium hidroksida.
A 5.70 kJ
B 11.4 kJ
C 17.1 kJ
D 22.8 kJ
Jawapan:

11. 25.0 cm3 asid hidroklorik dan 25.0 cm3 larutan natrium hidroksida telah dicampurkan di dalam satu cawan polistirena. Campuran ini dikacau. Suhu campuran bertambah dari 29oC kepada 39oC. Tentukan haba yang dibebaskan semasa eksperimen ini.
[Muatan haba tentu larutan = 4.2 J g-1 oC -1
Anggap 1 cm 3 larutan sama dengan 1 g larutan ]
A 1050J
B 2100J
C 6090J
D 8190J
Jawapan:

12. Persamaan ion termokimia berikut mewakili tindak balas antara serbuk magnesium dan larutan ferum(II) sulfat.
Mg +Fe2+ → Mg2+ + Fe ∆H = -189 kJ mol−1
Hitungkan kenaikan suhu campuran apabila serbuk magnesium yang berlebihan ditambah kepada 80 cm3 0.4 mol dm−3 larutan ferum(II) sulfat.
[Muatan haba tentu larutan = 4.0 J g−1 0C−1 , ketumpatan larutan = 1 g cm−3 ]
A 6.5 oC
B 13.5 oC
C 18.9 oC
D 37.8 oC
Jawapan:

13. Jadual tersebut menunjukkan haba pembakaran bagi tiga alkohol.
 Bab 3: Termokimia
Antara faktor berikut , yang manakah menambahkan haba pembakaran alkohol ?
A Saiz molekul berkurang
B Bilangan atom karbon per molekul bertambah
C Bilangan atom oksigen per molekul bertambah
D Bilangan atom hidrogen per molekul berkurang
Jawapan:

14. Rajah tersebut menunjukkan gambarajah aras tenaga untuk tindakbalas antara asidhidroklorik dan kalium hidroksida .
 Bab 3: Termokimia
Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan apabila 50 cm3 asid hidroklorik 2 mol dm-3 bertindak balas dengan 50 cm3 larutan kalium hidroksida 2 mol dm-3
A 5.40 kJ
B 10.8 kJ
C 27.0 kJ
D 54.0 kJ
Jawapan:

15. Persamaan berikut menunjukkan pembakaran heptana, C7H16 dalam oksigen berlebihan.
C7H16 + 11O2 → 7CO2 + 8H2O Δ H = - 5512 kJ mol-
Dalam satu eksperimen pembakaran heptana dalam oksigen berlebihan membebaskan1378 kJ tenaga.
Berapakah jisim heptana yang digunakan?
[Jisim atom relatif: H = 1 ; C = 12 ]
A 25.0 g
B 36.0 g
C 77.0 g
D 88.0 g
Jawapan:

16. Antara berikut yang manakah adalah proses endotermik?
A Pembakaran etanol
B Tindak balas antara larutan natrium hidroxida dan asid hidroklorik
C Tindak balas penyesaran antara magnesium dengan larutan
D kuprum(II) sulfat.
E Melarutkan pepejal ammonium sulfat dalam air
Jawapan:

17. Rajah tersebut menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas berikut:
W + X →→ Y + Z
Apakah nilai tenaga pengaktifan?
 Bab 3: Termokimia
A 15kJ
B 55kJ
C 95kJ
D 150kJ
Jawapan:

18. Rajah tersebut menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara zink dan larutan kuprum(II) sulfat.
 Bab 3: Termokimia
Kira perubahan suhu apabila zink berlebihan ditambah kepada 100 cm3 larutan kuprum(II) sulfat 0.1mol dm –3.
[Specific heat capacity of water = 4.2 J g-1 oC-1]
A 2oC
B 4oC
C 6oC
D 8oC
Jawapan:

19. Rajah tersebut menunjukkan gambarajah aras tenaga bagi tindak balas antara ion argentum dan ion klorida
 Bab 3: Termokimia
Manakah antara berikut adalah benar tentang tindak balas tersebut?
A Tindak balas endotermik berlaku
B Kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada bahan tindak balas
C 65.5 kJ haba diserap apabila 1 mol argentum klorida terbentuk
D Suhu akhir pada akhir tindak balas lebih tinggi daripada suhu awal.
Jawapan:

20. Rajah tersebut menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba tindak balas
 Bab 3: Termokimia
Berdasarkan Rajah tersebut pernyataan berikut yang manakah benar?
I Proses pembentukan ikatan berlaku
II Suhu meningkat semasa tindak balas berlaku
III Nilai ΔH dalam tindak balas ini adalah positif
IV Kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada kandungan tenaga bahan tindak balas
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV
Jawapan:

21. Antara berikut, yang manakah menyerap haba?
A Air→Ais
B Natrium+Air→Natriumhidroksida+hidrogen
C Nitrogen+Hidrogen→Ammonia
D Kalsiumkarbonat→Kalsiumoksida+Karbondioksida
Jawapan:

