1 2 3 4 5

Set 2 Latihan Kimia Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 2: Sebatian Karbon

Klik untuk jawapannya

1. Antara yang berikut yang manakah bukan sebatian organik?
A glukosa
B protein
C etanol
D kalsium karbonat
Jawapan:

2. Berdasarkan rajah, apakah sebatian itu?
 Bab 2: Sebatian Karbon
A Butana
B Butena
C Propana
D Propena
Jawapan:

3. Yang manakah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan minyak mentah kepada komponen hidrokarbonnya?
A Pembakaran minyak mentah
B Penyulingan minyak mentah
C Penyulingan berperingkat minyak mentah
D Pemanasan minyak mentah
Jawapan:

4. Antara kumpulan yang berikut, manakah TIDAK boleh dikelaskan sebagai sebatian organik?
A Alkohol
B Hidrokarbon
C Asid karboksilik
D Hidrogen karbonat
Jawapan:

5. Antara siri homolog yang berikut, manakah dipadankan dengan betul dengan kumpulan berfungsinya?
 Bab 2: Sebatian Karbon
Jawapan:

6. Antara yang berikut, manakah merupakan suatu alkena?
Nota: (CH3 )=alkil dalam ()= alkil yang bercabang.
A CH3 CH(CH3)CH3
B CH3 CHCHCH3
C CH3 CH2 CH2 CH2 CH3
D CH3 C(CH3) 2 CH3
Jawapan:

7. Alkana juga dikenali sebagai
A hidrokarbon tepu
B hidrokarbon tak tepu
C sebatian organik hidroksil
D sebatian karbon tak organik
Jawapan:

8. Apakah nama IUPAC bagi C6H14?
A Metana
B Propana
C Heksana
D Heksena
Jawapan:

9. Antara pernyataan yang berikut, manakah benar tentang sebatian dengan formula molekul C3H8?
A Ia adalah satu konduktor elektrik
B Ia adalah larut dalam air
C Ia adalah satu gas pada suhu bilik
D Ia adalah satu hidrokarbon tak tepu
Jawapan:

10. Antara pernyataan yang berikut, manakah merupakan persamaan bagi pembakaran etana yang tidak lengkap?
 Bab 2: Sebatian Karbon
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

11. Suatu tindak balas penukargantian boleh berlaku antara alkana dengan dengan ___
I klorin, Cl2
II Iodin, I2
III bromin, Br2
IV hidrogen, H2
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

12. Persamaan perkataan yang berikut mewakili tindak balas etena dalam kehadiran X. Apakah X?
 Bab 2: Sebatian Karbon
A Nikel
B Etanol
C Asid fosforik
D Kalium manganat(VII) berasid
Jawapan:

13. Antara pernyataan yang berikut, manakah benar tentang perbandingan antara alkana dan alkena?
A Takat beku dan takat didih alkana adalah lebih rendah daripada alkena.
B Pembakaran alkena adalah lebih terang dan lebih berjelaga daripada akana.
C Kedua-dua alkana dan alkena melalui tindak balas penambahan.
D Alkena boleh mengkonduksikan elektrik manakala alkana tidak boleh.
Jawapan:

14. Apakah kumpulan berfungsi bagi alkohol?
A - CO -
B - OH
C - COOH
D - O -
Jawapan:

15. Apakah perubahan warna bagi kalium dikromat(VI) dalam tindak balas pengoksidaan dengan alkohol?
A Dari jingga kepada hijau
B Dari hijau kepada jingga
C Dari tidak berwarna kepada jingga
D Dari ungu kepada tak berwarna
Jawapan:

16. Asid etanoik bertindak balas dengan bahan yang berikut kecuali
A natrium karbonat
B etanol
C logam reaktif
D larutan kalium dikromat(VI)
Jawapan:

18. Apakah nama IUPAC sebatian karbon ini?
 Bab 2: Sebatian Karbon
A 2,3-dimetilbutena
B 2,3-dimetilbut-3-ena
C 2,3,3-trimetilbut-1-ena
D 2,2,3-trimetilbut-3-ena
Jawapan:

19. Antara bahan berikut, yang manakah merupakan sebatian tak organik?
A Kanji
B Hormon
C Karbon dioksida
D Warna pencelup
Jawapan:

20. Sebatian X merupakan suatu hidrokarbon tak tepu manakala sebatian Y merupakan satu hidrokarbon tepu.
Antara perbandingan berikut, yang manakah benar tentang sebatian X dan Y?
A Sebatian Y hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal
B Peratus karbon menurut jisim dalam Y adalah lebih tinggi
C Molekul X mempunyai bilangan atom hidrogen yang lebih banyak
D Sebatian Y mempunyai ikatan dubel manakala sebatian X tidak mempunyai ikatan dubel
Jawapan:

22. Lilin Lemak lembu Petrol Gas asli
Antara ciri berikut, yang manakah merupakan ciri sepunya semua objek di atas?
A Merupakan bahan api yang baik
B Pembakaran lengkapnya menghasilkan air dan karbon dioksida
C Mempunyai takat didih yang tinggi
D Terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja
Jawapan:

23. Antara sebatian yang berikut, yang manakah mempunyai ciri-ciri seperti di bawah?
o Berbau seperti cuka
o Membebaskan gas hidrogen apabila dicampur dengan pita magnesium
o bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester
A Etil etanoat
B Butan-1-ol
C Asid propanoik
D Asid nitrik
Jawapan:

24. Yang manakah mangkin proses pengesteran?
A kalium manganat (VII) berasid
B asid sulfurik pekat
C besi
Jawapan:

25. Berikut ialah sejenis ester. Apakah nama bagi ester ini.
 Bab 2: Sebatian Karbon
A Etil propanoat
B Butil etanoat
C Propil etanoat
D Etil butanoat
Jawapan:

26. Berikut ialah sejenis ester. Apakah asid karboksilik yang digunakan dalam penghasilan ester ini.
 Bab 2: Sebatian Karbon
A Etanol
B Asid butanoik
C Butanol
D Asid propanoik
Jawapan:

27. Satu sebatian mempunyai formula C9H20. Antara sifat berikut, yang manakah ditunjukkan oleh sebatian tersebut?
A Larut sedikit dalam air panas
B Merupakan pepejal lembut pada suhu bilik
C Terbakar dalam udara dengan nyala kuning berjelaga
D Melunturkan warna ungu larutan kalium manganat(VII) berasid
Jawapan:

28. C2H6 (g) + Cl2 (g) ----> C2H5Cl(g) + HCl(g)
Persamaan di atas mewakili sejenis tindak balas kimia yang dikenal sebagai tindak balas?
A Penambahan
B Penukargantian
C Pengkloridaan
D Pengesteran
Jawapan:

29. Sifat sepunya pentena dan pentana ialah
A Mempunyai ikatan kovalen ganda dua
B Menyahwarnakan air bromin
C Terbakar menghasilkan nyala kuning berjelaga dalam udara
D Mempunyai bilangan atom hidrogen yang sama
Jawapan:

30. C6H12 + XY ----> C6H12XY
Persamaan diatas menunjukkan satu tindak balas kimia yang melibatkan sebatian yang berformula C6H12.Antara bahan berikut, yang manakah diwakili oleh XY?
I Stim
II Etanol
III Gas hidrogen klorida
IV Gas iodin
A III sahaja
B I dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, III dan IV sahaja
Jawapan:

31. Isomerisme wujud dalam sebatian organik akibat
I kedudukan berbeza kumpulan berfungsi
II rangka rantai karbon yang berbeza
III keupayaan rantai karbon diputarkan pada ikatan kovalen tunggal
IV susunan berlainan bagi atom-atom dalam molekul
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C I, II dan IV sahaja
D semua di atas
Jawapan:

32. Isomer-isomer sesuatu sebatian menunjukkan
I formula molekul yang sama
II formula struktur yang berbeza
III jisim molekul relatif yang berbeza
IV sifat fizik yang sama
A II sahaja
B I dan II sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II dan IV sahaja
Jawapan:

33. Tiga jenis gas yang sama banyak dicampurkan. 30cm3 campuran gas itu dialirkan berulang-ulang kali melalui kalium manganat(VII) berasid yang berlebihan sehingga tiada perubahan isipadu diperhatikan lagi. Isipadu akhir campuran gas ialah 10cm3. Antara berikut yang manakah mungkin campuran gas tersebut?
A Campuran gas metana, etana dan propana
B Campuran gas metana, etana dan etena
C Campuran gas metana, etena dan propena
D Campuran gas etena, propena dan butena
Jawapan:

34. Suatu sebatian organik mempunyai sifat berikut.
- Mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja
- Berbentuk cecair pada suhu dan tekanan bilik
Formula molekul sebatian organik ini mungkin
A C2H4
B C3H8
C C6H12
D C12H26
Jawapan:

35. Berikan pernyataan yang betul tentang Hidrokarbon
I Satu kumpulan sebatian organik yang penting
II Sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon
III Sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen
IV Setiap atom karbon dalam molekul hidrokarbon terikat kepada atom-atom lain melalui empat ikatan kovalen
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, III dan IV sahaja
Jawapan:

36. Apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon tepu?
A Setiap atom hidrogen dalam molekul terikat kepada atom karbon melalui satu ikatan kovalen tunggal
B Semua atom karbonnya terikat antara satu sama lain melalui ikatan kovalen tunggal
C Mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen berganda
D Dua atom karbon terikat antara satu sama lain melalui ikatan kovalen ganda tiga
Jawapan:

37. Apabila satu campuran X dan hidrogen dialirkan melalui platinum atau nikel yang panas, campuran X akan bertindak balas untuk menghasilkan Alkana.
Berdasarkan pernyataan di atas,nyatakan proses tindak balas tersebut?
A Penukargantian
B Penghalogenan
C Penghidrogenan
D Alkohol
Jawapan:

38. Fenomena dimana dua atau lebih molekul mempunyai atom-atom yang sama tetapi susunan atom-atom berbeza
Pernyataan diatas merujuk kepada:
A Pempolimeran
B Siri Homolog
C Struktur alkohol
D Isomerisme
Jawapan:

39. Namakan isomer bagi sebatian Alkana C5H12?
A 2-metilbutana
B 2,2-metilbutana
C 1-dimetilpropana
D 1,2-dimetilpropana
Jawapan:

40. Berapakah bilangan isomer bagi sebatian alkana C5H12?
A O
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

41. Namakan rantai sisi bagi formula struktur -CH3
A Etil
B Metil
C Propil
D Butil
Jawapan:

42. Pilih pernyataan yang betul tentang Kumpulan berfungsi siri homolog
I Ikatan dubel ---> Alkena
II Kumpulan karboksil ---> Asid karboksilik
III Kumpulan karboksilat --> Alkohol
IV Kumpulan hidroksil ---> Ester
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I dan IV sahaja
Jawapan:

43. Pilih pernyataan yang benar berkaitan sifat fizik Alkana.
A Alkana mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi
B Alkana mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah
C Peningkatan takat lebur dan takat didih disebabkan oleh saiz molekul alkana yang semakin berkurang
D Keadaan fizik alkana berubah dari cecair kepada gas pada suhu bilik
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

2


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。