22. Adam mengeluarkan pek Z dan memicitnya ketika mendaki Gunung Kinabalu untuk mengurangkan sejuk. Apakah bahan yang terkandung dalam pek Z?
A Kalium nitrat
B Ammonium klorida
C Natrium tiosulfat
D Kalsium klorida kontang
Jawapan:

23. Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida. Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang tindak balas tersebut?
 Bab 3: Termokimia
A 54.4 kJ haba diserap dalam tindak balas tersebut
B Suhu akhir adalah lebih rendah daripada suhu awal
C Haba peneutralan asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida ialah -54.5 kJ mol-1
D Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada bahan tindak balas
Jawapan:

24. Serbuk ferum yang berlebihan ditambah kepada 50 cm3 larutan kuprum klorid 0.1 mol dm-3. Suhu campuran meningkat sebanyak 1515°C . Berapakah haba penyesaran kuprum oleh ferum ?
A - 630 kJ mol-1
B - 560 kJ mol-1
C 560 kJ mol-1
D 630 kJ mol-1
Jawapan:

25. Persamaan termokimia di bawah mewakili tindak balas antara asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida. Berapakah haba yang dibebaskan apabila 20 cm3 asid hidroklorik 2.0 mol dm-3 ditambah kepada 30 cm3 larutan kalium hidroksida 2.0 mol dm-3 ?
 Bab 3: Termokimia
A 2.24 kJ
B 4.48 kJ
C 14 kJ
D 56 kJ
Jawapan:

26. 200 cm3 air dipanaskan dengan pembakaran etanol. Haba dibebaskan daripada pembakaran itu ialah 21 kJ. Berapakah kenaikan maksimum suhu air itu?
A 2.5°C
B 10°C
C 25°C
D 100°C
Jawapan:

27. Pek sejuk mengandungi bahan kimia yang bertindak balas untuk menyerap haba. Bahan manakah yang digunakan dalam pek sejuk?
A Kalsium klorida
B Natrium karbonat
C Magnesium sulfat
D Ammonium nitrat
Jawapan:

28. Pernyataan manakah yang betul mengenai tindak balas eksotermik?
A Haba yang diserap semasa pemecahan ikatan adalah lebih daripada haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan
B Haba yang diserap semasa pemecahan ikatan adalah kurang daripada haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan
C Haba yang diserap semasa pemecahan ikatan adalah sama dengan haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan
D Tiada haba diserap atau dibebaskan semasa pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan
Jawapan:

29. Tindak balas manakah adalah endotermik?
A Pembakaran
B Penyesaran
C Peneutralan
D Penguraian
Jawapan:

30. Apabila bahan X ditambah ke dalam air suling, tindak balas endotermik berlaku. Apakah bahan X?
A Kalium oksida
B Kalsium klorida
C Natrium hidroksida
D Ammonium nitrat
Jawapan:

31. Antara berikut, yang manakah contoh bagi tindak balas endotermik?
A Pepejal natrium hidroksida dilarutkan dalam air suling
B Pepejal ammonium nitrat dilarutkan dalam air suling
C Asid hidroklorik cair ditambahkan kepada larutan argentum nitrat
D Asid hidroklorik cair ditambahkan kepada larutan kalium hidroksida
Jawapan:

32. Antara berikut, yang manakah menyerap haba?
A Air ---> Stim
B Cecair sulfur ---> Pepejal sulfur
C Hidrogen + Nitrogen ---> Ammonia
D Magnesium + Asid hidroklorik ---> Magnesium klorida + Hidrogen
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan aras tenaga bagi satu tindak balas. Apakah jenis tindak balas itu?  Bab 3: Termokimia
A Endotermik
B Eksotermik
C Pengoksidaan
D Penurunan
Jawapan:

34. Kaki Pak Hamid terseliuh ketika sedang menggemburkan tanah di kebunnya. Pak Hamid meminta anaknya untuk mengambil bahan X dari stor dan mencampurkannya ke dalam beg plastik yang mengandungi air. Anaknya menggoncangkan beg plastik itu dan menekap ke atas bahagian yang terseliuh. Apakah bahan X itu?
A Ammonium nitrat
B Kalsium klorida
C Kalsium oksida
D Asid formik
Jawapan:

35. Antara berikut, yang manakah betul mengenai tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik?
 Bab 3: Termokimia
Jawapan:

36. Rajah menunjukkan satu rajah aras tenaga. Pernyataan manakah yang betul tentang rajah aras tenaga itu?
 Bab 3: Termokimia
A R dan S adalah bahan tindak balas
B Tindak balas itu membebaskan haba
C Tindak balas itu adalah endotermik
D Kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada kandungan tenaga hasil tindak balas
Jawapan:

37. Tindak balas manakah yang menyerap haba dari persekitaran?
A Zink ditambahlan ke dalam larutan kuprum(II) sulfat
B Air ditambahkan kepada pepejal natrium hidroksida
C Air ditambahkan kepada pepejal ammonium nitrat
D Zink ditambahkan ke dalam asid sulfurik
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。